1 en 1 2 GwubiMt Kaniers vraagt voor direct Overleersnijder. 2I0KGE PAARDEN Tentoonstelling. van bet gemaakt werk Stoomen en Verven. po Stralende Zon Groot Bal Klankvol en Melodieus JEREM1AS. Zondai 19 en Woensdag 22 April Aanbesteding. HOEDEN PETTEN [org. P. van Zeist, WAALWIJK. ZONDAG 12 APRIL 1925. OVERTREFT ALLES! Een kolossaal geweldige Sensatie-film Ie mmm Gerookte Winterbam en Sped. lo Overbemden. Dassen, Hinders, Corn. P. van Zeist, HET ZUIDEN een bekwaam het weiden J. C. van Dijk Groote Tentoonstelling Notaris A. SCHAAP A. P. C. Roothaert Gramaphoon- en Citherplaten Grainaphoons en Pathéfoons des avonds om 7 uur. 6 en 81, uur. Veel sensatie hebben wij vertoond, maar wat wij DEZE week op 't doek laten zien Dat moet l) zien. - Dat moogt U niet missen. Zoo iets komt nooit weer. Notaris VAN HAM Burgerwoonhuis, publiek verkocht APPEL S, Vraagt publiek ver oopen publiek aanbesteden publiek ver koop en publiek oerkoopen Sprutol ADVERTENTIëN. Den 26 April a.s. hopen 2 onze geliefde Ouders Cornelus Hendricus v. d. Grint 2 Johanna Maria v. d Grint— a Verhoeven, hunne 25 jarige Echtver- J ♦èeniging te herdenken. Hunne dankb. Kinderen, 2 2' 34544 HENRIETTE. I ADRIANA. t 2 JOHANNA 2 Tevens 25 jarig bestaan der zaak a Receptie 26 April a.s. van 2 tot 4 uur. Huize Fleissig Warmoesstraat 127—129. Jaarlijksche Algemeene Vergadering der Amsterdam, April 1925 Nieuwe Leliestr. 37. Te huur aangeboden tegen half MEI 34545 met ol zonder pension, op netten stand. Brieven Bureau van dit blad onder no. dezer advertentie, N.V. Stoomschoenenfabriek v.h. JOS. GROENEN Alleen prima kracht komt in aanmerking. 34536 Gelegenheid aangeboden voor van bij te Dussen. 34524 VAN DER MAADEN's HOENDER-EENDENPARK. Wifk en Aalburg Tel No 1. Broedcentrale 2400 eieren. Valnestcontröle. Boomgaard Zwemwater. Wit- en Patrijsleghorns, Wilte Wyandots, Barnevelders, Rhode Island, Wit Indische loopeenden. Eieren 20 ceit. Kuikens 50 ct. Eendjes 60 cent. Loonbroederij: Volle lade 10, halve 12 ct 34382 A.s. Woensdag 15 April in zaal 20 van den R. K. Gildenbond van 10 tot 12 en van 2 tót 8 uur der leerlingen van den Knip- en Naaicursus gehouden te Waalwijk door Corry v. d. Grlendt. Grootestraat Men kan zich ook dan weer voor den nieuwen curcus opgeven welke 20 April begint. KOMT ALLEN ZIEN S Onze prijzen zijn zonder korting lager dan die van an deren m e t korting. TILBURG. 34311 ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN. op Dinsdag 28 April 1925 des avonds ten 8 uur in het Café D VAN DER ZAKEN te Besoijen, Punten van behandeling: Jaarverslag, jaarrekening De Balans- en Winst- en Ver liesrekening liggen gedurende 14 dagen vooraf ter inzage voor de leden, ten kantore van den Pen ningmeester Grootestraat No. 315, Waalwijk op werkdagen en gewone kantooruren. 34539 Eenige kennisgeving in de zaal van P. VAN DALEN. Aanvang 6 uur. Prachtige muziek, prijzen als gewoon. 34549 te Waalwijk, 34535 zal bij inzet op Vrijdag 17 April 1925 en bij toeslag op Donderdag (Marktdag) 30 April 1925 telkens om 11 uur des voormiddags in HOTEL VERWIEL te Waalwijk a. Voor de erfg. Mej. J. M. E. D Drossaerts. KOOP 1. Wei- en Bouwland te Waalwijk over de le Zeine, Sectie B 662 en.283 groot te zamen 1 02 90 H. A. In huur bij C. W. van Nooij a fl 00 p j tot Kerstmis 1927 KOOP 2. Weiland te Besoijen van de Loint tot het Spoor sectie C. nos. 378 en 809 groot 0.61.10 H.A. KOOP 3. Weiland aldaar over 't Spoor, sectie C nrs. 810 en 380 groot 1 10.30 H.A. Koopen 2 en 3 zijn in huur bij A. Musters a f 150, per jaar tot Kerstmis 1927. KOOP 4. Hooiland (Dijkland) te Besoijen, sectieB no. 135 groot 1 92.10 HA. KOOP 5 Hooiland over de Schouwsloot te Besoijen sectie B nummer 268 groot 3 09 20 HA Koopen 4 en 5 in huur bij W. F Klerkx en C. van Nooij a f400.— per jaar tot Kerst mis 1927. KOOP 6. Massa koopen 4 en 5. Bij afzonderlijken verkoop van koopen 4 en 5 heeft koop 5 recht van weg van en naar den dijk ten laste van koop 4. KOOP 7. Weiland te Drongelen (den Eimert) sectie A 314 groot 1 24 50 H A. In huur bij Wed. Ph. Uijthoven a f 140 per jaar, tot einde seizoen 1926. b. Voor Mevr. L, Leijtens. KOOP 8. Weiland te Baardwijk sectie C 132 en 133 groot 0.32 30 H.A. In huur bij P van Woensel a f40.