Behalve de beroemde Bas MAX BLOOS zuilen bi) de ,.Elias"-uit voering als solisten optreden de dames Di Moor- lag (Sopraan)» Veenenbosch (Alt), dhr. v. Kempen (Tenor) Vorig jaar bij de opening van de Huisvlijttentoonstelling in de St. Cie- inensparochie had spr. reeds gelegen beid gehad te wijzen op het groote nut en den heilzarjien invloed van de huis vlijt op het gezinsleven. Bij deze gele genheid wil hij echter speciaal aantoo- ncn den grooten invloed die er uitgaat \an en de verantwoordelijkheid die er rust op de huisvrouwen. In welgekozen woorden wist spreker te doen uitkomen hoe de nijvere huis vrouw de spil is waarom alles draait en van wier beleid alles afhangt. De R. K. Vrouwenbond stelt alles in het werk de vrouwen en meisjes voor haar laak be rekend te doen zijn, door het geven van naai- en knipcursus, kookcursus, enz. Deze expositie, die dient om de resul taten van een en ander te demons! rec- ïen, belangstelling te wekken voor het werk van den Vrouwenbond en ook tol verkrijgen van den zoo noodigen finan- cieelen steun om steeds meer in het be lang der leden te kunnen doen, verdient voorzeker ieders belangstelling. Spr. hoopt dat deze opzet slagen mag en verklaarde de tentoonstelling voor geopend. (Applaus). De Zeer Eerw. heer v. Ricl, adviseur van den R. K. Vrouwenbond, hierna hel woord nemende, dankte op de eerste plaatseden edelachtb. heer burgemees ter, die deze tentoonstelling heeft wil len openen en daardoor blijk heeft ge geven belang te stellen in hetgeen dooi den R. K. Vrouwenbond ten behoeve der leden wordt gedaan. Hij hoopte dat de burgemeester zoowel als de leden van den gemeenteraad van hier den in druk zouden medenemen, dat de subsi die die de gemeente aan de kookschool gaf en waarvoor Zijn Eerw. nog eens hartelijk dankte, goed werd besteed. Spr. betreurde het dat nog zoovele huis moeders de meening waren toegedaan dat hel bezoeken van de naai- en kook cursussen voor hare dochters niet noodig is. Men moet niet ineenen dat men op den kookcursus slechts aller hande lekkernijen leert bereiden, neen, op de eerste plaats leert men er een goeden burgerpot koken en ook op den naaicursus leert men evengoed hel ver stellen als het maken van fijnere linge ries, enz. Spr. bracht dank aan de vice-presi- dente Mevr. Dónkers, die hel initiatief tot deze tentoonstelling genomen had en zich zoozeer daarvoor beijverd heeft; verder aan de overige bestuursleden en de dames die zich deze dagen be schikbaar hebben gesteld, aan de eerw. Zusters die de zaal beschikbaar stelden en door wie het onderricht op beide cursussen werd gegeven. Bovendien dankte hij de fa. Vroom Dreesman, inej. Quaadvliet en den heer F. van Ca- pelle voor hunne medewerking. Ten slotte noodigde hij de aanwezi gen tol eene rondgang door de exposi tie uit. De smaakvol versierde zaal met de keurig aangekleede stands alsmede de in grooten getale aanwezige producten van handwerk op elk gebied wekten terecht ieders bewondering. Het voorste gedeelte der zaal was tot theetuin inge richt; verder volgden de stands van mej. Quaadvliet (fijn borduurwerken, enz.) en van den heer F. van Capelle .Jr. te Deventer (Batik-, Chabloneer-, Pen en Brandschilderwerk, enz.). In het midden op een groote tafel vlakte lagen in grooten getale de pro ducten van den naaicursus tentoonge steld. Verder vielen er nog enkele in zendingen van kunstig borduur- en ander naaiwerk te bewonderen. Overal stonden er attracties opgesteld, waar men zijn geluk kon beproeven en daar bij het gewicht van zijn beurs tot een minimum kon terugbrengen. De ver schillende jongedames hadden er slag van tot spelen over te halen en gemak kelijk kwam men