Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen f PASCHEN. Onderhouden is behouden FEULLETOIÏ „NOORD-BRABAND" NUMMER 29ZATERDAG H APRIL 192548e JAARGANG tirv t i in i UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN, Telefoon No. 38. Telegr.-AdresECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. EERSTE BLAD. Het Paaschlicht van de eeuwige PaaschgloTie overtreft alles wat door Christus leer wordt verkondigd Er is niets heerlijkers denkbaar, dan de schoonheid en het licht, dat in den Paaschmorgen, toen de Christus ver rezen was, en de kluisters van den dood verbroken waren, hemel en aarde omstraalde. Menschenhanden hadden het hunne gedaan om devervulling van het woord van de eeuwige waarheid tegen te houden, en het eeuwige licht be sloten te doen blijven in de ijzige kilte van een grafspelonk. Menschenhanden meenden in stoffe lijke verzegeling te kunnen terug dringen wat volgens het woord van eeuwige waarachtigheid zich van de stof zou losmaken om op te rijzen in de opstanding, welke voorspeld was als de bevestiging van wat door Gods Zoon aan de menschen ver kondigd was Er heerschte benauwenis is veler harten. De Passieweek van God- menschelijk lijden had velen tot in de ziel aangegrepen en teneergeworpen, en er waren kleingeloovigen, die niet wilden verstaan hoe na zooveel wee dom, waarin alle lijden der wereld, van het verleden en van de toekomst besloten lag, het eeuwig licht zou kunnen omstralen in der volle glorie majesteit Zooals de droefenis geweest was in de volle onderdompeling van menschelijke verlatenheid, zoo was daarentegen ook de overwinning der bovennatuurlijke glorie. Het is louter een benadering van menschelijkdenken wanneer de Paasch- gedachte wordt samengebracht met de Lente-herleving in de natuur. Ook daar treft de tegenstelling van Winter- donkerte en Lente-licht, maar alle denken streeft naar hooger, en maakt zich in de eeuwige Paaschherirtnering los van alle aardsche vergelijking om de grondwaarheid van. ons heilig 43) geloof in dieper gelooven, in inten siever belijden in ons te voelen her leven, in een wegvallen van alle scheiding, en in een inniger gemeen schap met Hem, Die het licht der Opstaftding als hoogste troost voor de menschen op aarde achterliet. Ook het groote menschenwerken is vergeleken met het licht der opstan ding en de volle klaarte van het einddoel in de verlossing, zoo aller- menschelijkst klein. Het is de diepere zin van veler menschelijk streven, die men voor anderen als de waarheid eener nieuwe leer en eener nieuwe toepassing van de beleving van het Christendom wil uitdragen, zonder te letten op wat daardoor van het hoogere goed onder den voet vertreden wordt. Het is de aardsche gedachte, welke zich als hinderpaal wil stellen op den we^ van het allesdoordringende licht van den Paaschmorgen. In de beproeving is het of alle rust dreigt verre te blijven. Maar de geloovige weet, dat in de beproeving de bron van des te klaarder licht gelegen is en dat het licht zich eens in de opstanding met volle glorie zal openbaren Het was ijdele waan van aardsche overschatting en van aardsch gejach naar menschen-overwinning. In dat menschenwerk zelf lag de Christelijke hope, de verlossing als het Paschen en de opstanding der Christelijke bemoediging. De Verrijzenis is de triomf van het goede in het menschdom, de verzeke ring tevens, dat het kwaad niet voor altoos de overhand hebben zal. Het kwaad moge al voor een oogenblik naar menschen-opvatting kunnen triomfeeren, het moge ver volgen, pijnigen, beleedigen, en alle levensvreugd ontnemen, eens komt het Feest der Verrijzenis, waarin over de vijanden zal worden getriomfeerd, en het lied der eeuwige onsterfelijk heid zal worden gezongen in een volmaakte vreugde, welke de mensch. die volgens de eeuwige Paaschgedachte leefde, nooit meer zal kunnen worden ontnomen. Dat is het Paaschfeest der mensch- heid, het feest der Opstanding van allen, die in de gestelde en beleden daad van onderlinge liefde het boven natuurlijke einddoel van alle wereld sche bestaan voor oogen hebben. BUITENLAND. De Fransche premier Herriot heeft gisteren in den senaat bij een stem ming, waarbij hij de kwestie van vertrouwen gesteld had, de geringe meerderheid van 142 