IE ECHO TUI IET ZUIDEN Elke lepel helpt 'ikcr's AM provinciaalT?iëüws7 ~Quick" I-S. V. W. I No. 34 Zaterdag 2 Mei 1925. DERDE BLAD. Waalwijk, 1 Mei 1925 Ten toonstelling Waal wijle. Vrijdag 1 Mei waren de leden der verschillende comité's uitgenoodigd tot eene eerste bijeenkomst op bet ten toonstellingsterrein Bij deze gelegenheid werd door den Voorzitter ongeveer 't volgende ge sproken M.H. Het is heden ongeveer een jaar gele den, dat door ons een begin werd ge maakt met de werkzaamheden voor deze Tentoonstelling. Zeer optimistisch en vol vuur werd door ons allen dit groote werk ter hand genomen, in de overtuiging, dat van alle zijde en speciaal uit vakkrin gen de grootst mogelijke medewerking verleend werd. .Tammer genoeg echter, is gebleken, dat de medewerking niet altijd was, zooals die aanvankelijk werd verwacht. Hoewel door niemand kan worden tegengesproken, dat het organiseeren van deze Tentoonstelling voor de toe komst der schoen- en lederindustrie van het grootste belang is, waren ve len terughoudend. Desniettemin, M. H., zijn alle leden van de verschillende comité's zich vol ijver aan hunne taak blijven wijden, zoodat heden op den eersten Mei, na een jaar van moeilijken arbeid, met zekerheid geconstateerd mag worden, dat ondanks alles, de Tentoonstelling slaagt. De inschrijvingen zijn vooral gedu rende de laatste dagen van dien aard. dat het verpachten van de. totaal-op pervlakte der drie groote hallen, vast staat. Ook de finantieele positie onzer on derneming mag uitstekend genoemd worden en geheel in overeenstemming met de begrooting. Het Dagel. Bestuur is er van over tuigd. dat deze zeer gunstige resultaten alleen te danken zijn aan Uwe toewij ding. Gij allen, hebt de zaak der Tentoon stelling tot Uwe zaak gemaakt, gij hebt daaraan uwen naam verbonden en gij allen schroomt geen moeite, geen offers zijn U te groot, wanneer het betreft het bevorderen van deze Ten toonstelling. Zooals bij het bouwen van huizen, de eerste steenlegging, een feit is, dat niet onopgemerkt wordt voorbijge gaan, -zoo heeft het Dag. Bestuur,ge meend, het feit, dat thans over de ge- heele linie met den bouw der Tentoon stellingsgebouwen is aangevangen, niet zonder meer te moeten passeeren. Het doet mij dan ook genoegen, M. H., dat zoovele aan de uitnoodiging, hier heden bijeen te komén, hebben ge volg gegevenhet. is mij te meer aange naam, Omdat ik thans in de gelegen heid gesteld ben, U voor het vele reeds verrichtte werk, van harte dank te zeggen, terwijl ik mij overtuigd houd, ook in de nog komende maanden op Uwe volle medewerking en steun te kunnen rekenen. Het is voor ons allen, M. H., eene buitengewone voldoening, dat op heden het welslagen van deze onderneming is verzekerd en het spreekt vanzelf, dat op deze eerste bijeenkomst in de Tentoonstellingsgebouwen, wij zeer op- timistisch gestemd zijn. Ik hoop tenslotte, dat in de toekomst, deze, onze onderneming het resultaat moge opleveren, dat wij daar allen van verwachten, dat zij moge bijdragen tot meerderen groei en bloei van Schoen en Lederindustrie. Vergadering van den Alg. Ned. R. K. Bond van Schoenfabrikanten. Gisterenmiddag hield het Hoofdbe stuur van den Alg. Ned. R. K. Bond van Schoenfabrikanten te Tilburg eene ver gadering. Besloten werd de Alg. Jaarvregade- ring te houden op Maandag 18 Mei en een nieuwe Commissie in het leven te roepen die zal hebben te onderzoeken wat voor het Kindertoslagfonds in de plaats kan worden gesteld. Aan deze Commissie werd voor Waalwijk toegevoegd de heer B. Tim mermans, plaatsvervanger de heer J. C. Spapens, voor Kaatsheuvel de