Toegewijd si&n Handol, Industrie en C^emeentebelengen, En als de ster bleel stille slaan.... FEÜLLETO „NOORD-B&ABAND" CONCERTGEBOUW Hofstadtooneel. Dinsdag 26 Mei 8 uur N.V. Rotterdamsch NUMMER 41 ZATERDAG 23 MEI 1925 48e JAARGANG, UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-Adres: ECHO.1 DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. EERSTE BLAD. GEMEENTERAAD. DUSSEN. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Dinsdag 19 Mei des middags ten 3 uur. Voorzitter Edelachib. heer Snijders Ongeveer kwart over drie uur opent de Voorzitter de vergaderingafwezig de heeren Leemans en M van der Pluijmde laatste met kennisgeving. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goedgekeurd en vastgesteld Aan de orde 1. Aanbieding gemeente verslag en verslag volkshuisvesting over 1924. Worden voor de leden op de secre tarie ter inzage nedergelegd. 2. Iagekomon sfukken en mededee- lingen. De Voorzitter doet mededeeling dal is ingekomen de begrooting voor de Warenkeuringsdienst te Breda en een verslag van de Commissie tot wering van schoolverzuim, welke eveneens voor de leden op de secretarie ter inzage zullen worden nedergelegd. Vervolgens kan de Voorzitter tot zijn genoegen mcdedeelen dat de Prov. Waterstaat opdracht heeft gegeven aan de gemeente uit te betalen een bedrag van f4100.— als bijdrage in de eenige jaren geleden gemaakte werkzaamheden ten behoeve der watervoorziening. Schrijven van Ged. Staten, houdende het verzoek te willen berichten of f 110 per M2 voor den grond voldoende is. Voorzitter. Dit betreft den verkoop aan J. Akkermans. Deze heeft zich echter teruggetrokken, zoodat het raads besluit moet worden ingetrokken Burg. en Weth. waren van gevoelen dat de prijs overeenkomstig de waarde is. Het is tegen f1000 per H.A. Van der Koppel. Gaat die.koop van Van Oudheusden nu ook niet door. Voorzitter. Jawel, maar met het opmaken van de acte daarvan zou ik willen wachten tot het najaar wanneer meerdere acten moeten worden ge maakt Aldus wordt goedgevonden. Schrijven van de Landstorm. Afd Eindhoven, houdende het verzoek om voor den te houden Landstormdag, die voor propaganda zal worden gehouden, eene subsidie te willen verleenen Het comité wijst er op. dat de Regeering het nog op hoogen prijs stelt dat de Landsiormorganisaiies in stand blijven. Vergeten mag niet wor den dat de handhaving der ord§ te danken is aan deze instituten. En nog steeds moet men pal staan voor recht en vrede. Voorzitter. Besloten is reeds f 10 subsidie te verleenen, doch met het oog op het aantal leden dat dc ver- eeniging hier telt, behoort de bijdrage f 15 te zijn. Waar echter reeds f 10 is gegeven zal men geen bezwaar hebben dit bedrag op te voeren tot f 15. Geen der leden heeft daartegen eenig bezwaar. Schrijven van het besluur der R.K. Politieschool te 's Bosch, houdende het verzoek haar eene subsidie te willen verleenen. Voorzitter. Een vorig jaar is f 10 subsidie gegeven Ik stel echter voor om dit verzoek te behandelen bij de begrooting, waartoe wordt besloten. Schrijven van den heer Heessels, houdende bezwaar tegen zijn aanslag voor het vergunningsrecht. Voorzitter. Het vergunningsrecht van Leemans is, toen hij voor zijn tuin vergunning kreeg, waar hij een kiosk in heeft staan, van f 25 op f 30 ge bracht. Toen bij Heessels een radio toestel is aangebracht, is eveneens het vergunningsrecht van f 25 op f 30 gebracht Wanneer een dergelijke reclame komt kan ik een deskundige