tegen 140 stem men verworven. De' algemeene opvatting is, dat de regeering haar ontslag zal indienen. De stemming tegen de regeering- Herriot blijft in Frankrijk vijandig. De motie van vertrouwen, die Herriot in den Senaat over de onderwijs kwestie had gesteld, kon slechts twee stemmen meerderheid halen wel een bewijs dat het vertrouwen in de regeering bij den senaat danig is geschokt. Daarbij komt nog dat De Monzie's financieele plannen geen onverdeelde instemming hebben kunnen vinden en dat ook voorstellen van andere zijde de Kamer hebben bereikt Op het oogenblik heerscht er een verwarde toestand. Of Herriot daar aan het hoofd zal kunnen bieden? Een regeeringscrisis lijkt ons niet ver meer af. to)^WAA LW frrn^Tj" door. ervaring sterk. Het Amerika^nsche departement van buitenlansche zaken deelt mee, dat de regeering der Ver. Staten op het oogenbltk niet van plan is, pressie uit te oefenen op de staten-schulde- naren tot terugbetalen der oorlogs schulden Het feit, dat Hindenburg de hem aangeboden candidatuur ten slotte heeft aanvaard, heeft in Duitschland groot opzien gebaard. Jarres heeft zijn can- didatuur ingetrokken. Ten slotte is Hindenburg toch nog voor den aandrang van Von Tirpitz bezweken en heeft hij de candidatuur van het rechtsche bloc voor het rijkspresidentschap aanvaard. Dr. Jarrès, had er den brui aan gegeven en voor een tweede candi datuur bedankt. Hindenburg, die in zijn zeven en zeventigste jaar is, zal op den eersten Paaschdag een proclamatie richten tot het Duitsche volk. Op 26 April zal de strijd dus gaan tusschen Von Hindenburg en Marx. De eindresultaten der algemeene verkiezingen luiden in België alsvolgt Katholieken 78 zetels. Socialisten 79 B Liberalen - 22 w Fronters 6 Communisten 2 De Partij der Oud-Strijders verdwijnt. De Kamer telt dus momenteel 187 leden. Vóör de verkiezingen van Zondag j 1. telde de Kamer 186 leden, welke als volgt verdeeld waren Katholieken 80 zetels. Socialisten 68 Liberalen 33 Fronters 4 Oud Strijders 1 zetel De Senaat telde voorheen 153 leden als volgt verdeeld Katholieken 73 zetels Socialisten 52 Liberalen 28 en zal thans vermoedelijk tellen katho lieken 71, socialisten 59 en liberalen 23 In de nieuwe Belgische Kamer zullen de socialisten als de sterkste groep terugkeeren. De socialisten zullen dus geroepen worden een nieuwe regeering te vor men. Waar zij echter geen meerder heid in de Kamer vormen, hetgeen trouwens met elk der drie groote partijen het geval is, zullen de socia listen niet erg happig er op zijn regeeringsverantwoordelijkheid te dra gen. Van der Velde heett verklaard, dat zijn partij niet van plan-is den regee- ringslast op zich te nemen. De liberalen, hebben, na de ge voelige nederlaag, meegedeeld, dat zij in geen geval willen meewerken. Een regeering zal dus dienen te worden gevormd door socialisten en katholieken. Het ziet er niet naar uit, dat de regeeringscrisis een spoedige oplos sing zal vinden. BINNENLAND. De heer Wierdels heeft vandaag ontslag genomen als wethouder van Amsterdam. In zijn desbetreffenden brief aan de R. K. raadfractie herinnert hij eraan, dat zij hem weer als haar (een van haar twee) vertegenwoordiger(s) in het college van B. en W. heeft aangewezen. In het belang van de oplossing van de wethouderscrisis acht hij het echter beter, heentega^n. Als U maar speeds de goede crème, dal is le zeggen,Erdal, gebruikt .hebt 11 veel langer plezier van Uw mooie schoentjes. Be Echo vas het Zuiden, waalwijksflic en Langstraatscke Courant Dit blad verschijnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementsprijs per 8 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rflk 1.40. Brieven, Ingezonden stokken, gelden enz, franco te zenden aan den Uitgever. van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN". EERSTE DEEL. Boisdeant hield niet op hem steeds te her halen Maar vriend, gy moet bedaard zijn. anders kunnen wij niets verrichten. Maar Renée? Weldra zullen wij het arme kind te rugvinden en dan, dan zullen wij uw neef in 'tnauw drijven. Indien gij ook al tot machteloosheid, tot werkeloosheid veroor deeld zijt, ik ten minste, ik zal vrij zjjn. Op mij rust geen enkele aanklacht, ik doe al wat ik wil. Alexis bedankte zijn vriend. Wat