Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Olympiade. jonge vrouw. FEULLETON J400RD-BRABAND" PI NUMMER 38 WOENSDAG 13 MEI 1925 48e JAARGANG, UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-Adres: ECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN, EERSTE BLAD. Het Nederlandsch Olympische Co mité verspreidt het volgende MANIFEST. Aan alle Nederlanders Het zal geen nadere uiteenzetting behoeven, dat het Nederlandsch Olym pisch Comité met groote teleurstelling het besluit van de Tweede Kamer ver nomen heeft, waarbij het wetsvoorstel van de regeering werd verworpen om een garantie van een millioen gulden te geven voor de Olympische Spelen van 1928. Wij willen niet uitweiden over de gevolgen, welke dit noodlottig besluit kan hebben voor ons volk en voor den Nederlandschen naam in den vreemde. Wij willen die gevolgen alleen voor komen. Wij willen de wereldtaak, die ons volk werd opgelegd, om het groot internationaal verbroederingsfeest der IX Olympiade tfr organiseeren, in weerwil van het Kamerbesluit vol brengen. Wij willen deze schitterende gelegenheid om het algemeen volks belang in den ruimsten zin genomen, te dienen, niet aan ons volk nu laten voorbij gaan, Wij willen den naam Nederland in de wereld toch hoog houden. Onze meening staat dan ook onher roepelijk vast De Olympische Spelen moeten in 1928 te Amsterdam gehouden worden Dit kan wanneer het heele Neder— landsche volk het Nederlandsch Olym pisch Comité in dezen arbeid steunt en allen daartoe eendrachtig samen werken. Dat dat moglijk is, blijkt wel uit de spontane medewerking die het Comi té in de laatste dagen van verschil lende zijden werd toegezegduit de giften ook, die zelfs van de armsten in den lande, in deze dagen toege zonden werden, om het welslagen van het grootsch internationaal gebeuren en de eer van het land te redden. Het Nederlandsch Olympisch Co mité heeft, daardoor gesterkt, besloten 1. Een nationale inschrijving te 52) openen, waarvoor een beroep wordt gedaan op de medewerking van de pers en van alle particulieren en com missies, die zich daarvoor in ons land en de koloniën willen vormen, Alle ingekomen gelden worden verantwoord bij de Nederlandsche Handelmaat schappij, die zich daartoe welwillend beschikbaar heeft gesteld. 2 De oprichting te bevorderen van een Financieele Commissie tot het bij een brengen van een Garantiefonds ten bedrage van één millioen gulden, waaraan reeds meerdere vooraanstaan de mannen uit de financieele wereld hunne medewerking hebben toegezegd. 3. Onverwijld na te gaan, of het houden van een loterij of het uitschrij ven van een premieleening aan het beoogde doel dienstbaar kunnen wordt gemaakt. 4. Het vertrouwen uit te spreken, dat het Gemeente-bestuur van de hoofdstad des Rijks en ook het Bestuur der Provincie Noord—Holland, hun niet genoeg te waardeeren en onmis- baren steun aan de plannen verleenen. Waar over enkele weken reeds de Nederlandsche afgevaardigden op het Congres te Praag moeten verschijnen, vertrouwen wij, dat snel de stem van het Nederlandsche volk zal spreken. Het Bestuur van het Nederlandsche Olympisch Comité w.g. A. BARON SCHIMMEL- PENNINCK VAN DER OYE, Voorzitter. w.g P. W, SCHALOO, Vice-Voorzitter. w.g. C. A. W. HIRSCHMAN, Secretaris. w.g. L H. FESCHOTTE. w.g. P. W. WALLER. In ons vorig nummer hebben wij onze meening over 't votum der Ka mer en de houding onzer Kamerleden gezegd Waar wij meenen dat het voor ons land. voor onzen naam, voor onze nationale eer, voor de sport, voor de verbroedering in de wereld van 't groot ste belang