DE ECHO HN HET ZUIDEN I i m m w m lil m i W W A wh3tw~ft~b wt Wi W* ap! Wk ilp Hp ||p No. 29 Zaterdag 11 April 1925. HET REFERENDUM. Zooals den lezer ongetwijfeld bekend is, werd onlangs het voorstel van Mr. Rutgers (A. R.) tot invoering van een referendum, tot opheffing en beper king van het aantal drankwet-vergun ningen, opnieuw door ons Parlement verworpen. Onder referendum is te verstaan de offieiëele raadpleging van de kiezers over een bepaald onderwerp. Het volksreferendum is nog een stap verder in democratische richting dan het algemeen kiesrecht; het is de recht- streeksche in plaats van de representa tieve volksregeering. Het bestaat in Zwitserland, den meest democratischen Staat van Europa. Daar is het geworteld in de verre historie, wijl de oude Landesgemein- de O zoo klein waren, dat er niet was een volksvertegenwoordiging, doch een volksvergadering. Toen nu na de Fransche Revolutie ook daar langzamerhand volksverte genwoordigingen ontstonden, heeft men toch nog invloed van het volk be houden. Dank zij zijn geografische ligging, is "Ir Zwitserland het referendum zoolang bewaard; de lean tons vormen er meestal een afgesloten dal. Men onderscheidt: Imperatief-referendum d. w. z. dat over alle of over bepaalde wetten een referendum moet plaats hebben. Zoo bestaat b.v. in den Zwitsersehen-Bonds staat het verplicht referendum voor wijziging der bondsconstitutie. Daartegenover staat het facultatief- referendum, d. w. z. dat er een referen dum wordt gehouden als een zeker deel van het volk het vraagt. Zoo bestaat b.v. voor wetten in den Zwitserschen- Bondsstaat ook het facultatief-referen- dum, dat gehouden wordt als 30.000 kiezers of 8 kantons hel vragen. Het in Amerika reeds eenige jaren ingevoerde stelsel van Plaatselijke Keuze is in zijn wezen niets anders dan een referendum. Onder het „Local Option" verstaat Dit raadsbesluit werd echter door hel Koninklijk vernietigingsrecht getroffen., wegens kenriëïijken strijd met het be paalde bij artikel 45 der Gemeentewet, krachtens hetwelk stemming zonder ruggespraak moet plaats hebben. Ook de Staatscommissie tot Grond wetsherziening 1918 wilde ofschoon zij den monarchalen staatsvorm een R peel jurkje met bijhehoorend broekje voor meisjes van 26 jaar, van ka toenen mitst ofcrepon, etc. Benoodigd voor den leeftijd van onge veer 4 jaar plas min. '2 Meter stof van 80 cJl. breed. zegen achtte voor ons land, althans zoo lang behoud van een waarlijk nationaal koningschap mogelijk is over den aard van den Staatsvorm door een re ferendum laten beslissen, in geval hel vooruitzicht bestaat, dat geen bevoeg de opvolger naar de Grondwet aanwe zig zal zijn, welk voorstel, afgezien van constitutioneele bezwaren, technisch onuitvoerbaar bleek. Bij de grondwetsherziening 1922 wa ren het de Vrijzinnig-Democraten, die bij monde van Mr. P. J. Oud, voorstel den de le Kamer af te schaffen en een facultatief referendum in te voeren. Blijkens diens gehouden rede, was liet spreker kennelijk niet zoozeer om het referendum dan wel om afschaf fing der le Kamer te doen. De Heer Oud haalde slechts een en kel argument ten gunste van het rcfe- ii het Ministerie ran Buitenlandsehe Zaken te Den llaag werd het Gehelde- verdrag tnsschen België en Holland geteekend. Foto van de twee gevolmachtigde ministens, Hgmans en van Kamebeck, en alle autoriteiten die bij het teekenen van het verdrag aanwezig waren. Minister Hgmans, Minister van Karnebeek. /'rins de Eigne, de Ruelle, Baron van ZuylenGraaf de Lolaing, Jlvr. Beelaerts van Blokland. Mr. Beneker- Andreae, Jhr. Ken dorp, Mr. Car sten. men daar het recht der mannen en vrouwen van 23 jaar en ouder, om zich bij stemming