niet een der spelen voorbij en dat waren er heel wat! Reeds Zaterdagmiddag en Zondagvoormiddag was er veel bezóek en werd er van de verschillende attracties een druk ge bruik gemaakt, doch Zondagmiddag liep het er zoo druk dat de dames soms handen te kort kwamen 0111 iedereen te helpen. Begrijpelijkerwijze heerschte er toen een opgewekte stemming. Ook Maandag namiddag vooral tegen het sluitingsuur liep het heel druk daar elkeen benieuwd was naar de uitslagen der verschillende verlotingen. Deze is als volgt. Geborduurd tafelkleed, groen kaartje 110. 86. Geborduurd kussen, rose kaartje, no. 193, gekocht door mej.. Verhulst. Rookstel, wit kaartje no. 25. Af te halen bij Mej. M. Rubbens. De Zeer Eerw. Heer v. Riel sprak het sluitingswoord waarin hij in hoofdzaak dank bracht aan allen die hunne mede werking hadden verleend. Deze expositie mag voorzeker in alle opzichten uitnemend geslaagd genoemd worden. Door de Kamer van Koophandel is het volgende adres inzake de Weel debelasting verzonden De bij Koninklijke Boodschap van 15 Februari 1925 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangebo den Wetsontwerpen hebben een punt van behandeling gevormd voor de vergadering onzer Kamer en in het bijzonder het ontwerp tot wijziging der Zegelwet Over het algemeen wordt ingestemd met het beginsel, dat aan de helfing eener weeldebelasting ten grondslag ligt, al wordt tegelijk betreurd, dat alleen door het invoeren van eene nieuwe belasting de veel te zware druk der directie belastingen kan worden verminderd, en nog slechts in geringe mate. De aangeboden ontwerpen stellen voor eene verschuiving der lasten. Hoe dit op zich zelf ook valt te waardeeren. voor economisch herstel is naar onze meening op dé allereerste plaats noodig eene verlichting der lasten. Ten aanzien van de toepassing van het beginsel veroorlooven wij ons eenige opmerkingen te maken. Het ontwerp onderscheidt artikelen, in zich als weeldeartikelen, die eerst daaronder zijn te rangschikken, wanneer de winkelprijs een zeker bedrag te boven gaat. Vooral wat deze laatste categorie betreft is er plaats voor verschillende waardeering. In de vergadering onzer Kamer, welke ingesteld is eene streek, die het centrum vormt voor de schoen en lederindus trie, heeft al vanzelf de voorgestelde belasting op schoeisel zeer bijzonder de aandacht getrokken. Onze Kamer is van oordeel, dat het artikel schoenen al zeer ongeschikt is om in eene weeldebelasting te worden betrokken Het is uiterst moeilijk, zoo niet ondoenbaar, in schoeisel een juiste omschrijving te geven van het weeldeartikel. Door het vervangen van eene zoo juist mogelijke omschrij ving door een waardegrens ontgaat men de moeilijkheden, doch treedt intusschen willekeur aan den dag en komt het begrip weeldeartikel in het gedrang Het trekken van een waardegrens heeft ai zeker tot gevolg, dat diverse soorten luxe-schoeisel niet in de belas ling worden betrokken. Damesschoen tjes b.v. van gekleurd fantaisie glacé leder, suede of alligatorleder, van brocaat, satijn e.d. grondstoffen, zoo genaamd salonschoeisel, kunnen als regel zeer goed beneden den prijs van f 15.— verkocht worden. Het zelfde kan gezegd worden van som mige soorten heerenschoenen, als bal schoenen, zekere sportschoenen e.d., terwijl toch alle hier genoemde schoen soorten zonder eenigen twijfel, onder luxe—schoeisel zijn te rekenen, Zelfs worden pantoffels in zoodanige luxe uitvoering aan de markt gebracht, dat deze daarom zeker in een belasting op weeldeartikelen zouden moeten worden betrokken. Daartegenover wordt bij de voorge stelde waardegrens schoeisel belast dat voltrekt niet tot het luxe schoen- behoort. Eenvoudig zwart boxcalf heerenschoenen, doch vervaardigd naar een speciaal systeem, als het Goodyear-Welt-systeem, dat de fabri- cagekosten verhoogt, doch waardoor het product wint in soliditeit, duur zaamheid en behoud van pasvorm, kunnen thans onmogelijk beneden den prijs van f 15.