is dat de Olympiade toch doorgaat, is het van 't grootste belang dat geheel Nederland, maar vooral zij die voor sport voelen op eenig gebied, metterdaad toonen dat men er iets voor over heeft. Wij verklaren ons dan ook op uit- noodiging gaarne bereid giften in ont vangst te nemen en die in ons blad te verantwoorden, gedachtig aan 't spreekwoord „vele kleintjes maken een groot." Wij vertrouwen dat Waal wijk en de geheele Langstraat ook zijne belangstelling voor dit doel zal toonen en wij a.s. Zaterdag met een flink bedrag kunnen openen (Wij verwijzen ook in dit verband naar de Sport-rubriek). BUITENLAND. Zaterdag, den eersten dag van de nieuwe Wembley-tentoonsteliing, zijn er 111,000 bezoekers door de draai- hekjes gegaan of 50,000 meer dan op den openingsdag van verleden jaar. De bladen aanvaarden dit als een gunstig voorteeken. Men is het erover eens dat de tentoonstelling thans naast 'sKonings woorden „lichter en vroo- lijker" is, prijst de verbetering van de wegen en van het heele terrein en de schitterende verlichting. De eerste maand krijgt men nu in het Stadion demonstraties van de Lon- densche luchtverdediging, welke Zater dagavond begonnen zijn met een lucht aanval. Het waarschuwend sein weer klonk en de zoeklichten speelden langs de lucht waar een eskader vliegtuigen zwermde. Door het vuur van afweer geschut heen bereikten de vliegers hun doel en een gebouw aan het Westeinde (Vhei>)\WAALWU k DOOR ERVARING STERK. van het Stadion werd met brandbom men aangestoken en daarna vloog ook een groote toren aan het Oosteinde in brand. Spannend was de blussching door de brandweer na de vertooning van allerlei reddingsmiddelen. Het eindtafereel was een realistische na bootsing van den grooten brand van Londen in 1666. Hindenburg heeft zijn intocht in Berlijn gedaan. Incidenten hebben niet plaats gegrepen. Op de conferentie voor den in ternationalen wapenhandel zijn in de sub commissies, belangrijke beslissin gen getroffen. BINNENLAND. Naar wij met zekerheid vernemen is zeer binnenkort de benoeming te verwachten, met ingang van 1 Juni 1925, tot commissaris der koningin in de provincie Overijsel van mr. A. E. baron van Voorst tot Voorst te Groes- beek. De heer Alexander Eppo. baron van Voorst tot Voorst, 30 Augustus 1880 te Zwolle geboren, is de oudste zoon van het Overijselsche lid van Gede puteerde Staten J. M. van Voorst tot Voorst te Zwolle, welke laatste een broer is van den voorzitter der Eerste Kamer, luitenant-generaal J. J. G. baron van Voorst tot Voorst en van den com missaris der Koningin in Noord-Bra bant, mr. A. E. J. baron van Voorst tot Voorst. De nieuwe commissaris der Koningin in Overijsel, die gehuwd is met een freule van Rijckevorsel uit Nijmegen, bevindt zich op het oogenblik op een pelgrimstocht naar Rome. De luit.-kol. G. J. P. A, Thom son, commandant van de eerste Divisie van Koninklijke marechaussee te Den Bosch, heeft tot de offfcieren en man schappen van zijn divisie een manifest gericht Daarin zegt hij o.m. Met mij als „Nederlander" zult gij voelen, wat een ongelukkig figuur wij in den vreemde moeten maken door de afstemming van het millioen. Wat een schitterend vlagvertoon van ons land, indien de Olympiade in onze hoofdstad zal plaats vinden. Beter zal ons land gekend en begre pen worden. Schitterend kunnen wij als klein land medewerken tot verbroedering van alle volkeren, die te Amsterdam de Olympiade kunnen bijwonen. Komt mannen der le Divisie, de handen ineen geslagen om het Olymp. Comité een som van onze Divisie af te dragen. Ik ben ervan