zou er van mij geworden, indien gij mij niet ter zijde stond? Ik zou de eene on- behendiglieid op de andere stapelen. Dat is het juist wat gij piet moogt doen. Wij hebben te doen met machtige man nen, die voor niets ter wereld terugdeinzen. Dat moet gij altijd voor oogen hebben. Wan neer de baron van Renée's moeder ontlast is, zal hij naar Wladimir terugkeeren om het loon zijner diensten te ontvangen. Dan is het oogenblik gekomen om den strijd aan te vangen. Maar hoe zullen wij hen aanvallen. Welk middel zullen wij gebruiken om die twee beklagenswaardige lijderessen te ver lossen? Een plan heb ik nog niet, maar wij zullen dat wel vinden. Alexis sloeg zijne blikken ten hemel om Gods hulp en bijstand af te smeken. Itaoul hernam Gij hebt mij het leven gered in den tyd, dat een arme ingenieur niets was in vergelijking met den schatrijken prins Li- vachoff. Nu gij slechts een eenvoudigen mid denstander zijt, wil ik uw dienst vergelden voor zooveel het in myne macht is. Het zal voor mij een oprecht genoegen zyn te kunnen bijdragen tot uw geluk. Alexis drukte zijn vriend dankbaar de hand. Niet ver van de boorden, der Seine, op den reeliteroever tusschen Mantes en Melun, staat een groot, vierkant huis, een wit ge bouw met blauw dak, langs alle kanten om ringd door booineu, die dicht bijeen hun takken door elkander strengelen. Een laan slanke populieren, welke een rechthoek vormen met den weg van Parijs, leidde naar een groote getraliede poort. Niemand zou er ooit aan gedacht hebben dit hek over te klimmen, m°n wist dat het onmogelijk was. Rond de muren van het park lag eene diepe gracht en boven op de muren had men, als kunstsierraad, glasscherven en gebroken flesschen vastgemetseld. In het park, waar alle kunst- en schoon heidsgevoel volkomen ontbraken, stonden verschillende paviljoenen schuins en scheef gebouwd en omringd door groen lattenwerk waarin klimop zijn ranken en twijgen door een vlocht. Dat was het gesticht van dokter Harper, dat als toonbeeld mocht dienen. Alles werd goed onderhouden. Nooit een verwijt, niet de minste klacht. Zij die dat aardsch Paradijs binnentraden, een para dijs was het met zijne lachende bloemen perken, de kabbelende beekjes, zij die daar binnentraden kwamen er slechts uit om on der de groene zoden te gaan rusten. Geen enkele genezing, geen verbetering. Dokter Haroer had niet het doel om te genezen, zijn rol beperkte zich tot dien van g vangenbewaarder. De bloedverwanten die hem een familie lid toevertrouwden, mochten gerust zijn, hij z u zijn zieke niet los laten, neen. Het bescheiden gesticht van dokter Har per was een gevangenis waaruit men nooit zou ontsnappen. In korten tijd had dit zinneloozengesticht een groote beroemdheid verworven en een aantal goede klanten gewonnen. Prfla der Advertentiön 20 cent per regelminimum 1.50 Reclames 40 cent per regel. By contract flink rabat. Advertentifin moeten Woenadag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 0 uur in ons beult uQu. MAATSCHAPPIJ VAN VERZEKERING OP HET LEVEN Meermalen had dokter Harpef te doeu gehad met het gerecht, ten gevolge van schandelijke opsluitingen, doch telkens was er van de zaak niets gekomen. Juist, volkomen juist, herhaalde hij dan, dat was zijn lievelingswoord dat hem altijd op de lippen lag. Het was een man met een mager, droog voorkomeneen, glad gezicht, met een don keren bril met dikke glazen, waarachter een paar glasachtige oogen stonden. Hij kon zoo tusschen de 45 en de 50 jaar tellen; doch een twaalf jaar geleden, toen hy hot bestuur van het gesticht in handen nam, scheen hij zoo oud als nu. Sinds den tijd dat hy daar verbleef wa ren de jaren over hem heen gegaan, zonder zyn gezicht met een rimpel te doorgroeven. Met zijn ijskoud voorkomen, met zijn kort afgebeten antwoorden, boezemde hij zoowel de zieken als de dienstboden schrik in. Op liet oogenblik dat wij den loop vah ons verhaal hernemen, zat dokter Harper, ge heel in liet zwart gekleed, hetgeen zyn ge woonte jvas, In zijn kabinet, een ruime plaats welke door drie groote vensters op liet park uitkwam en vanwaar hij gemakkelijk kon nazien al wat er in hef park gebeurde. In zijn handen hield hij een telegram en een brief, welke kort na liet eerste was aan gekomen. De