illuTTSli IC vrtfnCroili'uitigi up «C it niet is goed te keuren, weshalve zij hunnen steun niet kunnen geven aan het verzoekschrift, zooals het thans luidt. Met de volle eerbiediging van de zienswijze van de meerderheid van het college, meen ik toch, waar ik in deze persoonlijk een afwijkende meening heb, U ook deze te mogen mededeelen. Het is U waarschijnlijk bekend, dat geen enkel schoenfabrikant uit Drunen op dea.s. tentoonstellingzal exposeeren Persoonlijk vind ik dit jammer, maar de Drunensche fabrikanten zullen on getwijfeld een goede reden voor deze niet-deelname hebben gehad Maar wanneer men mij nu vraagt is dit derhalve een aanleiding dat ook langen bij het goed gaan der Industrie want behalve dat er hier ook vele fabrikanten wonen, gaan er dagelijks 60 menschen naar Waalwijk die daar hun kost verdienen wat een niet te onderschatten voordeel is voor deze gemeente want vonden die menschen daar eens geen werk, wat zouden we er hier mee moeten beginnen. Maar bovendien, al wordt er door geen enkele fabrikant van hier aan de tentoonstelling deelgenomen, dan nog zullen de fabrikanten van hier er voor deel aan hebben en net zoo goed orders er oploopen en daarom mogen wij naar mijne meening niet achterwege blijven, ook al doen de schoenfabri kanten hier niet mee. Alleen dat uit de gemeente, ten aanzien van het thans onze gemeente zooveel menschen daar ter tafel zijnde verzoekschrift, afzijdig hun brood verdienen is al een reden, moet blijven, dan geloof ik in alle Maar ook omdat er zooveel valt te oprechtheid die vraag ontkennend te leeren, moet men helpen. Zejf heb ik moeten beantwoorden. Ik meen n.lmijne heeren. dat we deze zaak van een ander standpunt moeten bekijken en we ons de prin cipieele vraag moeten stellen, zal de te houden tentoonstelling te Waalwijk zeer waarschijnlijk nuttig zijn voor de Langstraatsche schoenindustrt?, ja dan neen Zonder eenige draling moet dan mijn antwoord bevestigend luiden. Een tentoonstelling is immers niet alleen, om het zeer beknopt uit te drukken, een gelegenheid voor de werkgevers om te zien, of zij wellicht met nieuwere machines, nieuwere onderdeelen enz. hun fabriek econo mischer kunnen doen werken is niet alleen een gelegenheid voor de werk nemers om de resultaten van hun vak in de meeste verscheidenheid eens te kunnen bewonderen om daardoor de vakkennis en de vakliefde (twee voor name punten) te vergrooten, maar is ook vooral een gelegenheid om de af nemers van het schoenfabrikaat, zoowel van binnen- als buitenland, in grooten getale naar zich toe trekken, om daar door den omvang van het afzetgebied te trachten te vergrooten iets wat ongetwijfeld evenzeer aan werkgevers als aan werknemers moet ten goede komen. Zeker, mijne heeren, de gemeente Waalwijk zal in velerlei opzicht het meeste profijt uit deze tentoonstelling trekken. Het is daarom ook alleszins redelijk, dat Waalwijk, zooals het ook gedaan heeft, het leeuwendeel van het garantiefonds op zich neemt Maar de Waalwijksche schoenindustrie is zoo zeer één met de Langstraatsche en ook omgekeerd, dat, als het in Waalwijk in de schoenindustrie goed gaat, zulks onvermijdelijk zijn terugslag zal hebben ook op de naburige plaatsen, waar eveneens de schoenindustrie een hoofd tak van nijverheid is. Ik voor mij zou het daarom jammer vinden, dat een plaats als Drunen. waar de schoenindustrie naast het boerenbedrijf van zulke groote be- teekenis is, een plaats, die grenst aan de gemeente Waalwijk, waar bovendien vele Drunensche schoenmakers en stiksters werkzaam zijn. alihans niet in eenige mate zijn schouders zou zetten onder een onderneming, die zich tot taak stelt de Langstraatsche schoen- Industrie wederom nieuw leven in te blazen. De Langstraatsche schoen- en leder industrie, die met eere in deze