overtuigd, dat velen als ik zullen den ken en ook in denzelfden geest zullen werken ter wille van ons geliefd vader land, om onzen naam .Nederlander" hoog te houden. Kan de regeering het bedrag niet geven, toonen wij dan toch tegenover het buitenland, dat Nederland nog niet bankroet is, al moeten wij ook zuinig zijn. Laat de le Divisie het goede voor beeld geven, laat ons toonen den naam van Hollander hoog te dragen. De commissaris van de Koningin In Noord-Brabant heeft toegezegd, mede zitting te zullen nemen in het eere- comité van de N.O.C., waarin ook verschillende ministers zitting hebben. In verband met de weigering van het Olympisch Millioen door deTweede Kamer, heeft het bestuur van den N.V.B. in zijn vergadering van Zaterdag be sloten, om deel te nemen voor een bedrag van f 10.000 in het garantie fonds voor de Olympische Spelen in 1928. De bloemententoonstelling te Heemstede werd 1.1. Zondag door 20.000 personen bezocht. De Brusselsche „Standaard" ver neemt, dat, sinds men de baggerwerken in de doorvaart bij Valkenisse heeft gestaakt, de verzanding van dat be langrijke gedeelte, zulke ernstige af metingen heeft aangenomen, dat op sommige plaatsen de vaargeul aanmer kelijk is versmald. Om alle eventualiteiten te voorkomen zou het hoog tijd zijn, dat de bagger werken weer werden hervat, aldus het blad -- Wederom zijn afdeelingen van het Centraal Genootschap voor Kin- derherstellings- en Vacantiekolonies opgericht te Vroomshoop, Baardera- deel, Katwoude, Schoten, Kapelle bij Goes, Wedde, Goudswaard, Zuidland, Heusden en Diepenheim. Het totaal aantal afdeelingen is nu 315. —De Res.bode schrijft: Naar wij vernemen, heeft prof. Ver aart aan het Bondsbestuur aangeboden, zijn plaats op de Zuidhollandsche lijst af te staan aan den heer Feber, zóó, De Echo van het Zuiden, Wialvijksrkr en Langstra#tstbe Courant Dit blad verschijnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.2S. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN". TWEEDE DEEL. Had zfl gedroomd. Was het een begooche ling van hare door het ïyden al te zeer overspannen zinnen. Neen, zfl was er zeker van, zij had het goed gehoord, dat verdacht, geheimzinnig gerucht. Zij wachtte nog langen tyd, zich overle verend aan duizenden veronderstellingen de eene al zonderlinger dan de andere. Het was haar niet onbekend dat er langen ty*d betrekkingen bestaan hadden tusschen Wladimir en Sophie Mosser. Zij wist waar aan zich, in dat opzicht, te houden. Een sterke band vereenigde hen, de band der misdaad. O, hij was onbreekbaar die ketting, en immer zouden zy er aan vast- gekluisterd blyven, hoewel zij beiden ver pletterend zwaar woog. Altyd nog luisterend, poogde Renée een nieuw gerucht op te vangen. Een licht gekraak liet zich opeens in de kamer van Sophie liooren. Haastig maar zonder gerucht, sprong Re née uit haar bed en opende zachtjes de deur die haar kamer van die van Sophie Mosser scheidde. Ditmaal bedroog zy zich niet. Achter het zwaar deurvoorhangsel verscholen, luister de zy opnieuw en hoorde een maunestem, die op koelen, bitsigen toon tot Sophie sprak. 't Was Wladimir niet. Maar plotseling en op lievigen toon beval Sophie Prys der Advertentiën 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regel. By contract flink rabat. Advertentiën moeten Woensdag en Vrydag des morgens om ulteriyk 9 uur in ons bezit zyn. Zwyg, zwyg, zeg ik u. Alles herviel in de diepste stilte. Renée wachte lang, doch geen nieuw ge rucht kwam tot haar ooren. Met de grootste voorzichtigheid ging Re née terug en sloot zachtjes de deur én legde zich wederom te bed. 