HondeiMebbers DobermaDB-PlDGher. nnnö Gevels, Plafonds en Gangen IS HET ADRES: J. Vugts Bericht van Inzet. KONSTDRiWERK. iericni m TH Bericht van Inzet. pnbliekfinaal verkoop: 2 schoons nieuws woonhuizen jlebt K onzs Étalages reeds bezichtigd? U vindt sr zsksr ists voor K geschikt. Corn. P. van Zeist, publiek verkoopen: P. KOESEN. HOEDEN PETTEN Corn. P. van Zeist, Fa. Wad. lolt. Verhulst S Zonen, Firma P. Odenkirchs» ONZE PENDELWASCHMACHINES I. C. MORTIER ZONEN, Geldersehe WietveFeeDt» PFAFF Klasse 34 M v. d. HAMMEN, Correspondenkhnp Eerele Klasse van de Ned. te Waalwijk. Verleent Credieten aan Handel en Industrie. Gelegenheid tot dansen. Notaris Jansen Notaris A. Schaap Bouwgrond, speciaal toe 0P Notaris Canters Notaris Canters op 11810.- op f 810.- op 1750.-, niet doorgaat. Notaris van Ham Notaris van Ham Vraagt Gevraagd: 's-Bosch. Machinefabriek De NIEUWE TARIEFWET Per S.S. „THOR" naar en van DORDRECHT-ROTTERDAM. De machine voor groot- en kleinbedrijf Waalwijk. Sprutol a* publiek verpachten: b- publiek verkoopen publiek verkoopen ning van de voorloopige au officieele uitslagen als volgt Kieskring Amsterdam: 1. J. B. van Dijk, 2. mevr. S. C. C. Bronsveld— Vitringa. 3. mr. G. C. J. D. Kropman, 4. C. P. Bon, 5 mr. G. M. G. H. Russel. De heer Bon (St. Michaël) is alzoo op de vierde plaats tusschen het politiek advies ingeschoven Kieskringen Helder—Haarlem: 1. Mr. I. B. Bomans, 2. A. J. Loerakkers, 3. 'Ch. L. van de Bilt, 4. Chr. M Jansen, 5. mr. A. J. M. Leesberg 6. H. E. Everard. De heer Loerakkers is derhalve op de tweede plaats tusschen het politiek advies ingeschoven. Kieskringen Rotterdam, Den Haag Leiden, Dordrecht: 1. Mr. D. A. P. N Kooien, 2 C. J. Kuiper, 3 mej. J. M J. A. Meyer, 4. prof. dr. J A. Veraart 5. dr. L. G. Kortenhorst, 6. G. W Kampschöer, 7. prof. dr. A. M. A. A Steger, 8. H. E. van den Brule, 9. J M. J. H. Lambooy, 10. J. H. M Balvers. De heer Kampschöer (burgemeester van Monster en candidaat van het Westland) heeft zich derhalve op de zesde plaats gewerkt, terwiji de tiende plaats wordt ingenomen door den heer Balvers (vertegenwoordiger van de bollenstreek). Kieskring Middelburg1 ir. L. A Fruytier, 2 j. W. Vienings. Zooals wij in ons vorig nummer mededeelden is de heer Louis Bouw meester op 82-jarigen leeftijd overleden Met hem is de grootste acteur der laatste honderd jaar heengegaan. En Nederland betreurt den dood vaneen zijner weinige geniëen. Schitterende creaties heeft hij ge geven van sommige klassieke karakter rollen („Shylock", „Richard 111"), hoe wel hij echter getoond heeft het begrip der klassieke rust te missen. In Sopho cles „Oedipus" viel zijn spel van romantieken hartstocht geheel buiten het kader van dit werk. Ook zijn karakter-vertolking in stukken uit de romantische periode en uit den mo dernen tijd (oa Pancras Duif in Heyermans „Schakels") waren voor het publiek momenten van het hoogste kunstgenot. Thans is Louis