Troost's Aroma PU ROL liipi UWB VHM DIJ In den Hoenderhof. verbetert de Koffie. HEERENBAAI v. d. Wiel. Ik neem niets terug want al wat ik gezegd heb is niets anders dan de waarheid. Als Van Huiten niet herroept, dan beschouw ik hem voor, ja ik zal me verder maar niet uitdrukten. Van Huiten. Ik neem niets terug en zal er verder ook niets aan toevoegen. Voorzitter. Dan sluit ik de discus sies, want verder daarover discus sieeren acht ik niet in het belang van de gemeente. Even heb ik gedacht goed te doen den heer W v. d Wiel in de gelegenheid te stellen om te herroepen wat hij in een vorige ver gadering heeft gezegd, wat voor alle leden onaangenaam was, maar nu dat niet wordt gedaan zal ik de discussies daarover laten staken. W. v. d. Wiel. Dat had niets te maken met wat Van Huiten heeft gezegd. Daarna gaat de Raad over in geheim Comité Wij kunnen U. wijzen op dieren met hooge legproductie. Wij kunnen U wijzen op de hoog ste bekroningen op tentoonstellingen. Wij vertegenwoordigen de beste Wit Legh.-fokkerij van 't vaste land van Europa. (Pedersen Agredup. Dene marken). Gemiddeld legcijfer in 1924 op de legwedstrijd te Naskow 239 eieren per dier. Wij leveren uit eigen fokkerij broed- eieren Wit Legh. (Nuttype) 20 en 35 ct. Wit Legh. (Eng. Sportiype) 30 ct. W. Wyand. (prachttoomen) 25 en 40 ct. Australorps 45 ct R I R. (reuzenlegsters) 25 ct. Ancona's 25 ct en Col. Wyand 25 ct. Dagelijks voor eenieder te bezichtigen. J. TEURL1NGS, „Het Witte Nuthoen" Kaatsheuvel niet denkbeeldig, 't hoofd te kunnen Broeden. Onze kip zit te broeden. Wat hebben wij tijdens 't broed proces te doen? Op de eerste, tweede en derde plaats het dier Lustig laten. We hebben ons plaatsje niet zorg gekozen iu een rustig hoekje, laten we nil die rust niet on- noodig gann yerstooren. Dus beele- maal niet er aan komen? Neen, dat niet. 'tKan noodig zijn, dat we onze kloek zelfs van 't nest nemen. Den ge- heelen eersten broeddag echter, mag 'tdier niet. gestoord worden. Liefst sluiten we den toegang tot het broed- nest met een zak of plank af, zoodat het dier liefst niets zien kan of gezien kan worden. Den tweeden dag gaan we voeren. AA'e nemen de opsluiting weg en strooien op eenigen afstand wat graankorrels. Mais is een geschikt voer voor broedhennen. AA7e strooien het graan op een afstand, dat 'tdier ge ..Zijn apen gevaarlijk, Vader?" ..I)ezc niet kind, wei de gorilladie lijkt ook meer op de mcnschen.". MeggendorfBIfitter. ge vermagering en verzwakking van 'tdier, bevuiling van 't nest, enz., enz., worden op die manier gemakkelijk voorkomen. DeifSOén dag doet men goed het voeren te staken, 't Gebeurt vaak dat dan reeds eieren aangepikt zijn en voor de aangepikte eieren is 't geen voordeel deze dan nog aan een plotse linge afkoeling bloot te stellen. AVe spreken daar van 't aanpikken van 'tei. Sommigen zijn de meening toegedaan dat dit door de kloek geschiedt. Xiets is minder waar. De kloek raakt de eie ren met den bek in 't geheel niet aan. Op den bek van 't kuiken bevindt zich een sterke, harde punt. Ts 't diertje volwassen, dan drukt het dien punt met al de in zich bevindende kracht tegen