Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. I Middelbaren Mandeis- avondcursus. jonge vrouw. FEÜLLETOM „NOO&D-BRABAND" CONCERTGEBOUW Opera Tosca. Opera La Bohème. Paus en Vatikaan. NUMMER WOENSDAG 20 MEI 1925 48e JAARGANG, DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN, EERSTE BLAD. Wij ontvingen 't volgende jaarverslag: Onderwijs Het onderwijs bleef ge durende de eerste maanden van 1924, vormende het einde van het cursus jaar 1923/24, op denzelfden leest ge schoeid als voorgaande jaren. Hoewel de cursus in dezen vorm ontegen zeggelijk waardevolle diensten heeft bewezen, meenden velen in het bijzon der Mr. Thiel, inspecteur van het Handelsonderwijs, dat er in Waal wijk nog vruchtbaarder werk zou kun nen worden geleverd door een cursus die op een hooger plan stond. Op in- nitiatief van Mr. Thiel begon de heer G. J. de Vries Directeur van de R K. Hoogere Handelsschool voorbereidin gen le treffen tot omzetting van den cursus van een lageren in een mid delbaren. Hierbij mocht hij veel mede werking ondervinden van Gemeente wege, het Plaatselijk bestuur der Hanze de Kamer van Koophandel Fabrie ken, van het plaatselijk Bestuur van O.M.O. en niet in het minst van den Rijksinspecteur. Er kwam een program ma tot stand, waarbij de handelsvakken meer tot hun recht kwamen, en dat als nieuwe vakken vermeldde Fransch Duitsch en Engelsch. Bovendien had de omzetting in een middelbare, tot gevolg, dat het aan te stellen personeel een middelbare onderwijsbevoegdheid moest bezitten. Vuorloopig zou de cursus 3 jarig blijven, doch uitbreiding moest in het oog worden gehouden. Nadat deze herziening was tot stand gekomen, meende de heer de Vries, zich wegens drukke werkzaamheden als leider te moeten terugtrekken en werd aan ondergeteekende het direc toraat opgedragen Den heer de Vries komt ongetwij feld een hartelijk woord van dank toe voor de gelukkige wijze waarop hij deze lang niet gemakkelijke opdracht tot een goed einde bracht. Voor echter de cursus 1924/25 kon worden geopend moest de verhouding 54) TWEEDE DEEL. van het Plaatselijk Hanzebestuur tot het hoofdbestuur te 's—Bosch worden herzien. De vroegere Hanzecursus, oorspron kelijk beheerd door het Plaatselijk Hanzebestuur, werd later om zeer ge wichtige redenen, evenals de andere cursussen gefinancieerd van uit's Bosch Dit had er in den loop der jaren toe geleid, dat de cursus alle verband met het Plaatselijk Bestuur en wat er ger was met de plaatselijke behoeften inzake het onderwijs verloor. Na uit voerige besprekingen kwamen Hoofd bestuur en Plaatselijk Bestuur tot een regeling waarbij door het scheppen van een dagelijksch bestuur of Commis sie van Toezicht waarin vertegenwoor digd zullen zijn, de plaatselijke bestu ren van de cursussen, de voordeelen van centraal beheer worden behouden en de school tevens zou blijven een onderwijsinstelling zich richtend naar de behoeften van de plaats, voor Waalwijk en omgeving vooral naar die der industrie. 