heer Vesters, plaatsvervanger de heer L. van der Horst, voor Dongen de heer Smits, voor Eindhoven de heer Van Sambeek, voor Oisteirwijk de heer Paijmans, voor de verspreide leden de heeren Verheij te Nijmegen en Elias te 's-Hertogenboscli. Wij vernemen met genoegen, hoe hetWaalwijks Symphonie Gezelschap zich in gestadigen bloei mag verheugen. Eenige weken geleden o.a traden een 9-tal nieuwe leden toe die reeds hun plaats in de rij der werkende leden innamen. Vier leden zijn ijverig bezig zich te bekwamen op de instrumenten, die zij straks in het orkest zullen be spelen. Binnenkort beschikt hel gezel schap over volledige strijk-, blaas- en slagwerk bezetting en heeft het zijn doel bereikt „alles met eigen krachten en goed". Het behoeft geen betoog, welk een een pracht aanvulling het is van de lessen op de Muziekschool. Wij volgen het Symphonie-Orkest met sympadeke belangstelling in zijn groei en bloei en wenschen Waalwijk geluk met het bezit van eene Symphonie- vereeniging als in wijden kring niette vinden en zooals steden van veel grooter zielental dan Waalwijk vergeefs trachten op te richten of op de been te houden. Zooals wij bereids mededeelden zal a.s. Zondag de bedevaart van de R. K. Werkliedenvereeniging naar Elshout plaats hebben. Zij vertrekt om 5 vanaf 't Bonds- gebouw, de stoet is als volgt samen gesteld 1. Vaandel van de RK Werklieden vereeniging. 2. Bruidjes De bruidjes moeten in 't wit gekleed zijn en een blauwe strik in 't haar dragen. 3. Vaandel der R.K. Lederbewerkers- vereeniging. 4 Vrouwelijke leden en verdere deel neemsters in rijen van vier. 5. Harmonie met Vaandel, 6. Mannelijke leden en verdere deel nemers van vier. De leiding berust bij den adviseur, de bestuursleden en de propaganda- club. Om 8 uur, na de H. Mis met pre dicate en Algemeene H. Communie, wordt de terugtocht aanvaard. Algemeene intentie der bedevaart is „de navolging van Maria's Zuiverheid". Ook niet-leden kunnen deelnemen. Lee§ de groote advertentie over de „E13as"-uitvoering in dit blad. We gaven reeds recensies van de solisten, die bij de groote „Llias"- uilvoering op 7 en 8 Mei hunne medewerking zullen verleenen. Maar om duidelijk uit te laten komen, welk voorrecht het voor Waalwijk is, dat Max Kloos de „Elias"-partij zal ver tolken, willen wij van dezen begaafden zanger nog enkele persoordeclen geven: De Maasbode van 16 Januari 1925: Max Kloos heeft zonder eenige onderbreking machtige indrukken van een algeheel geadeld vocaal talent achtergelaten. De begenadigde zanger ontlokte de schoonste, meest senti mentvolle klanken aan zijn nobel orgaan. We zouden "een geheele lijst van Kloos zangkunstige deugden kun nen overleggen, ware het niet dat dat alles verre werd overtroffen door des zangers onbegrensd rijke macht tot het plaatsen van dichterlijke accenten. De N. Rott. Crt. Kloos is nu inderdaad èn als zanger èn als voordrachtkunstenaar op een hoogte gekomen die maar door zeer weinigen bereikt wordt. Prachtig klonk de edele stem, die nu in vollen bloei prijkt. N. Rott. Crt. van 7 Maart 1925. (Johannes Passion): Max Kloos was een vertolker van de „Christus"-partij, zoo nobel, dat wij hem niet te overtreffen willen noemen. Nu een dergelijk volmaakten zanger de prachtige „Elias" uitvoering nog grooteren luister komt bijzetten, mag ook niemand dit grootsch concert verzuimen. No 17. Aanvullende voorloopige lijst van deelnemers der Internationale Tentoonstelling voor de Schoen— en Leder—Industrie. Waalwijk 1925. N. V Ingenieursbureau v/h J. M. C. van Borselen Co. Den Haag. Necoi Industrial Collodions Ltd Stowmarket. Aug