lieg VROOM DREESMANN Dienstbode, hel Woonhuis, enz. Bericht ran Inzet. In Overhemden, Dassen. Zelfbinders, Corn. P. (an Zeist, Dames- en Heerenkleeding Corn. P. van Zeist Notaris Middelkoop veilen en verkoopen: MANNEN Gevraagd INZET. Notaris RIETRA op i 2750.- HET ADRES Notaris Canters naar maat is Heden ontvangen: GUMMIRINGEN, Enz. J. C. MARKS, PB fyiNhpupfcifcflA DEM BOSCH EINDHOVEN Volgens art. 7 van het regl wordt de overeenkomst aangegaan voor 7 maanden, te beginnen met 3 Mei en eindigende op 1 December. Omtrent het zegels plakken voor de verzekerings- en invaliditeitswet wordt mede gedeeld dat men daarvoor iedere week 25 ct. zal ontvangen. Het bestuur heeft in dit reglement niet veel bezwaren gezien en toch zullen de arbeiders misschien hier en daar zeggen„O. O." en zullen zij den toestand een beetje tragisch vinden, maar dit komt omdat zij tot heden leefden In een vrijgevochten land Met- de patroons zal nu nog een vergadering worden gehouden, CAPELLE. Blijkens ontvangen me- dedeeling van het Kamerlid Braat zal deze op a s, Woensdagavond ten half zeven uur in de zaal van den heer L. F. van Dongen alhier een rede houden getiteld Plattelanders aller klassen vereenigt U". Er zal gelegenheid tot debat worden gegeven De geachte spreker zal worden ingeleid door den heer A M, Rijken te Loonschendijk voorzitter van de Landbouwvereeni— ging- A.s. Zondag des voorm. halftien en des nam, drie uur zal in de Ned. Herv, kerk alhier optreden Ds. A. Meyer. In de Ned. Herv. kerk a/d Loon schendijk zal op a s, Zondag des voorm. half tien optreden Ds. Anker uit 's Gravemoer. WASPIK. De eerst gezaaide suiker bieten komen goed voor den dag. Het wintergraan staat over 't algemeen goed, de tarwe zelfs uitstekend, zoo dat zonder onverhoopten tegenspoed de boer een goeden oogst mag ver wachten. Op een nader te bepalen datum zal hier ook dezen zomer weder eene missie-tentoonstelling worden gehou den. De prijs der eieren schijnt zijn laagte punt te hebben bereikt. Men besteedt in den particulieren handel nog 5 cent per stuk. De productie is nog zeer groot. De vorige week wer den er voor de veiling nog ongeveer 17000 aangeboden. RAAMSDONK. Tot aaawerviags- agent v&a nieuwe aansluitingen is door de WaterleldtngmiJ voor deze gemeente aangesteld de heer H. Oome alhier. Tot secr.-penniagmeester van het bestuur der N. H. Scholen is benoemd de heer van Dongen-Tormao, zulks in de plaats van den heer A. Ockers, die ontslag heeft genomen. Bij de Woensdag gehouden aan besteding is de levering van brood voor den Algemeeuen Arme opge dragen aan H. van Amelsvoort voor het Dorp en aan J. Wiercx voor het Veer. Bij den heer de Jooghe, Chef van politie, is Dinsdagnacht een jongen jachthond (Griffon) komen aanloopen. De eigenaar is onbekend, De vereeniglng tot ondersteuning van hulpbehoevende blioden te Utrecht, houdt de volgende week ten bate van haar Instelling een collecte In deze gemeente. Aan W. Knaap Is door het gemeentebestuur vergunning verleend tot het bouwen van een boerderij met woonhuis. RAAMSDONKSVEER. Voor de Herv. Gem. treedt Zondagmorgen om 9 30 uur op 't Veer en des avonds 6 uur op 't Dorp op Ds. Ewoldt. Ds. Akkerhuis van Maassluis hoopt Zondagmorgen om 9 30 uur en des avonds om 5 uur op te treden in de Veersche Ger. kerk. De opbrengst der verkooplng van de Emmabloem bracht f 127,135 op. Alhier werd deze week een dameskoor opgericht met aanvankelijk 40 leden. GEERTRUIDENBERG. Bij beschik- king van de ministers van arbeid, handel en nijverheid en van financiën, is aan de gemeente Geertruidenberg, ter tege moetkoming in het tekort op de