1 October was deze regeling in concept gereed en toen kon de cur- 1924/25 worden geopend. Leerlingen De oude cursus telde bij het eindigen 46 leerlingen. Alle leer lingen van de Ille klas verlieten met een gunstig rapport de school en die van klas I en II werden bevorderd naar een hoogere klas. Bij de opening van den gereorganiseerden cursus kon hier mede niet geheel rekening worden ge houden én om het veranderde program én om het beduidend grootere getal leerlingen dat van 46 steeg tot 77 en en einde 1924 74 bedroeg. Leeftijd en vroeger genoten onder wijs zijn de leidende factoren geweest bij het plaatsen der leerlingen in de 3 klassen, waarmee werd begonnen. En kele correcties moesten, wat niet te verwonderen was, na ruim een maand worden aangebracht. Het gedrag der leerlingen viel over het algemeen te roemen. Behoudens bij een klas en een enkele afdeeling valt ook de ijver te apprecieeren, waarbij niet uit het oog moet worden verloren, dat de leer lingen, bijna zonder uitzondering, al een dagtaak achter den rug hadden, als ze naar school kwamen. Tegen 2 leerlingen moesten dras tische maatregelen wegens gemis aan ijver worden genomen. Personeel. Bij het einde van den cur sus 1923/24 werd den heer van Mierlo op diens verzoek wegens vertrek eervol ontslag verleend. De heer L. Schoen makers bedankte wegens drukke werk zaamheden als Directeur. Na de her opening waren de volgende dames en heeren aan de school verbonden. J. Siemer Directeur en leeraar Han delswetenschappen. Mej. v. Iersel Leerares Engelsche taal. G. v. Imbeeck Leeraar Fransche taal. A. G. Laarakker Leeraar Nederl. taal en Handelswetenschappen H Martens. Leeraar Godsdienstleer. I Odekerken Leeraar Duitsche taal. L. Schoenmakers Leeraar Handels wetenschappen. G. J. de Vries Leeraar Engelsche taal en Aardrijkskunde. Tot concierge werd aangesteld de heer W. Verhoeven. Leermiddelen. Deze ontbraken bij den ouden cursus geheel. De totale inven taris bestond uit een kastje, eenige doosjes van de bekende verzameling Oost—Indische producten en enkele present-exemplaren door heeren Leer aren blijkbaar aan den cursus afgestaan. In den loop van Oct/Dec. 1924 werd voor plus minus f 125,- het allernood zakelijkste aangeschaft. Ook hier is weer een woord van dank op z'n plaats 6p<T>)^V/AA LW U K. farvryy DOOR ERVARING STERK. aan den heer G. J de Vries, die vele malen de leermiddelen der R. K. H. H S. ter beschikking stelde. Gebouw. Sinds 1 October 1924 maakt de cursus geen gebruik meer van het gebouw der O. L S., doch worden de lessen gegeven in het nieuwe gebouw der R K. H. H. S Mr. v. Coothstraat Dat het Plaatselijk Bestuur van O. M. O. zoo welwillend dit up—to—date Inge richte gebouw tegen een kleine ver goeding ten gebruike afstond is een van de vele welwillendheden, die het Bestuur van colleges en personen uit Waalwijk mocht ondervinden Terugblik. 1924 is voor den cursus van buitengewone beteekenis geweest. Als de teekenen niet bedriegen, dan zal de cursus in den loop d:r jaren uitgroeien tot een instelling waaraan het Industriëele Waalwijk behoefte heeft, en tot een succes voor hen, die de inrichting hielpen oprichten, steunden, en niet het minst hopen we voor hen, die er de lessen, door ambitieuspersoneel gegeven metenergie volgen. De Directeur J. Siemer. BUITENLAND. Het voormalige Duitsche militaire kamp te Elsenborn. in het geannexeerde district Eupen—Malmedy, is, sedert het door de Belgische troepen, hoofd zakelijk door de cavalerie en de artil lerie, in gebruik is genomen, aanmerke lijk van uitzicht veranderd Het aantal kazernes is op vijf gebracht en er worden nog eenige nieuwe gebou wen opgericht, na voltooiing waarvan te Elsenborn drie regimenten cavalerie, een regiment bereden artillerie en een regiment wielrijders-jagers desgeval lend garnizoen zullen kunnen houden. Ook het aantal paardenstallen is aan zienlijk vermeerderd en bedraagt thans 28 in plaats van 8 vóór den wapen stilstand. De Belgische