de schaal vlies en de schaal, met als gevolg dat de schaal daar ter plaat se breekt. Zich in 't ei ronddraaiende, maakt het op die wijze op pl.m. ge deelte van het stompe einde verschil lende barstjes, die te saam één ronde ring vormen en de schaal doen scheu ren. Met de vleugeltjes en pootjes werkend bevrijdt zich 't diertje uit zijn nauw omhulsel en komt geheel nat en uitgeput ter wereld. Geruimen tijd blijft liet half versuft liggen. Door de koesterende warmte der kloek droogt het diertje spoedig op en in een paar uren tijd verandert het kleverig plun je in een donzig kleedje, 't Eenige wat we tijdens 'jt uitkomen eens doen mo gen, is met de hand eens in 't broednest gaan en de ledige eidoppen, die soms om nog niet uitgekomen eieren heen- schieten, verwijderen. Hiermede vooral niet te haastig zijn, daar dit gemakke lijk, zoo 't niet zeer oordeelkundig ge schiedt, de eieren en de nog jeugdige, niet geheel gedroogde diertjes kan ver koelen. Minstens 24 uren na 't uitko men laat men nu alles rustig zitten'. AA'el GO pren lioudeu het de diertjes, volgens uitgebreide genomen proeven, zonder voedsel uit. Eéu daig zonder voedsel is al de mioiste eisch, die wij stellen mogen. Door 't opnemen van 't dooierrestant hebben de kleintjes een prachtig en krachtig reserve-voed- sel opgenomen, dat voor geruimen tijd voldoende is. Hoe we de diertjes gaan voeren zullen we de volgende week zien. Thans gaan wij voor de Paasch- eieren voor ons zelf zorgen. V enken voor deze week. Wat voor kuikens geldt, geldt ook voor ons. Een hard gekookt ei is niet gemakkelijk verteerbaar, dus Kook uwe paasclieiereu niet te bard. Ze verliezen aan voedingswaarde. II. AAeinig en dikwijls uw kuikens voeren, is honderd percent beter dan veel in eens. De oude raenschen zeiden vroeger: Houd uwe kuikens grait, (hongerig). III. Zoo ge nog jiiet aan 't broeden bent, haast u dan7t is hoog tjjd. uiterlijk van uw Bejriieveld^r-henj u deden oordeelén dat 't dier goed ge zond was, duidt het losse vederpak toch op 't tegenovergestelde. Zoodra een dier iets mankeert, sluiten de vee- ren niet meer tegen 't lichaam. Een gesloten vederpak wijst op goede ge zondheid. Hoogstwaarschijnlijk labo reerde uw hen dus aan een inwendige ziekte, die 'teindelijk vergroeid is. Mo- gelijk is ook verder dat ze van een uwer slechtste legsters gebroed is. Vroeg- legrijpheid en laat-legrijpheid zijn erfe lijke factoren in de fokkerij. II. Arn. V. te AAr. en v. R. te Dr. In nader antwoord op de vraag in het nummer van Zaterdag 28 Maart, moet ik I' mededeelen, dat 't toen opge geven adres voor carousel-kunstmoe- der, niet AA'. Cruijssen, Ouijck a.d. AL, doch AA'. G. Cruijssen, Boxmeer is. 