exploitatie van 18 arbeiderswoningen, gebouwd door de Geertruidenbergsche Bouwvereeniging. aldaar, met de bij Kon. besluit van 21 Mei 1920 toegekende voorschotten uit 's Rijks kas, alsnog eene jaarlijksche bijdrage toegekend van ten hoogste f 2668,28. (St ct.) TILBURG. Bij beschikking van de ministers van arbeid, handel en nijver heid en van financiën is aan de ge meente Tilburg, ter tegemoetkoming in het tekort op de exploitatie van 66 arbeiderswoningen, die door die ge meente gebouwd met de bij beschik king van 3 Augustus 1923, toegekende voorschoten uit 's-Rijks kas, alnog eene jaarlijksche bijdrage toegekend van ten hoogste f 1256,14. (St.ct.) Bij beschikking van de ministers van arbeid handel en nijverheid en Jinanciën, is goedgekeurd, dat de 34 arbeiderswoningen, gebouwd door de Tilburgsche Woningbouwstichting, te Tilburg, met de bij Kon. besluit van 4 November 1919 aan de gemeente Tilburg toegekende voorschotten uit 's Rijks kas, in exploitatie en beheer zijn overgedragen aan de door die gemeente in het leven geroepen stich ting Woningbeheer, aldaar, en is de bij bovengenoemd Koninklijk besluit toegekende materiaalprijzenbijdrage nader bepaald op ten hoogste f 1482,13. (St.ct.) GEERTRUIDENBERG. Zoadag- avoad 6 uur geeft de »R. K. Werk- lledenvereeuiglng* alhier een uitvoering voor de leden, la het gebouw der v/h. R, K. Militaire Vereeoigiag. Aan deze uitvoering zullen eenige leden der harmonie »Apollo« medewerken. Bij het losaen van een schip in de Donge vlet de loopplank om, w •a'bij de losser in het water viel. Door de fculp van een Belgischen schipper wetd de man weder op do wal gebracht. Donderdagavond gaf de hirmoDle »Apollo« het tweede concept op het Marktplein. Hoewel het vorig concert nog geen 14 dageu geleden was, speelden ze al weer nieuwe nummers, vooral »Boemel Petru3« en »Htttepetit« wekte een groot applaus. Gedurende de pauee gaf het kinder koor eenige zeer goed gezongeu num mers ten beste. Ia de Ger. Kerk hoopt Zondag a.s op te treden Ds. Akkerhui; uit Maassluis. In de Ned, Herv. Ke k zal Zondag a.s. optreden Ds. Koster. In de Evangellsa'ie zal Zondag as. optreden Ds. Jonkers uit Waspik. Tot bestuursleden der zwemclub >Geertruldenberg« zijn gekozen de hoeren G. Zijlmans, voorzitier, J. Barten, secretaris, C- v. d. Lucb% penning meester. Verdere bestuursleden zijn Mevr. C. Simonis en Mevr. Geboers, en de hoeren v. Rijn en Ttmmerm&ns. MADE. De heer A. Rovers te Made ontving dezer dagen opdracht namens den waterbouwkundigen, den heer Van der Pla9, van de polder >De Onder- neming* te Heeno last tot het ver- hoogen en verzwaren van den dijk van den gezegden polder. De heer J. A. van Beek, werk tuigkundige alhier, kreeg opdracht van den schipper Jul. de Wijs, voor het inbrengen van een scheepsmotor >Krom- hout< van 44 P.K. Dit is in korten tijd de 10de scheepsmachine die door hem wordt geplaatst. Bij de op 27 dezer gehouden keuring voor de Nat. Militie ontstonden na sfloop In detf avond op verschil lende plaatsen in onze gemeente, ja zelfs voor 'c gemeentehuls, vechtpar tijen, waai bi] flinke klappen werden uitgedeeld. De politie die de vecht- lu9tigen spoedig tot de orde wl9t terug te brengen had echter handen vol werk. Zondag 3 Mei des voorm. 