schulden aan Amerika van na den oorlog bedragen 175,500,000 dollar. Daarbij komt een aankoop van legergoederen voor 30 millioen dollar en ongeveer 70 milli- oen rente, te zamen een waarde van ongeveer 9 milliard franken. Blijkens een mededeellng van Chamberlain in het Enpehche Lager Tel. 744, DEN BOSCH Tel. 744: Woensdag 20 Mei 8 uur In den hoofdrol de wereldberoemde JAC. URLUS. Donderdag 21 Mei 2 uur nam. Donderdag 21 Mei 8 uur nam. BIOSCOOP-VOORSTELLING Gezien de buitengewone belangstel ling zal dit grootsche filmwerk verder worden vertoond op Vrijdag 22 Mei 's avonds 8 uur, Zaterdag 23 Mei des namldd. 2 uur en 's avonds 8 uur. Tot slot Zondag 24 Mei 's avonds 8 uur. 34750 Dinsdag 26 Mei 8 uur: Opvoering van Als de sterre bleef stille staan... Verzoeke deze agenda te bewaren Waalwyksche en hangstraatsrkf Courant Dit blad verschijnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door bet gebeele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-AdresECHO. Prijs der Advertentiën 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regel. Bij contract flink rabat Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. van „DE EOEO VAN HET ZUIDEN III. HET REVOLVERSCHOT. Hoe was Jan Steinberg door Ivan ont moet? Waarom bad by die onvoorzichtigheid be gaan in den omtrek van het buis in de Gre- nellestraat te komen slenteren, hoewel by zeer goed wist hoe nauwlettend hy langs alle kanten bewaakt werd? Er bestonden daartoe verscheidene rede nen. De eerste was dat Jan Steinberg wilde weten of de baron Andréa Cazéres stipt de bevelen zou uitvoeren welke hy hem des avonds te voren in het Monceaupark gege ven had. Dat was een gevaariyk spel, maar hy wil de het, hoezeer ook hy het gevaar kende, waaraan hy zich blootstelde. In het drankhuis, waar hy inderhaast ge weest was om een ordewoord te geven aan een gezel en ook om een weinig te eten, had hy zeer goed de komst van Georges gemerkt. Hy kende den Officier in 't Blauw zeer goed. Zij hadden vroeger reeds met elkan der of te rekenen gehad. Het zal ons dus voldoende zyn te weten dat Georges en Jan Steinberg elkander vol komen goed kenden. Jan had zich, als een onverschillige klant, die zich om niemand anders bekommert, in den sombersten hoek van het drankhuis ge zet, aan eene tafel waarby reeds de gezel gezeten was, dien hy daar vinden moest. Georges was eenige tafels van daar ge zeten en dronk een glas bier in gezelschap van twee andere personen, die een onver schillige houding hadden, hoewel z.y ter sluiks naar den hoek keken waar zich Jan Steinberg bevond. Er is hier veel volk, dezen avond, sprak de gezel, een groote jongeling met rosse, dikbezetten baard, zich schynende te rich ten tot een jonge vrouw, die tegenover hem zat. Ik heb het reeds bemerkt, antwoordde Jan Steinberg, by na zonder zyn lippen te bewegen. Ik ken hen, ze zyn met drieën. Dan stak hy onder de tafel een kleine reep papier. Dat is alles, mompelde hy, het hoofd afwendend. Georges stond op, en betaalde zyn ver teer. Men herinnert zich dat hy zich in hin derlaag ging stellen, vooraleer graaf de Thai te gaan verwittigen. Een der agenten verliet, eenige minuten daarna eveneens liet drankhuis, juist toen Jan Steinberg zyn eetmaal eindigde. Deze betaalde op zyn beurt zyn verteer en richtte zich naar de deur terwyi hy zich nog deze woorden liet ontvallen, die de ge zel en de vrouw welke naast hem zat alleen verstonden In de Grenellestraat. Langs een z.ydeur uitgaande, bevond