O a OPENIHO VAN HET ZOMERSEIZOEN Hoofdnummer de zes-weeksche Seriefilm: Bierlaagh-v. d. Heijden bussen prima GlansvtrI en floerlak Black Varnish ai Snelleer J. ELEKAN 2 Hei. Groole Openings voorstelling Zaterdag Het geheim van den Blinde. Bioscoop-Koorts. en Mie en isje. Boot- en Waschborstels, SNEEUWWITKALK BEHANGSELPAPIEREN, KOUDWATERPLAKSEL, koopt U het voordeeligst bij «J.H.M. van Erp O B fl B „De Bruid van den Zeeroover." ontodi siiooa T aan de Markt, Het Successtuk Kinder- en Familie-voorstelling Verfwaren, Lakken, Vernissen, Kwasten, Penseelen, Glas, Witkwasten, Teerkwasten, Stoelenvernis, Goudbrons. Sponzen, Zeemlappen, Dweilen, Bezems, Luiwagens, Linoleumwas, Poetsartikelen, Werkdoekjes, Enz. Enz. in éénmaal helder wit, Kastranden en Glaspapier in alle prijzen. om te behangen. Grootestraat 198 (bij de Markt) WAALWIJK. ZATERDAG 2 cn ZONDAG 3 MEI. PST* EDDIE POLO. -W Explicatie: de Heer H, van Engelen SPAARHUIS" I. C. MORTIER. Fa. ORIE-DUMOULIN, Gearriveerd te WAALWIJK MAANDAG 4 MEI J ZONDAG 3 HEI M met een schitterend programma. lste Serie getiteld Een zeldzaam spannend drama in 6 acten. 34665 In den hoofdrol de wereldvermaarde en in alle Bioscopen geliefde filmartist Overwinnen ot Sterven" is een film waarin alles voorkomt, waarop het sensatie-minnend publiek zoo verzot is: gevangenis-scènes, sensationeele ontvluchtingen, vechtpartijen, wilde achtervolgingen te land en te water, te paard, te voet en per automobiel, schitterend en technisch vol maakte natuuropnamen, kortom een aaneenschakeling van de meest spannende gebeurtenissen. Een film voor ELK publiek. Aanvang: Zaterdag 8 uur. Zondag 6 en 8'/3 uur. Prijzen der plaatsenf 1.00, f 0.75, f 0.50, f 0.25. met 4°/0 samengestelde rente, garantie, plus winstaandeeleu. 10—15 of 20 jarige kassen. HET RISICO VAN DE GELD. BELEGGING NIET VOOR REKENING VAN DE - SPAARDERS. - HOOGSTE U1TKEER1NG: Jaarkas 1913—1923 f 726.27. 1914-1924 f 678.02. Per aar.deel van f 5OO.- - bij storting van f 5O per jaar. 34196 S S s o es BS u a o o X is concurreerend, levert steeds 34643 prima qualiteit waren en heeft grooten voorraad van: Kippengaas, Kuikengaas, Vogeltjesgaas, Harmonica gaas, Prikkeldraad, Heiningdraad, Droogdraad, Asphalt, Landbouw- en Tuingereedschappen, Keukenfornuizen, Waschfornuizen, Waschmachines, Mangels, Gegalv. waschketels, Waschteilen, Emmers, enz., enz. Beleefd aanbevelend. Ijzerhandel 34502 W a a 1 w ij k. ONTVANGEN geheel nieuwe collectie In alle kleuren. Tevens bij ons verkrijgbaar 34657 Beleefd aanbevelend, markt Waalwijk. ALLEENVERKOOP „NUTRICIA". KANTOOR VAN RECHTSKUNDIG ADVISEUR. Havenstraat 5 (nabij H Station) 's-Hebtogunbobch. Adviezen en bijstand met be trekking tot 'processen, straf zaken, faillissementen, nalaten schappen, boedelscheiding, voog dij, curateele, echtscheiding, ar beidscontract enz. Behandeling van alle voorko mende Rechtszaken, zoowel bjj Rechtbank als bjj Kantongerecht, innen van S chuldv or dering en, regeling zaken van debiteuren mot hunne schnldeischers, maken van contracten, requesten enz. Degelijke en prompte afwerking. Billijke conditiën. N.B. Bjj niet inkomen der schuldvorderingen in der minne, worden geen kosten in rekening gebracht. 