10 uur zal Ds. Tb. J. Mudok alhier in de Herv. Kerk voorgaan en in dien dienst hst H. Avondmaal toedienen. Des nam. 2'/2 uur zal Ds Mudok te Lage-Zwaluwe een vacaturebeurt vervullen. (gisterenmorgen 9 uur overleed zeer plotseling Mej. G- van Rlel-de Jongh aihier. Men zegt dat ze tusschen 8 en 9 uur nog een courant zat te lezen en volkomen gezond was. De te houden veemarkt zal tot Dadere wijziging, in de maand Mei slecht9 2 maal in die maand gehouden worden en wel op data's 4 en 18. Zondag 3 Mei zal de thans prachtige Muzlekklosk onthuld worden door het geven van een concert van 5 tot 7 uur 's nam. door de harmonie »St. Cecilia* alhier. ZEVENBERGEN Op hare jongste vergadering besloot de Gemengde zangvereeniging Zevenbergsch a Cap— pellakoor deel te nemen aan het in Augustus a.s. te houden groot concours te Waalwijk. DUSSEN. Dezer dagen trapte de heer P. v. M. alhier op een hoepel welke op het erf lag, deze sprong daardoor overeind en kwam terecht tegen zijn scheenbeen, zoodat genees kundige butp moest worden ingeroepen Zekere P. D. alhier trapte dezer dagen la een spijker, waardoor zijn voet begon te zwoeren en bloedver giftiging ortstond. Bij J. H. alhier heeft een konijn een rat doodgebeten en opgegeten. Wel zeldzaam, daar het gewoonlijk juist omgekeerd Is. Aan het Keizersveer is thans een mooie verbetering gekomen wat betreft het overzetten. In het vervolg zal op alle erkende christelijke feestdagen, ook op Goeden Vrfldag, de pont af varen als op gewone werkdagen. ALMKERK. Toen de heer J. v. D alhier dezer dagen van zijn werk huis waarts keerde, bemerkte hij dat zijn voet zeer ontsteld werd. De inmiddels geroepen geneesheer constateerde bloedvergiftiging. Op 7 Mei a.s. hopen de belde Jong.-vereenlglngen op Herv. grondslag in de consistoriekamer der Herv. kerk alhier een algemeene ledenvergadering te houden. A.s. Zondag hoopt Ds. Rö.b, Ned. Herv. pred. alhier, de9 morgens en des avonds voor zijne Gemeente op te treden. NIEUWS UIT HEUSDEN. Heusden, 30 April 1925. De bruto-opbrengst van den ver koop der Emmabloem op j.l. Woensdag bedraagt f60 90. Zekere A. K., die als naar ge woonte Woensdagmorgen nog naar de kerk geweest was, bleef kort daarna, onder het verrichten van eenige huis houdelijke bezigheden plotseling dood. NIEUWS UIT KAATSHEUVEL. Kaatsheuvel, 1 Mei '25. Het bekende tramstation Jan van Berkel aan den Horst (Provincialen weg), alhier heeft een zeer doelmatige verandering ondergaan. Naast de café is een ruime zaal aangebouwd goed verlicht en helder gemeubileerd, op den grooten weg 't zicht gevende. In den grooten tuin zijn verschillende tafeltjes en banken, verder nog speel- benoodigdheden voor kinderen aan gebracht, die 't geheel een aanzien geven van een kindertuin. De heerB. heeft door deze verandering zijn zaak aanmerkelijk verbeterd Was er vooral zomers—Zondag reeds geregeld groote drukte aan den Horst, thans kan de heer v. B. er op rekenen, dat de stroom van wandelaars naar 't tramstation nog voortdurend zal toenemen. De Biljartclub „Krijt op lijd", gevestigd bij den heer Jan van Berke! speelt Maandag a.s. op eigen laken een wedstrijd tegen „Nooit volleerd", gevestigd bij den heer Th v. Bokstel, alhier. Bij den bekenden Zwart-Minorca fokker P. E werden dezer dagen zevtn negen weeksche hennen met een haanje van t allerbéste sporttype door een hond geroofd. De kuikenhokken en rennen goed afsluiten is geen over bodige weelde De heer J. Tuerlings nam heden wegens overdrukke werkzaamheden ontslag als voorzitter en bestuurslid der voetbalvereeniging „Kaatsheuvel". Dezer dagen zal een algemeene ver- gadering worden gehouden ter voor ziening in deze vacature. De bekende stoomschoenfabriek annex woonhuis gelegen aan de Hoofdstr. voorheen eigendom de firma J H. van Bokstel en Zn., is bij pu- blieke verkooping voor slechts f7200. overgegaan in de handen van den heer j P. van Gastel alhier. Zoo er geen stagnatie komt in de werkzaamheden zal de nieuwe Apollozaal bij den heer