Bouwmeester van ons heengegaan En met weemoed staat ons volk niet ontbloot hoofd geschaard om de baar van zijn groot sten acteur. De teraardebestelling van het stof felijk overschot van Louis Bouwmeester zal geschieden op a.s. Zaterdag, om 1 uur des namiddags, op Zorgvliet, vanuit den Stadschouwburg. Voor den aanvang der tooneel- voorstellingen te Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, hebben de directeuren der Gezelschappen in hartelijke be woordingen uiting gegeven aan hun droefheid over 't verscheiden van 't Genie Bouwmeester. Het publiek hoorde de woorden staande aan. Donderdag 30 April werd H.K.H. Princes Juliana 16 jaar oud. Geboren 30 April 1909 heeft zij na een blijde jeugd, afgewisseld door spel en studie, de jaren bereikt dat haar levenstaak zich uitsluitend moet gaan richten op den gewichtigen arbeid, die voor haar naar mensche- lijke berekening eenmaal zal zijn weg gelegd. Moge zij in die levenstaak zich geschraagd weten door de liefde van het volk, dat zich in deze duistere tijden, meer dan ooit schaart om den troon van het geliefde Oranje. De Eerste Kamer heeft het wets ontwerp tot bevordering van de rich- tige heffing van de directe belastingen met 36 tegen 4 stemmen aangenomen. De vereenigde Plaatselijke Comite's voor Noodlijdende Landen verzoeken ons te vermelden, dat de vacantietrein, vertrekkend uit Weenen op 9 Juli en terugkeerend begin Sep tember, onherroepelijk de laatste trein is, daar de transportkosten te hoog worden. Pleegouders, die hun pleegkinderen voor de laatste maal gedurende de vacantie bij zich willen zien, dienen zoo spoedig mogelijk zich op te geven. Inlichtingen worden verstrekt door O. Plantega, St—Jozefstr 112 Tilburg Men schrijft uit Apeldoorn Het bekende landgoed „Hohenheim" aan den Deventerstraatweg is gisteren middag in publieke veiling in massa aangekocht door de R. K. Stichting „Huize Padua" te Boekei (N.B.) voor de som van f94.250, terwijl het hout gewas moei benaderd worden voor f 3730. Het gesticht is bestemd voor ver pleging van geesteszwakken en zenuw zieken. ADVERTENTIëN. Bij deze betuigen wij onzen hartelijken dank in het bijzonder aan de Directie en het personeel van de Kon. Stoomschoenfa- JAN VERSTEEG. Uit aller naam H. VERSTEEG. Waalwijk, Mei 1925. 34660 Des ZATERDAGS van 8-10. Des ZONDAGS van 6—10. Mooiste gelegenheid der Provincie. 34659 Aanbevelend, FR. REIJNEN, Koestraat 186 bij den Heuvel. Ondergeteekende bericht het geachte publiek dat hij Maan dag, Dinsdag en Woens dags in Waalwijk is voor het J. VERHOEVEN, Gedipl. Orgel- en piano-Ieeraar, 45943 Waalwijk. Door toevallige omstandigheden te koop aangeboden een prachtige Zeer uitgebreide stamboom. Reu, 4 jaar oud. 2 prijzen ten toonstelling Utrecht. Adres te bevragen Bureau v. d. Blad. 34658 komen vroec, m het voorjaar. Koop tij did een pot Stucadoor 34562 Grootestraat 276 Waalwijk. te Waalwijk, bericht dat de hooilanden te Hedikhuizen op 28 dezer door hem geveild zijn ingezet als: De WAARDJES groot 2 12.60 heet op f 6770,—. De AALSCHE WAARDEN groot 5.64 80 heet. op f 15100.