s s m n m m s m mm H Wk H Hf S iff m M fH 1 Marktberichten. fit Él Wh ip m ■wk W4. W m iP Wh jP Kloosterbalsem lgpg_ van Raphaël (Fr.) Wit speelt en wint. HP w ÉP mi ÜIP Oplossing vorige week: Wit: 3430, 140—34, 43—38. 25— 20, 34—29. 41—37. 24—20, 44—40, 50 17. 37—32. 42 15. Voor zwart alles gedwongen. jci ,Pa Pippel No. 5" Een man met een hart. („London Opinion") Made. BURGERLIJKE STAND. INGEZONDEN STUKKEN. n I Bijzondere R. K. school, daar zooiets in der Eerw. Zusters. Wat echter betreft het bekende „Sa- cerdos et Pontifex" dat heb ik wel aan- Ingezonden Mededeelingen. MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten Laxeer-Tabletten Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. Bij Apoth. en Drogisten1 i Oplossing Kruiswoordraadsel No. 1. j.I. wil ik U wel mededeelen dat deze inlichtingen mij van officieele zijde zijn verstrekt en ik deze ook gerust voor mijne rekening neem. t Dan kom ik nogmaals terug op het ééne door U aangeduide punt n.l. dat een feestcantate in dit geval onlitur gisch is, dan geloof ik dat U hiermede maar wilt laten zien zelf wel liturgisch geschoold te zijn, want U weet in elk geval dat de meeste Hanksche of Dus- sensche mcnschen niet liturgisch ge schoold zijn en zelfs <le beteekenis van het woord liturgie nog niet begrijpen, doch het komt hij U als onderwijzer 75 Ct. I eener R. K. Bijzondere school als een 60 Ct. I der vaktermen te pas. Ook op Uw verslag is mijnerzijds critiek uit te oefenen doch waar het hier een kerkelijk feest betreft wil ik hier niet verder op ingaan en zal dit aangaande ook niemand meer van ant woord dienen. B. M. L. van Luxemburg, Dussen. Waalwijk, 30 April '25. Eieren 5'/26V2 ct. Varkens f 15—f 20. V m V/ss/s. '/MM ;*=V' baar gesteld n.l. 1ste prijs een clubmedaille met 12 massief gouden dasspelden, gewaar borgd goud ter waarde van 125 gulden. 2de prijs een zilveren beker, aangeboden door een der vooraanstaande personen van Waal wijk. Gaarne had Quick de naam van den milden gever bekend gemaakt, doch daar het gevers wensch was, niet bekend ge maakt te worden, zoo mogen wij hier niet toe overgaan. 3de prys een prachtigen Lau werkrans en 4de prijs een groot medaille. Zooals we zien zijn het prachtige prijzen, die wel de nopdige belangstelling zullen trekken. De datums dér te spelen wedstrijden zijn: 21 .Mei iO.II. Hemelvaart), 24 Mei en 1 Juni (2de Pinksterdag). Quick 1 S. V. W. 1 Gorinchem. Na hot schitterend succes Zondag 1.1. tegen den Zuid-2de klasser NOA1) 2 heeft Quick voor Zondag a.s. beslag weten te leggen op den Westelijken 2de klasser S. V. W. uit Gorinchem. Wat de sterkte dezer cub betreft behoeven wij niet over uit te wijden, want een ieder herinnert zich nog de seriewedstrijden van Quick het vorig seizoen waar S. V. W. toen den eersten prijs behaalde. We kunnen er verzekerd van zijn een spannen- den wedstrijd aanschouwen te krijgen, want als men de ranglijst nagaat dan komt men tot de overtuiging dat S. V. W. daar een mooie plaats in neemt en ceil der sterkste 2de klussers is. Daarbij is het Westelijk spel aantrekkelijker dan het Zuidelijke voethalspel. Dat spel is meer forscher en vuriger. Zoowel in vriendschappelijke als competitie-wedstrijden, spelen deze hecren steeds hetzelfde spel wat voor den toeschouwer meer aautrekkelijk Is. We durven