't AVas mij zelf eveneens abusievelijk opgegeven. III. A. O. te C. Met het oog op het gevaar voor rat ten, lijkt het mij gewenscht, in liet te bouwen nachthok voor hoenders een vloer te leggen. AVat is in dit geval het beste, hout of beton? Of geeft u er de voorkeur aan de fundeering dieper te maken. Antwoord De door U gestelde kwestie is mo menteel nog zeer actueel. De assistent Rijkspluimveeconsulent AA'. Jansen uit Horst, is tegen vloeren in de hokken. Hij prefereert een droog zaïnlbed waar over turf strooisel. Het model ingerich te bedrijf van Gebr. AVilleman te Buur- malsen geeft de voorkeur aan vloeren. Tot voor 1924 hadden alle hokken hij AV. betonvloeren, waarover in den win ter een 20 c.AI. dikke turfinolmlaag. De laatst gebouwde hokken van deze vooraanstaande praktijkmensehen heb ben een degelijke planken vloer, rus tend op zware ribben. Planken en rib ben aan alle zijden (ook boven) goed gedrenkt in carbolineum.Hierover komt ook weer een dikke deklaag van turf- strooisel. Een vloer zonder voldoende dekking is uit den booze. De kippen krijgen dan zoldervoeten. Alle teenen groeien eenigszins naar buiten. Per soonlijk bevelen wij een goeden bodem aan, 't zij van hout of beton of anders zins, doch we kunnen er niet genoeg op hamerenzorg voor voldoende dek king. Een vloer heeft het voordeel: a. dat de dieren steeds goed droog aan de voeten zitten. b. zeer gemakkelijk, bij eventueel voorkomende ziekten kan ontsmet wor den, en c. het hok vrijwaart tegen ratten en ander roovend ongedierte. Zoo ge uw hok voldoende hoog kunt plaatsen, dat ge geen last van grond water hebt, kunt ge 't zonder vloer pro- beeren. De fundeering dient dan echter minRtens 30 c.AI. diep te gaan, om het DE fyoe pyjjlatat A per y2 pd 75 ct G - y2 - 65 ct BURGERLIJKE STAND. WAALWIJK. Geboren Lambertha Theresia d v M Herman en P M Remie Gijs- bertus J z v C v Oers en M C Lommers Cornelis A J z v P J Hobbelen en C J M Wijnands Johannes z v P C W Ketelaars en E C Stoffelen Kehmal z v Farouk Izzet en Geertruide Volk. Huw-aang Jan Brant 30 j en Adriana Reiners 21 j Johannis B Claassen 27 j en Antonetta M v Balkom 23 j. Overlijden: Joh M A Scholten 4 maanden. Vertrokken personen: Franc F C v Loon naar Nijmegen Adr C Driessen naar Ós Eugène P M Verwiel naar Deventer Lodewijk H Laporte naar Herpt en Bern Johanna M Dekker naar Dordrecht Richard C L Esser naar Boxmeer. Gevestigde personen Elisabeth J v d Sanden van 's Bosch Joh van Heeswijk van Hedikhuijzen P H Moenz van Raamsdonk C H v Caem en gezin van Sprang-Capelle Aug F J Linnewever van Neu renberg Anna C J Remie van Heusden Hendrina de Laat van Den Haag. RECHTSZAKEN. Terecht stond G C. v. H. te Nieuw kuik beklaagd van dierenmishandeling. ^Beklaagde bekende, doch beweerde tevens dat de hond, welke hij mis handelde, naar hem gebeten had. De verdere behandeling der zaak werd uitgesteld om meerdere getuigen te hooren De politierechter had vermoeden van meineed door een der getuigen Winterhanden - NIEUWS UIT KAATSHEUVEL. Kaatsheuvel, 10 April '25. Zooals we in ons nummer van Woensdag meedeelden, geeft de K G V. Maandag a s een groot tooneelspel in drie bedrijven, n 1. Garcia Moreno. Onder bekwame leiding van den Wel- Eerw. heer kapelaan v. Kemenade is ijverig geoefend, zoodat we er gerust op mogen vertrouwen dat K. G. V. Maandag a.s iets goeds zal laten zien. Na 't treurspel in drie bedrijven wordt nog een dolle klucht gegeven. De Kleine Kapelle van Apollo zal in de tusschenpoozen musiceeren. De sym pathieke K. G. V. speelt natuurlijk op den 2en Paaschdag voor een volle zaal. In