Nette Kostheeren k een Kantoorlokaal mol Magazijn Boenwas Linolenmwas Notaris VAN HAM publiek inual verkoopen: Verkoopplanken. Jinrwaaricr Oer ris Gevonden. ijndhaÉI C. Klerks P. KOESEN. Naar Canada K. I SHAVING Lekkerkoken Dames- en Heerenkleeding Corn. P. van Zelsl jfonigs Jiaizena Alle Bankzaken. Bil blad ziel z'i oplaad ei advertenties eiken dad toenemen. gevraagd. J H. M. v. ERP Notaris van Ham op 17250.-- Notaris van Ham W oo nhulzen verkoopen In RIJWIELEN 's-Bosch. v>a Canadian Pacific Plaatsing op boerderijen J. H. M. v. ERP naar maat is EEN FLINK HUIS Notaris A. SCHAAP publiek verkoopen publiek verkoopen: Staan ter dekking In Kinderwagens I. C. MORTIER. -STICKS Geven een over vloedig Roomcsom Doen voor geen enkel HET ADRES W. TIMMERMANS 4 ZONEN 2ess 5. Wijziging huishoudelijk reglement C. t. w. v. S. De Voorzitter deelt mede dat dit een redactie wijziging betreft van de ver ordening van het O E. B. Het bestuur van de Nederl. Vereeni- ging van Qemeenten geeft in overwe ging om de technische zaken voor gezamenlijke rekening, dat wil zeggen voor enkele omliggende gemeenten, te laten doen en deze dan te laten ver richten door een nabij gelegen groot bedrijf, Waar men hier echter door een contract nog 2 jaar aan de P N.E.M vastzit, hebben wij hier voorloopig niets aan. Zooals de heeren weten is het contract wel opgezegd. 6. Vaststelling heffingspercentage dienstjaar 1925/26. Voorzitter De toestand is, voorzoover we die kunnen bekijken, van dien aard dat daarin nog geen verandering is te brengen en het verhoudingscijfer daarom nog 3 moet blijven. 7. Benoeming leden stembureaux. Voorzitter. Het eerst moeten leden voor het Hoofdstembureau worden benoemd, waarvan de burgemeester ambtshalve Voorzitter is. Worden benoemd tot leden de heeren F. v. d. Pluijm, Middelkoop, van Steen en van Dijk Tot plaatsvervangers de heeren Berm, van den Koppel en Van Balkom. Voor leden van het stembureau te Dussen worden gekozenVoorzitter de burgemeester, leden de heeren Van Steen en F. v d. Pluijmplaats vervangende leden de heeren Middel koop en Berm. Voor het stembureau te Hank wor den benoemd tot voorzitter de heer Van den Koppel, tot leden de heeren Jac. Leemans en M v. d. Pluijm, en tot plaatsvervangende leden de heeren Van Balkom en Van Drunen. De Voorzitter deelt hierna nog mede, dat de Raad het recht heeft om presentiegeld aan de leden van de stembureaux uit te keeren. Het gebruik is hier altijd geweest dat men een kleine consumptie kreeg en de rest gratis deed voor de goede zaak. Wordt besloten bij de oude regeling te blijven. Hierna gaat de raad over in geheim Comité. ADVERTENTIëN. GEMENGD NIEUWS. Men meldt uit Nieuw Amsterdam Door onbekende oorzaak zijn zooals gemeld op verschillende plaatsen zeer ernstige branden uitgebroken in Zuid Oost Drente en wel te Klazinaveen— Noord, Emmer Erfscheiderveen en Barger Compascuum. Als men zich naar het tooneel van den brand begeeft ontdekt men reeds van uit de verte boven de velden een grijze damp. terwijl de veenrook weldra te ruiken is. Te Klazinaveen Noord is de brand zeer venijnig. Daar woekert de brand in het veen zooals enkele jaren gele den bij den grooten brand in Valken- mond. Hier staan 20 H,A. van den heer Veldkamp en 15 H,A van de Mij, .Klazinaveen" in brand. Men heeft uit een viertal woningen het huisraad weggedragen. Fr wordt met een drietal spui'en gewerkt nl. van Ter Apel Emmen en van fa. Scholten. Het resultaat is tot heden zeer klein, want overal ziet men de kleine vlammen opdoemen. Te Emmer Erfscheideveen omvat de brand een oppervlakte van 40 H.A Hier