Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. I M r FEÜLLET ,NOORD-BRABAND" NUMMER 32 WOENSDAG 22 APRIL 1925 48e JAARGANG. ÜITÖATE: WAALWIJESCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoo» No, 88. Tetegr.-AéreeECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN. EERSTE BLAD. GEMEENTERAAD. GEERTRUIDENBERG. Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente op Vrijdag 17 April des namiddags -twee uur. Voorzitter Edelachtb. heer J. Bianchi. Ongeveer kwart over twee uur opent de Voorzitter de vergadering; aan wezig alle leden. AAN DE ORDE: 1. Installatie van den heer A. J. C. de Kroon, als lid van den Raad De heer De Kroon legt de bij de wet voorgeschreven eeden in handen van den Voorzitter af. Voorzitter. Op de eerste plaats wensch ik U geluk met Uwe benoe ming als Raadslid en hoop dat U steeds Uwe beste krachten zal geven voor de belangen dezer gemeente. Ik durf vertrouwen dat U in aangename samenwerking met Uwe collega's daar vele jaren aan zult kunnen arbeiden. Op de tweede plaats wensch ik U geluk met Uwe benoeming als wet houder. Als zoodanig zal ik meer nog dan met raadsleden met U moeten samenwerken Ik hoop dat Uw werk als zoodanig vruchtdragend za! zijn. De heer De Kroon dankt den Voor zitter voor diens beste wenschen en geeft de verzekering dat hij steeds zijn beste krachten zal geven voor de belangen van de gemeente Geertrui- denberg die hem zoo na aan 't harte ligt. Als echt-Bergenaar, die zijn ge heele leven hier heeft doorgebracht, is het hem aangenaam daarvoor iets te kunnen doen. Ook als wethouder zal hij naar best vermogen arbeiden aan den groei en bloei van de gemeente. Gaarne zal hij steeds bereid worden gevonden om te helpen daar waar hij maar kan. De leden die op hem hun stem hebben uitgebracht dankt hij voor net in hem gestelde vertrouwen en zegt toe dat hij alles zal doen om de belangen van de gemeente te bevor deren. Jansen. Mijnheer de Voorzitter. In een vorige vergadering heb ik al gewezen op het feit dat het Reglement van de Godshuizen zegt dat maar twee Regenten lid van den raad der gemeente mogen zijn. Nu weet ik wel dat er menschen zijn die het reglement anders trachten uit te leggen, maar ik ben vast overtuigd dat er absoluut maar 2 Regenten als raadslid zitting mogen nemen. Het is dan ook mijne bedoeling een motie in te dienen en deze aan Ged. Staten op te zenden, hopende dat die dan zullen ingrijpen Wat moet het worden als van de 7 raadsleden en 3 Regent zijn. Veronder stel dat er iets betreffende de Gods huizen moet worden besproken en er is eens iemand van de leden die geen Regent is door ziekte of uitstedigheid, niet present, dan kan men alles door drijven en de grootste moeilijkheden krijgen. Zakelijk kon zoo iets dan niet meer worden buhandeld, dat bestaat niet. Lees art. 2 maar eens van het Reg lement der Godshuizen na, dan kan men heel duidelijk zien dat er maar twee Regenten raadslid mogen zijn. Nu kan men de zaak opnemen zooals men wil, de bedoeling is. dat staat er heel duidelijk, dat er maar twee Re genten hier als Raadslid zitting mo gen nemen. Misschien is het Reglement expres wel wat eenzijdig of niet heel duidelijk opgemaakt en hier en daar een komma achterwege gelaten, ik weet het niet, maar ik protesteer tegen de toelating van een derden Regent als raadslid en stel voor de volgende mo tie in omvraag te brengen. „De Raad der gemeente Geertrui- denberg op 17 April in openbare ver gadering bijeen, protesteert tegen de toelating van een derde Regent der Stedelijke Godshuizen als Raadslid en verzoekt Uw College maatregelen te willen nemen dat niet meer dan twee Regenten zitting nemen als lid vari den Raad dezer gemeente gezien dat er