benoe men maar ik heb dat niet gedaan om dat de leden van den Raad van Dus- sen niet zoo aangelegd zijn, of ze be- zoeken een dergelijke gelegenheid ook wel eens. Hermans. Wat denken Burg. en Weth. Voorzitter. Burg. en Weth. hebben juist gedacht dat het vergunningsrecht op f 30 moest worden gebracht. De Raad heeft nu echter te beslissen of dit goed of niet goed is. Wordt besloten den aanslag te handhaven. Verzoek van ouders van in de Bies- bosch wonende schoolgaande kinderen, die meer dan 4 K.M. van een school zijn verwijderd, om vergoeding. Voorzitter. Een vorig jaar is beslo ten om f 2 per kind en per week te verleenen De aanvragen om bijdragen worden echter zoo groot waaronder er zijn die nogal een inkomen hebben en geacht kunnen worden het minder noodig te hebben, dat het Burg en Weth. voorkomt dat hier-3 een;- vaste regeling moet worden getroffen. Burg. en Weth. stellen voor om f2 te verleenen aan hen die zijn aange slagen in de inkomstenbelasting tot een bedrag van f 1000, f 1 50 aan hen die zijn aangeslaan voor een bedrag van f 1000 f 1500, f t aan hen die zijn aangeslaan voor een inkomen van f 1500—2000, f 0 50 aan hen die zijn aangeslaan voor een inkomende van f 20003000 en 20 cent die zijn aangeslaan boven de f 3000 Geheel weigeren gaat niet en daarom moet een regeling worden getroffen, waaraan wij ons hebben vast te houden. Middelkoop. Wat zegt de Onder- vrijs wet. Voorzitter. Die zegt dat wij eene tegemoetkoming moeten geven, maar spreekt niet van hoeveel. Het eerste jaar zijn er eenige werk- menschen ons komen vragen, maar dit (gnig)^WAALWUK 55) TWEEDE DEEL. DOOP. ERVARING aantal is zoo toegenomen, dat reeds een bedrag van f 1000 wordt uitgekeerd Voor de kinderen die aan Keizersveer wonen, wordt vrije overtocht met de pont gegeven Ook heeft men rekening te houden met de grootte van het gezin. Van de Koppel. De kinderen die aan Keizersveer wonen, hebben vrije overtocht zegt u, maar dat is toch al leen voor de particulieren zeker, want kinderen van het personeel van de pont genieten vanzelf vrije overtocht. Voorzitter Hoe of dit daar precies zit, weet ik niet. Wij hebben daar nog een rare geschiedenis. Een was er die de boterhammen van de kinderen in rekening had gebracht, wat wij natuur lijk hebben geschrapt. Van der Koppel. Die boterhammen moeten ze in andere gevallen toch ook hebben, of zouden die kinderen thuis niet behoeven te eten. Middelkoop. Wanneer ze nu met de vergoeding geen genoegen nemen, kunnen ze daar dan wat aan doen. Voorzitter. Neen, de wet spreekt al leen dat een vergoeding moet worden gegeven, maar niet van hoeveel. Het is hier zoo gegaan: Het eerst zijn die menschen uit den Biesbosch gekomen. Die menschen moesten toen hun kinderen uitbesteden en toen is gezegd dat we als tegemoetkoming daarin f 2 per week en per kind zouden verleenen Dan hadden ze nog wel iels bij te betalen, maar dan kwam men er toch zoo ongeveer mee. Nu echter er zooveel komen aankloppen, moet men weten waaraan men zich heeft te houden Van Dijk Is die regeling alleen voor den Biesbosch of geldt dit ook voor Keizersveer? Voorzitter. Dit betreft alleen art. 13 van de Onderwijswet Voor Keizersveer krijgt men, zooals reeds is gezegd, vrije overtocht voor de pont, maar nu komt tnen daar zelfs al om vergoeding vragen voor de boterhammen die de kinderen 's middags medenemen. Hermans. Als voor die kinderen een maandkaart wordt genomen, dan is dit voordeeliger voor de