1 S V D mei dc 9rootstc sorteering ook alle ander, tot de goedkoop r1 voorraad hebben. - Een vakkundige bediening, zoowel va Meubelfabriek en Stoffeerderij K.E.M.I. Waalwijk. - Telef. No. 131. EEN DIENSTBODE. Gevraagd f 3500.- Bericht van Inzet. Bericht jn Inzet. Gevels, Plafonds en Gangen J. Vugts „Fleur de Ifoliae." Dericht jan Inzet INT. HDNIENTENTOONSTELMNIï op 26 April a.s. te Waalwijk. Expeditie, Stalhouderij en Auto-verhuring. Fa. Wed lob Verbuist S tonen, Voor de a. s. Feestdagen T. W. E.M. Tilburg. Wedstrijden op 2en Paasctutag. Groote wedstrijden voor Amateurs, GROOT BAL L. van Well-Appels, KVRNEMELKZEEP .Adverteert in De Echo van het Zuiden". S|nijpianken. tanzblokken, pchoeorekken Ma* Govaerts bileering als Stoffeering komt U ten goede. ste, in van Meu- A Heem ver koop VAN DELFT'S KINDERWAGENS. Gevraagd Notaris Jansen. Notaris Jansen. IS HET ADRES: C. van Tuijl Notaris Jansen. Notaris Canters verkoopen: Notaris Canters verkoopen Notaris Canters verkoopen SLUITING DER INSCHRIJVING 15 APRIL a.s. SecretariaatJ. W. BROCK, Grootestr. 93, Waalwijk Waalwijk. Machinefabriek Paascheieren, Luxe doozen bonbons, Tabletten-chocolade, Fantasie-gebak, Taartjes en koekjes w. o. BROOD EN BESCHUIT M. C. Pulles-Heesbeen v./hE. v. TILBURG. Achter groote motoren MUSIS SACRUM. MAANDAG (2en Paaschdag) Sfrijkmuziek v. d. Akker. Sntrie f i. O0 per persoon AANVANG 8 UUR. Wij ontvingen voor de a.s. Feestdagen Bébé-artikelen, MERK HET MELKMEISJE wsJ40 ËÜIHT EEN KINDERSPROOKJES Bonis, Besoijen .IV1.1. II Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van onzen geliefden Vader, Behuwd-Vader, Broeder en Behuwd-Broeder J. BOLK in leven Notaris te Amersfoort, betuigen wij bij deze onzen hartelijken dank Uit aller naam: A. A. M. C. BOLK. Scherpenzeel, 11 April 1925. (Gelderland34560 tegen 1 Mei a. s. Hoog loon. Mevr. Mw. HOOGENKAMP Ru tenberg, Pieter Sa nredam- straat 18, Utrecht 34557 als eerste hypotheek op soliede middenstandwoning met ruime overwaarde tegen nader overeen te komen rente. Brieven onder no. der advert Bureau van dit blad. 34561 De goederen geveild ten ver zoeke van de Erven ANT. VAN DEN BRAAK te Elshout zijn in gezet als volgt Koop 1. De Gorseweide op f 1600, Koop 2. De Maaijen op f 2000,—. Koop 3. De Hooibroeken op f 1050, TOESLAG Woensdag 15 April 1925 's avonds 7 uur in het Café van Frans van Delft te Elshout. 34554 De goederen te Nieuwkuik ge veild ten verzoeke van GERAR- DUS SMITS zijn ingezet als Koop 1 op f 300. Koop 2 op het Hoog op f 1210,-. TOESLAG Donderdag 16 April 1925 's avonds 7 uur in het Café van G. de Bont te Nieuw kuik. 34555 Stucadoor 34562 Grootestraat 276 Waalwijk. de zwaargebouwde Stamboek en Premiehengst Beroemd om zijn vele en zware afstammelingen. Komt eiken Dinsdag van 8 tot 12 bij de Wed. C. QUIR1JNS. Sprang (Oude Straat); van 12 tot 3 bij D. ZIILMANS te Vrij hoevenvan 4 tot 6 bij P. 1JPELAAR, Besoijen. Vrijdags te Elshout. Overige dagen aan huis. Op verzoek komt men versche merries tegen. Dekgeld 10 gulden direct te voldoen, en 15.