—. De toeslag heeft plaats te Haar steeg op Dinsdag 5 Mei 1925 te 4 uur in het Café vanMARTs ACHTEN. 34652 te WAALWIJK, zal voor den heer J. P. W. SCHOENMAKERS op Dinsdag 5 Mei 1925, des avonds 7 uur bij WILLEM VAN HELVOIRT te Baardwijk, onder BAARDWIJK Voor 1 jaar 1925, Weiland en Boomgaard, E 1108 ged. en D 77 en 280 groot ongev. 1.27.00 H.A. Voor 4 jaar 1925 t/m 1928, Weiland, in de Laageindsche Voorweide, A 19 Jgroot 1 37,20 H.A. Voor 4 jaar 1926 t/m 1929, Bouwland, D 279, groot 0.66.80 H.A. Bouwland, D 245, groot 0.41.30 H.A. Bouwland, D 202, groot 0 6120 H.A. Het gunstig gelegen perceel te Baardwijk, E 1051, groot 0.10 30 H.A. 34647 Toeslag 12 Mei 1925, des avonds 7 uur ter plaatse gemeld. m-y WIJ LEGGEN ONS Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. te DRUNEN, 34649 bericht, dat het VASTGOED van de R.K. KERK te Nieuwkuik is ingezet als volgt: KOOP 1 f 1200 KOOP 2 f 1000. KOOP 3 f 1050. KOOP 4 f 2620.- KOOP 5 f 2700 Toeslag Donderdag 7 Mei 1925, nam. 5 uur bij THEOD. VAN DER GELD te Nieuwkuik. te DRUNEN, 34650 bericht, dat het V A S T G O E D van MATHEUS LEON zn. VAN HALDER te Drunen, (Koop 1) is ingezet het VASTGOED van CORN. JAN zn. BROK te Elshoul en ADR. CORN zn. VAN ROOIJ te Drunen (Koop 2) dat van het VASTGOED van JOHs.WOUTERSzn VAN G1ERS- BERGEN te Drunen het goed onder Drunen is ingezet terwijl de veiling van diens land onder Elshout Toeslag Vrijdag 8 Mei 1925, nam. 5 uur bij JAN VAN KESSEL te Drunen. te KAATSHEUVEL, 34669 zal voor de kinderen van wijlen den Heer en Mej. ESCH-Vastré, 12 Mei 1925, 's avonds 7 uur, in het Hotel VAN DEN ASSEM aldaar, 2 nette Burgerwoonhuizen, nog een Huis en Heide, ingezet in koopen1 f 5025, 2 f 1400, 3 f 2000, 4 (massa 2 en 3) f 4850, 5 f 220 en 6 f11. te KAATSHEUVEL, zal voor den Heer A. M. VER- MEEREN 13 en 27 Mei 1925. 's avonds 7 uur bij G WIJTVLIET te 'Loonopzand met schuurtje, schoenfa briekje, erl en tuin aan de Nieuwe straat te Loonopzand, groot 5 92 aren. In mond. huur bij Jan Nieuwenhuizen en Leonard van der Velden tegen f5 en f4 per weekin 2 koopen en massa te veilen. Aanvaarding in genot van de huur bij de betaling van den koopprijs. 34667 HET ONOVERTROFFEN KINDERVOEDSEL. Waar andere voedingsmiddelen falen, succes verzekerd. 33472 Verkrijgbaar: Dames de Bree, WAALWIJK. Jos. Baaijens, (v.m. BESOIJEN). Wed. J. van Lier, (v.m. BAARDWIJK). A. van Dongen, SPRANG. Wed. H. Wordragert- van de Ven, VLIJMEN. WAALWIJK bij de Markt. 34204 te KAATSHEUVEL, zal Donderdagen 14 en 28 Mei 1925, 's avonds -'.7 uur in „EUPHONIA" te Kaatsheuvel, de volgende aan den Heer JAC VAN DER LINDEN toebehooren- de goederen, als 1. EEN NET 34670 Burgerwoonhuis met annex Schoenfabriek, inrij, erf en tuin, op prima stand te Kaatsheuvel, B 4508, groot 18 80 aren, bewoond,door en in gebruik bij genoemdenVAN DER LINDEN. 