de algemeene vergadering van het R. K. Ziekenfonds alhier is aan genomen het bestuursvoorstel om bij de Centrale Ziekenkas aan te sluiten. Er zal een reserve gestort worden van f 2000. Men betaalt dan bij een uitkeering van 26 weken voor een verzekerd wekelijksch be drag van 12 gulden 35 cent; voor een verzekerd wekelijksch be drag van 15 gulden 431 ƒ2 cent; voor een verzekerd wekelijksch be drag van 18 gulden 52'/2 cent. De heer Span, slager op de Markt alhier, heeft zijn winkel geheel laten restaureeren. 't ls thans een verfraaiing, van de Markt geworden. De heldere wi:te tegels en 't blanke strumarmer, waarbij een keurige ijskast en verdere winkelop6tand alles wit gelakt, doen aangenaam frisch aan. De bekende goede zaak van Span kan bij deze restauratie slechts winnen. Alle slagers zonder uitzondering hebben een keurige Paasch-étalage gemaakt. De een met licht, een ander met bloemen, een derde met versierde en opgespoten keurige hartelijkheden. Allen hebben hun kunst getoond, een kunst die hedenavond door honderden bewonderd werd. De fokkerij „Het Witte Nuthoen" alhier zond binnen enkele dagen de tweede zending broedeieren naar het buitenland en wel naar Frankrijk. NIEUWS UIT HEUSDEN. Heusden, 10 April 1925. Met goed gevolg werd op de werf te water gelaten het stalen sleepschip „Clara" voor de scheepvaartmij. Clara Johanna te Rotterdam. Het vaartuig, metende 600 ton, heefi afmetingen van 50 bij 6.6 bij 2.3 M Tevens werd de kiel gelegd voor een Dortmund Ems kanaalschap, metende 880 ton voor Duitsche rekening. Dank zij het prachtige weer heb ben de boeren deze dagen het grootste deel van hun vee naar de weide kunnen doen. vooral het jongere. Nu. de voor raden begonnen bij velen ook op te raken, zoodat menigeen er aardig mee gebaat is. Ingezonden Mededeelingen. VlIJNHARDT's Staal-Tabletten 90 c* Maag-Tabletten75 Zenuw-Tabletten .75<« Laxeer-Tabletten .60<« Hoofdpijn-Tabletten 60-a Abonneert U op en Adverteert in ,jDE ECHO VAN HET ZUIDEN het meent gelezen blad in de Lang /trant «ft Omgeving, Hoowël 't niet de gewoonte is 0111 stil te staan - bij 't goen in raadsvergaderingen gezegd wordt, achten \vy liet ten deze toch onzen plicht even deze aangelegenheid recht te zetten, om geofi verkeerde geschiedenis te laten maken, en '0111 den goeden naam der tentoohstellhig 3003 en heb desbetreffend comité door een raadslid, die van de zaak niets weet en maar raak praat, niet te laten door 't.slijk sleuren. Dat het raadslid W. v. d. Wiel zich dusdanige houding permiteert over andere zaken, kan ons natuurlijk koud la- ton. maar wy willen den verdaclitmaker hier toch even. den mond snoeren. Jammer dat het geachte raadslid nog zoo'n broekie was, toen in 3003 de Int. Tentoonstelling van Schoen- en Lederindustrie en aanver wante artikelen gehouden werd, anders zou liy zich thans nog, beter kunnen herinneren dat deze tentoonstelling zoo bij uitstel- gun- stiff- is geslaagd, dat deze tentoonstelling een bijzonder, succes is geweest, zoowel wat betreft, 'de inzendingen, de gunstige gevolgen voor de deelnemers, en niet. 