— per jaar tot einde seizoen 1927. KOOP 9 Weiland te Baardwijk sectie C 112, 113 en 423 en sectie E no. 410 groot 0.59 50 H.A. In huur ged bij P. van Woensel a f 60 per jaar en ged. bij M Schilders a f30 per jaar tot einde seizoen 1927. KOOP 10. Bouwland te Baard wijk over het Spoor, sectie C no. 391 groot 0,74.20 H.A. In huur bij Jac. van Woensel a f 45.— per jaar tot 1927. Aanvaarding in genot en lasten en belastingen vanaf 11 Juni 1925. De huren over 1925 zijn voor de helft voor de koopers. Nadere inlichtingen bij ge'n Notaris en voor koopen 1 a 7 bij Notaris H. J. HANENKAMP te Sittard en voor koopen 8. 9 en 10 bij Notaris L J. VAN MEERWIJK te Oosterhout. Stoombil j art fabriek TILBURG. 3181 klinken onze nieuwste voorraad De nieuwste. 34547 Eenig mooi. in alle soorten steeds voorhanden. C. JACOBS ZN., bij de Haven, WAALWIJK 4. Dramatisch Bijbel spel in 3 bedrijven (met reien) door ANTOON VAN DELFT, Pr. Op te voeren door de Tooneelclub D. V.S.V. (bekroond met Gouden Medaille (lsten prijs) op het Interdiocesaan Tooneelconcours te Tilburg 1922) te Waalwijk in de Zaal van de R. K. W e r k 1 i e d e n- Tooneelbouw: J. VALK, Architect B. N. A Den Bosch Costumes naar ontwerp van; W. WIEGMANS. Utrecht. Muziek der reien JOH. W1NNUBST, Utrecht. Ie Rang fl.50. 2e Rang fl.-. 3e Rang 50 ct. verhoogd met 20ü/0 stedel. bel en 5Auteursrecht. Plaatsbespreking bij de firma WED TH PULLES, tegenover het Bondsgebouw a 10 cent. Aldaar programma's (met inhoud en tekst der reien) Het Architectenbureau VAN REE BOSs^ERTS te Waalwijk, zal namens zijn principaal, de Stoomlederfabriek VAN 1ERSEL WITLOX Co., te Waalwijk, op Zaterdag 18 April 1925 des na middags ten 3 uur, in HOTEL GERRIS, te Waalwijk; De uitbreiding der kan toren van genoemde Stoomlederfabriek aan de Burgemeester van der Klokkenlaan te Waalwijk. Bestek en teekening zijn ver krijgbaar bij het Architectenbureau voornoemd tegen betaling van f 3.— per stel, alwaar tevens inlichtingen worden verstrekt, Restitutie voor inschrijvers na ongeschonden inlevering f 1.50 per stel. Aanwijzing volgens bestek. De Architecten JOS VAN REE. 34529 ED. BOSSAERTS- 34201 EN DE NIEUWSTE MODELLEN. WAALWIJK bij de Markt. HARRY PIEL met hond. waarbij U met kloppend hart de avonturen van de hoofdpersonen volgt en U zelf afvraagt, hoe zoo iets gewaagds, zoo iets van geweldigen durf en moed door menschen kan worden uitgevoerd v en vervaardigd. Deze film spant de kroon van alle sensatiefilms ooit in de Flora vertoond, - Het is gewoon ongelooflijk. te Kaatsheuvel, zal ten verzoeke en ten huize van de WED. JAN MOSSELVELD, aan de Sprangsche straat aldaar. Dinsdag 14 April 1925 'snam. 4 uur, a contant 34553 Kasten, tafels, stoelen, groote en kleine spiegel, staande kapstok, boekenkasje,schilde rijen, stikmachine, potten en pannen, glas- en aardewerk, kruiwagen, tuingereedschap pen, enz. NOTARISSEN EN 34442 zullen in het Hotel v. d. ASSEM te Kaatsheuvel 15 en 29 April 1925, 's namiddags 5 uur 1. EEN SCHOON met annex groote Schoenfa briek, in prima staat, alsmede aparte inrij, erf en tuin, aan de Hoofdstraat te Koatsheuvel, B 4060, groot 17,70 aren, en 2. Bouwland op den Vossen- berg aldaar, B 287, groot 27,50 aren. Eigendom van de firma J. H VAN BOXTEL. Alles te aanvaarden bij de be taling van den koopprijs. 29 April 1925, 's nam 2 uur worden terzelfde plaatse Zuiggasmotor en toebehooren en diverse Machinerieën, in de ge melde fabriek alles ook in prima staat, te veilen in 41 koopen. komen vit in het voorjaar. Koop tijdig een pot I Vraagt prijs. Aanbevelend, Grootestraaf 225, 34443 Waalwijk. HET ONOVERTROFFEN KINDERVOEDSEL. Waar andere voedingsmiddelen falen, succes verzekerd. 33472 Verkrijgbaar: Dames de Bree, WAALWIJK. Jos. Baaijens, (v.m. BESOIJEN). Wed. J. van Lier, (v.m. BAARDWIJK). A. van Dongen, SPRANG. Wed. H. Wordragen- van de Ven, VLIJMEN. E N'Z., ENZ. 34202 VINDT U BIJ ONS STEEDS IETS APARTS. Prima Overhemden met boord f 2,50. WAALWIJK bij de Markt. Depots Th. v. d. Suilden, Grootestr. Kaatsheuvel: Fa. N. Stravers, Hdstr FLORA-BIOSCOPE

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 2