streken een historische industrie gewonden is, verdient werkelijk na de droeve jaren, die thans achter ons liggen, in haar streven naar opheffing gesteund te worden. Natuurlijk, als Drunen niet steunt, zal toch de tentoonstelling te Waalwijk doorgaan. Ik voor mij echter zou het heel wat aangenamer vinden dat, wan neer we later zouden moeten getuigen, de tentoonstelling van Waalwijk heeft ook aan Drunen voordeel bezorgd, we dan ook tevens zouden kunnen zeggen, maar Drunen heeft althans ook iets in de totstandkoming daarvan mede gewerkt. Nogmaals mijne heeren, ik eerbiedig ten volle Uw aller meening en wensch U derhalve niets op te dringen. Ik heb alleen als burgemeester mijn persoon lijke zienswijze in deze willen zeggen, in de hoop, dat er uit Uwe vergadering alsnog een voorstel zal komen om, al is het dan niet voor f 750. toch althans voor eenig bedrag in het garantiefonds deel te nemen. Waalwijk heeft voor f 10 000, de Provincie ook de Kamer van Koop handel voor f 5000, Oisterwijk voor f 500, Kaatsheuvel voor f 2000 aan het garantiefonds deelgenomen en nog enkele andere gemeenten iets. Dongen heeft zich nadien niet uitgesproken, maar daar is de belasting ook werke lijk zeer zwaar, 's Bosch en Tilburg hebben zich nog niet uitgesproken en de K. v. K. te Eindhoven heeft afwijzend beschikt. Waar deze gemeente grenst aan Waalwijk en waar naast het boe renbedrijf het schoenenbedrijf een der hoofdbronnen van bestaan geeft, meen ik dat het goed zou zijn, zijn goeden wil te toonen en mede zijn schouders onder deze onderneming te zetten. Klerks. Ik ben het volkomen eens met den Voorzitter, maar waar de finantieele toestand nu direct zoo heel rooskleurig niet is, stel ik voor om voor geen f750, maar voor f 300 aan het garantiefonds deel te nemen. A. v. d. Wiel. Ik ben het volkomen eens met den heer Klerks en wil daarom gaarne zijn voorstel steunen. het dikwijls ondervonden dat er heel middel gevonden is om het wat op te voeren, nu moet dat met beide handen worden aangepakt. Van Drunen. De voorzitter van de K v. K. van Eindhoven is Van den Besselaar, iemand die zelf schoen fabrikant is en geen kleintje ook, iemand die mee kan knikken. Voorzitter. Uit alles blijkt toch dat de schoenfabrikanten anders oor- deelen. W. v. d. Wiel. Ik meen, al is de schoenindustrie op het oogenblik slecht, dit hier met de zaak niets heeft uit te staan! Of wij hier al of niet garant blijven, de tentoonstelling komt er toch, want alle voorbereidende maatregelen zijn reeds genomen. De vraag is maar mag de gemeente voor een zeker bedrag in het te kort dekken, ja °of neen-en dan zeg ik van neen, want men heeft het telkens gezien in de laatst* jaren dat er geld Wiel en Brok. 6 Vaststelling heffingspercentage gemeentelijke inkomstenbelasting belas tir.gjaar 1925/26. Voorstel Burg. en Weth. 3°/0. Voorzitter. Een vorig jaar was het ook 3 pCt. Wel hadden wij gehoopt dat het wat lager gesteld had kunnen worden, maar het gaat niet. Wij zijn er echter nog lang niet, want volgens de statistiek, die ik pas gekregen heb zijn wij nog lang niet de hoogste, in tegendeel wij staan het bovenste van de voordeeligste helft. 7. Voorstel van Burg. en Weth. tot het aangaan van een kasgeldleening groot f 10660. De Voorzitter merkt op, dat men thans groote voorschotten heeft te doen o a, ook een aan de vakschool, waarvoor geld noodig is. Aanvankelijk wenschte B. en W. daarvoor een geldleening aan te gaan, maar bij nader inzien B| i f m Tc Den Haan speelde Zonday II. li. S. een kampioenswedstrijd legen Spuria nit Rotterdam en icon dezen wedstrijd piet 3. De Spartalceeper, Roem, in actie. wat valt te leeren en te zien en vooral nu, nu er weer een malaise dreigt, moet nieuw leven gebracht worden, moet naar een oplossing daarvan wor den omgezien. Voorzitter. In