't minst de fi- nan-ticcle resultaten. Heeft lig' nooit hooren spreken over deze prach t-^6n toobs tel ling en hare bijzonder productieve resultaten. Dan is hij op 't ge bied van. schoen- 011 lederindustrie al een geweldige vreemde in Jeruzalem. Hoe durft hij zeggeij dat er nog te betalen is van de tentoonstelling 1903. die buiten eiken by- zonderen" steun om, ook finantieel. glansrijk is geslaagd. •Wat, gij als raadslid in 't publiek hebt ge zegd. ïnoe't gij nader verklaren in 't publiek, ton respeéPe H-ari die tentoonstelling en zijn comité, dan zullen wy verder met ti praten, want wij kunnen u ten deze volkomen in lichten Ij heeft ten deze, al is het z.g. in commissie, grove onwaarheid verteld. T' wilt deze beschuldiging misschien nog wel eens herhalen, buiten don raad, b.v. in ons blad of i.d. Te herroepen hebt U ze ook. als eer lijk man! Hoe durft men voorts spreken van de ga rantie kwyt zyn, neen ook thans zyn de voor uitzichten uitstekend en 't zal zonder die 300 naramtif van Drunen ook wel gaan! Maar juist als uw eminente voorzitter het zeide, een biyk' van belangstelling had het moeten zfin. Niet omdat gtf in Waalwijk werkt, ge acht raadslid, maar omdat gij moest waar- deeren dijt ;er gepoogd wordt de industrie omhoog te heffen, waarin gy en velen een stuk brood verdienen. Gy zelf. de uwen en uwe collega's—r.uMen daarvan - -mede-profi- teeren. Daarvoor gerust een garantie-be dragje gewaagd daarvoor moest ge desnoods uw eigen bydrago, die men niet vraagt, wil len offeren. Maar op zulk een beetje ruimer stand punt, kimt Gy U niet stellen, nietwaar? Dat de fabrikanten uit Drunen tot dus verre nog niet deelnemen, is hun eigen o.i. onverstandige zienswijze, hoewel nog liefst voor deze categorie 'van fabrikanten, juist op aandrang van Drunen, door 't comité be sloten werd bekroningen uit. te reiken Allo heer v. cl. Wiel, kom af met de pre ciseering uwer verdachtmakingenWij wachten 1T. nest te verlaten. Doet het dit niet, dan dwinge men de kip daartoe, door ze voorzichtig van 't nest te nemen. Een j hand legt men op de rug van 't dier i en de andere hand schuift men voor zichtig met uitgestrekte vingers onder 't beest. Met de laatste hand ligt men de kip op en wel zoo hoog vooral zeer langzaam dat de pooten dei- kip tussehen de eieren uit zijn. AVe plaatsen de hen hij 't voer en hebben tijd om de eieren in 't nest te inspec- teeren. 't Gebeurt ooit dat er eieren stuk zijn of t nest bevuild is. Mocht dit het geval zijn, dan moet de zaak schoon gemaakt worden. Schreven we in een onzer voorgaande artikelen, dat we in geen geval eieren mogen afwasschen, nu zijn we er toe gedwongen. We nemen een bakje met lauw water. 3539 graden Celsius, en dompelen er de bevuilde eieren in, na vooraf liet grootste vuil er met een mes te hebben afgekrabt, en wasschen ze onder water met de handen goed schoon. AVe spoelen ze daarna af en leggen ze afgedroogd weer in liet nest. Mocht er vuil of ei in 't nest liggen, dan moet dit natuurlijk verwijderd worden en het nest een weinig worden bijgevuld. In dien tusschentijd heeft de kloek gegeten en gedronken en gelegenheid gehad zich te ontlasten. Zoo er gele genheid voor 'tdier is om