verbranden groote complexen turf Men vreest ook voor het behoud van enkele baggermachines. Met den ster ken Oostenwind en de doorloopende droogte is de toestand zeer ernstig. Hier wordt niet gespoten daar de we gen voor brandspuiten onbegaanbaar zijn. Te Barger Compascuum kan men den straatweg bijna niet passeeren omdat de rook te dik is. Het vuur verbreidt zich hier zeer snel. Oegevens omtrent het verbrande ontbrtken. Er zijn meerdere spuiten gealarmeerd. in den afgeloopen nacht ontlastte zich boven Oostburg en omgeving een zeer zwaar onweder waarvan de ge volgen niet uitbleven. Twee groote landbouwschuren wer den door den bliksem getroffen, nl' bij J. van der Plas te Oostburg en bij A,H. de Milliano te Waterlandberkje bij Oostburg. Bij deze branden kwamen om een vijftal paarden, 2 stieren, 8 kalveren, 1 varken en biggen. Voots ging verloren een hoeveelheid stroo en hooi benevens eenig land- bouwgerij. Oisterenvoormiddag had te Gaan deren een ernstig ongeluk plaats. Een ongeveer drie jarig kindje van H. O. speelde in de nabijheid van de tramrails toen de convooi-trein naar Vulcaansoord aldaar passeerde en liep, de trein reed zeer langzaam, ongemerkt onder den achtersten wagen, waardoor het een beentje werd afgereden. Voor de deelneming ons betoond bij het overlijden van onze lieve Moeder, Behuwd en Grootmoeder Mevrouw Jacoba Huberta Dingena Huijsman Weduwe van den Heer WILLEM QUIRIJNS betuigen wij onzen harte/ijken dank. Uit aller naam G. H. QUIRIJNS. 'sGrevelduin Capelle. Mei 1925 34764 Brieven onder No. der adv bureau van dit blad. 34766 Kiespijn en Aangezichtspijn Mijnhardt's u\ SANAPIRIN- Tabletten liefst omtrek Markt 35760 voor Ovcrlcdcr. Brieven onder no. der advert. Bureau van dit Blad in een welvarend dorp in de Langstraat 34751 waarin broodbakkerij en kruidenierswinkel. Brieven onder No. der advert, aan het Bureau dezer courant. en los en in bussen. VERKRIJGBAAR BIJ Grootestraat 198 bij de Markt 34727 WAALWIJK. te Waalwijk, zal op Vrijdag 29 Mei 1925 des nam 2 uur ten huize van J. A VAN HELVOIRT Vooreinde 2 Den zeer goed onder houden Inboedel waarondermahoniehouten lin nenkast, tafels, stoelen, spiegel, schilderijen, klok, koperen wasch ketel, huishoudelijk gerief, prima fornuis, aardewerk enz. Te zien een uur voor den ver koop, te Kaatsheuvel, 34765 zal krachtens art. 1223 B. W. Donderdagen 4 en 18 Juni 1925, 's avonds 7 uur bij den Heer P. SCHELLEKENS aldaar Een Fabriekje thans tot woonhuis dienende, met er vóór liggend bouwterrein, samen één geheel, aan de Hoofdstraat te Kaatsheuvel, sectie B- nummer 5004, groot 3 aren eigendom van den Heer J. van Boekei. In mondelinge huur bij OERLE- MANS-Hollants tegen f3.50 per week. Te aanvaarden in het genot van de huurpenningen bij i de betaling van den koopprijs. te KAATSHEUVEL, zal Donderdag 28 Mei 1925, 's avonds 7 uur in „EUPHONIA" te Kaatsheuvel, de volgende aan den Heer JAC. VAN DER LINDEN toebehooren- de goederen, als 1, een net Burgerwoon huis met annex Schoen- fabriek, lnri), ert en tuin, op prima stand te Kaatsheuvel B 4508, groot 18,80 aren, bewoond door en in gebruik bij genoemden Van der Linden, alsmede diverse Machinerieën dezer fabriek (19 stuksj ingezet in massa koop 21, 34738 te KAATSHEUVEL, zal ten verzoeke van den Heer A. M. VERMEEREN, bij G. WI|TVLIET te Loonopzand, op 27 Mei 1925, 's avonds 7 uur, 2 Schoone nieuwe met Schoenfabriekje, erl en tuin te Loonopzand, in huur voor resp. f 5 en f 4.— per week. Ingezet opKoop 1 f 2625 Koop 2 f 2175 en koop 3 massa 1 en 2 op f 4775. 34737 te WAALWIJK, zal Maandag 25 Mei a.s„ voorm. 