gemeente. Voorzitter. Dat is moeilijk te be rekenen. Ze brengen nu f 11 50 of f 8 50 in rekening Van Dijk. De kinderen uit den Biesbosch, zijn die nu elders allemaal in de kost? Voorzitter. Dat weet ik niet, dat is moeilijk voor ons te zeggen. Ais wij van de ouders een verzoek krijgen om te willen bijdragen, dan vragen wij aan het hoofd der school, waar men opgeeft dat de kinderen school gaan. of die kinderen werkelijk de school bezoeken en is dit zoo, dan geven wij de vergoeding. Het is in het belang van de kinderen dat deze maatregel' is getroffen, want vroeger bleef menig kind van de school. Middelkoop. Ik geloof dat de kin deren daar tegenwoordig gehaald en gebracht worden, 1 Met algemeene stemmen wordt het voorstel van Burg. en Weth. aange- nomen. 3. Wijziging begrooting dienstjaar j1924. Conform het voorstel van Burg. en i Weth. wordt besloten. 4. Herziening verordening ex. art. 114 bis der Gemeentewet. Dit betreft slechts een kleine wijzi ging in de verordening van de com missie tot Wering van Schoolverzuim. Directie B. C. VERKERK. Tel. 744. DEN BOSCH. Tel. 744. EEN DRIEKONINGENSPEL van FELIX TIMMERMANS. GEDRAMATISEERD DOOR EDUARD VETERMAN EN DEN SCHRIJVER. TEN TOONEELE GEBRACHT DOOR COR v. D. LUGT MELSERT. PrijzenEerste Ring f 2.—, Tweede rang en galerij f 1,50, 3e rang 11.- plus rechten. Plaatsbespreken 25 en 26 Mei van 11 2 uur. 34758 De nlcho van het Zuiden. cm Lanptraatscke Courant, Dit^blad verschijnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementsprys per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. van „DE EO EO VAN HET ZUIDEN". Prfls der Advertentiën: 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regel. By contract flink rabat Advertentiën moeten Woensdag en Vrydag des morgens om uiteriyk O uur in ons bezit zyn. MAATSCHAPPIJ VAN VERZEKERING OP HET LEVEN Nieuw9 van hare moeder. Ha, hoe gaarne bad zy dat gehad. Maar, helaas, de eenige die haar over hare arme moeder sprak, was juist by die hare beul was, en wat liy haar meldde was enkel bittere en wreede spotter- ny. Ha, ware zy vry, hoe moedig zou zy' haar ter hulp snellen. Niets zou zy verwaar- loozen om de sombere waarheid aan het licht te brengen, ze te doen zegevieren en die diep ongelukkige te verlossen. Maar, zou zy die vryiieid wel ooit terug bekomen? Niets liet het hopen. Er bestond geen middel tot redding. Gedurende eenige oogenblikken, verlieten hare gedachten hare rampzalige moeder, om te denken aan hem, die haar zoo stellig beloofd had zoo lang hy leven zou, haar ver dediger en beschermer te zullen zyn. Waar was Alexis Livachoff? Wat deed hy? Waarom bevond hy zich niet aan hare zy'de, om haar te beschermen, zoonis hy ge zworen had? Had hy liaar vergeten? Liet hy haar aan haar lot over? Vooreerst geloofde zy het, maar al spoe dig beschuldigde zy zich van onrechtvaar digheid. Ongetwyfeld was hy machteloos. Wladimir had onder zyn bevel een talryk personeel, dat, onder de bewaking van So phie Mosser, altyd gereed was om te ge hoorzamen. De moedeloosheid welke meestal Renée ontzenuwde en tot onmacht doemde, had nu uochtans sinds een paar dagen plaats ge maakt voor een aandringende nieuwsgierig heid. Het gerucht dat zy gehoord had, In den loop van een nacht, als dat van Iemand die langs den muur opklom en In de kamer van Sophie Mosser drong; de hitsige mannen stem die vervolgens in hare ooren geklon ken had, gevolgd door de gebiedende stem harer gestrenge bewaakster, dat alles had hare belangstelling opgewekt en haren be dwelmenden geest als het ware wakker ge schud. Zy dacht daar voortdurend aan en wel dra kon zy het niet langer uithouden. zy wilde ten allen pry ze weten wat er hij hare bewaakster gebeurde. 