— verkocht worden. Men ziet hier dus de zeker niet gewenschte tegenstelling, dat het eenvoudige, doch duurzame en voor den kooper meer econorhische artikel wordt belast, terwijl massa's werkelijk luxe—schoenen de belasting ontgaan. Door verschillende ondernemingen, die naar het hiervoor bedoelde systeem werken, is onze Kamer gewezen op ernstige bedreiging, die voor hune zaken in de voorgestelde waardegrens is gelegen. En niet alleen van de zijde der industrie worden bezwaren aange voerd, doch in vakbladen komen van winkelierszijde dezelfde bezwaren tegen die waardegrend tot uitdrukking. Een heffing op schoenen, wanneer men inderdaad alleen het weeldeartikel wil belasten, is bijna niet uitvoerbaar en het ware daarom wellicht beter deze heffing achterwege te laten. Hiervoor zou ook reeds veel te zeggen zijn, omdat door de helfing eene industrie wordt getroffen, die toch al zooveel moei lijkheden ondervindt van een gebrek aan koopkracht In de betrokken vakkringen is reeds nagegaan, of het niet mogelijk zou zijn eene omschrijving samen te stellen, waardoor voor schoenen de belasting naar soort in plaats van bij waarde grens zou kunnen Worden geheven, doch zooals wij hiervoor reeds te kennen gaven, bleek die omschrijving uiterst moeilijk te geven. Vooral gemis aan voldoende vakkennis bij hen die de wet hebben toe te passen, zal, bij de geraffineerde nabootsing van diverse kostbare ledersoorten en het onder scheiden van minderwaardige en goed koopen namaakartikc-len van de orgi- neele grondstolfen, de juiste toepas sing in den weg staan. Zou de helfing op schoeisel gehandha fd moeten blijven, .dan zal noodgedwongen de waardegrens moeten worden aanvaard, als is het met de wetenschap, dat daarmede tegenover de betrokken industrie groote onbillijkheden woiden geschapen, en een zeer gebrekkige en onjuiste aanduiding van het belasting object wordt gegeven. Om alihans eenigermate tegemoet te kom^n aan de ernstige bezwaren tegen deze aanduiding zou naar het oordeel onzer Kamer de waardegrens minstens moeten worden verhoogd tot f 17 50. Behalve het hiervoor reeds aange duide schoenwerk zullen bij de voor gestelde regeling ook in de belasting worden betrokken waterlaarzen, in hoofdzaak bestemd voor grondwerkers, visschers, e.d., schoenen voor voetaf wijkingen, die evenmin als eerstge noemde onder luxe—artikelen zijn te rekenen en welker belasting zeker niet bedoeld kan zijn. Vrijstelling der hier genoemde schoensoorten wordt nood zakelijk geacht. Om misbruik te voor komen zou naar ons oordeel ten aanzien van de omschrijving der vrij stelling voor schoenen voor voetaf— wijkkingen oveleg behooren te worden gepleegd met deskundigen op dit gebied. Ofschoon ten aanzien van de toepas sing van het beginsel, dat aan de helfiig eener weeldebelasting ten grondslag ligt meer opmerkingen zijn te maken, meenen wij hierop niet verder te moeten ingaan. Van andere zijden is daarop reeds de aandacht gevestigd en wij meenen te kunnen volstaan met te releveeren, dat ook wii van gevoelen zijn, dat geen belas ting behoort te worden geheven op eenvoudige consumptie in café's en rsstaurants, op sommige consumptie artikelen. al ontbijtijoek. chocolade in eenvoudigen vorm, koekjes die door de wijze van gebruik niet meer het karater dragen van weeldeartikelen, terwijl wordt onderste :nd hetgeen door middenstandsvereenigingen reeds is aangevoerd tegen de administratieve lasten, die den winkeliers worden opgelegd. Ten slotte betreuren wij het, dat de Kamers Koophandel niet in de gelegen- heid zij gesteld haare meening omtrent eene heffing als hier bedoeld vooraf kenbaar te maken. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Langstraat, De Voorzitter Get.': B. Timmermans. De Secretaris Get van Liempt. 7 en 8 Mei zijn de datums van de groote „ELlAS"-uit voering. Candidatuur van der Putt. Het comiié tot bevordering van de candidatuur van der Putt verzoekt ons mede te deeien, dat zijn actie op 25 April as. définitief wordt stopgezet hoe ook de uitslag van de stemming moge zijn. Men heeft dus van de voorstan ders van deze candidatuur niet te vreezen dat bij de algemeene verkiezing in Juni as. geijverd zal worden voor voorkeurstemmen cf voor vrije lijsten. Deze duidelijke uitspraak moge vol doende zijn om tegen te spreken wat sommige ij veraars voor een bepaalde lijst mogelijk onbewust verkondigen. Het comiié heeft den heer van der Putt verzocht om deze mededeeiing nog eens openlijk te bevestigen in zijn te houden rede op Donderdag as. in de groote zaal van den R K. Volksbond te Eindhoven. Het heeft verder met verwondering kennis genomen van eene circulaire uitgaande van een politiek advies comité, dat zich verplicht acht het op te nemen voor het politiek advies, in het belang der organisatie en van de geadviseerde candidaten, Iedereen heeft het recht te ijveren voor de geadviseerde candidaten, doch men mist het recht om die actie te voeren onder het motto „in het belang der organisatie", hiermede den schijn wekkend alsof een actie voor een al fabetischen candidaat tegen het belang der organisatie is. Het valt te bezien of het belang der organisatie inderdaad gediend wordt door een dergelijke bestrijding vaneen rechtmatige actie die gevoerd wordt geheel in de lijn van het kiesreglement en op eene bezadigde wijze, waaraan niemand aanstoot kan nemen. Men mag dan ook gerust aannemen dat de bewuste circulaire geen gunstig onthaal zal vinden bij de besturen der kiesvereenigingen. Donderdagavond 8 uur a s, zal door het Kiescomilé voor Piet van der Putt in de groote zaal van den R K. Volksbond te Eindhoven een algemeene propaganda-avond voor de candidatuur Piet v. d. Putt worden gehouden. Als spreker zal optreden de heer B. Th. Wolff uit Amsterdam, die de noodzake lijkheid dezer ca: didatuur als correctie op het Politiek Advies, als-Midden stands— en Industrieel—candidaat zai aantoonen Ook de heer Piet van der Putt zal een rede houden Gaven wij de vorige weck ccne re censie over den beroemden zanger Max kloos, die bij de a.s. uitvoering van Waahvijk's Gemengde Zangvereenigmg de „Elias"-partij zal zingen, uit de vol gende critieken moge blijken, dat deze \ereeniging ook met de andere solisten eene uitnemende keuze ho^ft gedaan: Di Moorlag (in Requiem van Yerdi). j „Helder en krachtig, schitterend in de vele zeer hoog liggende passages, klinkt Mej. Moorlag's stem." „Het Agnus Dei" was van een innig heid, zoo diep en intens, als men slechts zelden hoort". (De Tijd). 1 Annie Veenenbos. „Var: dc dames- solisten noemen we Annie Veenenbos liet eerst. Een genot reeds te luisteren naar dat mooie, donker gekleurde or gaan. Zulk een klankrijke stem moet dadelijk imponeeren. Haar voordracht doet sympathiek aan; misschien omdat die vrij is van allen opsmuk. Hoe wei nig komt dat voor! Hoe vaak do mineert niet juist het uiterlijk. (Maas bode). Jac. van Kempen. De ras-echte tenor a an Kempen maakt altijd iets moois \an zijn partij; zijn gemakkelijk aan sprekende en steeds vol klinkende stem behoudt tot in de hoogste tonen hare bekoring." „Jac. van Kempen zong zijn veel- cischende partij glanzend technisch af, Huweelig van klank. Meesterlijk mocht zijn prestatie heeten in de tenoria No. i5, een der moeilijkste solozangen uit Bach's Weinachts-oratorium." (Haarl. Dagblad). DRUNEN. Harmonie ew Lledertafcl der congregatie gaven Zondag een concert, beslaande uit de verplicht en elgecigekoze-n cumtners voor het concours te Zevenbergen. 