een zand bad te nemen, wat-te prefereeren is, vooral als dit zandbad gemengd is niet tabakszand ter bestrijding der luizen, heeft het dier er in dien tusschentijd tevens gebruik van kunnen maken. Ge woonlijk behoeft men liet dier slechts een of tweemaal van 'tbroednest te nemen om het te dwingen iets te ge bruiken. Den derden dag doet dit liet dier reeds van zelf als het ziet er wat graan gestrooid wordt. Onnoodi- bieden. J. TUERLINGS, Pluimveeteeltleeraar. Kaatsheuvel. IV. Inspecteer uwe hokken, zithok- ken, legnesten, of er ook luizen voor komen. 't Warme zonnetje doet ook die diertjes herleven. Zet een flescli met 3 A 5 pet. creolin-oplossing klaar, om 't ontuig te verdelgen. Vraagbord. 1. H. v. O. te Kaatsheuvel. Hoe is 't mogelijk dat een mijner Barnevelders, broed 1924, 3 maanden later aan den leg is gegaan dan de an deren. 't Dier is oogenschijnlijk steeds goed gezond geweest, doch zat wel ge- rui men tijd los in de veereri? Antwoord Al is 't mogelijk dat de groei en het Nog eveil oen enkel woordje over die Kamer van Koophandel te Eindhoven. Die mynheer van Drunen is slecht ingelicht. Mynheer vAn den Besselaar is daarvan geen voorzitter, is gewoon lid. en wanneer deze dusdanig spreekt over een tentoonstelling te Waalwyk. dan heeft hij vergeten, dat zyn eigen firma, steeds overal en ten allen tijde heeft verklaard aan die het hooren wilden, dat de tentoonstelling in AAraalwijk in 1903 is geweest de opkomst barer zaak. dat zij daarvan de schitterendste resultaten heeft gehad. .Mogelijk dat de huidige firmanten in 1925 er wat conservatiever tegen aan kijken dan hun leider in 3903! Deze lieer v. d. Hosselaar, is lid, vroeger hoofdbestuurslid van <len R.K. Bond van Schoenfabrikanten, die in een algomeene vergadering met algemeene stemmen besloot het 25-jarig bestaan van dien Bond met een grootsche internationale tentoonstelling te vieren en met algemeene stemmen besloot, om deze tentoonstelling te houden te Waal wijk. De .heer van den Besselaar is een van die leden van den Bond, zooals er meer zyn, die o.i. volgens hun plicht als .schoenfabri kant en als hondslid deze onderneming met alle kracht moesten steunen, maar meer tegen- dan medewerken! Waarom...? Daar omtrent zullen wé" voorloopig onze meening maar hij ons houden, vélen zullen ons reeds begrepen behben Maar de tentoonstelling gaat voort, belooft grootsch te worden, en mag bogen op veler medewerking en steun, ondanks mijnheer W. v. d. Wiel, mijnbeer v. d. Besselaar en t.q. Tot Augustus a s. REDACTIE. ECHTE FRIESCHE weduwnaar van Johanna van Boxtel 70 janr. Adriana Smits 85 j. - Govert A. v. der Leii, 6 weken. CAPELLE. Maand Maart. Geboorten Elizabeth Adriauo, d. v. P Kruyf en Ramsteyn; Wllhelmtnn, d. v. J. de Jour en J. M. Bekkcr; Elisabeth Josina, d. v C. J Oer enians en A. II. Bogen; -- Adriana Johanna .VK,ocnen M- G. C. van Tliielen; Cor- V' Vc,rschurc cn J. Kamp; Adriana PIctronel a, d. v. J. A. Verwymcren cn M. A. Bruyslcns; Willem, z. v. W. Geenen cn A. -M. dc ltooyI rnnclscus Adrlanus, z. v. J .1 Sm-an- Kers cn 1'. F. Bocrcns; Adrlaan, z v I) v Oversteeg en W. Roscnbrand; Hendrik, v'. a' .1. v. Ilrongelcn en M. Donkervoort; Bastiann z. v. W. Werther en 11. W. Timmermans. II uw e 1 IJ k c n A. C. v. d. Each, ou d 29 j. cn J. v. Peer, oud 20 j. J. Stap, oud 22 I. en D. H Sprangers, oud 2.'