2 zwik-, 3 aanklop-, 4 inplak-, 5 doornaai-, 6 groefsluit-, 7 glatt- 8 stanz-, 9 contrefortschift-, 10 zoolengroef-, 11 bros-, 12 hak- kenzet-, 13 schuur-, 14 hakken schrooi-, 15 hakkenschuur-, 16 uilpoets-, 17 stikmachine, J8 lagers en assen, 19 dynamo met schakelbord, 20 zuiggasmotor met generator, schrubber, luchtketel, verder toebehoorenbenevens waterpomp met toebehooren en 21 massa van de koopen 1—20. Alles behoudens het stellen van andere massa's. Alle koopen worden ingezet en afgeslagen. Aanvaarding bij betaling. Lasten vanaf 1 JAN. 1925. Te bezichtigen en publicaties op aanvrage bij den Notaris. BEKWAME bij Fa. G. en F. KUIJPERS, Stoomschoenfabriek, 34631 H1LVARENBEEK. Zadelmakerij, Kofferfabrikant. HINTHAMERSTRAAT 61 KOFFERS voor de reis. KOFFERS voor kostscholen. KOFFERS voor dienstboden. Grootste vooraad. 34597 Billijkste prijzen. 34201 EiN DE NIEUWSTE MODELLEN. WAALWIJK bij de Markt. 33600 Alleen bij: TH. LÖ WENT HAL. Grootestraat 375. W A A L W IJ K. WAALWIJK. 31200 Interc. Telefoon No. 40. Complete Drijfwerken. Condenseurs. Walk vaten. Exhausters. Opticien, 31822 25 Vuchterstraat 25, 's-HERTOGENBOSCH. Telefoon Intercommunaal 176, Fabriek van kunstledematen, Breuk- en Buikbanden, Rbchthoudebs, Plattobtzolbn etc Sprtehdog alle Pfatéagen. b e t e e k e n t34663 Goederen belast, die volgens het systeem dezer Wet vrij moesten zijn. COMITÉ VAN VERZET TEGEN PROTECTIE. maken den waschdag tot een leestdag Onberispelijk heldere wasch Eenvoudige constructie Gemakkelijke werking Worden onder volle garantie 34664 geleverd Hoogstraat A. 7&8 GORINCHEM. 65 VESTIGINGEN. 34490 KAPITAAL EN RESERVE 16.000.000. WAALWIJK. GROOTESTRAAT. 1 f nnrtnmnmi Vertrek van Maan dag. Dins dag. Woens dag. Donder dag. Vrijdag. Zater- dag. Waalwijk vm. 3.— vm. 3.— vm. 6. 6.- 6.- vm. 6. Rotterdam nm 12.» nm. 1.— nm. 1.— 2.- 12.— nm. 12.- Geertruidenberg vm. 4.— nm. 3.30 vm, 4. nm 3.30 nm. 3.30 vm. 7.— nm. 3.30 vm. 7.— nm. 3.30 vm. 7, nm. 3.30 Rotterdam vm. 7.— nm. 1.— vm. 7.— nm, 1.— vm. 7.— vm. 7.— nm. 3.— vm. 7.— nm. 1.— vm. 7 nm. 1.— Passagierstarlel le Klasse 75 ct. 2e Klasse 50 et. Woensdag van GEERTRUIDENBERG naar 's Bosch 3.30 v.m. Woensdag van 's-BOSCH naar Geertruidenlerg 12.— n.m. De Motorboot „THOR I" haalt goederen af van de pakhuizen te Rotterdam en brengt deze aan den loswal in de haven te Waalivijk. Agenten: Waalwijk-BesoijenG. MILLENAAR, Grootestr. A287. (Telefoon No. 111). DordrechtH. BLOMMERS, Palingstraat 18. Rotterdam(Telef. No. 289), Oosterkade en Oude Hoofdplein. Reederlj ARIE SMIT SS. Thor, Slikkerveer. Telefoon No 201 STATIONSTRAAT 63 TELEF. INTERC. 124 KANTOORUREN VAN 9—12 UUR. DES ZATERDAGS VAN 9-11 UUR 4196 II BRIEK A. H. V SCHIJNDEL VOOr de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onzen lieven Broeder, Behuwd- broer en Oom 33628 r u

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 2