anders, indien de raad onvoltallig is groote moeilijkheden ontstaan en gaat over tot de orde van den dag". Voorzitter. Toen u deze kwestie in een vorige vergadering ter tafel bracht, heb ik er u reeds opgewezen dat tegen toelating van den heer De Kroon er geen enkel wettelijk bezwaar bestaat. In de gemeentewet staat niet omschre ven dat een Regent niet als Raadslid mag worden toegelaten Zou de Raad 46} TWEEDE DEEL. tot niet toelating besluiten, dan zou ik dat besluit ter vernietiging moeten voordragen. Zooals de motie nu luidt, kan ze nooit iets bereiken. Jansen. In de motie staat dat ofwel een van die heeren niet als Raadslid zitting kan nemen of als Regent, Voorzitter, Dan zoudt ge uw motie toch moeten wijzigen als dat uwe be doeling is. Jansen. Dat zit er toch heel duide lijk in opgesloten. Voorzitter. Neen, als Regent of als Raadslid staat er niet. Jansen. Ik verzoek U toch de motie zoo weg te doen. Voorzitter. U schrijft daarin anders als U het meent. Jansen. Ik protesteer daarin tegen toelating van een derden Regent als Raadslid. Dat staat er toch heel duide lijk in, ik meen tenminste dat het er op z'n Hollandsch staat. Voorzitter. Dus U is tegen de toe lating van den heer De Kroon. Jansen. Ik ben tegen toelating van een derden Regent als Raadslid. Voorzitter. Dus U is van meening dat een Regent een verboden betrek king is voor een Raadslid lansen. Nu in dit geval, ja. Voorzitter. In het Reglement van de Godshuizen staat dat 2 Regenten WAALWU DOOR ERVARING STERK. lid van den Raad mogen zijn. Dat is heel iets anders. Ik herhaal nogmaals dat nergens in de gemeentewet staat dat het verboden is om een Regent als Raadslid toe te laten. Jansen. In het Reglement van de Godshuizen staat het toch duidelijk. Voorzitter. Dan moet U daar zijn om te protesteeren, maar niet hier. lansen. Hoe wil U de motie dan gewijzigd hebben. Voorzitter. In ben geen motie fabrikant. Jansen. Ja, dat weet ik, ik ben ook geen motie-fabrikant. Ik weet dat U Voorzitter is van den Raad der ge meente Geertruidenberg en ik Raadslid en ais zoodanig verzoek ik U mijne motie in omvraag te brengen en ik verzoek de Regenten buiten stemming te blijven. Voorzitter. Die verplichting kan men ze niet opleggen. Jansen. Dus dan moet Geertruiden berg maar geregeerd worden door de Regenten. Voorzitter. Alleen wanneer het per soonlijke kwesties betreft. Jansen. Dat is het nu toch ook. Voorzitter. Neen, het betreft hier een gewone zakelijke kwestie. Hij leest het desbetreffend artikel voor. Jansen. Er staat toch over personen. Voorzitter. Neen. Jansen. Zoo, ik constateer cat U meer aan den kant van de Regenten staat. In een vorige vergadering kwam ik te vroeg met mijn opmerking, maar ik zeg dat je beter te vroeg aan den trein kunt zijn dan te laat, want dan ga je niet mee. Ik beschouw en be handel deze zaak als een zakelijke, eerlijke kwestie en ik hoop dat meerdere raadsleden met mijn voorstel mee zullen gaan. Voorzitter. U vergt van mij dat ik de Regenten niet zal laten meestemmen, die bevoegdheid heb ik niet. Jansen. Die bevoegdheid hebt u wel. Sassen. Och kom, kom, wat 'n mis selijke boel. wat een poppenkast speel je toch. Het Reglement zegt het toch duidelijk. Er mogen er maar twee lid van den Raad zijn en de derde moet opdoeken. Men moest zelf zoo fatsoen lijk zijn. Voorzitter. Welke- poppenkasterij wordt hier uitgehaald. Als u zoo iets zegt. dan had ik gaarne dat u dat motiveert. Sassen. U weet heel goed wat Jansen wil. Hij protesteert tegen het toelaten van een derden Regent als lid van den Raad. Voorzitter. Neen, neen, wat bedoelt u nu met poppenkasterij. Wie speelt hier poppenkast. Sassen. Dat Weet u zeer goed, maar het voorstel wordt niet op