uit te spreken over be perking en opheffing der inrichtingen lot verkoop van sterken drank. Ons Staatsrecht kent het referendum tot dusverre niet. Overeenkomst ermede vertoone.n evenwel de regelingen in artikel 18 dei- Grondwet (ontbreken vah een bevoeg den troonopvolger), artikel 198 Grond wet (Grondwetsherziening) en artikel 128 der Gemeentewet (wijziging ge meente-grenzen). In 1903 werd voor het eerst een po ging gedaan om dat instituut hier te lande in te voeren. Toen werd door Mr. Troelstra c.s. een voorstel tot grondwetsherziening ingediend, waarbij de sociaal-democra ten, blijkens de Memorie van Toelich ting oju. de le Kamer wilden afschaf fen en vervangen door een facultatief- referendum, welk voorstel in de verga dering der 2e Kamer van 29 September 1910 werd ingetrokken. In 1914 was het de Gemeenteraad vaji Almelo, die zich tol dit stelsel ge trokken gevoelde. In dat jaar toch wilde hij tot afschaf fing der aldaar bestaande kermis over gaan, doch niet alvorens daarover eerst het gevoelen der kiezers in te winnen. rendum aan. Ten opzichte der le Kamer vond hij, dat de „bolwerk"-theorie onjuist was gebleken, dat verder het waken tegen overijling van de 2e Kamer neerkwam op het afstemmen van wetsontwerpen door een politiek anders samengestel de meerderheid in de le Kamer, dat de le Kamer zelve soms zeer overijlde be sluiten had genomen en dat een facul tatief referendum de functie van revi sie veel zuiverder zou vervullen. Zijn partijgenoot Mr. Marchant ont fermde zich over het voorstel Oud, door dezen zoo welsprekend ingeleid, en diende ean desbetreffend amende ment in, dat evenwel met 4(5 tegen 38 stemmen werd verworpen. Ongetwijfeld werd ook Mr. Rutgers onder de betoovering van hel referen dum gebracht, waarvan hij door zijn parlementair-initiatief bij herhaling deed blijken. Deze staatsman wilde door invoering van een referendum, gelijk in den aan hef van dit opstel gemeld, tot ophef fing en beperking van het aantal drank wetsvergunningen overgaan. Hoe loffelijk deze pogingen ook mo gen zijn, toch had o. i. zijn parlemen tair-initiatief veilig in de pen kunnen blijven, daar onder vigeur der huidige drankwet zonder referendum en dus geheel binnen het kader der Grondwet evengoed tot opheffing en beperking van het aantal vergunningen kon wof- den overgegaan. Ons Parlement bleek hetzelfde ge voelen toegedaan, toen het onlangs ten tweede male in negatieven zin over het meergemelde voorstel uitspraak deed. Het moge door onze fiooge staatscol leges al niet gunstig zijn ontvangen, toch is de vraag gewettigd, of het al of niet wenschelijk zou zijn, het instituut alsnog in ons Staatsrecht op te nemen. De meeste schrijvers zijn er onver schillig voor. Professor Buys is een dei- besliste tegenstanders, terwijl de En- gelschman Brvce zich daarentegen een even beslisten voorstander heeft ae- toond. Zooals alle stelsels heeft het referen dum zoowel zijn voor- als zijn nadoe len: - Voordeden zijn o.a. Intensieve deelneming van het volk aan het politieke leven: De Partijstrijd bij de verkiezingen wordt minder hevig; immers de kie zers kunnen door het referendum ach teraf hun invloed nog doen gelden en behoeven dus niet zoozeer te letten op de kleur vaii den candidaat. Daartegenover zijn er ook nadoelen aan verbonden: Het werkt belemmerend op een gere- gelden gang van zóken; Het verantwoordelijkheidsgevoel, zoo- onderzoek in te stellen. In het verslag van De Echo van het Zuiden stond het ook zoo, maar dat is niet zoo. Ik heb gezegd, dan moet de heer van Huiten maar eens een dokter naar mijn I geestesvermogen een onderzoek later, instellen. Zoo heb ik het gezegd, want ik wil de gemeente niet op kosten j jagen. Ik heb ook nog gezegd dat. als hij kan bewijzen, dat het werkelijk zoo met me gesteld is, ik als raadslid zou bedanken. Klerks. Dat is zoo. Voorzitter. Ik kan het me niet herin neren, maar als de raad geer. bezwaar daartegen heeft, dan zullen de notulen in dien geest worden gewijzigd. 