Strijbosch. Loon op—Zand. W. Duyn Rotterdam. Ludwig Hultz. Amsterdam. Gruschwitz Textilwerke A. G. Neusalz (Oder „Taunus" Schuhmaschinenfabrlk. Oberursel 'N. V. Wageningsche Lederfabriek v/h J. B. Roes Zn. Wageningen. Fa G. van Drunen Zn. Co. Druneri. In de jaarlijksche algemeene ver gadering der Coöperatie „Samenwer- king" is de balans en winst- en verliesrekening goedgekeurd Voor eenige weken hebben wij medegedeeld, dat de firma D. Y. Alta te Amsterdam besloten had tot uit gifte van een nieuwen Gids voor Waalwijk en Omstreken, onder volle goedkeuring en medewerking van 't Gemeentebestuur en van de ver eeniging „Waalwijks Belang". Thans zal tot de afwerking daarvan worden overgegaan en belooft de uit gave van groote beteekenis te worden voor onze plaats Naast een voorwoord van den Burgemeester, de voorzitter van „Waalwijks Belang", zal worden opgenomen de geschiedenis van Waal wijk. een beschrijving van plaats, handel en industrie, merkwaardigheden, omgeving, onderwijs, ontspanningen, enz. enz, terwijl alles zal worden ver lucht met een aantal mooie nieuwe kiekjes uit plaats en omstreken. We noemen het oude klooster van Nassau op de kloosterwerf, het oude raadhuis, de nieuwe kerk. Rijksvakschool, Hoogere Handelsschool, Teekenschool, de Ge meentelijke woningbouw, de Bad- en Zweminrichting, verschillende andere belangrijke gebouwen, voorts zullen een paar luchtfoto's genomen worden van 't beschikbare industrieterrein enz. Het belooft dus een voor onze plaats zeer belangrijk werk te worden, dat bij de zeer ruim bedoelde verspreiding van 't grootste belang zal zijn voor onze gemeente en de beteekenis daarvan in den lande meer en meer zal be vestigen en uitbreiden en grootelijks kan bijdragen tot haren groei en bloei, niet 't minst der industrie. Daarom is aller steun ook in den vorm van advertenties voor deze be langrijke zaak alleszins gewettigd en ook productief. Zooals onze lezers reeds in ons vorig nummer uit een sprekende annonce hebben gezien, komt de zeer gunstig bekend staande Schouwburg- loge van den heer P. Vink in haar groote op de Markt opgeslagen tent, eenige uitvoeringen geven. De openings-voorstelling heeft Zater dagavond plaats. Alsdan zal worden opgevoerd het bekende meesterwerk van den Franschen romancier d'Ennety Paljas, tooneelspel in 5 bedrijven. Wie zich de buitengewoon goedge slaagde voorstellingen van Augustus nog zal herinneren, zal zeker het besluit maken om een of meer avonden naar de Schouwburgloge te gaan, want wat Piet Vink toen heeft gegeven was boven aller verwachting en waar men nu met groote zorg een programma heeft samengesteld en het gezelschap nog is versterkt met eenige prima krachten, terwijl ook de tent eenige in den smaak van het publiek vallen de verbeteringen heeft ondergaan twijfelen wij er niet aan dat ook thans 't bezoek overdruk zal zijn. Zondag wordt het mooie, boeiende werk van den Italiaanschen schrijver Giacommetti opgevoerd. Maandagavond elite avond wordt een avond van vroolijke tooneelspeel- kunst gegeven. Het succesblijspel Bioscoop-koorts zal den bezoekers een geheelen avond amuseeren om de dol comische verwikkelingen. Ook voor de kinderen zal een voor stelling worden gegeven. Het bekende sprookje uit den sprookjesbundel van Moeder de Gans, Hans en Grietje en de Heks uit het Knapkoekenhuisje, zal zeer zeker de kinderen eenige aangename uurtjes bezorgen. Deze voorstelling gaat Zondag middag van 4-6 uur. Naar wij vernemen zal de be kende acteur, den heer H. Kluijzenaar, Zaterdag zijn zestigsten verjaardag vieren. De heer H. Kluijzenaar, die jaren lang werkzaam