dan ook ge rust dezen wedstrijd hij het publiek aanbevelen en zijn er vast van overtuigd dat zij geen spijt zullen hebben van een wandeling naar liet Qulck-terrein. Aanvang half drie. H. E. C. Naar aanleiding van liet behalen van het kam pioenschap onzer Waalwijksclie voctbalvcrcctiiglng li. K. C. heeft deze vereeniging besloten een voot- bnltournooi te organisccreu. Het was een goede gedachte van H. li. C. om eens te breken met de oude gewoonte van beker of seriewedstrijden te houden, daar deze hoe lan ger hoe meer hun aantrekkelijkheid beginnen te verliezen. 11. li. C. zal dus voor het eerst hier in Waal wijk een z.g. voetbaltournooi houden. Dit wil zeggen dat iedere deelnemende vereeniging een wedstrijd speelt tegen H. Ii. C. 1. De vereeniging die dan het beste resultaat bereikt ontvangt den door 11. ii. C. uitgeloofden prijs zijnde: lien groot verguld zilveren medaille plus elf zilveren drang- inednilles. Zooals het zich nu reeds laat aanzien zal dit H. Ii. C.-tournooi alle tot nu toe gehouden seriewed strijden hier in den omtrek gehouden, verre over treffen. H. E. is dezen keer bijzonder geslaagd niet liet engageeren van clubs zoowel wat kwantiteit als kwaliteit betreft. Niet nïindcr dan acht N. V. B.-clubs, waaronder' drie Tweede klasscr* zullen H. li. C. komen bekampen om te trachten een zoo groot mogelijke overwinning te'behalen en daar mee den praclitigen prijs in de wacht te slepen. De deelnemende vereenigingen zijn: VOLT 1 GUDOK 1 NOAD 2 ORANJE WIT 1 Tilburg, W. S. en R. W. B. Waalwijk R. V. V. 2 's-Rosch .en „ZALTBOMMEL" 1. Het eerste elftal van H. E. wacht dus een bijzonder zware taak We hebben echter een goed vertrouwen in de II E. S.-ploeg en we zulfen hopen dat dit tournooi in alle opzichten een succes voor H. E. C. mag zijn. De strijd zal echter zwaar zijn vooral nu H. ii. C. het laatste seizoen uitsluitend tegen min dere clubs gespeeld lieeft, zullen deze wedstrijden tegen clubfc van een en twee klassen honger niet meevallen. Hiervan zijn de II. li. C.?-spelers ech ter allen voldoende overtuigd, zoodat zij zicli ge heel zullen geven om de eventueele nederlagen zoo kléin mogelijk te doen zijn. De sportliefhebbers kunnen er dus van verzekerd zijn dal iedere wedstrijd van liet begin tot liet einde spannend zal zijn. Aan den oenen kant de be zoekende vereeniging die, om kans te hebben op den prijs, de score zoo hoog mogelijk zal trachten op te voeren en aan den anderen kant H. li. die haar naam hoog moet houden of desnoods nog hoogcr op te voeren. Wij twijfelen dan ook niet of dit H. Ii. C.-tournooi zal zeervelc bezoekers naar het 11. E. C. terrein lokken, daar men verzekerd is van mooie wedstrijden te kunnen genieten. A.s. Zondag zal de eerste wedstrijd gespeeld wor den en wel tegen de plaatselijke vereeniging W. S. C. 1. Eerst was vastgesteld dat „VOET" de rij zou openen maar ter elfder ure waren deze voor a.s. £ondag verhinderd, W. S. C. was daarom gaarne bereid den eersten wedstrijd te spelen. Dit is zeer zeker reeds een mooi begin. Reide veree nigingen hebben elkander reeds meerdere malen ontmoet niet afwisselend succes. Dit waren echter steeds maar vriendschappelijke wedstrijden, nu er echter,een moeien prijs te verdienen valt zal er nog harder gestreden worden voor de overwinning. W. S. C. is momenteel