hy zich op den boulevard. Hy scheen een oogenblik te aarzelen, maar al spoedig was zyn besluit genomen en hy ging recht voor zich uit, met gewonen stap, naar den kant der Seine. Hy had zich niet bedrogen. Men achter volgde hem. Zich omkeerend, zag hy den tweeden ver bruiker, die zich aan de tafel van Georges bevonden had, eveneens buiten het drank huis komen. Ha, ha, mompelde Jan met een spot- tenden glimlach dat zyn kinderachtigheden. En daarby, indien die booswicht van een Cazéres my gehoorzaamt, zy zullen my weldra uit eigen beweging verlaten. En zonder zich te haasten vervolgde hy zyn weg. Nochtans zyn wenkbrauwen fronsten zich MAATSCHAPPIJ VAN VERZEKERING OP HET LEVEN opeens toen hy op den hoek der Dolfynstr. eèn lioogstallig man ontmoette, die daar klaarbiykeiyk op de wacht stond. Verduiveld, mompelde hy, dat ver ergert de zaak. Men heeft voorzeker myne tegenwoordigheid by den generaal annge- klaagd. Hy dacht na Wie heeft my verraden? De baron. Neen. Hy weet wel dat ik myn woord zou houden en hy den messteek tussclien de schouders zou ontvangen, geiyk ik hem dien beloofd heb. Maar zie men weet dat ik hier hen, dat is zeker en wat niet minder zeker is, is dat men my zal beschuldigen van hetgeen er in de Grenellestraat gaat gebeuren. Alzoo in zichzelven sprekend kwam hy in de .Tacobstraat. Maar daar bemerkte hy nog een kerel, die daar op wacht stond en die eensklaps bleef staan op een schel gefluit, dat zeer ver achter Jan Steinberg weerklonk. Dan volgde Jan gedurende een oogenblik de Paterstraat, waarna hy met groote en snelle stappen de Varennestraat insloeg. Manr eensklaps bleef hy op zyn beurt staan. De grond beefde onder zyne voeten, alsof hy door een aardbeving geschud werd en een vree9eiyke ontploffing werd geboord. Zonder langer stil te houden, hernam Jan Steinberg nu zyn loop. Zyn gelaat nam de uitdrukking aan eener woeste vreugde. Die booswicht van een Cazéres heeft gehoorzaamd, mompelde hyde anderen zullen nu hunne achtervolging staken. Ily bedroog zich. Hoewel hy zyn stap versnelde, hoorde hy toch het gerucht van een anderen 9tap, die op den zijne afgemeten scheen. Even snel als hy, inderdaad, volgde een man, dezelfde richting. Een haastigen oogslag achter zich wagend, bemerkte hy by het licht van een lantaarn, de puntige muts van den Tolierkess Ivan. Goed, Ivan, sprak hy... De domkop heeft zich zelf de moeite niet gegeven zich te vérmommen. Maar hy zal my niet loslaten, dat is zeker. Het hoofd omwendend, bemerkte hy Ivan, die, met de handen in de heupen, zoo snel hy huis zijn de Entente staten overeenge komen, Hindenburg met zijn verkiezing tot rijkspresident geluk te wenschen. Morgen zal bet nieuwe Belgische kabinet zich aan de K^mer en aan den Senaat voo'S'rllen. Vandevijvere zal dan de regeeringsverkla logen voor lezen, welke gisteren In een kabinets- zirting is opgesteld. Deze verklaring Zal zeer kort zijn en slecht» een uit eenzetting geven van de moeilijke omstandigheden, waaronder de re geeriug na een crisis van 40 dagen Is tot stand gekomen. Vardevtivere zal verklaren, dat het kabinet zich slechts voorstelt om de begrooting en zrkce International** overeenkomsten te doen aannemen. Het kabinet zal elke partij politiek terzijde laten. S"eeseman heeft een uitvoerige rede gehouden over de Dui'scbe Buitenlandache politiek, die een goede pers heeft. Amerika heeft aan F'ankrijk enz. betaling der oorlogsschulden ge vraagd. kon naderde. Ha, zelde Jan Steinberg by