is geweest in het Paleis van Volksvlijt en bij Gebr. Delmonte te Amsterdam is thans 5 jaar ver bonden aan de firma P. Vink en werkt nog steeds met groote ambitie en succes mede. Wij twijfelen er niet aan, of het zal den sympathieken speler, die reeds zoo talrijken genotvolle uren door zijn bijzonder spel heeft verschaft aan blijken van belangstelling ontbreken. Donderdag 30 dezer behaalde aan de Eerste Nederlandsche Slagers vakschool te Utrecht, de heer J. van Rijswijk alhier het diploma voor het volledig examen der slagersvakkennis. Westelijke 2de Klasser op het terrein „Quick" is ZONDAG DE wedstrijd van Waalwijk. Zaterdagmiddag vergadert in Hotel Gerris alhier, de afdeeling Tilburg—Waalwijk van den Europee- schen Werkmeestersbond in de Schoen- le prijs: Uitmuntend: Beauty vom Maxim Gorki industrie, waarbij een verhandeling van Mcvr- de JonB<"Kaiser ,c v^p- wordt gegeven over „Algemeene Orga-12t' prijs: Goed: Natatcsha van A- van Rocssel' Overneming van dit bericht in de nieuwsbladen wordt verzocht. In het jaarverslag over 1924 der Delftsche Leerlooierij en Drijfriemen- fabriek v/h Alex Adam, te Delft, zegt de directie dat de loop der zaken in het afgeloopen jaar nog niet veel ver betering heeft gebracht, de malaise in de drijfriemenindustrie is nog steeds even groot, hetgeen te wijten is eens deels aan het feit dat de omzet zijn vroegere hoogte nog niet weder be reikt heeft, terwijl anderzijds ook niet verheeld mag worden dat de onderlin ge concurrentie zeer scherp is gewor den. Wel wordt het product in het buiten land gewaardeerd en begint nu daar wederom goede verbindingen te krijgen doch dit heeft nog niet tot een finan cieel bevredigend resultaat kunnen leiden, zoodat de winst en verltesreke- ning nog sluit met een nadeelig saido van f 15,178 hetgeen gevoegd bij het verlies van 1923 een totaal verlies van f 41,809 geeft. Voorgesteld wordt dit bedrag op nieuwe rekening te bren gen. Hoewel de vooruitzichten in de drijf riemenindustrie nog niet veel beter zijn mag toch een kleine opleving niet worden miskend. De balans geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. Afschrijvingen konden niet plaats hebben. Zoowel de gebouwen als de machinerieën ver- keeren echter in zeer goeden staat. De voorraden zijn op den prijs van 31 December 1924 aangenomen. Op de balans paralseeren onder activa ongeplaatste aand. 11 059.000 (onv. gebouwen en terreinen 278.473 onv.) machineriën en gereedschappen t 251,765 (f252,08 aandeelen en voor- schotten aan aanverw. ondernemingen f 229.002 f266,435); voorraden f285483 (f299,718); debiteurenf 126,991 (f 137, 336); kas f3081 (f2713); saldo verlies f15.178 (f 26630), Oonder passiva vinden we kapitaal f2.000,000 (onv.) obligatieleening f42 000 (f 44,000); hypotheek op gebouw Amsterdam f 37,000 (f 38000); crediteuren f 199,914 (f 243,608). nisatie Te Antwerpen is den 24en April in den ouderdom van 49 jaar over leden de heer W. J. M Verbunt, vroeger Ieder- en extractfabrikanten te Dongen en jaren secretaris van den Bond van Lederfabrikanten, Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken" enz, Naar wij vernemen is de exploi tatie der buffetten, cabarets enz. voor de a.s. Int, Tentoonstelling alhier ge gund aan de firma P. Mulders Zonen, eigenaren van 't bekende hotel Noord- Brabant te 's Bosch en Utrecht. De geheele electrische installatie en feestverlichting aan de firma de Vries- Muller Co. te Amsterdam, die ook in 1903 deze werken zoo schitterend heeft uitgevoerd. De volgende week zal op den toren het kruis met haan worden ge plaatst en op den koepel het