1. L'O'phee aux etfers, Ouverture Offenbach. 2. Corlége de Bdilet, Fantaisle Montagn*. 3. Moeder en Kind, Keereweer. 4. Ave Maria, Witt. Gehoord deze van degelijke studie getuigende uitvoering en daarbij nog eecige voorafgaande repetitiëa in het verschiet, twijfelen wij geenszins aan het goede succer, dat wij beide veveen:- g(age« van harte toevvecscben. ELSHOUT. Een algemeene vlaggen- tooi veikoadigde Maar-dagmorgen dat one dorp feese vierde ett 'i was dau ook eene weinig voorkomende gebeur tenis in oas keikelijk leven Mejuffrouw Antoinette Verhsrcr. vierde baar 60- jarig lldmaatsch p bij de Congregatie van O. L. V'CUw van Vil Smarten, terwijl een 13-ial leden heuf 25-jarig jubl'é bierbij herdachten. Ook viel deze gebeurtenis snmen met het gouden feest van den Heer M. van Balen der manneccocgregatie O L. Vr, van VII Smartea en H. Abydus. 'n Morgens ten 7 uur werd het feest geopend met eene H. Mi3, waaronder gezamenhj ;e H. Communis der Damcs- cocgreganisteip. Tea 93/4 uur werd de diamanten jubilates*® per rijtu g afge haald en begeleid door al de dames- leden der congregatie met banieren. toog de stoet ke>kwaarts, waar deze door de Geestclrkheid ia vol oroaa?, werd ingehaald. Ten 10 uur werd de plechdge hoogmis gecelebreerd, welke door het dameszangkoor zeer verdiens telijk werd opgeluisterd. DeZeeiErrw. Heer Wfllems hierna den kansel be tredende, hield naar aanleiding eener tekst uit b.et bo-k Job »Ea de Heer zag een glimlach op baar aangezicht*, eene op dezen heugelijke feestdag toepasselijke, gloedvolle predicatie en werden vervolgens na eene korte toe spraak, ook de herlnneritigsmedaiiies uitgereikt. Ten 2 uur werd de jubilaresse weder om per rijtuig van huis afgehaald en op hetplelnvóó het patronaatsgebouw verwelkomd met een feestlied, waarna alle Damcs-congreganlsten zich in dc z?.al van het patronaat vereeaigdea tot een geselllg samenzijn. HERPT, Op de Viijdag jl, te Waal wijk gehouden premiekeuring voor sprlngsticen behaalde de stier Dirk der fokveeeoiging alhier een tweede prijs met 80 8 punter». Naar wij thans vernomen hebben, heeft de heer Cseleo, boofd der R.K Bijzondere Schoot alhier tegen 1 Juli of eerder als zoodanig ontslag aange vraagd en zal zijn vertrek naar Ros malen weikelijkheid worden. Wij hopen dat het hem ia alles goed zal gaan in Rosmalem; voor Herpt zal het moeilijk zijn iemand te vinden die hem evenaart In bekwaamheid en werklust. SPRANG CAPELLE (V m. Sprang). Vanwege het Ontvangkantoor te Kaats heuvel zal op a.s Viijdag 24 April, in de zaal van den Chr Volksbond alhier zitting worden gehouden tot het afhalen van rijwielkaarten van, des v.m. 9 tot des nam. 1 uur en van des nam 2 tot 4 uur. Naar wij vernemen zal de Chr. Gem. Zangvereeniging „Looft den Heer" binnen enkele weken haar eerste uitvoering geven. CAPELLE. Tot dekking vaa de onkesrea voor het a?.