zakelijke wijze behandeld, op ambtenaarswijze. Een derde Regent mag niet als raads lid worden toegelaten. Jansen. Daartegen zal ik blijven protesteeren., Voorzitter. Is dat poppenkast. Sassen. Ja. Voorzitter. O, ik dacht dat het kauf- m^nisch is. Jansen. Kijk dan maar eens naar art. 45, dan zal ik van de rest nog niets zeggen. Voorzitter. Ik heb al herhaaldelijk gezegd wat mijn standpunt is. Sassen. Zoo, het is hier geen kiosk of muziekuitvoering. Jansen met de vuist geweldig hard op tafel slaandeIk protesteer tegen die brutale indringerij. Jansen. Als ze kapot gaat, dan zal ik wel een nieuwe geven. Maar ik geloof dat er wel andere zaken betaald zijn van de belasting centen. Segeren. Het zou mij aangenaam zijn indien de notulen der vorige vergade ring eerst werden voorgelezen. Dat is heelemaal over het hoofd gezien en het is toch niets meer dan billijk dat daar de hand aan wordt gehouden. Voorzitter. Eene beëediging gaat voor alles en naar aanleiding van die beëediging heeft de heer Jansen het woord genomen Jansen. Ik wil wel wachten, totdat de notulen zijn voorgelezen Voorzitter. Dat is goed, dan zijnde gemoederen misschien wel een beetje gekalmeerd ook. Jansen. Rekent daar maar niet op, kalmeeren zal ik eerst wanneer recht is verkregen. Segeren. Ik zou gaarne hebben, dat de notulen eerst worden voorgelezen, althans als mijn verzoek voor inwilli ging vatbaar is. De heer de Kroon is bij een vorige vergadering nog niet aanwezig geweest en heeft over de notulen dus nog niet te oordeelen. Ik ben niet tegen den heer de Kroon, vol strekt niet, maar over de notulen heeft hij nog geen zeggingschap. De ülcho van en Langstraatsclie Courant Dit blad verschQnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door hot geheele rflk 1.40. Brieven, Ingezonden «takken, gelden en*, franco te ïenden aan den Uitgever. van „DE EO EO VAN HET ZUIDEN' Mijne plaats in de maatschappij nood zaakte my groote en talrijke wereldsehe be trekkingen te onderhouden. Terwijl gij in uwe kamer rustig sliept onder de hoede van uwe Fransche leermeester, woonden uwe moeder en ik al de hooge feesten bij der hoogere Russische samenleving. Op die schitterende avondfeesten vergat ik alle kommer, ik was zoo gelukkig, zoo fier over de bevalligheid en de schoonheid uwer moe der. Helaas. Het oogenblik was gekomen, waarop ik zou getroffen worden in een der twee wezens welke ik het meest lief had op de aarde. Op een prachtig bal bij generaal Miloutine had uw moeder juist een wals gedanst. In de zaal heerselite oen stikkende en drukkende hitte. Ik had juist een glas met ysroom aangenomen dat ik besteld had. Uwe moeder had ook grooten doi'st. Op het oogenblik dat ik het lepeltje met ijsroom aan myne lippen wilde brengen, zei- de zy Laat my uw glas. Ongelukkige, 't was de dood, de dood die haar aangreep. Laat ons vertrekken z*-ide zy eens klaps toen zy het glas ysroom had geledigd, laat ons vertrekken, liefste, kom, laat ons naar huis gaan. Ik wikkelde haar in haren pels en wij daalden den trap af van het, paleis van ge neraal Miloutine. Ik heb koude, zeide zy zachtjes en zy drong dicht tegen my aan. Het was te warm, gy waart bezweet, die verfrissehende drank zal u niet wel be komen zyn, sprak ik. Daar stond het rytuig. Zy wilde er juist instappen. Eensklaps liet zy een pynlyk ge kerm hooren en zy viel achterover in myne armen. Een schrikkeiyk licht rees op voor myn geest. Ik droeg haar in het rytuig. Nu gevoel ik my beter, zeide zy, maar ik ben zoo aardig, ik weet nietDaar even gevoelde ik zoo iets alsof een gloeiend ijzer myne ingewanden verbrandde. Terwyl zij die woorden uitsprak, viel zy opnieuw achterover in de kussens, de grie vende pyn had haar