Joh. Smit— j Hesselman ongeveer half Mei plechtig geopend worden. Rectificatie. Het bericht aan— gaande het solisten—concours te Tiel, waar een achttal Apollisten uitkomen, verdient in zooverre gerectificeerd te worden, dat de datum waarop de Kaatsheuvelsche solisten uitkomen niet 26 April, doch 3 Mei a s. is. Ingezonden Mededeelingen. Indien bij het scheren uw huid pijn doet of stuk gaat, kunt gij dit voor komen door uw huid vóór het inzeepen eerst in wrijven met een weinig Purol. SPORT. Voetbal. KAATSHEUVEL De voetbalvereeniging „Kaatsheuvel" is in onderhandeling met het le.Wil— lem II elftal tot het spelen van een wedstrijd op Zondag 3 Mei op het terrein achter 't raadhuis alhier 't Is zoo goed als zeker, dat dit sterke Tilburgsch elftal Zondag alhier zal uit komen. Kaatsheuvel mag wel zorgen Zondag a s. beter op dreef te zijn dan Zondag j.l. Wielrijden. Den 10 Mei komen opdeTwem uit achter groote motorenv. d. Bos sche, Bekkering, Wiesman en v. d. Stel. In een uitdagingswedstrijd rijden Klaas van Nek, de Nederlandsche sprintkampioen tegen Leene, die bij de kampioenschappen niet mocht mee- rijden. Verder koppelwedstrijd voor nieuwe lingen, die de noodige variatie brengen. AGENDA. WAALWIJK. Zaterdag 2 Mei. 4 uur. Schiet oefening Bijz. Vrijwillige Landstorm, achter het Raadhuis. Zaterdag 2 Mei. Repetitie Lieder— tafel „Oefening en Vermaak". 9 uur le en 2e Bassen. 9'/a uur voor allen. Zaterdag 2 Mei. Witte Bioscoop, „Overwinnen of Sterven" (le deel) om 8 uur.- Zondag 3 Mei. 12 uur. Repetitie Liedertafel „Tot Bloei der Toonkunst". Zondag 3 Mei. 12'/2uur. Repetitie Liedertafel „Oefening en Vermaak", mannenkoor. Musis Sacrum. Zondag 3 Mei. Flora-Bioscoop, „Mister Radio" om 6 en 8'/2 uur. Zondag 3 Mei Witte Bioscoop, „Overwinnen of Sterven" (le deel) om 6 en 81/2 uur. Maandag 4 Mei. Repetitie Waal- wijksche Gemengde Zangvereeniging in het Bondsgebouw om 8 uur voor dames en heeren Dinsdag 5 Mei. Repetitie W G V. Donderdag 7 Mei. Groote uitvoering van het oratorium „Elias" in den R.K. Werkliedenbond. Aanvang 8 uur. Vrijdag 8 Mei. Groote uitvoering van het oratorium „Elias" in den R K. Werkliedenbond Aanvang 8 uur. 26 - 50 ets per ons GEMENGD NIEUWS. Woensdagavond om 10 uur kwam de heer P. J V. van een vergadering der Coöp. De Volharding waarvan hij secretaris is, welke gehouden was in het gebouw der vereeniging aan de Delftschelaan in Den Haag. Hij zou te voet naar zijn woning in de Schalk burgerstraat gaan, maar ging eerst zijn vrouw afhalen die een bezoek had gebracht aan hun getrouwde dochter in de Reitzstraat no. 53. Toen hij daar had aangebeld, stond plotseling een man voor hem, in wien hij herkende J. v. V. die vroeger bakkersknecht was geweest bij De Volharding. Deze man loste bout portant een schot op hem. Blijkbaar was de dader den heer V. nageloopen doch deze had daarvan niets bemerkt. Door het vallen van het schot ont stond een tumult, waarvan de dader gebruik maakte en den haal nam. De gelroffene zette hem nog na doch moest dit spoedig opgeven wegens bloedverlies Het bleek dat de heer V. getroffen was in den linkermondhoek. De kogel ging door den mond. raakte de tong, schoot een kies uit en zette een ande ren kies dwars op de kaak. De heer V. kon niet spreken. Hij werd door den gemeentelijken genees kundigen dienst naar het ziekenhuis gebracht, waar hij voorloopig werd behandeld. Den nacht kon den getrof fene thuis door brengen, doch van morgen oordeelden de dokters zijn opneming in het ziekenhuis noodza kelijk. Vanmorgen kon de heer V. een weinig spreken en werd hij gehoord door den commissaris van politie der