- schaffen van bet vaandel zal door bet muziekgezelschap >Ku»st na Arbeid* alhier een yerloticg worden gehouden, waaraan als hoofd- prijs een rijwiel verboodeo is. Om leder ia de gelegenheid te stellen aan deze verloting deel te zemen, Is de prijs per lot gesteld op 25 cent. D2 vei koop var» het Etnma- bloempje heeft in de Kom alhier op gebracht f 23. De heer E, Coiet, boofd der O L. school is de Kom te dezer plaatse beeft zijn becocming tot administrateur der vereeniglrsg lot verbetering van de Volkshuisvesting alhier aangenomen. WASPIK. De R.K, Leesbibliotheek werd beden geslote». Deze nuttige installing mocht zich den afgcloopen winter to een groot aantal lozers ver heugen. Ia den loop der Meimaard zal de St. Ellsebetbsvereeolgiog hare ge wone jiarlijksche collecte houden. G'ster hielde?» twee met vsc&ntle hier gevesilgdo voeibülvereenlgingcn »Brabant!a« ea sWtlhelmlsa* een vriendschappelijke match, wtlke eindig de met. 2 1 voor Wilhtlmina. Na Ifl Dop der geheime raads- vergaderiog op Vrijdag jl. gehouden, werd la opeabare vergadering meï algemectios:ernmen besloten het school huis voor f 5000 te ve:koopen aan het R. K. Kerkbestuur. Tcven9 werd be sloten aan de plaatselijk vereeulging hst »Groeue Kruis*, gedurende 4 achterecnvoigede jaren telkens eene subsidie te verleenen van f 200. Door het R. K. joogenspauoioaat Is In S'.udle genomen »Het rare kost- huls* blijspel in 2 bed'.ijvec, dat op een nader te bepalen datum zal worden uitgevoerd, GEERTRUIDENBERG. Zondag avond 11, gaf prof. Kochoff een biljart seance In Hotel Santbergen. Een onzer beste amateur-spelers op dit gebied, de heer C. Kroon, gaf hem partij. De hoogste serie va a prof. Kochof was 197. Zaterdag a.s. geeft de dansclub «de Hobbezak» een bal in Hotel Sant bergen. Zondagavond half zes gaf onze harmonie «Apollo» een concert op het marktplein. Na het «Lang z?.l hij leven» werden nog tal van nummers gegeven, waarna men nog een muzi kale wandeling door de stad hield. Dinsdagavond half echt. gaf het kinderkoo» «Geer trutdec bergs cot Jeugd» eeu goed geslaagde uitvoering in Hotel Sïn';bergeD. De uitvoering werd opgeluisterd door enkele zeer goed gezongen nummers van het kwartet «Cantabile», waaronder vooral genoemd moet worden «Abscheid vom Walde* Van het kooi moet genoemd worden het goed gezongen lied «Dageraad» van J. Wler'3. MARIAPOLDER. Donderdag 23 April a.s. zal de dag zijn aangebroken dat de H. Mariapolder vereerd zal worden met een hoog bezoek. Dien dag nl. zal Z. D. H. Mgr. Dr. L v. Kerckhof, hulpbisschop van Luik met recht van opvolging, een bezoek aan deze ge meente brengen. Daar dit het eerste bezoek is van Z. D. H. na zijn Z Wijding, hebben de parochianen van H. Mariapolder gemeend, dezen dag voor Z. D. H. tot een onvergetelijken te maken en zal hij daarom aan de grens der gemeente worden ingehaald. Z D. H. zal a.s Donderdag met een auto vanuit 's Bosch arriveeren te ongeveer 5 uur op de buitenka, ge- volgd door zijn kanunnik. De auto zal dan waarschijnlijk door Dussen naar haar bestemming rijoeo, waar dan een rijtuig klaar zal staan, bespannen met 2 paarden, waarmede Z. D. H een tocht zal maken door de geheele parochie, voorafgegaan door gardes d'honneur. Als dan Mgr. na afloop van den tocht aan de kerk is gekomen zal hij deze achterlangs binnengaan, waarna Z. D H. om half acht een Pontificaal Lof zal celebreeren, waar mede de plechtigheden voor Donderdag zullen geëindigd zijn Des Vrijdags zullen gymnastiek- feesten worden gehouden, welke dan door Z. D H. en zijn kanunnik alsook door den ZeerEerw. heer Pastoor zullen worden bijgewoond. Des Zaterdags zal Z. D. H weer vertrekken naar 's Bosch, alwaar hij de gast zal zijn van Mgr. Diepen. De voorbereiding van dit feest be rust bij den ZeerEerw. heer Pastoor Willaerts en we weten dus ook dat deze in goede handen is. wat reeds dikwijls is gebleken bij voorkomende gelegenheden. Zijn Eerw. heeft gezorgd dat er ook een knapenkoor aanwezig zal zijn. Zondag j.l. gaf de Z.E. Pater

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 6