opnieuw overvallen. In vollen galop naar huis. Spoed u, riep ik den koetsier toe. De afstand was niet groot en weldra wa ren wy aan ons huis. Ik had uwe ongeluk kige moeder in myne armen genomen, zy lag in bezwyming. Bij de eerste woorden die ik uitsprak had Ivan my begrepen en hij liep weg zoo hard hy koneenige oogenblikkon daarna was hy reeds terug met dokter Bernioff, die een onzer beste vrienden was. Het onderzoek van don geneesheer duurde slechts een oogenblik. Zij is verloren, zeide hy, binnen eenige stonden is zy een lyk. De helsche gedachte die door myn geest was geschoten, was dus de waarheid. Uwe moeder stierf, vergiftigd, myn kind. My beoogden zy. my wilden zy ti'effen. Het beminnelyk schepsel had my het leven gered, dat leven dat my nu walgt, zy had het gered ten koste van het hare. Katharina weende overvloedig. Hare moeder was zulk een yselyken dood gestorven. Daarvan wist zy tot hiertoe niets De laffe misdaad had immers slechts onder de omgeving van generaal Miloutine en by den ezaar vermoedens opgewekt. De ysroom voor generaal de Thai be stemd was vergiftigd terwyl men het hem toereikte... De moeder van Katharina was als slachtoffer gevallen van het laag ver raad uit wraakneming gesmeed tegen een der krachtdadigste bevelhebbers der derde afdeeling. Ten gevolge van dit smartelyk ongeluk na een nauwkeurig en geduldig onderzoek, Pxfa der Adrertenüta: 20 cent per re«e*; minimum 1.50 Reclame* 4» cent per legfd. Bf contract flink rabat Adyerteattta moeten Woenedag en Vrfjdag dee merseaom wtoMik 9 aar ia om bcalt MAATSCHAPPIJ YAN VERZEKERING OP HET LEVEN Orrrrny bekwam ik bekentenissen van een mede plichtige der schurken die den lafhartige» aanslag gepleegd hadden. Die bekentenissen waren van weinig be lang; niettemin leverden ze my eenige aan duidingen om op het spoor der misdadigers te geraken. Ik bekwam de volstrekte zekerheid dat de moordenaar uwer moeder Rusland ontvlucht was om zich ergens in Frankryk te gaan verschuilen. Van toen af was mijn besluit genomen. Ik ging naar den keizer en smeekte hem de gunst af van benoemd te worden tot overste der „officieren in 't. blauw" te Parys ge vestigd... Ziedaar, waarom wy hier wonen, kind. Ik doe myn plicht en ik zoek den moordenaar uwer moeder, want ik wil dat zy gewroken wordt. Katharina was opgestaan en zeide met een trillende stem Gy lieht gehandeld op een edele en man haftige wyze. Ja, vader, gy hebt u eervol van uw plicht gekweten, want die opzoeking moet de taak zyn van gansch uw leven. nEn tranen parelden in hare oogen, die schitterden van krachtdadigheid. Doch, met een zenuwachtig gebaar droogde zy die tra nen af en riep uit: Ach vader, en gy hebt geaarzeld 0111 my dit schrikkeiyk geheim toe te vertrou wen? Oordeelt gy my dus niet in staat om de gevaren te deelen die gy tegemoet loopt? Neen, neen. vader, zoo besloot het moe dig meisje. Gy bedriegt u. Ik ben uwe doch ter, alle kommer en lyden wil ik met u deelen. Nu gy alles weet, welbeminde Katha rina, verstaat gy hoe ik elk oogenblik schrik en beef. maar vooral, o, vooral op die avonden dat wy naar schouwburg of bal gaan en in het volle gewoel der wereld komen. Wie weet wanneer de wraak onzer vijan den zal voldaan zyn? Wie weet of zy geen tweede slachtoffer zoeken. Indien zy my zouden treffen, dat zou niets zyn, maar u, myn eenige, niyn laatste schat lii°r op aarde. Gods wil geschiedde vader; wat Hy doet is wèl gedaan en wat Hy beslist heeft, daartegen vermogen de aardselie krachten niets. Eerst en vooral moeten wy onze plicht vervullen en den moordenaar van onze teer geliefde afgestorvene ontdekken. Vroeg of laat zullen wy hem wel vinden, ik l>en er zeker van. Ik hen er van overtuigd. Tot