'tWas zeker, zy twyfelde er geen oogen- hlik aan, dat de stem welke zy gehoord had, die van Wladimir niet was. Dus, die man kwam heimeiyk by Sophie Mosser, Indien Renée zyn stap niet gehoord had, gebeurde dit, daar hy langs een geheimen ingang gekomen was, want, hoe licht die stap ook wezen mocht, liy zou haar niet ont gaan zyn. Was hy langs het venster binnengekomen, zooals Renée het geloofde, hy was zeker daarlangs niet vertrokken, zy was daarvan overtuigd. Welnu dan moest er een geheime doorgang bestaan en zy wilde er gebruik van maken voor hare vlucht. zy was vast besloten alles te wagen voor hare vlucht. E11, eens vry, waar zou zy heengaan? Zy wist het niet. Recht voor zich uit, on getwyfeld, zonder geld en zonder hulpmid delen. Waar zou zy Alexis Monteray terugvin den? Dat was haar onbekend. Men zou haar weer gevangen nemen, doo- den misschien. Hetzy zoo, de dood was haar verkiesbaar hoven liet martelaarsleven dat men haar leiden deed. Wat moest er gedaan worden om te we ten te komen wat er zoo geheimzinnig in de kamer van Sophie Mosser gebeurde? 'tWas met het opmaken van dit plan, dat zy haren tyd doorbracht toen zy, in gezel schap van de boosaardige Sophie, dwars door de Acaciasdreef reed. Op de bank tegenover Renée gezeten, zoo- als altyd en in eene geveinsde nederige hou ding, verloor Sophie Mosser geen enkel ba rer bewegingen. Renée scheen gelaten In haar lot; de oogen half gesloten houdend, had zy den schyn hoegenaamd geen belang te stellen In het tafereel dat zich, voor hare oogen ont rolde. E11 al degenen die het ryk gespan zagen voorbyryden, al degenen die deze verrukke- lyke schoone vrouw bewonderden, zegden hij zichzelven dat zy een gelukkig en beny- denswaardig schepsel was, terwyi zy eene diepbedroefde, wanhopige martelares voor oogen hadden. Renée dacht na. «-• Om te beginnen overdacht zy -haar dage- lijksch leven, waarvan elke dag onvermy- deiyk was geiyk de vorige. Des morgens was zy alleen <>n vry, en zon der bewaakt te worden door Sophie, kon zy zelf al de noodige zorgen voor haar toilet nemen. 'tWas dus gedurende dien tyd dat zy handelen moest. Natuuriyk was het alleen des nachts dat Sophie Mosser het bezoek van den geheimzinnigen man ontving. Ja, maar des nachts was Renée opgeslo ten. Hare bewaakster kwam zelfs den gren del inschuiven en er bleef haar dan geen andere uitgang over dan de gemeenschap- pelyke deur, <lie in de kamer van Sophie Mosser uitkwam. Hoe zou zy er in gelukken dien grendel te verschuiven of te verwyderen? Renée bezat niet het minste werktuig, j De messen werden na elk eetmaal zorg vuldig door Sophie zelf weggenomen. Een schroevendraaierha, kon zy zich dien verschaffen. Deze gedachte deed haar een plotselinge beweging maken op de kus- j sens van het rytuig. Is uwe Excellentie onpasseiyk? vroeg Sophie op zeemzoeten toon. In 't geheel niet, ik gevoel my zeer goed, wedervoer Renée, terwyi een levendig bloed hare wangen kleurde. Wat scheelt er haar? vroeg Sophie zich af, niet wetende wat te denken van die zonderlinge ontroering. Wat er haar scheelde, wat Renée zoo in eens ontroerde, zoo dat zy ervan sidderde en er geheel rood van werd? Zy had eenvoudig dank zy eene schieiyke Ingeving het middel gevonden om