kruis, dat meer dan een ton zwaar is. De oudste inwoner onzer ge meente de heer P. van Geldorp, is gisteren in het Gasthuis alhier over leden in den ouderdom van 91 jaar. Thans is de heer Jud Timmermans Wzn de oudste inwoner, De heer Timmermans wordt 25 Mei 91 jaar. Bij de ten overstaan van notaris Schaap gehouden verkooping van landerijen voor mej. Drossaerts en Mevr Wed. Leijtens, werd perceel 1 gekocht door den heer C. N. van Nooij voor f 3600, perceel 2 aan L. v. d. Sanden voor f 2300, perceel 3 aan L. v d. Sanden voor f 3100, per ceel 6 zijnde de massa van de koopen 4 en 5, aan dhr. W. Klerks voor f 10575, perceel 7 aan dhr. J. van Uijthoven te Drimmelen voor f 4800, perceel 8 aan de Maatschappij van Welstand te 'sHage voor f 1000, perceel 9 aan J. A. Pulles voor f 1525 en perceel 10 aan A. Pulles voor f 735. Het aantal werkeloozen bij het correspondentschap der Intern. Arbeids beurs, bedraagt 2 schoenstiksters, 19 schoenmakers en 1 kantoorbediende. Sedert 19 Januari j.l. is te Bonn vermist de Duitscher Otto Lorenz, geb. te Saarbrücken 14 Maart 1905, jur. student. Het is mogelijk, dat hij in de rivier den Rijn bij Bonn door geweld pleging is verdronken. Hij is ongeveer 1,65 M. lang, heeft schraal mager glad gelaat, dik donkerblond haar, blauwe oogen, goed verzorgde handen, rechte scheiding in het haar, statigen gang; was gekleed met zwartgrijze kleeding, hooge rijgschoenen, droeg een studen tenband en bierstrook in de kleuren zwart, rood en goud, een gouden ring met amethist steen en was in het bezit van een zilveren horloge, een rood lederen portefeuille, een notitieboekje van de firma Knauer, zakmes en huis sleutel. De C. v. P. der gemeente Nijmegen verzoekt te worden bekend gemaakt met de tegenwoordige verblijfplaats van Lorenz voornoemd of bij vinding van zijn lijk, of indien reeds gevonden, bericht. Door den Edelachtb. heer F. J. van Lanschot, Voorzitter van de Af deeling Noordbrabant der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, geves tigd te 's Hertogenbosch, is d.d. 25 April 1925 aan de Besturen der aan gesloten gemeenten het navolgende schrijven gezonden „Ik heb de eer U namens het Bestuur der afdeeling uit te noodigen tot het houden eener algemeene vergadering (jaarvergadering) der afdeeling. op Dinsdag 12 Mei 1925, des namiddags 1 uur precies, te 's Hertogenbosch, in de achterzaal van het café restaurant „Lohengrin" aan de Markt. De Gemeentebesturen kunnen zich in de ledenvergadering doen vertegen woordigen door den Burgemeester, een Wethouder, een Raadslid of den Secre taris, terwijl voorts alle leden van het Dag. Bestuur en van den Raad der aangesloten gemeenten, benevens de Secretaris toegang hebben. Agenda 1. Notulen (aan de leden toege zonden). 2. Mededeelingen. 3. Jaarverslag (aan de leder, toe gezonden). 4. Verslag van den penningmeester en vaststelling van de Tekening over 1924. (Het onderzoek en de opneming der rekening en verantwoording is geschied door de vertegenwoordigers der gemeenten Vught, Willemstad en Zeeland). 5. Benoeming van eene commissie voor het onderzoek en de opneming der rekening over 1925. 6. Vaststelling der contributie over 1925 Het bestuur stelt voor deze con tributie, welke het vorige jaar met 20°/0 is verlaagd, te handhaven op f 1 60 per 1000 inwoners met een minimum van f 4,— en een maximum van f 80.— 7. Voorstel van het Bestuur om in artikel 13, le lid van het reglement I der afdeeling voor „De aftredenden j zijn éénmaal terstond herkiesbaar", te lezen„De Voorzitter is bij aftreding telkens terstond, de overige aftreden- i den zijn slechts éénmaal terstond her kiesbaar". 