in goeden vorm zoodat H. E. C. een /.waren dobber zal hebben. Wc vertrouwen daarom als het weer meewerkt dat zeer vele voetbal lief hehhere morgen op liet H. E. C. trrein aanwezig zullen zijn om van een lairen spannenden wedstrijd te genieten. De wedstrijd vangt aan om drie uur. R. W. B. De laatste wedstrijd is door R.W.B. II met 31 van Juliana verloren. Beide elf tallen waren onvolledig. JULIANA. Zondag j.I. toog Juliana naar Besojjen om haar laatsten competitiewedstrijd te spe len voor de 1ste klasse B.V.B. tegen de R.W. B.-reserves. Juliana speelde met invallers voor linkshalf, rechtshalf en linksbuiten. Niettegenstaande Juliana hierdoor zwaar gehandicapt was, kwamen de geel-zwarten met een verdiende 31 zege uit den strijd en bezetten stevig de 2de plaats. Juliana kan met succes op het afgeloopen seizoen terug zien. Verschillende vereenigingen werden met flinke cijfers geklopt, ja zelfs H.E.C. moest in Juliana haar meerdere erkennen en werd op eigen terrein verdiend met 10 er onder gehouden. Proficiat geel-zwarten, met uwe verrich tingen; gij hebt wel duidelijk bewezen dat gij voor de sterkste vereeulgiug niet behoeft ouder te doen. Wij wenschen u in de toe- ^aterdagmiddag j.I. speelde «hm» .luliuna- elftal een oefenwedstrijd tegen een Quick- elftal. Deze wedstrijd had een zeer geani meerd verloop en werd in de beste verstand houding gespeeld. Als het einde aanbreekt is de stand 42 in het voordeel van Juliana. KAATSHEUVEL. Na den goeden wedstrijd die K.S.W. Zaterdagmiddag tegen een N.O.A.D.-elftal hoeft gespeeld, door slechts met 32 te ver liezen van deze Tilburgers, (Noad kwam met zeven spelers van het le elftal uit), heeft z\j het Zondag tegen W.S.C. leeiyk laten liggen door met 51 te verliezen. Deze groote nederlaag is hoofdzakelijk le wijten aan 't slechte spel der half-linie. Voor rust Is het een gelijk spel met voor beide ge vaarlijke momenten. 10 minuten na aanvang leidt. K.S.W. door van Laarhoven. W. S. C. mankt spoedig daarna gelijk. De rust komt met gelijken stand. Na do. thee weet- W.S.C. nog 4 maal te scoren en al zoo verdiend mot 51 te winnen. K.S.W. speelde met drie invallers een on geregeld. onsamenhangend spel. KAATSHEUVEL. Zondagmiddag half drie speelt op liet terrein alhier K. S. W. I. tegen Willem II I te Tilburg. G EERTRUIDENBE ItG Zondag 1.1. speelde Geertruidenberg haar laatste competitiewedstrijd tegen Oos terhout te Oosterhout. Geertruidenberg moest aldaar de laatste puntjes laten en verzekerde zich alzoo de 4e plaats niet. Eindstand was 30. Zondag a.s. speelt Vitesse II tegen D. E. S. I uit Breda. Het is al een licel tijdje geleden dat we de Vitesse-reserve eens in 't veld zagen, nu aan pakken jongens, laat zien wat je kunt. 1EERTRLI DENBERG KORFBAL. Met Hemelvaartsdag a. s. geeft de Korfbal club „R. L. E. I." een serie wedstrijd op liet oude cxccrcitielcrrein. De deelnemende vereenigingen zijn: Hero, Breda, O. I). I. 