gelaatstrekken van den geneesheer verraadden een onbeperkte vreugde. - Zoo, zoo, zeide dokter Harper, de burgemeester, de geneesheer, alles is in orde. Een zaak waarover ik gerust mag zijn. Slimme vos die hij was, had hij dra ge raden wat er gaande was. Afzonderlijk paviljoen, ging hij voort, bijzondere dienstboden. Opperbest. Over heerlijk. En gelijk altijd wreef liij de handen. Gedurende een oogenblik staarde hy ten grond en scheen na te denkeu. Hoe komt het dat de baron, die geen stuiver, geen rooden duit bezitMaar dat is zijne zaak. Van het oogenblik dat hy mijne rekening betaalt en goed legt, zal ik zijn vrouw wel verzorgen... Toch komt mij dat vreemd voor... Daar moet iéts tusschen zitten. Cazéres moet gewichtige reden heb ben om zyn vrouw hier te doen opsluiten. Ik ben nieuwsgierig om dat geheim te door- gronden. Dokter Harper duwde op een electrisehe bel, welke zich in het bereik zyner hand be vond. In de deur verscheen een knecht. Laat liet paviljoen der Bron in gereed heid brengen, klonk liet bevel van den dok ter. Het is gereed, mijnheer, de lakens nog leggen en daarmede is alles klaar. 'tls goed. Is de badzaal in orde? Werken de toestellen der stortbaden?* Op dit oogenblik trof een lievig gehuil, gelijk aan het brullen van een razend dier, hunne ooren. Dokter Harper wisselde een blik met den zieken-öppasser. Dezo zeide - 't Is nummer 28dezen morgen heeft hy den slimme willen uithangen. Hij heeft zijn bewaker gebeten. Natuurlijk. Natuurlijk. Hij moet inge toomd wordenmen mag hem niet op de menschen laten toespringen. Na een poos hernam de dokter: Zorg dus voor alles, Steven, wy ver wachten elk oogenblik eene kostgangster die met de grootste omzichtigheid moet behan deld worden. De ziekendienaar trok zich terug, terwijl hij zegde: Wees gerust heer, alles is in orde, vol komen gereed. -1- 't Is go°d. Hetzelfde gehuilv liet zich hooren, doch krijsohender, gruwelijker en akeliger, soms wegstervend als een versmacht gereutel om eenige oogenblikken daarna met meer lievig heid te beginnen. Doch dokter Harper scheen daar geen acht op te slaan, hij was daaraan gewoon. Het aanrollen van een rijtuig, een drie maal herhaald gebel weerklonk en de zware poort krijsclite op hare hengsels. 'tWas de stoet van de barones Cazéres die aankwam. Dokter Harper ging de nieuw aangeko- menen met vasten en gemeten stap tege moet. Te Mantes hadden zij slechts een verhuis wagen gevonden, waarin de baronnes op een soort van brits uitgestrekt lag. De baron steeg het eerst uit, daarna Ga- zenu en (lokter Grisol. Cazéres groette (len bestuurder van liet gesticht, juist alsof hy hem nog nooit ge zien had en op zeer natuurlyke en passen de wyze stelde hy hem zflne vrienden voor. Gazeau was niet weinig tevreden, dat er een einde kwam aan dat reizen. Grisol, van zyn kant, dacht aan het loon, dat hy ging ontvangen na die lange behandeling en ge loofde dat liy nog nooit zulk goed buiten kansje zou gehad hebben. Alles is gereed voor de zieke, zeide dokter Harper op zaeliten toon. Afzouderiyk paviljoen, volledige dienst. Cazéres deed een buiging. Ik verzoek u alles te doen wat gy maar kunt, in het belang van het ongelukkig schepsel, dat ik my in de pyniyke noodza- kelykheid zie, aan uwe zorgen toe te ver trouwen. zeide hy tot den bestuurder van liet gesticht. Eenige ziekendienaars kwamen aan met een draagbaar, lieten de baronnes uitstap pen en droegen haar naar het paviljoen der Bron. zy liet hen begaan, de arme vrouw, zon der den minsten weerstand te bieden, men zou gezegd hebben dat zy daar een doode wegdroegen. Harper vroeg eenige uitleggingen aan zyn con f ra tor. Iiy eischte de bewysstukkende getuig schriften van den burgemeester en van den dokter. Al de papieren waren zeer goed in orde. Dus ontvlpg hy een zlnnelooze, aan getast door vervolgingswaanzin en hy zou haar voortaan bewaken. Voor dit werk betaalde de baron de eerste zes maanden van een kostgeld, welk in het geheel 6000 fr. beliep. Aan dien prys had Harper gaarne nog honderden zinneloozen ontvangen, het scheel de hem dan weinig of zy inderdaad van htm verstand beroofd waren, of dat zy de weerlooze slachtoffers waren van lafhar tige schurken. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1