zich een stevigen en uitmuntenden draaier te ver schaffen. Des avonds, terwyi ^Sophie haar gezel schap hield hy het avondmaal, alleen, want Wladimir en Cazéres namen het buiten het hotel, vroeg Renée op den onverschilligsten toon ter wereld Ik zou een fleschje hriljantine of olie voor het haar willlen hebben. Sophie keek hare meesteres verwonderd aan. Nooit had zy voor haren prachtigen haar tooi de minste vettige stof gebruikt. Hare haren krulden natuuriyk en omiysten op vernikkelyke wyze haar wonderschoon ge laat. Ja, vervolgde zy, ik vind dat myne ha ren styf worden en breken, ik moet ze mal- scher maken. Zeer goed, Excellentie, uwe bevelen zul len uitgevoerd worden, antwoordde Sophie Mosser met een spotlach op de lippen. En, Inderdaad, den volgenden morgen kwam zy op de toilettafel van Renée eene groote flesch welriekende olie zetten. Des avonds, geiyk eiken dag, trok Sophie zich terug en sloot hare meesteres in hare 1 kamer op. Reuée verliet dan haren zetel waarop zy zich achteloos uitgestrekt had, met onge duld wachtend naar dit oogenblik van een zaamheid. Zy nam haastig de fle9ch ln handen. Ja, die olie zou haar zeer goed van pas komen. Dan nam zy uit een kastje een sterke Engelsche nagelvyi om deze in een schroe vendraaier te veranderen. Daartoe goot zy op een marmeren blad eenige druppels olie en begon er met de nagel vyi op te wry ven. Met een onvermoeibare krachtdadigheid en volharding legde zy zich op dat werk toe. De dageraad was sinds lang opgekomen, en hare kamer was reeds geheel en al door het heldere daglicht opgeklaard als zy met haar werk klaar was. Zy was nu in het bezit van een uitmun tenden schroevendraaier, vierkant aan den eenen kant en met een punt aan den ande ren kant, dien zy met voldoening in de hand omdraaide en aanschouwde. Het gold nu er een steel aan te maken. Zij had daar aan gedacht, en, aan dat zelfde avondmaal, had zy champagne ge vraagd. Sophie had met genoegen van de cham pagne gedronken. Renée, hem proevend, verklaarde hem slecht en vroeg een andere flesch. Zij maakte zich van de twee kurken mees ter, waarvan zy een handvat maakte. Nu moet lk nog een boor hebben, zeide zy. Dit werktuig maakte zy zoo goed het ging van een knoophaak. Dan legde zy zich te bed, de beide werk tuigen onder haar oorkussens verbergend. Gebroken van vermoeidheid, droomde zy van geluk, van hoop en van vryheld. Des morgens ontwakend, reeds laat, haast te zy zich op te staan en heur haar lichteiyk met welriekende olie te bestryken. Dat moet my zeer leeiyk staan, zeide ze bij zich zelve, terwyi zij in den spiegel keek. Natuuriyk maakte Sophie Mosser Hare Excellentie komplimenten over haren prach tigen, glanzenden haartooi, die haar vernik kel yk goed stond. Renée antwoordde niet en de dag. met zyn wandeling in het bosch, zyn eindeloos lang avondmaal, in gezelschap van Wladimir en van Andréa Cazéres, ging langzamer voor hij nog dan de vorigen. Aanstonds daarna ging Renée naar hare kamer. Half liggend in haren leunstoel, keek zy met verstrooiden blik verscheidene dagbla den in. Sophie kwam tegen tien uur den grendel op de deur schuiven en begaf zich vervol gens eveneens in hare kamer. Alhoewel op alles wakend en zich niets latende ontsnappen, kon Sophie Mosser niet vermoeden dat Renée den tyd zoo gebruikt had dien zy, voor het avondmaal en ter wyi zy zelf onder in het huis hare bevelen gaf, alleen had kunnen zyn. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1