! j. M. lloomer, oud 12 I. cn H. Ros, oud :<2 j. Overlijden: A. van Dyk, oud 70 j. weduwe van A. Pnans. II. de Ble, oud 68 j. cchtgen. van IE Rogers; E. Rakkeren, oud 10 mud., d. v. P Rakkeren en J. C. Verduyn. P. IE v. d. Sydo, oud 77 j., weduwnaar van A. J. v. Zeist. E A Kruyf, oud 3 weken, <1. v. P. Kruyf en O. Ram- s'cyn. C. Braspenning, oud 82 j. weduwnaar v. C. Molegranf. IE Nleuwenhulzen, d. v. D. \V N'ieuwenlnilzen en C. Zwart. J. IE D. Huysman, oud 72 j., weduwe van W. Quiryns. RAAMSDONK. 16—31 Mnart. Geboren Petrus W., z. v. Johannes H. de Bont en Bertlia Koreman. Gcrrlgje, d. v. An ionic Raams en Maria J. Lankhaar. Johannes M., z. v. Johannes II. Oomc cn Lucia A. Waas. Maria C. II., d. v. Johannes L. Rul cn Helena C. L. Janssen. Nicolans W. J., z. v. Marlnus J. van Dongen en Johanna W. Proost. Dingena, d. v. Jan An. Vermeulen en Digna W. van den Hoek. Johanna M., d. v. Johannes S. Riool en Adriana M. van Eijl. -Jan, z. v. Jan Noorlander en Aaltje Damons. Maria J., d. v. Johannes J. Rakx en Cornelia Ruijterherg. Petrus J. z. v. Abraham Remmeren cn Maria P. Kuijsters. Johannes A., z. v. Roeus C. Vissers en Petronella A. van Seters. Petrus J. z. v. Johannes G. Kieboom en Johanna IE Verhagen. Overleden Adriana P. Drijvers, cchtgen. van Antonius J. de Groot, 22 j. Willemina M. Simonis, cchtgen. van A. Kamp, 73 j. Nicolaas Netten, wedn. van Sina Faro 81 j. Adrinnus M. van den Kieboom 3 jaren. Adriaan C. van Hcl- voirt 5 maanden. Cornelia van Strten, cchtgen. van Gerardus Kamp, 89 j. Iluibert Snijders, wedn. van A. van Disseldorp, 80 j. Daniel van der Waals, wedn. van Hulberdina G. Saakes, 75 j. Gevestigd: Anna C. M. Vos van Geldrop. Johan Vcrduijn van Bergsclicnhock. Petrus de Hond van Ettcn. Jan van Houwelingeii en gezin van Dusscn. Joseplius van Laarhoven van Breda. Vertrokken Hendrik J. Leniges naar Waalwijk. Jacoba van Loon naar Vlijmen. Peter Versluis en gezin naar Velsen. Hulber dina M. Zijlmans naar Asten. Maria Timmer mans naar Oploo. Johannes van Ingen naar Groöteboek. Maria Snijders naar Amsterdam. Pieter II. Munz naar Waalwijk. Marlnus A. Zwets en gezin naar Tilburg. Goudine M. !>'«>- pelier naar Waspik. Maria W. van der Pluljn naar Antwerpen. Cornelis Fijneman en gezin naar Oosterhout. Johannes van der Pol naar Aalst (België). Joseplius R. van Strien naar Geertruidenbcrg. Hendrik Spoor naar Hedlk- liuizen. GEERTRUI DEN BERG. Maand Maart. Geboren Gerard Dionisius, v. 1). Verlia- iren-Mashergen. Maria Elisabeth, (1. v. J. v. d. Elshout van Steen. Maria Catharina d. v. A. J. v. d. Sluis-Verdonk. Johanna Elisabeth, d. v. C. Weterings-Crooswijk. Petrus Joseplius, v. S. Leenaarts-v. Zeijl. Bernardino Maria Adriana Josephina, d. v. li. A. N. Merrienboer-van Ardenne. Cornelis Lambertus, z. v. R. Dii ven-Lanibregts. II u w c I ij k e n Cornells Joseplius Antonius v. <1. Rlerck, oud 22 jaren niet Anna Marela, oud 22 jaren. Overleden Hendrikus Antonius