het College van Burg. en Weth. is alleen sprake geweest van f 750 en daar konden ze hun steun niet aan geven. Ik wil dit hier maar opmerken om misverstand te voor komen. Van Drunen. Ik ben het totaal niet met de vorige sprekers eens, want ik acht elk bedrag dat wordt gegeven verloren, en gaat men de bevolking afvragen, dan zijn er 95 pCt. die tegen het garantie verleenen zijn. De begrooting is toch al krap en gezegd was dat de belasting wel omlaag zou gaan maar dat is toch niet het geval want ik zie dat het heffingspercentage 3 blijft en daarom ben ik er tegen. De Kamer van Koophandel in Eindhoven heeft zelfs ook gezegd dat alles verloren is en meer plaatsen. Voorzitter. Ik weet niet of men dat daar zoo gezegd het ft, ik weet alléén dat men afwijzend heeft beschikt. Bovendien heeft Eindhoven niet. die interesse voor de schoenindustrie die men daarvoor in de Langstraat heeft De Langstraat staat daarvoor bekend, dat weet ik nog wel uit mijn studie tijd, want als ik dan zei ik kom van voor de werkeloosheid noodig is en waar het zich nu al laat aanzien dat we weer met werkloosheid te kampen krijgen, zeg ik dat we de centen moeten bewaren. Ik zelf ben een Drunensche die in Waalwijk werkzaam is, maar als raads lid acht ik me niet verantwoord om uit de gemeentekas geld voor de ten toonstelling beschikbaar te stellen. Voorzitter. U hebt daar gezegd, dat de tentoonstelling er toch wel zal komen en dat is ook zoo maar als buurtgemeente is dat toch niet aange naam vooral omdat we hier zelfs ten zeerste bij de industrie zijn betrokken. In het burgerlijk leven geeft men toch ook steun aan verschillende zaken als men aan iets verwant is. Maar de Raad is vrij. ledereen moet zich maar uit spreken. A. v. Wiel Van W. v d. Wiel had ik eerlijk gezegd, anders verwacht Zijn houding valt mij, recht uitgesproken, tegen. Hij zelf zit hier voor de arbei ders en waar er dagelijks een 60 a 70 naar Waalwijk gaan werken en er hier ook veel een boterham aan verdienen, zoodat het toch een reusachtig belang voor Drunen is, begrijp ik hem niet. Als het geld nu bepaald verloren was, dan zou het nog iets anders zijn. maar dat is het beslist niet, dat hebben we toch* al eenmaal gezien en daarom durf ik de verantwoording gerust op Ft- ,.Pa Pvppel No. 2." Drunen, dan wisten de meesten niet waar dat lag, maar sprak ik dan van de Langstraat, dan wist men het, dan zei men o, het land van de schoenmakers. Ik wil maar zeggen dat de Langstraat een zeer bekendestreek is. Wat men in Eindhoven heeft gezegd weet ik niet. Van Drunen. Ik ben er van over tuigd dat, wat men daar gezegd heeft, zoo is. Alles is verloren wat men geeft. De Voorzitter van die Kamer van Koophandel heeft gelijk, dat zeg ik. A. v. d. Wiel. Die voorzitter daar is geen profeet. Iets dergelijks zeggen is onzin want wat weet hij er van af. Als ik het tegenovergestelde beweer, wie heeft dan gelijk. In 1903 is de tentoonstelling toch in alle opzichten schitterend geslaagd en nu zei U daar straks wel dat 95 pCt. van de bevolking er tegen zou zijn, maar dat ben ik lang niet met U eens. Hoeveel zijn er hier niet werkzaam in de schoenindustrie en hoeveel gaan er niet dagelijks naar Waalwijk werken. Nu de schoen- me nemen. W. v. d. Wiel. Ik heb ook al eens wat gedacht en dan kwam het niet uit maar nu wordt er gezegd, dat het in 1903 zoo goed geslaagd is, maar ik weet van iemand, bijna van officiëele bron zou ik wel kunnen zeggen, dat er van toen nog zaken zijn, die niet betaald zijn. Pijnenburg. Ik kan het voorstel van den heer Klerks wel steunen, want ik zie in de tentoonstelling zoowel voor den patroon als voor den werkman, een groot belang. Dat door de fabri kanten hier, door misschien toevallige omstandigheden, niet is ingeschreven, daarom mag men nog niet achterwege