Hcc WITTE BIOSCOOP - WMLWIJK. Onovertroffen DE VIER RUITERS UIT DE OPENBARING. Tweeden Paaschdag geen uitvoering Gevonden. C Klerks en Landbouwers. Denkt om llw voordeel!!! Kebt K onze étalages reeds bezichtigd? K vindt er zeker iets voor U geschikt. Corn. P. van Zeist. Firma P. Odankirch Bierlaagh-v. cLHeijden GEOPEND „Sallandia" beits en politoer T roost'sKoffie= Ar oma DAMES PK te 'ee/e Zoekt uw voordeel Alle Bankzaken. 00,111 Iefamilie FritsVan Bladef-Waalwijk ZATERDAG 8 UUR. Zondag half zes en S'[2 uur. ZIGOTO ALS HOTELBEDIENDE. Explicatie: de Heer H, van Engelen. In RIJWIELEN Waalwijk HET VOORDEELIGST ADRES. Handzagen vanaf 60 cent. Het Atelier Is beide Paasch dagen van 9 tot 4 uur. A. OUD KERK. De NIEUWE TARIEFWET Drogisterij „DE GAPER" uw Verf en Behangselpapieren W. VAN DER HEIJDEN W. TIMMERMANS ZONEN Bloemwerken, Tafeldecoraties, xïef geheel is dan ook overweldigend. In Kinderwagens O is de film Naar het beroemde werk van BLASCO IBANES. De eerste is „de overwinning", hij rijdt op een wit paard, overal zijn veroveringen makende. De tweede heet „oorlog", hij rijdt op een rood paard en hij zweept de menschen tot moorden op, en men noemt dat roem. De derde is „de hongersnood", hij berijdt een zwart paard, want hij brengt stervensnood aan oudm van dagen en kleine kinderen. De vierde is genaamd „de dood", en hij rijdt op een vaal paard en hem is macht gegeven over de menschen. Deze film, die ons afwisselend verplaatst naar Argentinië en het hartje van het gezelschapsleven te Parijs, die dus in bonte rij het leven in de wildernis, in de beschaving, zoowel als de verschrikkingen van den oorlog voortoovert. is een der beste te noemen van den laatsten tijd. De première te New-York was een evenement waarbij de hooggeplaatsten uit den lande tegenwoordig waren. Schier ontelbare malen werd deze film in de grootste theaters geprolongeerd. Voor eenige zeer interessante bijzonderheden aangaande dit kunstwerk leze men onze aan huisbezorgde strooibiljet'en. Komedie in 2 acten. Met het oog op de uitgestrektheid van het programma begint de eerste Voorstelling Zondag om HALF ZES PRECIES. Met het Hoofdnummer zal dan te 6 uur worden aangevangen, zoodat ook met de tweede Voorstelling op tijd, zijnde 8uur kan worden begonnen. Prijzen der plaatsen Loge fl.00 1ste Rang 10.75. 2e Rang f 0.50. 3e Rang 0.25. Plaats bespreken bij Wed Th. Pulles, wegens de opvoeringen van „JEREMIAS" door de Tooneelvereeniging „D. V. S. V." van de R.K. Werkliedenvereeniging, 34542 Wanneer u een VERTROUWD en VOORDEEL1G ADRES zoekt vindt u dit bij ondergeteekende. lever ik u alles wat er op dit gebied in den handel is, van het fijnste fabrikaat tot de meest eenvoudige uitvoering vertegenwoordig ik een eerste klas fabriek, die aan zeer billijke prijzen levert. Prijscourant wordt op aanvrage gaarne verstrekt. Inruilen van Rijwielen ook bij aankoop van Kinderwagens. Af te geven vele tweedehands als nieuw uitziende 34510 RIJWIELEN aan voordeelige prijzen. GROOTESTRAAT 45. D R U N E N. Rijwielen, Kinderwagens, alle onderdeelen. WAALWIJK bij de Markt. 34204 Optioiën, 31822 25 Vuchterstraat 25, s-HERTOQENBOSCH. Telefoon Intercommunaal 176. Fabriek van kunstledematen. Breuk- en Buikbanden, Recbthouders, Plattobtzolen etc Spreekdag alle Dinsdagen. Kippengaas, Varkensgaas, Prikkeldraad, Gladde Draad, Krammen, Draadnagels, Rieken, Botten, Schoffels. Harken, Hakken enz. enz. bij 34522 Goedkoope mooie beste 34546 Fa. van Delft WAALWIJK b e t e e k e n t34534 Groote gezinnen het zwaarst belast. met in zes verschillende kleumen. Alleen verkrijgbaar jin «de BRENGT GEUR EN SMAAK AAN UW KOFFIE. PROBEER ZE EENS. 34444 Markt 34541 Wa alwijk. Fa. O RI E-D l'MOULIN. Telefoon 123. Eenigst depót voor Waalwijk en Omstieken van NUTRICIA's ARTIKELEN. Zendt in den Schoonmaak uwe GORDIJNEN, DEKENS enz. ter behandeling naar de 34312 Oudste en meest moderne inrichting TILBURGTelefoon No. 146 65 VESTIGINGEN 34490 KAPITAAL EN RESERVE 16.000.000. 'Llf/li, vindt het heerlijk als moeder een pudding heeft gemaakt. Er blijft haast nooit wat van over. want moeder gebruikt altijd Honig's Puddingen en die vinden wij allemaal even fijn en 'ekker Ik geloof dat dit komt doordat deze puddingen gefabriceerd zijn met Honig's Maizena Gebruikt U ook en bij 34186 GROOTESTRAAT 270. KASSIERS EN C0MMI8S10NNAIR8 IN EFFECTEN. W A A L W IJ K. KANTOORUREN VAN 9 TOT 4 UUR. -0413 ZATERDAGS VAN 9 TOT 12 UUR Wegens uitbreiding der Safe-Inrichting zijn weer loketten verkrijgbaar DIPLOMA BLOEMSCHIKKEN der Koninkl. Mij. voor Tuinbouw- en Plantkunde en van den Ned. Tuinbouwraad. BEVEELT ZICH AAN VOOR DE LEVERING VAN ALLE enz, enz 33330 - VOOR ALLE GELEGENHEDEN. 9 1 COMITÉ VAN VERZET TEGEN PROTECTIE. BUSJE 20. PAKJE 16 CENT. i i Alle Bankzaken. WAALWIJK. GROOTESTRAAT.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 3