- veulen- geld of 112i/2 ineens. 34518 Baardwijk. De goederen onder WAALWIJK en BAARDWIJK, geveild op 9 dezer, zijn ingezet als volgt Koop 1. De boerderij met weiland groot 1,42,40 hec tare, op f 6200, Koop 2. Bouwland groot 1,05,80 hectare, op f 1400,-. Koop 3. Bouwland groot 1,05,80 hectare, op f 1500,-. Koop 4. Massa van 2 en 3 op f 2900,—. Koop 5. Massa van 1, 2 en 3 op f 9 i 00, TOESLAG heeft plaats op Vrij dag 17 April 1925 voorm, 11 uur in het Hotel Gerris te Waal wijk. 34556 te Drunen zal ten verzoeke der erven PETRUS VELTMAN—van Drunen te Drunen op Woensdag 22 April 1925 ten herberge van MART. VISSERS fe Drunen bij inzet en op Woensdag 6 Mei 1925 ter herberge van THEOD. ELSHOUT te Drunen bij toeslag telkens des nam. 5 uur. KOOP 1. Een huis met erf en tuin, onder Drunen. gelegen in het centrum van het dorp kadaster sectie E nummer 656 groot 14,00 aren. Aanvaarding na betaling. KOOP 2. Bouwland onder Drunen kadaster sectie E nummers 160, 161, 167 en 168 groot 61.30 aren. Mondeling van jaar tot jaar verhuurd aan Michie! Willemse te Drunen voor f52.— per jaar. Huurpenningen over 1925 voor den kooper. Lasten over 1925 voor den kooper. Betaling zes weken na den toeslag. 34551 te Drunen, zal op Vrijdag 24 April 1925 ter herberge van WOUTHERUS PIJ NENBORG te Drunen bij inzet, en op Vrijdag 8 Mei 1925 ter herberge van JAN VAN KESSEL te Drunen bij toeslag, telkens des nam. 5 uur I. Ten verzoeke van den heer Matheus Leonarduszoon van Hal der—de Gouw te Drunen Bouwland en hakhout, on der Drunen, kadaster sectie B nrs. 888 en 1610, groot 69,51 aren. II. Ten verzoeke van de heeren Cornells Johanneszoon Brokvan Wezel te Elshout, en Adrianus Corneliszoon van Rooij-van Wezel te Drunen Bouwland, onder Drunen, kadaster sectie G nrs. 1007 en 1010, groot 50,60 aren. Alles afkomstig van Lamb de Gouw—de Laat. Aanvaarding na betaling. De op het land staande boomen worden gereserveerd. Lasten over 1925 voor den kooper. Betaling zes weken na den toeslag. 34550 T I M M E R M A N. te Drunen, zal ten verzoeke van het R.K. KERKBESTUUR te Nieuwkuik, op Donderdag' 23 April 1925, bij inzet ten herberge van ANTOON MERKX te Nieuwkuik en op Donderdag 7 Mei 1925 bij toeslag, ter herberge van THEODORUS VAN DER GELD te Nieuwkuiktelkens des na middags 5 uur KOOP 1 Een perceel Hooiland, onder Engelen in de Steenbeem den. afkomstig van Antonia van der Sterren, kadaster sectie D nr. 184 groot 42 24 aren. Gemiddelde opbrengst der laatste 10 jaren f 88 80. Aanvaarding na betaling. KOOP 2. Een perceel Bouw land, onder Herpt, gelegen in het Herptsche veld, kadaster sectie C nr. 349, groot 46.80 aren (oostelijk perceel) Huurder: Nic. van Baardwijk te Nieuwkuik voor f50.