8. Benoeming van bestuursleden wegens periodieke aftreding van de heeren Mr. F. J van Lanschot, H F. i v. d. Elzen en Aug. Coenen, resp. burgemeesters van 's Hertogenbosch, Oss en Roosendaal c. a. Herkies baar is de heer Aug. Goenen en bij aanneming van het voorstel genoemd in punt 7, ook Mr F. J. van Lanschot. De aandacht wordt gevestigd op het bepaalde in artikel 12, laatste alinea van het reglement. 9. Voorstel tot het verleenen van een crediet aan de ingestelde Provin ciale Schoonheidscommissie der af deeling. (Een nadere memorie over dit punt volgt weldra). 10. Rondvraag. 11. Bezoek aan het gebouw van den Keuringsdienst van Waren. (Ver ondersteld wordt, dat verschillende aanwezigen prijs zullen stellen op een bezichtiging van het gebouw, onder leiding van den Directeur van den dienst). 12 Indien de tijd het toelaat en er voldoende belangstelling isbezoek aan eenige gemeentewoning-groepen. Zij die hieraan willen deelnemen, wor- om Uw ontstoken keel te verzachten en die afmattende hoestprikkel weg te nemen 1 Akker's Abdijsiroop dankt Kaar snel werkende geneeskrachtige eigenschappen aan de kruiden- extracten in haar samenstelling. Sn't als hij tooverslag de hevigste hoestbuien en verruimt de borst I den verzocht, zich daarvoor te voren op te geven, opdat voor toelichting geleide kan worden gezorgd". N.B. Binnenkort zal aan de leden worden toegezonden het rapport der commissie, welke is belast met het samenstellen van een leiddraad ten behoeve van de driejaarlijksche afre kening met de schoolbesturen krachtens het bepaalde bij artikel 103, 2e lid der L O. wet 1920. Vergeet niet plaats te be spreken voor de a.s. „Ellas"- ultvoering. Doet het nu reeds. DRUNEN. Vergadering van den raad der gemeente op Vrijdag i Mei de» namiddags 7 uur. Onderwerpen ter behandeling 1. Ingekomen stukken. 2. Ontslag-aanvrage v&n den tijde— lijken gemeente-ontvanger, met voor stel van Burg. en Weth. 3. Vaststelling van het bedrag der zekerheid, te stellen door den nieuw te benoemen gemeente-ontvanger, met voorstel van Burg. en Weth. 4 Benoeming van een gemeente ontvanger, met voordracht van Burg. en Weth. 5. Ontslagaanvrage van den secr.- penningmec9ter van het Burgerlijk Armbestuur, met voorstel van Burg. en Weth. 6. Voorstel van Burg. en Weth. tot nadere voorziening In de vacature van secr.-penningmeester ven bet Burg. Armbestuur, 7. Vaststelling suppletoir kohier bon denbelasting over 1924. 8. Voorstel van Burg. en Weth. tot onbewooabaarverklarlng van de woning van Th. van Drunen gemerkt wijk A eo. 76. 9. Rondvraag. DRUNEN 26 April. Begunstigd door het schoone voorjaarsweer hield de handboogschutterij „Constantia" ge vestigd in het cafe van den heer M. Elshout, Zondag j I. haar jaarlijkschen wedstrijd in het „Koning" schieten. Al liet het weer zich aanvankelijk bedenkelijk aanzien, toch hadden vele donateurs zich naar het daarvoor feestelijk versierde wedstrijdterrein begeven Er werd over het algemeen goed geschoten waardoor dan ook bij me nige „roos" gevlagd moest worden. In een geanimeerden wedstrijd, die tot zes uur duurde, werd de titel van koning veroverd door den heer C. Bruurmijn. die in 60 pijlen 188 punten behaalde. Waarlijk een succès. De avond werd verder in het club lokaal gezellig doorgebracht. Hieronder volgt de uitslag van het einddrietal, C Bruurmijn in 60 pijlen 188 pun ten G. Kuipers in 60 pijlen 169 punten Jac. van Gorkum. in 60 pijlen 166 punten. VLIJMEN. Vanwege den Ned. R. K. Bond van Houtbewerkers en Meubel makers werd in het bondsgebouw een groote vergadering gehouden om te