zich zei- ven, indien de anderen ook de achtervol ging volhouden, zal ik my nog verplicht zien in de Seine te springen en naar den over kant te zwemmen om aan hun onaangenaam gezelschap te ontkomen. De afstand tusschen hem en Ivan was merkeiyk verminderd. De Concordeplaats overgaande, bleef hy achter een der fontynen staan en, zich naar den vyatd keerend, wierp hy een onderzoe kenden blik in de verte. Ivan kwam Immer nader. Wat de andere agenten betrof, de ont ploffing had hen van hun achtervolging doen afzien. Welaan, sprak Jan Steinberg met zicht bare voldoening, indien de anderen het moe de geworden zyn, zal Ik hem die my op de hielen zit, gemakkeiyk ontkomen, Asa, naar den kuil. En hy hernam zyn weg, moediger dan te voren, erby voegend zy wacht op my, en daar, ten minste, zal ik volkomen in veiligheid zyn. Ivan volgde hem immer als zyn schaduw, maar het hart van den ongelukkigen Tcher- kess bloedde. Hy was er zeker van, en de tegenwoor digheid van Jan Steinberg was voor hem Tiet bewys, dat die ontploffing was gericht tegen zyn generaad, tegen Catharlna, zyne jonge meesteres, de twee personen, die hy ter wereld het meest beminde en voor wie hy gaarne al zyn bloed zou gegeven hebben. Welk was zyn plan? Op een eenzamen weg, zou hy Jan Stein berg weten te achterhalen en hem met een goed gerichten messteek neervellen. Daarna zou hy zieu wat er hem te doen stond. De gevolgen van dat tweegevecht want hy wist wel dat Jan Steinberg eveneens ge wapend was de gevolgen van dat twee gevecht waren hem onverschillig. Hy zag daar, voor hem, op korten afstand, den doodsvyand van zyn meester en dus ook van hem. Hy wilde hem dooden, dat was alles. Hy zelf kon getroffen en gedood worden, want Jan Steinberg was een geducht tegen stander, hy wist het; maar, dat schrikte hem .niet af. Jan Steinberg had gedurende een oogen blik zyn stap vertraagd om adem te halen. Hy hoorde de zware laarzen van Ivan op den weg klinken en hy zag met schrik dat hy op hem inwon. Nog eene inspanning en hy bereikte de Marktstraat, waar verscheidene groote hui zen in aanbouw waren. Opeens een dier huizen naderend, verborg hy zich achter een planken afsluiting en, achter die beschutting lachte hy, terwijl hy mompelde Zoek nu maar, beste jongen, zoek nu maar. Ivan kwam in vollen vlucht naar de af sluiting geloopen, waarachter hy gezien had dat Jan Steinberg zich had verscholen. Verloren moeite, het spoor van Jan Stein berg was onvindbaar. 'tWas nochtans zeker dat -hy zich daar bevinden moest. Jp, maar waar? Hy zocht te vergeefs, overal, zonder er een oogenblik aan te denken dat zyn vyand zich op een-der hooge stellingen bevinden en hem verpletteren kon. Lang nog doorzocht hy de woning; maar zyn pogingen leverden hoegenaamd geen uitslag op. Jan Steinberg was opeens aLs in het niet verzonkenhy was verdwenen, gered. Laat ons nu tot Renée terugkeeren. In dat prachtig huis in de Pergolèsestraat was zy als levend begraven. Nieuws van hare moeder, van hare onge lukkige moeder, van die arme geslachtof ferde, opgesloten geiyk zy, kon zy niet be komen. Renée sidderde by de gedachte aan do hatelijke verbintenis welke nog.altyd be stond tusschen hare moeder en dien afschu- weiyken bandiet, Andréa Cazéres, die haar reeds zoo vreeseiyk had doen ïyden en die, dank zy de rechten welke hy op haar behou den had, dank zy de bespotteiyke raensche- ïyke wetten, haar naar willekeur martelen kon. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1