11 uur a/h Tramstation van J. VAN KESSEL te Drunen, a contant EENE GROOTE PART IJ Nieuw Hollandsch Hout, w.o gesch. en gepl. deelen, ge- kantrechte deelen, strooken, lat ten, enz. 34761 bij Gebrs. OERLEMANS VAN DER SCHANS op den Assem te Drongelen, uitsluitend op werk dagen, de tuigpaardhengsten 1 Cicero. N S. Tg 32, Pre ferent. heeft reeds meer dan 100 dochters in het stamboek inge schreven. 2 Custos, donkerbruin. 3. Jisp, 3-jarige goudvos met bles en 4 halve witte beenen. v. Emigrant. NS. Tg. 102, m. Aranka, N S. Tg. 452 (bekende goudvos, stamboek en premie merrie van H. SMITS te Waspik. Dekgeld voor eiken hengst 110 - bij de eerste toelating en nog 15.- na gebleken drachtigheid. Jisp staat gedurende de maan den Mei en Juni eiken Woensdag bij H. SMITS te Waspik. 34700 Wanneer u een VERTROUWD en VOORDEELIG ADRES zoekt vindt u dit bij ondergeteekende. lever ik u alles wat er op dit gebied- in den handel Is, van het fijnste fabrikaat tot de meest eenvoudige uitvoering. vertegenwoordig ik een eerste klas fabriek, die aan zeer billijke prijzen levert. Prijscourant wordt op aanvrage gaarne verstrekt. Inruilen van Rijwielen ook bij aankoop van Kinderwagens. Af te geven vele tweedehands als nieuw uitziende 34510 RIJWIELEN aan voordeelige prijzen. GROOTESTRAAT 45, DRUNEN. Rijwielen, Kinderwagens, alle onderdeelen. Zadelmakerij. Kofferfabriek. HINTHAMERSTRAAT 61 PAARDETUIGÊN. LEIDSELS. PAARDEDEKKÊN VOERMANSBELLEN BREUKBANDEN, - BUIKBANDEN Sportartikelen. 34731 VOETBALLEN. BEENKAPPEN Tennis arfikelen. RACHETS in aile merken en prijzen. Reiskoiiers en Tasschen. Honden-artikelen. SPILLERS H0NDEBR00D In zakjes van 2V2 en 5 Kilo a 11,25 en 12.50. RUIME KEUZE De nieuwe TaRIEFWET is een zonderlinge Wet Art. 1 stelt goederensoorten vrij, die krachtens Art. 43 tot steun van zekere bedrijven opnienw worden belast. Bij art. 1 gewaagde de Regeering van de haar leidende „grond beginselen" bij art. 43 waren die beginselen zoek. 34767 COMITÉ VAN VERZET TEGEN PROTECTIE. van geschikte werkkrachten, die de reiskosten kunnen betalen. Vruchtbaar land, nabij spoorwegen en markten, in huurkoop op 34 jarige termijnbetalingen, na verkregen ervaring Deskundige en betrouwbare inlichtingen, benevens brochures, gratis bij Canadian Pacific Railway Company Afdeeling Kolonisatie en Ontginning. 33769 Coosingel 19, Rotterdam, Let op het juiste adres). en N.V. VAN KUYK VAN ROER, Franckenstr. 6, NIJMEGEN. Geregelde passagiers-, vrachtgoederen- en pakketdienst. Ijzerhandel 34745 Waalwijk. en HET VOORDEELIGST bij 34725 Grootestraat 198 bij de Markt, W A A L W IJ K. W22 85 Z'JN DE EESTE. ZUN ZACHT EN AANGENAAM ZlJN Ml TEKST VOOR DEELIG. ZlJN TOT DE LAATSTE SNIFFER OF TE GEBRUIKEN. JMTENLAND5CH TERK ONDER, iMZEEPrABRlElL.HET KLAVERBLAD^ VERBLADlj MAAR LE n filffllS»®! VOOR 34203 WAALWIJK bij de Markt is geen kunst, zegt moeder, als men maar de juiste en beste artikelen gebruikt. Voor groen ten, sausen, vla's, omeletten e.d. gebruikt moeder altijd Honig's Maizena, waarmede zij de heer lijkste, gerechten weet te berei den. Als ik groot ben, wil ik net zoo lekker kunnen koken als moeder en ik neem mij stellig voor dan ook altijd ge bruik te maken van Let vooral op de sluitzegels als ken" merk van echtheid 33600 Alleen bij: TH. LÖ WENT HAL. Grootestraat 375. W A A L W IJ K. KASSIERS EN COMMIS8IONNAIRS TN EFFECTEN, WAALWIJK.. KANTOORURENVAN 9 TOT 4 UUR. 2U413 ZATERDAGS VAN 9 TOT 12 UUR Wegens uitbreiding der Safe-Inrichting zijn weer loketten verkrijgbaar. verdrijft men spoedig met v l'l l\\\ M 't 'I I]

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 2