'tWas klaarbiykelyk dat er in het leven van Sophie Mosser een geheim bestond, een geheim dat Wladimir onbekend was. Maar alles wel ingezien, wat kon dat verschillen. Weldra sliep zy in, vergetende wat zy ge hoord had en waaraan zy voor het oogen- blik hoegenaamd geen belang hechtte. X. Daags nadat Andréa Cazéres met Jan Steinberg een ontmoeting had, trad hy, in gezelschap van zyn vriend en medeplichtige Wladimir Paloutine, in het kabinet van den genei-aal de Thai. Andréa beefde als een riet. Tegen zyn hart, in den binnenzak van zyn vest, voelde hy de langwerpige doos. En een onzeggelyke schrik folterde hem. Was Jan Steinberg niet in staat hem te bedriegen? Wie kon zeggen of de doos, van het oogen- blik dat hy den knop zou omgedraaid en het hor loge werk opgewonden zou hebben, in zyn handen niet zou ontploffen en hem aan stuk ken zou slaan? En de ellendeling, de eerlooze lafaard beefde hoe langer hoe meer, terwyi het koude zweet in dikke druppels zyne wangen afliep. Meermalen tydens het middagmaal, be merkte Wladimir dat Andréa geheel verkeerd antwoordde op zyne vragen en dat hy niet op de hoogte van het gesprek bleef. Asa, baron, wordt gy zinneloos? of hebt gy zooveel gedronken dat uw verstand er door verbysterd is? In het kabinet van graaf de Thai hield hy zich volkomen stil en hy sidderde toen hy den blik van den»generaal op zich gevestigd zag. Hy had zich een ongehoord geweld moe ten aandoen om met eene min of meer vaste stem te antwoorden, toen de Thai hem op- DE ADMINISTRATIE. MAATSCHAPPIJ VAN VERZEKERING OP HET LEVEN eens nieuws over Jan Steinberg vroeg. Al spoedig nochtans wist hy zich te her stellen en het was duidelyk en zonder aar zelen dat hy nu verder sprak met den over ste der officieren in 't blauw en aan deze al de inlichtingen verschafte welke hy hem vroeg. Na een oogenblik stilzwygen van de Thai, hernam hy zelfs Nu, mynheer de graaf, hebben Wladi mir en ik u juiste inlichtingen te geven over een man, die van naby moet bwaakt wor den en waarover gy voorzeker reeds hebt hooreu spreken. Indien gy het wel toelaten wilt, zal ik zelf het woord voeren, daar Pa loutine weerhouden wordt door een gevoel dat gy volkomen goed zult begrypen, ik beu er zeker van. Het betreft Alex Livachoff. Graaf de Thai kon niet haastig genoeg '11 beweging van verrassing onderdrukken. Met eene groote koelbloedigheid vervolg de baron Cazéres: Alexis Livachof, die zich in Frankryk Alexis Monteray laat noemen, is zeer ge- vaariyk geworden. Weet gy iets stelligs over hem? vroeg graaf de Thai. Niets stelligs, ten minste nu nog niet. Iiy is moeiiyk te volgen of te bespieden. Hy zoekt geen betrekkingen en men ziet hem nergens. Ik ben zelfs overtuigd dat hy in het geheim werkt. Hy is zeer bevriend met zekeren Raoul de Boisdéant, een ingenieur. De generaal maakte een tweede bewe ging van verrassing. Men weet niet welke plannen die beide mannen smeden, 'tis in alle geval zeker dat alle twee in het oog moeten worden ge houden. Voor graaf Paloutine en voor my is dat echter zeer moeiiyk, omdat beide man nen ons kennen. Het moet u overigens be kend zyn, welke banden van bloedverwant schap Wladimir aan Alexis Livachoff ver binden. De doordringende blik van graaf de Thai bleef nu zonder verpinken op Oazéres ge vestigd. Gy gelooft dus dat de Boisdéant en Alexis Livachof gevaarlyke personen zyn? drong hy aan. Ik ben er van overtuigd, wedervoer de baron en ik heb geloofd dat het myn plicht was er u van te verwittigen. 