de volbrenging van die lastige taak zal ik u helpen uit al myne krachten, vader. Katharina omhelsde vurig haren vader. Heb dank, beste vader, omdat gy in my vertrouwen stelt. Nu hen ik gerust, nu ben ik moedig en sterk. En gy zult zien dat ik allyd vol moed zal zyn. Gij vreest eene tweede poging, een nieuwen aanslag tegen u, tegen my in 't byzonder? Welnu, ik ver lang naar dien aanslag uit ganscher harte. Wy zullen de dood vermyden, hunne aanslag zal mislukken en misschien zal de tweede poging den ellendeling doen ontdekken dien wij zoeken. Dank zij de welsprekende woorden en de manhaftige houding van Katharina begon de hoop te herleven in liet hart van den ter neergeslagen graaf de Thai. Zyne dochter toonde zich moedig en sterk en zy zou voor geen enkel nakend gevaar achteruitwyken. En nochtans dat gevaar van alle dagen, van alle uren, was zonder twijfel het schrik- keiykste. Boven hebben wy gezegd dat generaal de Thai de overste was der „Officieren in 't blauw" te Parys gevestigd. Misschien zou het niet ten onpas komen dat wy hier in eenige woorden herinnerden wat de „Officieren in 't blauw" eigenlyk zyn. Byzonder sinds zy te kampen heeft met het nihilism'», hebben de vertakkingen der geheime Russische politie zich in alle lan den uitgebreid. De overste der „Officieren in 't blauw" te Parys, is een der machtigste, der invloed- rykste mannen van geheel het keizerryk. Hy heeft onder zyne bevelen een secretaris, en vier oversten der Russische politie, die op hunne beurt, elk over tien Fransche po litieagenten beschikken. De taak der Russische politie te Parys bestaat om zoo te zeggen enkel in het van zeer dichtbij opvolgen der verdachte per sonen. Iedere Rus die zich te Parys schuil houdt, elke Russische student, iedere Russische groep heeft een agent, die dageiyks rekeu- schap geeft van den handel en wandel der- genen, die hy in 't oog moet houden, /y ne men nauwkeurige note over de bezoeken die men doet. de bestellingen, de aankoopen by apothekers en drogisten, wapenhandelaars, enz. Wat deze taak veel vergemakkeiykt is dat sommige nihilisten bevriend zyn met die speurhonden, zy doen alle byzonderlieden aan de agenten kennen en zoo wordt menige aanslag verydeld, menige misdaad vermeden. Gy ziet nu waarin myn leven bestaat, hernam de generaal, gy kent nu nl myne kwellingen, al myne ongerustheden, al mijne angsten. Hoog de harten, vader. I)at moet voor taan onze leus zyn. Zeer wel, kind. Ik hen gelukkig, ik hen fier omdat ik in u zooveel moed bemerk. Maar deze hartverscheurende geschiedenis, die droevige herinneringen, hebben uwe ze nuwen ontsteld en u vermoeid Ga, myn kind, ga ter ruste en dat God u behoede. En gy vader? Gaat gy nog niet slapen? Ik heb nog wat te werken, lieveling. Iiy omhelsde zyn dochter, verliet het kleine salon en ging naar zyn werkkabinet. Wat Katharina aangaat, na een korte aar zeling ging zy naar het venster, evenals zy daarstraks gedaan had en zij hief de zware drapery op. Stond dezelfde man van daareven niet rechtover het huis? Droomde zy? Was het geen begoocheling? Stuurde die onbekende haar geen groet toe? Eensklaps trok zy zich driftig terug en liet de drapery vallen. Een hevig rood kleurde hare gelaats trekken. eene siddering doorliep hare leden en zij sprak tot zich zelve: Groote God. Zou het mogeiyk zyn. Welke ysolyke verdenking na hetgeen vader my kwam ie verhalen. Zy drukte hare handen op haar hart als om er het ontstuimige kloppen van te stil len dan hernam zy weer lnidop Neen. Neen. Dat kan niet zyn. Dat is onmogelyk. Laten wy Katharina de Thai naar hare kamer gaan en volgen wy liever den gene raal in zyn werkkabinet. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1