afdeeling C. die het onderzoek leidt Voordat de recherche Woensdagavond ter plaatse kon zijn, was de dader zich reeds komen aangeven aan het politie bureau in de Kennestraat, waar hij binnenkwam met in de hand zijn revolver, waarop nog vier scherpe patronen zaten. v. V., die een zenuw patient is werd onmiddelijk opgesloten. Hij verklaarde, dat hij sintfs jaren een wrok heeft tegen den heer V. wegens het feit, dat hij ontslagen was en onrechtvaardig naar zijn inzien, gepensionneerd door de coöperatie De Volharding. Hij achtte den heer V. de oorzaak van dit ontslag. De dader woont in de Slachthuislaan in Den Haag, is gehuwd en vader van vier kinderen Op zijn surveillance heeft de nachtwacht te Bennekom gisternacht een persoon ontdekt met een groot pak op het erf bij den manufacturier H, te Bennekom gem, Ede. De man nam haastig de vlucht, doch werd spoedig gegrepen, Hij had reeds ee nige goederen en geld ter waarde van f 400 naar buiten gedragen, Door het uitsnijden van een ruit had hij de deur weten open te maken. Het bleek een 25 jarige Amsterdammer B, te zijn, die sinds kort uit de gevangenis ontsla gen was. Te IJmuiden is gisternacht in gebroken in het pakhuis van den goe derendienst Voorwaarts aan de haven. Kisten waren opengebroken, maar men kon nog niet opgeven wat er vermist wordt, Zekere J, van V. die deze week door de politie te IJmuiden ii aange houden wegens diefstal van visch, bleek ook de dader te zijn van een twee weken geleden gepleegde inbraak in het pakhuis van gebr. B, aldaar, waarbij een heerencostuum is gestolen. Toen van V. gearresteerd werd, had hij het costuum aan. De heer G. te Tilburg deed bij de politie aangifte dat hij aldaar gis teren een bedrag had verloren van f 7400 aan Nederlandsch bankpapieren tevens een biljet van 1000 goudmark. De losse arbeider v. Z. te Ven— ray is door de politie in arrest gesteld onder verdenking zijn stiefzoon zoo zwaar mishandeld te hebben dat de jongen krankzinnig is geworden. De vader, die onder verdenking van mishandeling van zijn stiefzoon, in het arrestantenlokaal te Venray opgesloten was, heeft door ophanging een einde aan zijn leven gemaakt. De Cannadeesche sportbeoefenaar Smith, die met een kano eenige maan den geleden van Engeland is vertrok ken om naar Rome te roeien, is aan den Tiber—mond aangekomen. Te Rome is men druk in de weer om hem een passende ontvangst te berei den. Abonneert op en Adverteert in }tDE EO EO VAN HET ZUIDEN?', het meett geleeen blad in de Lang ntraet en Omgeving, ADVERTENTIëN. NETTE PROPERE 34672 bekendheid met de keuken strekt tot aanbeveling v.g.g.v Flink loon en verval. Goede behandeling verzekerd. Adres: A. NOOTEBOOM, Gasthuisstraat 25, TILBURG. te DUSSEN, bericht, dat te Dussen, slechts is ingezet Toeslag bij VAN BEURDEN te Dussen, op 7 Mei 1925, voorm. 11 uur. 34673 VOOR 34203 te DRUNEN, 34634 bericht, dat het VASTGOED der Erven P. VELTMAN-vanDrunen is ingezet als volgt KOOP 1 f 4600.— KOOP 2 f 1910.- Toeslag Woensdag 6 Mei 1925, nam. 5 uur bij THEÖD. ELSHOUT te Drunen. ENZ., ENZ. 34202 VINDT U BIJ ONS STEEDS IETS APARTS. Prima Overhemden met boord f 2,50. WAALWIJK bij de Markt. WAALWIJK bij de Markt. Op den 13 en den 20 Mei 1925, telkens des avonds om 6 uur, bij inzet in het Hotel TEUNEN te Waspik en bij toeslag in het MIDDELHUIS aldaar, zal te CAPELLE, ten verzoeke van den Heer W. H DE BONT te Waspik, in het openbaar Onder WASPIK. In Sectie F. KOOP 1. Een zeer gunstig in de kom van Waspik, naast de R.K. Kerk gelegen Boerderij, bestaande in een flink en dege lijk Woonhuis met aangebouw de Schuur, waarin stalling voor 4 paarden