Mattliieu, oud vier maanden. Wouter de Vries, oud 8 maanden. DRUNEN. Maand Maart. Geboren Adriaan G. A., v. Joh. de Geus- Roer.'Adrlanus J., z. v. C. P. Vcrdiesen-d. Krie- ger. Adriana M., d. v. Marinus v. Drunen-v.d. Wiel. Cornells, z. v. Arn. v. Son-Bergmans. Antonetta J., d. v. Adr. Bergmans-v. Ravensteijn. Cornelia M., d. y. Petrus Brok-Verschuren. Martinus A., z. v. Joh. v. Veggel-v. Xoort. Ma ria W., d. v. Willi, v. d. Hoven-v. Blodel. Overleden Corn. F. Boom 17 mnd. Hu- berdina Bakkers, wed. v. Andr. v. Boxtel, 78 j. Michiel Kools, eclitgen. v. Adra. v. d. Geld, 71 j. Francisca A. Brok 1 j. Maria v. d. Hoven, 2 d. Adrinnus d. Krieger, wedr. v. Joh. 1'. v. d. Hoven, 74 j. Adrinnus d. Kruif wedr. van Adra. M. v. Engelen 7<i j. DL'SSEN. 'Maand Maart. Geboren Wilhelinina d. van D. A. Her mans en Ca. Aa. de Ronde. Gerardus Adrlanus, z. v. J. van Hees en G. W. Kijkliout. Petrus Hen- ricus z. v. I,. de Wit en A's M. van Dintcren. Rdbertus Antonius z. v. A. A. Stevens en J. 1). van der Pluijm. Jan. Johannes z. v. .1. Schouten en M. Verhagen. Dirkje d. v. H. Groeneveld en L. W. dc Jong Cornelia Petronella d. v. P. M. We- teiings en W. Penninx. Frnncijna d. v. C. van Roxel en M. van Tilborg Adrlanus z. v. W. J. van Roxel en C. M. van Bommel. Johanna Cor nelia d. v. W. van den Broek en P. Muskens. Overleden Gerardus Poel weduwnaar van Ida Dolkcns 86 j. Adriana de Groot eclitgen. van Bernardus Johannes van Dinteren 65 j. Hendrika Groeneveld 6 mnd. WUlielmina Ouwerkerk, echtgen. van Johannes Bastiaan van Breugel 51 jaar. ALMKERK. Maand Mnart. Geboren Job z. v. A. v. Breugel en J. Pruijsen. Willem Hendrik z. v. H. de Graaf en J. de Rade. Alberta Mcehelina Carolina, d. v. J. F. Putli cn A. M. C. Mortier. Gehuwd: J. G. Teuling 24 j. met G. Meijer 23 j. J. v. Ooijcn 45 j. met J. v. d. Wel 3 Ij. B. v. d. Wel 30 j. niet A. Verhoeven 30 j. J. v. Rosmalen 20 j. met A. v. Drunen 18 j. Overleden A. v. d. Heuvel echtgen van C. Strnver 75 j. J. W. Helj, cchtgen. van G. Schoenmakers 76 j. - I). Pellikaan, eclitgen van J. Verschoor, 45 j. M. W. Hagoort, d. v. D. Ha- goort en A. J. Mouthaan 9 j. P. Blankers. eclit gen. van C. Sprangers 90 j. P. C. Koekkoek 32 j. WASPIK. Maand Maart. G e b o r e n Johanna Bnptista Nepomucena, (1. v. Adrinnus H. Smits en Theodora A. de Bont. Wilhelmus, z. v. J. F. Roos en Adriana C. Ver voort. Johanna <1. v. J. Okkers en Maria Schou ten. Johannes Joseph, z. v. G. Kemniere en Gcr- dlna A. v. Bnxel. Catharina Maria Joseplia, d. v. C. A. Verschuren en Cornelia Fens. Christof- fel Laurens, z. v. A. van Gijzel en Teuntjc Tim mermans. G e h u w <1 Lecndert Boer 26 j. cn Pieternella Werther 21 j. Overl eden Thomas van Dongen, cchtgen. van Maria Knapen, 77 j. Cornelia Rekken, echt- genootc van Christiaan Kuijten. 79 j. Agatha Akkermans 64 jaar. Hendrikus J. H. Schalken, 8 maanden. - Johannes Wilhelmus Teunen, echtgenoot van Wilhelmina H. Paarde- i kooper, 68 j. Elisabeth Rekkers, eebtgenoote v. DOOS 30, 60.90 Cent. Bij Apoth. en Drogisten Pharm.Fobr. A.Mijnhardt f Zeist Bij Apoth. en Drogisten

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 7