blijven. Voorzitter Het is nu genoegzaam van alle kanten bekeken en daarom zal ik het voorstel van den heer Klerks in stemming brengen. Voor het voorstel stemden de heeren Elshout, A. v. d. Wiel, Klerks, Pijnen burg en van Huiten. Tegen de heeren Muskens, van achten deze het beter bij een kassier een Rek-courant te openen, omdat het voordeeliger zal zijn wijl men dan het geld, dat men te veel heeft, rentegevend kan beleggen. Vroeger had men dit bij den postgiro dienst staan, maar wijl men daar geen rente meer geeft, is het beter bij een kassier een Rek.- Courant te openen. Zoo heeft men nu in kas een bedrag van f 10 000. Dat is toch jammer het zoo te moeten laten liggen. Hooger dan f 10 000 mag niet worden gegaan. De ontvanger kan dan nooit geld halen dan na goedkeuring van B. en W. Doordat nog geen tijd is geweest om na te gaan, welke kassier het voordeeligste is, zal in een volgende vergadering een nader besluit in deze worden genomen 8 Voorstel van B. en W tot ge deeltelijke vernieuwing van den keiweg langs de kerk over een lengte van 50 Meter. Voorzitter. Reeds dikwijls heeft men geklaagd over den slechten toestand daar van den weg. Wij hebben er nu weer wat gruis langs laten brengen, maar aan den weg zelf kunnen we zoo niets doen. Er zijn op vele plaatsen groote gaten in en nu meenen B. en W. dat het 't beste is om geleidelijk tot vernieuwing over te gaan. De kosten daarvan zijn nu niet zoo kin derachtig. want de 50 M. kosten zoowat f 1000 en waar de weg ongeveer een K.M lang zal zijn, zal de vernieuwing komen te staan op f20 000. Ook zijn B. en W. nader van oor deel dat men voorloopig met een ver nieuwing van 25 M. moet volstaan. Met de uitkomende keien die nog zijn te gebruiken, kunnen dan de grootste kuilen worden gerepareerd. Men zou dan vooraan beginnen en vlakke keien nemen omdat die beter zijn dan klin kers. De heer A. v. d. Wiel kan zich met dat voorstel goed vereenigen, vooral omdat vooraan wordt begonnen, wat ook het slechtste deel is. Meermalen heeft hij gezien dat van de melkwagens de bussen werden afgeschokt. Met de uitkomende keien kan de rest worden opgeknapt. Pijnenburg. Op het oogenblik is de weg 3 M. en nu wordt het daar toch zeker niet smaller. Muskens. Men mag 'voor de oude keien wel een goede bergplaats zoeken, anders blijft er geen een van over. Voorzitter. Ze zijn zoo' slecht dat er veel niet voor herstel gebruikt kunnen worden. Maar we zullen ze toch een plaatsje geven en zorg dragen dat de straatjeugd er geen plezier van heeft. 9. Voorstel van Burg. en Weth. betreffende het converteeren van de 6 pCt. geldleening van 1918 in een 5 pCt geldleening. De Voorzitter deelt mede dat er voor den bouw van het Electrisch net een leening is aangegaan groot f 40.000 a 6 pCt. Als de Raad daaraan goedkeuring kan verleenen zullen Burg. en Weth. trachten deze leening om te zetten in een 5 pC't. leening a pari. Of het zal lukken weet men niet, maar het is te probeeren. Wordt goedgevonden. tot aanschaffing van materiaal. De Voorzitter zegt dat in een vorige vergadering besloten is bij den Prov. Brandweerbond toe te treden en aan gezien men dan kan profiteeren van verschillende voorrechten, zoo heeft hij maar het advies ingewonnen bij den inspecteur over brandweerputten. In deze gemeente zijn deze niet in voldoend aantal aanwezig In de Steeg is er in 't geheel geen en bij den heer W. v. d. Wiel in de buurt is het ook noodzakelijk dat er een is, want zomers staat die sloot daar meesten- tijd droog. - sv, ij Door den inspecteur wordt in over weging gegeven putten te laten maken waarin het water vlug toevloeit en dat zijn diepboringsputten. De kosten daarvan worden geraamd op f 750 1000 per put. Verder wordt nog in overweging gegeven om, wijl het water hier erg ijzerhoudend