's-Bosch, O. N, A., Tilburg en Lage Zwaluwe. De wedstrijden zullen worden opgeluisterd dooi de Harmonie Apollo". en andere kwetsuren genezen da delijk zonder litteeken na te laten met den pijnstillenden AKKER's St. Michiels-Gestel. Vertrokken: Cornelia van den Oord, naar Ammerzoden. Adrianus Weijling Kaag en gezin naar Hoorn. Adrianus H. Oomc naar 's-Gravenhage. Cornelia H. Baijens naar Til burg. Franciscus G. Heesters naar Antwerpen. UITSPRAKEN WAALWIJK. V V DUIVENSPORT. WAALWIJK. Zondag hield de Postduivenvereniging ..l)e Jeugdige Vliegers"- een wedstrijd van uit Hall. De eerste duif \Verd geconstateerd 10-49-19 uur. De prijzen werden behaald als volgt 1, 17 K. Wassenaar, 2, 0,112 II. Henkel- mnu, 3, S, 10 M. v. d. Heijden, 4, 15 J. van Huiten, 5, 20 H. Knippels, 7, 19 G. de Graaff, 9, 11 H. van Wees, 10, 13 W. Meeu- wis, 14 Th. Trimbach, 18 C. de Peffer, 21 Th. v. d. Geld. 1ste overduif li. de Graaff. De P.V. „De Postduif,, hield Zondag 19 April haar eerste Wedvlucht met oude duiven vanuit Lier ("België). Deelnemende duiven in den wedvlucht 104. Los 8 uur. De prjjzen werden behaald als volgt: 1, (i, 13 Ant. van Eyck, 2, 19 Hensen, 3 W. van Muilekom, 4, 7 P. Schoeinans, 5, 15, 17 Adr. Stok wiel der, 8, 9, 10 A. Pijnen burg. 10 Th. v. d. Griendt, 11, 20 J. v. Delft, 12, 21, 22, 23 Jac. van Engelen, 14, 24 I/. v. d. Pennen, 18 .T. G. Muskens, 25 L. van Eethcn, 20 P. J. Horman. Eerste duif 9-10; laatste duif 9-21 uur. De postduivenvercen. „de Ordonnans" hield Zondag 20 April een wedvlucht vanuit Hal,» België. De prijzen werden behaald als volgt 1, 5, 12 W. van Bokhoven, 2 M. Vugts, 3 Jos de Folter. 4 H. Hensen, 0, 8, 10 P. van Bijnen, 7. 11 Gebr. de Folter. 9 A. van Bokhoven. i DRTINEN. Zondag hield de P.V. „de Reisduif', gevestigd in liet café Elshout, eene wed vlucht vanuit Hall. De eerste prijsduif werd geconstateerd om 10 u. 45 nj. 13 sec.de laatste om 10 u. 59 m. 34 sec. De prijzen werden behaald als volgt 1, (i. 11, 12. 13 Th. Elshout-Jelioel, 2 H. de Wit. 3, 10 A. van Spijk, 4. 9, 14 J. M. v. d. Steen, 5, 10 H. Klomp, 7 P. v. Dommelen, 8 Th. Verhoeven, 15 J. Brok. le overduif J. Brok, eerstgeteekende Th. Elshout, Konings- ponle 1 Th. Elshout-Jelioel, 2 H. de Wit, 3 A. van Spijk. Speciaal 1 Th. Elshout, 2 11. de Wit, 3, 7 A. van Spijk, 4. 0, 8 J. van dei- Steen. 5 P. van Dommelen. Kwartjes-poule 1 Th. Elshout, 2 A. van Spijk. KAATSHEUVEL. De Combinatie, gevestigd hij den heer Jan van Dun, hield Zondag j.I. een wed vlucht vanuit Hall. Uitslag: 1. 7. 15, 20, 27, 30, 31 P. van den Assem, 2. 4 H. Damen, 3, 14 C. v. d. Mortel, 5, 38 A. Lugtors, 6, 37, 41 Jos. Vrinten, 8, 17, 22, 29 M. Zacht, 9, 32 A. de Bondt, 10, 18, 45 A. van Riel, 11, 33 A. Donders, 12, 44 F. Da men, 13, 34, 35 v. d. Ven, 16 Joh. v. Riel. 19 M. v. d. Velden, 20. 25 N. Brokken, 21, 28 J. Opperman, 23 P. Stókkermans, 24, 39. 40 v. Dijk, 30, 42, 43 P. Kommeren, 46 do Man. De Getrouwe Duif, gevestigd bij Eu- phonia, hield een wedvlucht vanuit Hall. Uitslag: 1, 23 M. Zwaans, 2, 12 W. v. d. Velden, 3, 9, 15 W. v. Best, 4 It. Pijnenburg, 5 J. v. d. Linden, 0, 29, 31 W. v. d. Ven, 7, 21 Moonen, 8, 10, 11, 20, 28 L. v. Mossel veld, 13, 14, 10 17, 27, 30 J. Stókkermans, 18, 25 A. Snaphaan, 19, 22 M. Gloudie, 24 J. Zijlinaiis, 20 A. v. d. Velden. De Wilhelmina-bóde, gevestigd bij den lieer C. van den Assum, hield een wedvlucht vanuit Hall. Uitslag 1, 10, 21 M. Damen, 2, 22 Mathyssen, 3, 8 J. van Ree, 4, 18 P. van 'Es, 5 Sulster.