komen tot een oplossing van het conflict in de mandenindustrie, dat reeds meer dan 10 weken duurt. De heer de Groot deelde mede, van de werkgevers toezegging te hebben ontvangen, waardoor een op lossing zeer nabij is. Alleen voor de loonregeling is nog geen algeheele toezegging gedaan Doel van de vergadering was te bespreken het arbeidscontract en het fabrieksreglement. Daarna zal met de werkgevers worden overlegd om dan opnieuw bijeen te komen en te be slissen over 't loonartikel of wel om- ^"mogelijkheid is niet ui/gesloten dat men thans tot een oplossing komt, maar dan moet men loyaal tegenover elkaar komen te staan. Volgens art. 2 is iedereen verplicht lid te worden van de organisatie, behalve zij die het werk niet hebben neergelegd. De stukwerker mag niet minder krijgen dan de houtkooper. INTERNATIONALE HONDENTENTOONSTELLING GEHOUDEN DOOR DE KYNOLOGEN- VEREENIGING „WAALWIJK OMSTREKEN- OP ZONDAG 26 APRIL 1925. JACHTHONDEN EN TERRIERS. Greyhounds. Reuen. Nieuwelings klasse: le prijs: Zeer goed: Rigo van Mr. R. Timmermans, Waalwijk. Barsois. Reuen. Open klasse: le prijs: Zeer goed i Bed in Sinjawa van A. van Roessel, Waalwijk. Limite klasse: le prijs: Zeer goed: Bedin Sinjawa van A. van Roessel, Waalwijk. Jeugd klasse: 2c prijs: Goed: Tosean v. A. Leermakers, 's-Bosch. Puppy klasse: lc prijs: Goed: Rava Garanji Gorod van H. Völker, Veghel. Teven. Open klasse: Limite klasse: 2e prijs: Goed: Natatsclia van A. van Roessel. Nntionale Fokkers klasse: le prijs: Uitmuntend: Beauty vom Maxim Gorki van Mevr. de Jonge-Kaiscr te Velp. 2e prijs: Goed: Natatsclia van A. van Roessel. Ierschc Setters. Reuen. Limite klussc: 2e prijs, Goed: Berber van C. A. Slaats, Waalwijk. Enfcelsche Setters. Reuen. Open klasse: le prijs: Goed: Juul van W. Eibers, Waalwijk. Teven. Open klasse lc prijs: Goed: Corette v. F. Verhoeven, Waalwijk. DUITSCHE STAANDE HONDEN. Reuen. Open klasse le prijs: Zeer goed: Tellus von Cracau van H. Lewin, 's Bosch. Limite klasse: le prijs: Zeer goed: Tellus von Cracnu van II. Lewin, 's-Bosch. 3e prijs, Goed: Bob van A. van Schcndel, Lage Zwaluwe. Nieuwelings klasse: le prijs: Zeer goed: Petro van Mr. H. Loeff, Drunen. 2e prijs: Goed: Jumbo van B. van Zwol, Waalwijk 3e prijs: Goed: Bob van A. van Schendel. Teven. Open klasse: le prijs: Goed: Steudions Bessie van F. Franken, Tilburg. Nieuwelingsklasse le prijs: Goed: Mie van N. J. van de Koppel, Meeuwen. Nationale Fokkersklasse: le prijs: Goed: Steudions Bessie van F. Franken. Duitsche Staande Honden (Langharige). Reuen. Open klasse: lc prijs: Zeer goed: Hector van A. Gaillnrd, Tilburg. Teven. Puppyklasse 2e prijs: Goed: Flora van J. G. Iloetjer, Waalwijk. Nationale Fokkcrsklasse: 2e prijs: Goed: Flora van J. G. Hoetjer, Waalwijk. SPANIELS (Springer). 'Reuen. Open klasse: le prijs: Uitmuntend: Morus van C. Berghegge. Tilburg. 2e prijs: Goed: Pobo van W. Crielaars, 's Bosch. Limite klasse: le prijs: Uitmuntend: Morus van C. Berghegge. Nieuwelings klasse: le prijs: Goed: Pobo van W. Crielaars, 's Bosch. Spaniels (Cocker). Reuen. Open klasse: le prijs: Goed: Paddy van M. J. Pulles, Vlijmen. Nieuwelings klasse: le prijs: Goed: Paddy van M. J. Pulles, Vlijmen. Teven. Open klasse le prijs: Zeer goed: Sjers v. W. Crielaars, 's-Bosch. Nieuwelings klasse, le prijs: Zeer goed: Dancy van Jacq. Leijtens, Waalwijk. Nationale Fokkers klasse: le prijs: Zeer goed: Sjers v. W. Crielaars, 's-Bosch. DASHONDEN. (Teckels). Reuen. Nieuwelings klasse: le prijs: Zeer goed: Backer van C. v. d. Wijngaart, Tilburg. 2e prijs: Zeer goed: Bruno van A. J. J. van Lieinpt. Gilze. Jeugd klasse: le prijs: Zeer goed: Backer van C. v. d. Wijngaart. 