en 16 koeien be nevens de noodige tasruimte, erf, tuin en boomgaard, num mers 1116, 455 en 953, samen groot 37 aren 88 centiaren. KOOP 2. Een perceel Weiland, strekkende van de spoorlijn tot het kanaaltje, nummers 800 en 955, samen groot 67 aren 20 centiaren. KOOP 3. Een perceel Bouw en Hooiland ,ten Zuiden der spoorlijn, nummers 769, 224 en 351, samen groot 33 aren 33 centiaren. Koop 1 is te aanvaarden met Allerheiligen a.s., de overige koopen einde seizoen van dit jaar. Combinaties bij den toeslag. N B. De verkooper heeft tot einde seizoen 1926 een Blok- en Dijkeind in huur, groot 1.93.20 H.A. en is door den verhuurder daarvan gemachtigd om de loopende huur van dit perceel aan den kooper der boederij over te doen. 34675 en PRIJZEN BESLIST BENEDEN ALLE CONCURRENTIE. 34676 Aanbevelend, GROOTESTRAAT - WAALWIJK. DAMES-MODEARTIKELEN DAMESKRAGEN prachtvolle sorteering meer dan lOO nieuwe soorten in kant. batist, zijde OQ en geborduurd1.95 1.25 95 79 59 DAMESVESTEN aparte nieuwe modellen In zeer groote verscheidenheid voorradig, QO 4.90 3.90 2.90 1.95 1.45 STROOKEN voor kragen en manchetten, zeer voordeelige aanbieding, mooie keuze in oiqué. OQ batist, opal, voile enz. 1.75 1.25 93 79 53 39 DAMESSHAWLS mooie genres, crêpe de chine crêpe marocaine, voile en Jaoansche zii-:'e. r}C 50 x 200 cM. 7.90 5.90 3.90 2.QO 1.95 - MATROZENKRAGEN prima afwo^. -g. de beste modellen, waschecht, blauw j.-ano rr-.o' witte garneering 1.75 1.25 I.IO 93 75 59 GALONS prachtvolle sorteering, meer dan 2CO nieuwe soorten in moderne aparte dessins CJC en kleuren...93 79 69 55 39 *w FANTASIE ZIJDEN LINTEN enorm uitre breide keuze in de meest moderne dessins en kleuren, 14 cM. breed 95 79 69 59 49 r-^" HAARSTRIKKEN met houder, prima taffetzijde in meer dan 50 effen kleuren en moderne QQ dessins 98 79 59 49 CEINTUURS echt leder, lm. leder, peau de suède. goud. zilver en alle kleuren, diverse breedten Qi en lengten 2.90 1.95 1.35 98 49 19 144 FANTASIE- EN MANTELKNOOPEN, hon derden nieuwe soorten in alle maten en kleu- el ren. per stuk 9J 7£ 5£ 3£ 2| OAMESTASCHJES safiaan, peau de suède. batikleder, lakleder, brocat en moiré zijde. gr. EQ sorteering 4.90 3.90 2.90 1.95 1.45 98 79 PORTEMONNAIES in lakleder, batikleder en fantasieleder, enveloppe-model met overslag 19 thans slechts 1.25 98 59 39 ALPACCA BEURSJES nieuwe modellen fiQ blijft in gebruik als zilver...98 79 w COLLIERS groote keuze moderne colliers. Ve- netiaansch, Toet ank amen, been. golalith en QQ fantasie....6.90 4.90 2.90 1.95 98 69 49.,*® PAARLENSNOEREN gevulde, ongevulde OQ en gedeukte, fransche paarlen 1.95 98 69 49 PAARLENSNOEREN, fransche nou- gQ veautés, mooie sorteering...:...2.25 BROCHES groote sorteering fantasie broches 4Q in emaille. doublé en alpacca 69 49 29 BLOUSESPELDEN prachtvolle collectie mo derne spelden in platiné, alpacca. emaille en 4Q fantasie1.75 98 79 49 29 MANICURES, nagelmanicures. rose, blauw en groen celluloid met prima stalen scharen, 7Q 4.90 3.90 1.95 1.45 1.25 98 BORSTELGARNITUREN, wit celluloid kam, borstel en spiegel met geslepen rand, com- 4 VK pleet in mooie doos3.90 2.90 2.25 KAPSTELLEN, celluloid in schildpad, rood. groen, paarlemoer, mooi afgewerkt, kam en gQ baret, per garnituur1.95 1.35 98 89 HANDSCHOENEN, tricot, peau de pêche, gla cé, nappa, wildleder, waschleder in alle kleu- OQ ren 4.90 3.90 2.90 1.95 1.45 98 79 59 THEETAFELKLEEDJES, tulle, batist, zijde en linnen, zeer mooie afwerking, enorm uit ge- EQ breide sorteering 4.90 3.90 2.90 1.95 1.45 Rei Inmaafcélazen Steriliseertoestellen, tv

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 10