1. Ingekomen stukken. a Uittreksel uit het Koninklijk Be sluit van 2 April jl houdende goed keuring van het besluit van H.H Ged. Staten van Noordbrabant tot wijziging der jaarwedde van den gemeente ontvanger. Tengevolge van het minder wor den der werkzaamheden voor den ontvanger zijn Ged. Staten van oordeel dat het salaris aanmerkelijk kan wor den verminderd en gebracht kan worden op minimum f 1015 tot een maximum van f 1240 Dinsihu, werd te Rotterdam de jaarlij ksehe Pamchveetentoomtellmq gehou den, door de lloll. Mij. van Landbouw, afdeeling Rotterdam en Omstreken •V jarige kondbloedmerry ..Bannière/\ die de kam pioen* prijs behaalde. Eigenaar -fan de 11 it., Zeven berg schelleek wel dat der vertegenwoordiging als dat der kiezers, wordt verzwakt. Dc eerbied voor de wet neemt af en ten slotte de groote massa is er niet rijp voor. Na deze beschouwing, kan het niet moeilijk meer zijn onze conclusie te- trekken: de nadeelen zijn grooter dan de voordeelen Het referendum is derhalve o.i. voor Nederland ongewenscht Baardwijk, April 1.925. Jos. van Heyst Jr. !ïiï i b. Verslag met balans, winst en verliesrekening der Woningbouwver- eeniging „Drunens Welzijn" over het jaar 1924. Wordt voor de leden ter visie neder- gelegd De Voorzitter merkt op, dat leden die overdag niet in de gelegenheid zijn om de stukken in te zien, dit 's avonds ook kunnen doen, mits ze den secretaris waarschuwen c. Verzoekschrift van 't gemeente bestuur van Heemstede om adhaesie Oude '„Uandesgemoindc" v'in detui.gen aan een adres van inge. Zwitserland, beschreven door F zetenen van Heemstede, waarbij in Freeman, een van dfe eerste historici overwe8,ng wordt gegeven de regee van Engeland, „Growth of the English 4r,n* te ve[zoeken maatregelen te constitution (1872)". tretten om langs beteren weg dan door annexatie het land tot voorspoed i te brengen. Wordt voor kennisgeving aangeno men. d. Verslag volkshuisvesting over 't jaar 1924. j e Gemeenteverslag over het jaar I 1926. j f Goedgekeurde wijziging der ge meentebegrooting 1924 g Verslag van de Commissie tot wering van schoolverzuim Worden allen ter inzage nedergelegd. h. Procesverbaal van kasopneming door B. en W. bij den gemeente ont vanger gedaan d.d. 31 Maart. De boeken bleken ordelijk en regelmatig bijgehouden en het dienovereenkomstig bedrag f 10.141,187a m kas aanwezig te zijn. Wordt voor kennisgeving aangeno men. 2 Verzoek vanj. Velthuyzen alhier om in afwijking van de plaatselijke rooilijn een houten loods te mogen oprichten. Adressant heeft een houten direclie- keet aangekocht en wil die plaatsen en inrichten voor een schilderswerk plaats en om achter een auto te plaatsen. Het gebouwtje staat 6 M. uit de middellijn van den weg De heer Pijnenburg vraagt of er voor gewaakt wordt, dat er 'n ordinair houten gebouwtje wordt neergezet. Voorzitter. Het is een directiekeet die hij inricht voor werkplaats en om een auto te plaatsen. Hij zal het netjes opschilderen, heeft hij gezegd. Pijnenburg. Er is natuurlijk alles voor om de menschen te helpen, maar als iets aan den weg moet komen staan, moet hel er een beetje ooglijk uitzien Voorzitter. Hij zal het wel netjes opslaan. Pijnenburg Dan is er niets tegen Muskcns De bedoeling is om buiten de rooilijn te inogen bouwen. Voorzitter. Ja. Muskens. De buren, zouden die er last van kunnen ondervinden. Voorzitter. Dat geloof ik niet, want hij heeft mij gezegd dat hij ze heeft gekend, want de vensters heeft hij ook wat moeten verzetten. Wordt goedgevonden. 