2200 Standplaats MARKT. Het bekende meesterwerk van den Franschen romancier d'Ennery in 5 bedrijven. Schitterend gemonteerd. Nieuwe costumes uit eigen magazijn. Nieuwe tooneelen Uniek spel. Mooie romantische handeling. Een spel van Liefde, Jaloezie en Misdaad in 5 bedrijven naar het Italiaansch door Giacommetti. Het drama speelt in het mooi Italië, hoog in de bergen, die als zij konden spreken, U zouden vertellen van rijke, jonge gravinnen en arme bergjagers, verraad en mis leiding. liefde en leed. laatste voorstelling (ELITE-AVOND), een avond van vroolijke Tooneelspeelkunst Succes blijspel in 3 groote bedrijven, naar het Duitsch van Blumenthal en Kadelberg. Aanvang lederen avond 8 uur. Einde ongeveer 11 uur. POPULAIRE ENTREEPRIJZEN le Rang f 1.50, 2e Rang f 1.25, 3e Rang f 1.00, Galerij 1 0.60 al 'e rechten inbegrepen, dus geen verhoogingen (geen staanplaatsen.) Kaartenverkoop en plaatsbespreking op de speeldagen aan de Schouwburg loge vanaf 11 uur voormiddag. Plaatsbespreking a 15 cent extra per plaats. De Schouwburg-loge PIET VINK is voor WAALWIJK en Omstreken een goede, oude bekende. Tijdens ons bezoek in Augustus 1924, was de groote tent alle drie de dagen uitverkocht, een ieder was hoogst voldaan over spel, keuze der tooneelwer'ken en inrichting der schouwburg. Ook nu heeft PIET VINK weer een programma sanaenge- gesteld, voor „Elk wat Wils" en het gezelschap is versterkt met eenige goede tooneel- krachten en de tent heeft eenige in den smaak van het publiek vallende veranderingen ondergaan. De komende avonden worden dus weer, avonden van vermaak, avonden van waar kunstgenot. Verwacht tevens ZONDAGMIDDAG van 4—6 uur buitengewone 34655 Kindersprookje in 3 bedrijven met zang en dans, getrokken uit den sprookjesbundel van Moeder de Gans Entreeprijzen voor geleiders en kinderen 25, 50 en 75 cent, geen verhoogingen. Laat Uw kleintjes nu eens in werkelijkheid zien, wat U hun in de schemeruurtjes ver telde van de stoute Hans en Grietje, die in het bosch verdwaalden en terecht kwamen bij de leelijke Heks, die Hans wilde vetmesten en er een knapkoek van wou maken. Vraagt UwCassabon, deze geelt U 5 pCt. korting. (Voor 110,- aan bons wordt 50 cent terugbetaald). 34656 •V Witte Bioscoop - Waalwijk. „Overwinnen of Sterven". N.V. VERZEKERING-MAATSCHAPPIJ 99 HAARLEM. Goedgek. b\j Kon. Besluit van 27 Nov. 1912. COMMISSARISSEN: J. H. VAN DEN WALL BAKE, te Heem stede Voorzitter. J. R. VAN OSSELEN, Directeur der Hol- laudsche Scheepsverband-Maatschappij te Amsterdam. P. L. FESCHOTTE te Amsterdam, Secretaris. CHR. VAN AMSTEL, Architect en Expert., Amsterdam. Mr. J. L. NIERSTRASZ R.Hzn., Directeur der Leven%-Verzekering-M\j, „De Hoop", te 's-Gravenhage. Mr. CH. M. J. WITLOX, Advocaat-Procureur en Candidaat-Notaris te 's-Hertogenbosch E. K. J. BERTLING te Santpoort, Directeur van het Bijkantoor „Haarlem" van „Noord-Hollandsch Landbouw-Crediet". DIRECTIE A. VAN AMSTEL Jr. C. E. HOORENS VAN HEIJNINGBN. {De Ijzerwinkel van Waalwijk (A te O C8 V «5 N •O 4) O O De Drogisterij „De Gaper". SCMWBMLOSE PIET VINK. PILDAS Schooniiiaak-artikeleii als

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 3