^ 0, 10 F. de Nfls, .7 Th. van Bokstel, 9, 19 Ligtvoet, .11 Seebreclits, 12, 15, 24 G. v. (1. Ven, 13, 14 Lensvelt, 17 Emmers, 20, 23 Brekelmans, 25 J. Vastree. De Gevleugelde Vrienden, gevestigd hij den heer A. Wagenmakers in den Berk dijk. hield Zondag een wedvlucht vannlt Hall. Uitslag: 1, 8 K. v. Dongen, 2, 7 J. Zeebrechts, 3 P. Pruimboom, 4 II. van Wan rooy, 5, 12, 10, 19 H. van Boxtel, 6, 14 F. Snoeren, 9, 17, 25 M. Soeterboek, 10 J. van Wanrooi), 11, 18 H. Snoe*en, 13, 22 P. van I Wanrooij, 15 G. van Wanrooi), 20 M. van Wanrooij. 23 P. Snoeren, 24 F. Duppen. De P.V. „de Luchtvaart", gevestigd bil den heer J. Treffers, hield Zondag een wedvlucht vanuit Hall. Uitslag: 1, 14 H. Dekkers, 2 A. Kerst, 3 J. v. d. Schans, 4, 0 C. Nerings, 5 D. de Bie, 7, 13,-18 A. Ver steeg. 8 G. Treffers, 9 J. A. Verhagen, 10, 12 J. Hulst, 11 L. de Rooij, 15 A. van Moer gestel. 10. 17 A. Zwart. Overduif G. Tref fers. G EERTRU I DEN BERG. Zondag 1.1. hield de postduivenvereeni- ging „Koningin Wilhelmina" een wedvlucht met oude duiven vanuit Hall. De prijzen werden behaald als volgt 1. 7. 25, 28 C. Voermans, 2. 5. 37 J. Jon ker. 3. 20. 27. 30 C. de Bont, 4, 9, 35 J. de Vries, 0, 10. 11 F. de Vries, 8. 22, 26 S. Zijl- mans, 12, 13. 24 A. do Vries, 14, 18 A. Goos- sons. 15, 19. 23 J. v. Beek, 10, 17 Bax, 21, 29. A. Snijers.' 30 I). Berende, 31, 32. 33 F. v. d. Xoort. 34 J. Verhagen. Het aantal verzonden duiven bedroeg 150. Zondag a.s. houden de duivcnvcreetiiglngcn „dc Luchtpost" en „Koningin Wilhelmina", belde een wedvlucht van uit Mons. De duiven zullen daar gelost worden om 10 uur. De postduiveiivereeniging „de Lucht post". hield Zondag 1.1. een wedvlucht vanuit Hall. De prijzen werden behaald als volgt: J van Merrienboer 1. 5; B. v. Merrien- boer 2, 4. 0. 7. 9;. W. de Vries 3. 8. 10. Zondag hield de postduiveiivereeniging „Prinses Juliana" een wedvlucht vanuit Vilvoorde, België, afstand 91 K.M.. alwaar de duiven werden vrijgegeven om 8 uur. De eerste duif bereikte haar hok om 9 u. IS in. 22 sec., de laatste om 9 u. 32 m. 13 sec. Verder als volgt C. Rullens 1, 4, Jac. Vos 2. 3, 10, 12, ,T. de Heide 5, 15, Br van Dongen 0, 14, I'. Kooiman 7. M. Broeken S, 20, Broeders 9, 13. 17, 18, Kop 11, G. v. Gils 10, 19, 22, A. (ie Reijer 21. A. van Gils 23. Zondag hield de postduiveiivereeniging „De Gevleugelde Vrienden" een wedvlucht vanuit Vilvoorde, België, afstand 91 K.M., alwaar de duiven werden vrijgegeven om 8 uur. De eerste duif bereikte haar hok om 9 u. 19 m. 11 sec., de laatste om 9 u. 32 m. .17 sec. Verder als volgt: L. Reijtlioven 1, A. de Reijer 2, 10, H. Weiten 3. 7, I'. Korput 4. 5, G. van Gils 6, 8. 11, H. de Laat 9, 12, C. Ileniers 13, A. van Oorschot 14 en H. Welten Pzn. 15. Zondag hield de postduiveiivereeniging „de Reisduif" een wedvlucht vanuit Zutphen. Aantal deelnemende duiven 53. Aankomst eerste duif om 10 u. 20 111. 7 see.de laatste om 12 u. 29 in. 12 see. Verder als volgt J. <le Jongh 1. 4, 8, 11, P. van Brugt '2, 13, J. de Beer 3, .T. Avontuur 5, 14, I'. Tliijs- sen 0. 7, I'. v. d. Made 9, 10, 15, Q. Heere 10, 17 en 18. De nieuw opgerichte postduiveiiver eeniging „Oranje Boven" alhier, hield Zon dag een wedvlucht vanni tVilvoorde, België. De eerste duif bereikte haar hok om 9 u. 20 m. 10 sec., de laatste duif om 9 u. 45 iri. 4 sec. Verder als volgt Hoeveneur 1, 10. I'. v. Gils 2, 3, 8, 9, P. Gouverneur 4, 5, 7, P. Thijssen 6, 11, 12. M. Verkooticn wed. van J. van der Made WAALWIJK. Geboren: Henrica Jncoba, d. v. A. Ruurmijn en A. M. de Graal'. Christina d. v. A. Kleijssen en van li. v. Delft. - Nicolaas z. v. Th. Blom en van E. Quirijns. Huw.