is, koperen buizen te nemen. Ook omtrent koppelingen heeft de Voorzitter advies gevraagd en in over weging wordt gegeven om bronzen te nemen die f6 50 kosten. Met het koopen daarvan moet men zeer voorzichtig wezen,aangezien er veel slechte kwaliteiten zijn. Voor die putten wordt van 10 tot 15 jaar ingestaan, maar als er vijf of zes bij gemaakt moeten worden, dan wordt dit een kostbare geschiedenis, want de kosten daarvan vallen nooit mee, wel tegen en daarom mag men wel rekenen op f 1000 per put. Waar men hier een rapport van de Water leiding mag verwachten geelt hij in overweging met deze kwestie zoolang te wachten totdat dit rapport is ver schenen. Met het bestuur der brand weer kan daarover later ook eens worden gesproken. De Voorzitter geeft in overweging om wel 2 korte slangen aan te schaf fen die op beide spuiten zijn te ge bruiken. De kosten daarvan zijn ge raamd op f 50 k f 60, Wil men iedere spuit een slang bij geven. dat kan ook, maar beter is het daarmede te wachten totdat men wat meer weet van de vereeniging van de gemeenten. Van Drunen. Om die kleine koppe lingen aan te schaffen daar zou ik toch niet lang mee wachten want dik wijls is al gebleken, dat men die direct noodig kan hebben. Voorzitter Die komen, maar die slangen dus nog niet. Muskens. Men moet dan ook eens gezamenlijk een oefening houden, anders weet men niet wat men heeft te doen. Voorzitter. Dat is het plan ook. Muskuns. Een vorig jaar is het niet gedaan. Voorzitter. Toen heeftmen helaas maar al te dikwijls in werkelijkheid brand gehad Muskens. Het is maar omdat ze samen eens tegelijk kunnen werken. De Voorzitter zegt verder nog een prijscourant te hebben gekregen van Minimax brandblusch-aparaten. Nood zakelijk acht hij het dat er een in het Raadhuis wordt gehangen want er is een groot archief terwijl het raadhuis alles van hout en papier is, dus makke lijk brand. Om een begin van brand te blusschen zijn die apparaten goed. Vooral is het ook wenschelijk omdat men in het raadhuis, doordat er geen pomp of put is, nooit water bij de hand heeft Van Drunen. Als in de omgeving is een begin van brand, dan kan het zeker ook wel worden gebruikt. Voorzitter. Ja, is het Raadhuis ge sloten, dan kan men altijd naar den Secretaris gaan. 11. Vaststelling pensioens-grondslag van J. Bataille. Conform het voorstel van Burg. en Weth. wordt besloten. Verzoek van J. Pelders om voor zijn woonhuis een boom te verwijderen, aangezien anders de wagen van Van Gend Loos daar niet kan draaien. Toegestaan. Bij de rondvraag zegt de heer W. v. d. Wiel dat het hem spijt dat hij terug moet komen op hetgeen door Van Huiten in een vorige vergadering is gezegd. Als hij geen gevolg geeft om een dokter te sturen om naar zijn geestvermogens een onderzoek in te stellen, dan is hij verplicht zijn woor den te herroepen. Waar zijn eer en goede naam er mee gemoeid zijn eischt spr. dat de heer Van Huiten aan dit of aan het andere gevolg zal geven. De Voorzitter zegt dat het hier een persoonlijke kwestie betreft. Hij heeft de heer W. v. d. Wiel laten uit spreken ofschoon het hier niet meer thuis behoort, wijl in een vorige ver gadering men zich daarover heeft kunnen uitspreken. Voor eene goede verstandhouding acht hij het niet goed om daarop nu nog eens terug te komen Gaarne wil hij echter alles doen om hier,een goede verstandhouding te verzekeren. De schuld is aan den heer v. d. Wiel zelf, want die is begonnen met woorden te uiten die alles behalve prettig waren voor de overige leden. De heer Van Huiten heeft in geestdrift woorden gesproken die hij misschien nooit zou hebben geuit als door den heer v. d Wiel zoo niet was gespro ken. Neemt hij zijn woorden terug, dan z<y ook de heer Van Huiten deze, i'-r...

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 6