3. Vaststelling kohier van de Hon- T H: ii Eenvoudige huis ja pon van katoenen crêpe met witte kraag en opslagen van voren sluitend niet knoopen. Iicnoodigd plus min. 33/« Meter stof'va n 70 c.M. breed. Voor kraag en opslagen plus min. 3/« Meter van 90 c.M. breed. GEMEENTERAAD. DRUNEN. Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente op Dinsdag 7 April des avonds ten 6 uur. Voorzitter Edelachtb. heer Mr. H Loeff. Ongeveer kwart over 6 uur opent de Voorzitter de vergadering aanwezig alle leden. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen. W. v. d Wiel. In de notulen staat als zou ik gezegd hebben dat. als de heer Van Huiten vreest dat het aan mijn verstandelijke vermogens man keert, de gemeente dan maar eens een dokter moet aanstellen om daarna een Oplossing vorige week: R it speelt achtereenvolgens 4944, 44—40. 28—22 en 8—2.' Zwart heeft, alleen gedwongen zeilen. Dam probleem No. '2 van Bené Ortigé. Zwart 15 schijven. Wit 35 schijven. Wit speelt en wint. denbelasting voor 1925. De totale aanslag is f 567. - Voorzitter Dat is wat minder dan een vorig jaar maar het is beter dat er een goede controle is dan dat er veel honden op straat losloopen. Van Drunen. Ik heb er al eens meer over gesproken dat de menschen die achteraf wonen nogal verstoken zijn van een geregeld politie-toezicht. Om de bewoners van het Sempke en Giersbergen wat ter wille te zijn zou ik die wat minder willen laten beta len, al was het maar twee gulden per hond. Voorzitter. Voor losloopende honden moet f 5 worden betaald en voor hon den die vast gehouden worden f 1.50 Nu is de politie opdracht gegeven dat de menschen die achteraf wonen hun honden als losloopende honden mogen aangeven althans als ze ze hier in de straat niet geregeld laten losloopen. De politie zal terdege rekening houden met den door den raad uitgesproken wensch. Als de honden achteraf blijven en ze worden niet vastgehouden, blijven ze in den regel nog op eigen terrein. Ik geloof niet dat de menschen daar iets tegen zullen hebben dat deze maatregel is genomen, want geheel gaan vrijstellen zou ik niet doen. dat is nogal bezwaarlijk, want waar is dan de grens. Beter is het een derge lijke maatregel te treffen. „Pa Pippel" (Oplossing Puzzle vorige week.) Pijnenburg. Mogelijk kan de veror dening zoo worden gewijzigd dat voor honden die op de publieke wegen komen, f 5 moet worden betaald. Voorzitter. Dat is nogal bezwaarlijk omdat ook verschillende zandwegen als publieken weg op de legger voor komen. Beter is het te doen zooals nu wordt voorgesteld. A. v. d. Wiel. Dat is zoo, dan zijn alle bezwaren opgelost. Van Drunen. Zoo is het een heel mooie regeling. 4. Aangehouden verzoek van het hoofdbestuur der Internationale Ten toonstelling voor de Schoen- en Leder industrie Waalwijk 1925 om in het garantiefonds deel te nemen. Voorzitter. Omtrent het al dan niet inwilligen van het verzoek van het bestuur der Intern. Schoen- en Leder- Tentoonstelling te Waalwijk tot deel name in het garantiefonds, bestaat er bij het college van B. en W. geen eenstemmigheid. Laat ik daarom direct maar mede- deelen de zienswijze der meerderheid van het college, dat zijn de beide wet houders, die van meening zijn, dat eenerzijds het gevraagde garantiebedrag alsnog een te groot risico op de ge meente legt en anderzijds het toevoegen van tamelijk uitgebreide vermakelijk heden aan tentoonstellingen, zeker in tijden nu de werkloosheid in de schoen- f&gf k ///Azy. m wTZ?/ v// 7' 4 //ss/'/

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 5