't Is goed. Zie, zoo juist zyn wy, Paloutine en ik, verwonderd geweest, hier in de Grenelle9tr. en niet ver van uw huis, Alexis Livachof te ontmoetenhy bleef een oogenblik stil staan, om te spreken met een persoon, in wien ik de Boisdéant meende te herkennen. Noch tans, dit laatste zou ik niet stellig durven verzekeren. 't Is goed, sprak de generaal op koe len toon. Gy moogt nu gaan. Het verslag was geëindigd. Wladimir en Cazéres vertrokken, na ge groet te hebben, zonder een woord te zeg gen zoo, overigens, luidde het bevel. Wladimir liet Cazéres voor gaan en, na de deur gesloten te hebben, daalden beiden den steilen trap af die recht naar de straat leidde. Voor een brandenden lantaarn, beneden aan dien trap, bleef Andréa een oogenblik stilhouden. Komt gy dan niet, baron? riep Wla dimir, reeds op straat en ongeduldig. Ik kom, ik kom, antwoordde Andréa ik steek alleen een sigaret op. Graaf de Thai was, met het hoofd op de hand leunend, voor zyne schryftafel biyven zitten. zyn krachtdadig en streng voorkomen drukte nu een lievigen afkeer uit. Welke ellendelingen, mompelde hy en wat is men ongelukkig verplicht te zyn de hulp van zulke bandieten in te roepen. Niettemin, ik zal Livachof doen bespieden en zelfs de Boisdéant. De plicht voor alles, en in de uitvoering van de plicht zullen er nooit nut- telooze voorzorgen zyn. En dit zeggende, nam de generaal eenige nota's. Aanstonds daarop klonk er een hevig gebel. Verduiveld, mompelde de generaal, Ge orges in ongeduldig. En hy bracht de slanke veer in beweging. Een groote blondharige slanke jongeling verscheen dan n groette op militaire wtyze. Dat was een luitenant der wacht, een der yverigste officieren in 't blauw, die een goe den naam droeg en voor het oogenblik een geheel byzondere zending van vertrouwen vervulde. Eenige maanden nog en een nieuwe graad zou zyne goede diensten beloonen. Hy zou naar zyn regiment terugkeeren met den graad van kapitein en trouwen met een beminnenswaardig meisje, waarmede hy verloofd was en dat hy uit geheel zyn hart beminde. Hebt gy iets belangryks ontdekt? vroeg de generaal. Iets zeer belangryks. Ik zelf achtervolg een der gevaariykste mannen die wy te bewaken hebben. Noël en Bernard houden hem in het oog. Ik heb hen verlaten om naar hier te komen en u inderhaast te verwitti gen, generaal. Maar het heeft ons toegeschenen voor ons de gedaante van uwen Ivan te bemerken. De onbehendige, gromde graaf de Thai. Ik heb u den naam niet gezegd van den man waarover het gaat, generaal. Ik raad wie het zyn moet, 'tis Jan Steinberg. De jongeling sperde met verwondering de oogen open. Gy weet dus alles, generaal. Eu ik ge loofde de eerste te zyn. Zyne tegenwoordigheid te Parys was my reeds bekend. Maar gy hebt dapper uw plicht gedaan. Gy moet het verbiyf van Steinberg trachten te kennen. O, wy zitten hem op de hielen en hy kan ons niet ontsnappen. Bernard en Noël zyn zeer behendig, gy weet het generaal. Een by na onmerkbare glimlach plooide de lippen van graaf de Thai. Men herinnert zich de bevelen door hem eenige oogenblikken tevoren gegeven. Op dat uur zelf waren de agenten Ber nard, Noël en Georges, de officier in 't blauw, de eenige niet om Jan Steinberg te achter volgen. 't Is goed, Georges, sprak de generaal, 'tls goed. Al myn komplimenten. Ga nu, beste jongen, haast u. Verlies uw tyd niet, ga Noël en Bernard opzoeken. Gy weet, waar gy het spoor moet nemen, nietwaar? zy richten zich naar den kant der Seine. En Ik heb een man by alle zy wegen ge plaatst, lk zal er wel komen Iiy eindigde niet. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1