2e prijs: Zeer goed: Bruno van A. J. J. van Licmpt. Nationale Fokkers klasse: le prijs: Zeer Goed: Bruno van A. J. J. van Licnipt. Teven. Limite klasse: 2e prijs: Goed: Fridollne van Adr. Hooijmaaijers, Waalwijk. Jeugd klasse: le prijs: Zeer goed: Haideröschen van J. Hommen, Oisterwijk. Dwer«teckel. Teven. Open klasse: le prijs: zeer goed: Fausta van J. Rouppe- v. d. Voort, Vugt. Terriers (Fox). Reuen. Open klasse le prijs: Zeer goed: Go Bang Triumph van Mr. v. d. Eerden, Breda. Limite klasse: le prijs: Zeer goed: Go Bang Triumph van Mr. v. d. Eerden, Breda. Nieuwelings klasse: Reserve: Deribo van Mr. Timmermans, Waalwijk. OVERIGE RASSEN: Matins. Reuen. Open klasse: le prijs: Zeer goed: Mente van Wed. CoooIJmans, den Dungen. Limite klasse: Zeer eervolle vermelding: Huib van P. Verhoeven, Loon op Zand. New-Foundlanders. Reuen. Open klasse: Zeer eervolle vermelding: Kentucky Home's Anton van Jos. v. lersel, Ranmsdouk. Teven. Limite klasse: lc prijs: Zeer goed: Darling van St. John van I.. 4. Rcijers, 's Bosch. Jeugd klasse: le prijs: Zeer goed: Darling van St. John van L. J. Reijers, 's Bosch. Duitsche Doggen. Reuen. Open klasse, le prijs: Zeer goed: Hedwig's Karei van Jos. Klijberg, Waalwijk. 2e prijs: Goed: Hedwig's Travlata van J. Spapens, Oisterwijk. Nationale Fokkers klasse: le prijs: Zeer goed: Hedwig's Karei van Jos. Klijberg, Waalwijk. Rottweilers. Teven. Open klasse: le prijs: Goed: Waldine .van P. de Jong, Tilburg. Boxers. Reuen. Open klasse: 3e prijs: Goed: Boemel-Petrus van M. G. Vergouw, Den Haag. Nieuwelings klasse: Zeer eervolle vermelding: Paddy van A. Pulles Waalwijk. Kroespoedels. Reuen. Limite klasse: le prijs: My lord van Alpii. van Delft, Waalwijk. Dobermann Pinchers. Reuen. Open klasse: 2e prijs: Goed: Molly van T. van Loon, Nieuwkuijk 3e prijs: Goed: Miro van C. J. v. d. Kaay, Zalt- bommel. Limite klasse: 3e prijs: Goed: Miro van C. J. v. d. Kaay. Jeugd klasse: 3e prijs: Goed: Chlmmy van C. I,. Smits, Heusden. Teven. Open klasse le prijs: Uitmuntend: Draga van Engelenburg van F. P. v. <1. Berg, 's-IInge. 2e prijs: Uitmuntend: Clothilda van Kasteel Bou- vigne van S. C. Anten, Teterlngen. Limite klasse: le prijs: Uitmuntend: Clothilda van Kasteel Bou- vigne van S. C. Anten, Teterlngen. Nationale Fokkers klasse: le prijs: Uitmuntend: Draga van Engelenburg van F. P. v. d. Berg, 's-Hage. Duitsche Pinchers (Ruwharige). Reuen. Open klasse le prijs: Goed: Manchester Lucas van J. v. Oud- heusden, Tilburg. Nationale Fokkers klasse: le prijs: Goed: Manchester Lucas van J. v. Oud- heusden, Tilburg. Engelsche BulldoRgen. Reuen. Nieuwelings klasse: le prijs: UitmuntendWhite Prince van M. Goynrts, Tilburg. Jeugd klasse: le prijs: Uitmuntend: White Prince van M. Goynrts, Tilburg. Whippets. Teven. Open klasse: le prijs: Goed: Lilly van Jos. Verwicl, Waalwijk, (lalthesers: geen prijzen toegekend. Duitsche DwerRpinchers. Teven. Open klasse: Zeer eervolle vermelding: Dolly van Jac. Plevier, Waalwijk. Nieuwelings klasse: le prijs: Goed: Lisette von Marschiertor van M. Dcnleneer, Tilburg. 3c prijs: Goed: Brcnta van Jud. Timmermans, Waalwijk. Puppy klussc: le prijs: Goed: Citie van R. Valk, TMlburg. 3e prijs: Goed: Brenta van Jud. Timmermans Nationale Fokkcrsklasse: le prijs: Uitmuntend: Rinaldn v. R. Valk, Tilburg. DwerRkeeshondjes. Teven: Open klasse: le prijs: Zeer goed: Fairland's Sweet Blacky van" Mej. Mary Dulfer, Rijswijk. Overal per koker A7 Fm root; f 1-50 f2.75 £4.50 lijn voordetllgui

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 9