-Anng.A. W. v. Ravenstijn 27 j. en A. Korthout, 2.'! j. Gehuwd: Jon Brand 31 j. en Adr. Reines 23 j. Cornells Hamers 28 j. en Geertrulda van Drunen 2G j. Overleden: l'etr. Fr. y. Geldorp, 90 j. Herin. A. Zcegers, 1 j., z. v. Jos. Zeegers-Wanten. V er t tokken personen: I). M. Ku ij sten naar Hoofddorp. Adr. Joh. v. d. Mooren muil- 's-Boscli. 11. M. Verschuren naar 's Boscli. Adrinna Reinder» naar Dubbeldam. Hub. Ant. de Kort naar Amsterdam. Jan Blank naar Nieuwkuijk Grietje Blank naar Nicuwkuijk. Elise J. v. (1. Broek naar Helmond. Ger. v. d. Leest naar Nuland. Ingekomen personen: Petronella Borg hout van Eethen. J. M. Vrijhoeven en Lucia l'e- ters van 's Roscli. Goverdina M. J. Slants van Hoogc Zwaluwe. Heleno Ludos van 's Boscli. J. de Boon van Eethen. MADE DRUMMELEN. Geboren: A. A. z. v. Egm. van der Made- de Beer. - A. C. z. v. C. Avernaat-Stoop. J. M. z. v. J. II. v. d. Velden-van Brngt. M. I»., d. v. van Dalen-Stoop. P. dochter van G. van Geloof- Boercn. M. d. v. G. v. Stokkom-Avontuur. z. v. A. v. Oosterhout-Brouwers. S., d. v. J. C. Musterd-Hiiisnians. P. zoon van B. Ackrmnnc- Leermnns; zoon van G. Verhoevcn-Spuy- brock. M. A. d. v. P. v. Meel-van Dongen. M. I'. z. v. J. dc Bok-Welten. C.h. d. v. A. Dinge- mans-Boeren. A. C. z. v. J. Stoop-Norbart. M. 11. d. v. C. A. van I)ongen-vnn Dongen. G eli u w dA. C. de Visser 27 jaar en L. A. Musterd, 22 jaar. Overleden: C. Avontuur 58 jaar J. M. v. d. Velden 2 dagen. A. Brokx 58 j. J. Llgthart i wed. van 1'. van Fessem 82 jaar. A. P. de Heyde, 8 jaar. 75 jaar. LOON-O P-ZAND. 15 Maart—15 April. Geboorten: Pieter Johannes Alphonsus Snoeren z. v. A. J. Snoeren en IIJ. Brehm. Pe trus Johannes Joseph Damen z. v. P. \V. Damen en J. C. van Wanrooy. Petronella Joseplia Stók kermans, d. v. J. C. Stókkermans A. Lauryssen. Walthcrus Josephus Elshout z. v. P. Jè Elshout en Theodora Dorentans. Johanna Maria Mcrtens, d. vx P. Mcrtens en Gerdina van Bragt. Johanna Maria van den Dungen, d. v. A. v. Dun gen en Elisabeth Rorive. Johanna Maria Damen, d. v. F. Damen en G. J. G. van den Hout. Leonnrdus Johannes Josephus de Vries z, v. J. N. dc Vries en 1'. W. van Wezenbeek. Gerdina Joanna Joseplii- na Brabers, d. v. A. J. Brabcrs en P. H. v. d. Ho ven. Henrica Adriatia Damen <1. v. Th. Damen en H. v. (1. Hout. Leonardus Johannes Groenen- daal z. v. L. Groencndaal en II. A. Emmers: Petrus Cornclis Ligtvoet z. v. Tli. Ligtvoet en Elis. Grootzwagers. Cornelia Wilhelmina Damen d. v. J. W. Damen en IIvan der Wiele. Catharina Nieuwenhuizen d. v. C. Nleuweuhulzen en Corn. Coonians. Elisahetli Catharina Maria Klyn, d. v. J. J. Klyn en P. A. Bccrens. Petrus Johannes Maria Ilornnian d. v. J. Hornman en E. J. C. van Riel. Michael Petrus Gernrdus van Boxtel, z. v. H. C. van Boxtel en G. Jne. Jacobus Laurentius Cornells vail Riel, z. v. G. A. C. van Riel en E. van Luxmeburg. Wilhelmina Johanna Maria Damen, d. v. J. H. Damen en M. J. Akkermans. Adrianus Grootzwagers z. v. Peter Grootzwagers en Helena van Heescli. Gerarda Adrian:» van Gu- lik, d. v. J. van Gulik en M. van der Pas. Joannes Petrus Mnrtinus Maas z. v. M. II. Maas en G. J. 1'. Michielsen. Henricus in 't Groen, z. v. C. J. in 't Groen