— per jaar. KOOP 3 Een perceel Bouw land, onder Herpt, gelegen in het Herptsche veld. kadaster sectie C nr. 348 groot 49 30 aren (westelijk perceel) HuurderNic van Baardwijk te Nieuwkuik voor f50.— per jaar. KOOP 4. Massa der koopen 2 en 3. KOOP 5 Bouwland ónder Vlij men, in den Grooten Naakten Hoek, kadaster sectie A no. 860 groot 52 80 aren. Huurder: Woutherus van Hui ten te Haarsteeg voor f 65. per jaar. Algemeene Voorwaardeu. De eindveiling zal plaats heb ben bij uitbranding van waslicht De koopen 2. 3, 4 en 5 zijn van jaar tot jaar verhuurd. Lasten over 1925 voor den kooper. Huren over 1925 voor den kooper. Betaling zes weken na den toeslag 34552 Voeding „OSOKO". 34564 Desinfectie „IZAL". Voor Trouw- en Geboorte- rijtuigen HET ADRES. 34503 WAALWIJK. 31200 Interc. Telefoon No. 40. Complete Drijfwerken. Condenseurs. Walk vaten. Exhausters. hebben wij een prachtige collectie Janhagel 15 cis. per ons. Turons 25 ets. Allerhande 12 Palais de Dames 25 Sprits 15 Kattentongen 30 Weespermoppen 12 Bitterkoekjes 20 Zandkoekjes 12 en 20 w Vanille-nootjes 22 Cocoskoekjes 15 Wellingtons 22 Cocosbanket 15 Bernardines 25 Eclairs 20 Patiënce 25 Weenerbanket 20 Hertenpootjes 30 Boterkransjes 20 Gateaux Sec 30 Vanille-batons 20 Notenkoekjes 30 Zoute moppen 20 Elck wat wils 20 Eierkoekjes 15 Vraagt onze 1ste kwaliteit 34464 gesteld onder contróle van 't Station voor Bakkerij ep Maalderij te Wageningen. Aanbevelend, TELEFOON 99. SNOECK, (Kampioen) BLEKEMOLEN. LEJOUR. waaraan Miss Blanche-prijs verbonden is. Zestien Amateurs, waarbij HIJZELENDOORN (Kampioen) KRIJNEN, WULP. PIJNENBURG, DISSELDORP, v. ROOIJ, - SCHELTES, enz. - Groote Voorjaarsfeesten op voorterrein. Entréeprijzen op aanplakbiljetten. belasting inbegrepen, 34563 HET IS EEN PUNT VAN OVER- WEGING WAAR MEN ZIJN Een prachtige sorteering OVERHEMDEN. FANTASIE-SOKKEN. ZELFB1NDERS EN STRIKJES. - De nieuwste ViTRAGE, Tevens een uitgebreide collectie ZIE ONZE ETALAGE. Grootestraat 209 WAALWIJK, Telefoon No, 89. 11 i Mt i'mriiTPi— lÉiiiiiMiiPVJL^ Zeepfabriek „HET KLAVERBLAD" Haarlem. Vraagt Uwen winkelier bij onze groote stukken Karnemelkzeep een ALBUMPLAATJE. Vogel- en Bloemenalbums, ter verzameling dezer plaatjes, zijn bij eiken Winkelier of aan onze fabriek verkrijgbaar k 60 cents. Vogel- en Bloemenplaatjes kunnen voor elkaar ïeruild worden. 34198 DE HEER ff ff ff ft ff ff ff ff n n ff ff ff ff ft f) ff ff tf ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff n n ff ff ft ff ff ff n n ff DE PRINSES GROEIDE WONDERSCHOON OP EN WERD HET MOOISTE MEISJE UIT HET LAND. 2E HAD GOUDBLONDE HAREN EN HEMELS BLAUWE OOGEN EN EEN HUIDJE ZOO BLANK ALS SNEEUW EN ZOO ZACHT ALS EEN PERZIK MAAR DIT KWAM. OMDAT DE KONINGIN. HAAR MOEDER. AAN DE HOFDAMES OPDRACHT GE GEVEN HAD. DAT DE PRINSES ALLEEN MAAR GEWASSCHEN MOCHT WORDEN MET KARNE- MELKZEEP VAN HET KLAVERBLAD UIT HAAR LEM MERK HET MELKMEISJE NUMMER 340.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 12