en J. G. van Wanrooy. Maria Engelina Jacobu Lichtenberg d. v. W. C. Lichten berg en A. M. Ypelaar. Marlnus Petrus Johannes Heyda z. v. G. M. Heyda en M. F. Pynenburg. Cornells Johannes Simon van der Velden z. C. M. v. d. Velden en NV. v. Hout. Johannes Adrianus Odilius Kleysen, z. v. H. Klcysen en C. M. Ypelaar. Cr e h u w dGeenc Overlijden: Jacobus de Roon, oud 71 jaren Bernardus Johannes Cornelius van den Nieu wenhuizen, oud 5 jaren. Wouter Lugters, we duwnaar van Cornelia Johanna Oerlcnians, oud 52 jaren. Johanna Maria Ypelaar, weduwe van An- tonic Brands, oud 01 jaren. Norberta Antolnetta Guhbens, oud 8 maanden. Antonlus Petrus van den Broek, oud 11 maanden. Gysbert Couwen- berg, oud vier en zeventig jaren. Johannes Luyts weduwnnar van Hendrica van den Berg, oud 77 jaren. Johannes van Mosselveld, echtgenoot van Adrian» de Genzer, oud 09 jaren, weduwe van Hendrik van Boxtel, oud 53 jaren. Pieternella van der Velden, weduwe van Peter van Spaandonk, oud KI jaren. Johannes van den Hoven, echtgenoot van Johanna Hendrikn van Gorp, oud 77 jaren. Jan Baptist Rrend, oud 79 jaren. Twee levenloos aangegeven. EETHEN. Maand Maart. KANTONGERECHT d. d. 23 April 1925. P. v. G. te W alwijk, overtr. M. en R. regit, vrij. K. L. te Vught en P. A. H. te Capelle, alsv. ieder 3 of 1 w. tuchtschool. J. W. te Waspik alsv. 3 of 2 w. tuchtschool. J. M. R. te Kaats heuvel en G. M. v. Z. te Waalwijk, alsv. ieder 3 of 2 d. L. A. v. G. te Waalwijk, alsv. 5 of 3 d. C. A. v. d. H. teSprang, alsv., 1 of 1 d. A. A. v. G. te Udenhout, overtr. pol. regit, op we gen 3 of 1 w. tuchtschoolC. v. L. te Berkel- Enscliot, M. II. v. A. en J. J. P. 11.helden te Til burg, alsv., ieder 8 of 4 (1. J. B. te Sprang, straatschenderij, vrij. W. B. en J. P. v. d. B., heiden te Spr ng, alsv. ieder 5 of 1 w. tuchtschool J. B. te Sprang, alsv. 3 of 1 w. tuchtschool. J. B. te Sprang, nlsv. 5 of 3 d. W. M. K. te Capelle, nlsv. 8 of 4 d. H. A. A. te Waalwijk, overtr. pol. verord. 6 maal 1 of 1 d.) H. A. A. te Waalwijk, alsv. 1 of 1 d. A. J. v. B. te Haamsdonk, nlv. 3 of 2 d. A. L. te Kaatsheuvel overtr. M. en R.-wet 2 maal 2 of 2 d. C. S. te Tilburg, alsv. 2 maal 10 of 2 d. en 2 maal 3 of 2 d. en 2 maal 5 of 3 d. en 2 maal 3 of 2 d. A. A. M. v. M. te Nieuwkuijk, overtr. warenwet 40 of 20 d. J. I'. v. d. S. te Loon op Zand, overtr. veld pol. 3 of 2 d. A. G. S. te Sprang, en G. v. li. te Kaatsheuvel, alsv. ieder 5 of 3 d. A. J. V. en P. II. 1). beiden te 's Bosch, alsv., belden vrij. G. R. en L. L. D. heiden te Waal wijk, dronkenschap, leder 10 of 5 d. J. P. I). H. te Moergestel, overtr. Veil. wet, 10 of 5 d. J. H. D. te Waalwijk, alsv. 12 of 6 d. J. H. 1). te Vlijmen, overtr. Alg. Veil. Wet 5 of 3 d. J. v. A. te Kaatsheuvel, alsv. 3 of 2 d. M. V. H. te Kaatsheuvel, overtr. Arbeidswet, 5 mnnl 1 of 1 d. J. R. te Kaatsheuvel en C. J. K. te Waal wijk, alsv. ieder 2 maal 3 of 2 d. J. C. S. en J. J. M. A. K heiden tc Waalwijk, alsv., beider straf niet toegepast. W. S. te Waspik, overtr., vissclie- rijwet 5 of 3 d. P. P. tc Capelle; A. v. d. W. te Kaatsheuvel; J. K. te Princenlinge en J. L. P„ J. W. J., P. C. L., A. J. v. H. en J. J. J. j.'j v. d. K. allen tc Breda, overtreding vlsschcrijwM, leder 0,50 of 1 d. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie). Dussen, 30 April 1925. M. de R. Verleen mij s.v.p. een plaatsje in Uw blad waarvoor bij voorliaat mijn dank. Aan den Heer A. van der Pluijm R. K. Onderwijzer te Hank. Zooals U begint in Uw ingezonden stuk in het blad van Woensdag 29 Antönia Laros, I April j.I. aan mij gericht is er nog al veel reden critiek uit te oefenen op mijn verslag aangaande het officieele bezoek van Mgr. Kerkhofs, doch mijn inziens is deze door U bedoelde cri tiek in hoofdzaak te wijten aan het volgende: n.l. ik wist niet dat de lei ding der jongens met hunne schilden, Geb oren: Nicolaas johan, z. v. N. j. van de I opschriften, enz. onder leiding waren Koppel en M A. Achterberg. Louis Jacob Joseph yan (1(l Heeren R. K. onderwijzers der v. C. van der Mooren en 1. M. Seis. Rerdina, I Tr i i i d. v. A. de Graaf en A. de Rand. Peter. z. v. I J I'. de Jong en A. Treffers. - Wouter, z. v. N. van I Dl,SSen altijd geschiedt onder leiding Dijk en J. Donkersloot. Gehuwd: Dirk Vlot oud 29 jaar en Geertrui- da Antonelta dc Raat oud 25 j. Arle de Jong Sankes oud 37 jaar en Janske Neeltje van Wijk I gehoord, doch ik wil hierop dadelijk ou? 29 3\ antwoorden dat ik wel hoorde, ondanks Overleden: Eva Schermers, weduwe van I Jan Nieuwkoop, oud 87 jaar. - Adriaan Straver. miJn Weinige muziekkenniS, dat ZC echtgenoot van P. G. Brnnderhorst, oud 09 jaar. I prachtig ZOngCn, Iliaar lllijll aandacht Corrjelia de Rooyen, weduwe van J. Millennar, oud wei'tl afgeleid door liet binnenkomen 82 jaar. - Antonle van Mersbergen, weduwnaar vjm ZO()'n rujm hruidjeS, (le geeste- \.m ii. «ie jong, AVts'iVonk lijken en Mgr., doch een der koorzan- 1—15 April. I gers van Hank vroeg mij„Hoe vondt Gehor en: Antonius z. v. Pieter Zijlmans en U die feestcantate hij het binnenkomen Petronella H. Fens. Johannes P., z. v. Nicolaas I vail Mgl" H vnn Bo*d Goverdln. dc Wit J»n v. 'p geachte Heer ZOOüls U WCer bc- Jan van Woerden en Annetje Goedendorp. Geer- I n trulda E. d. v. Matheus f. van Drunen en Adria- «int met boven Uw verslag de opmer- na M. Broeders. Marlnus J. z. v. Hendrik Boe- king te maken Vail de onjuistheden laars en Elisabeth C. de Jongh. Arie II., z. v. voorkomende ill liet blad Van 22 April Jacobus E. Pruijssers en Hendrlka Roseiibrnnd. G e li u w dPieter A. van Achterberg 25 j. en Petronella M. Kommers, 21 j. Overleden: Cornells F. Kommers, wedn. van Engelina de Klerk, 73 j. Johannes Zijlmans, 5 mud. Franciscus M. van den Kleboom, oud 2 jaren. Anna M. de Swart, wed. van Johannes de Jongh, 83 j. Jacobus, M. van Gils, 8 mnd. Johannes M. Blom, 5 mud. Antonla J. Boganrts, 2 maanden. HAAMSDONK. Gcvstigd: Andrics Lommers, van Hendrik Ido Ambacht. Petronella M. Leestermans, van •S BOSCH, 29 April '25. Op de markt van heden waren aangevoerd 2578 stuks: 1020 stuks hoornvee. 1203 biggen. 84 zeugen. 172 schapen—lammeren. 108 kalveren. De prijzen waren als volgt Kalfkoeien van f 300—f 450 p. st. Kalfvaarzen van f 290—f 440 p. st. Magere ossen en koeien van f 175—f 280 Vette ossen en koeien van f 0.571 pd lekw Vette ossen en koeien van f0.50 pd 2e kw Pinken van f 145—f 225 per stuk Zeugen van f 85—f 145 per stuk. Biggen van f 2.50—f.275 per week. Schapen van f 30—f 55 per stuk. Voorjaars-Lammeren van f 13—f24 p. stuk Handel vetvee williger, kalfvee traag.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 7