Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Pinksteren. jonge vrouw. Operx huid I FEULLETOM Hoofdpijn „NOORD-BRABAND" NUMMER 43 ZATERDAO 30 MEI 1925 48e JAARGANG, UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-Adres: ECHO. Prfls der Advertentiëu 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regel. Bfl contract flink rabat Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ona bezit zijn. DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. EERSTE BLAD. Gaat en onderwijst alle volkeren." Dat was het afscheidsbevel van den Meester op het eng chauvinisme van de Apostelen, die vroegen, wanneer Hij het Rijk van Israël zou herstellen Onderwijst alle volkeren. Moet het niet als ironie geklonken hebben Elf zwakken, die zich zelf ter nauwernood kunnen staande houden, moeten de wereld veroveren. Elf, zoo klein van begrip, dat ze zelfs de eenvoudigste parabels van hun Leeraar niet begrijpen, moeten de waarheid gaan brengen daar waar de allerwijsten der oude wereld vergeefs hun wijsheid hadden verkondigd Klein van geest, arm, ongeletterd, zonder moed en zonder macht, moeten ze de wereld als 't ware gaan omkeeren, de gansche menschheid grijpen tot in de diepste diepten van haar hart en daar alles uitrukken, wat er leeft en heerscht om er voor in de plaats te stellen het beeld van den armen Gekruisigde. Zou men niet moeten zeggen, wat later een Romein tot Paulus zegt„gij zijt buiten zinnen" en wat een Griek van denzelfden spot „Wat wil die praatjesmaker?" Maar Christus had er bijgevoegd: „Blijft in de stad, totdat gij de kracht zult ontvangen uit den hooge." En die kracht uit den hooge daalde op Pinksterdag neer. Als bruisende storm, die het afgeleefde en verdorde afrukt en de nieuwe knoppen opent, als vlammend vuur, dat verteert, zuivert en verlicht stort de H. Geest zich uit in de harten der vergaderde Apostelen Het is op dezen dag, alsof de ziel wordt ingestort. Die ziel is de H. Geest. „Allen werden vervuld van den H Geest". De H Geest drijft de Apostelen naar buiten om voor de eerste maal de zegenrijke kracht en de werkzaamheid der apostolischepredicatie te openbaren in de bekeering van duizenden uit alle landen der aarde. De H. Geest ontketent vanaf heden de als 't ware geboeide krachten, en gedragen op de vleugelen Zijner ge naden, ijlen zij door de wereld en vernieuwen haar aanschijn. Zijn tocht is een ware triomf. Nog geen eeuw is voorbij of een H. justinus kan schiijven: „Er is geen volk noch onder de barbaren, noch onder de Grieken, noch onder welke andere bekende volksstammen ook, hetzij wonende in tenten, hetzij als nomaden rondtrekken de in de woestijn of er worden aan den Vader en Schepper des Heelals gebeden en dankzeggingen opgedragen.' En sinds dien zien alle eeuwen steeds nieuwe volkeren toetreden. De stammen die gisteren nog heiden waren, zenden vandaag reeds hun zonen en dochters uit om weer andere voor Christus te winnen. Het geslacht der Apostelen sterft nooit, omdat Hij, die de Apostelen vormt, eeuwig is. Het Pinksterwonder is ook in onze dagen nog niet verdwenen. Als een Pinkster-storm wind, die ons in het diepste onzer zielen aangrijpt, is de drang naar het apostolaat over ons volk gekomen. Wij voelen hetook wij zijn lidmaten van het grooteLichaam waarvan de H. Geest de ziel is. Ook in ons bruist het leven op, de expansie kracht wordt weer in ons vaardig. Wij moeten allen meewerken om dien Geest en Zijne wetten meer en meer ingang te doen vinden. van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN". 57) TWEEDE DEEL. BUITENLAND. Reuter verneemt uit Fransche bron, dat de lijst van Duitschland'a tekortkomingen welke aan Duitschlaad zal worden aangeboden, den eisch In houdt, dat ongeveer 40 munitiefabrieken, die van K-upp inbegrepen, voor vrede lievende doeleinden zullen worden gere organiseerd. Van groot belang is hetgeen Rente» uit dezelfde b»on nog verder verneem', o.l. dat het Roergebied het Duisburg, Ruhrort en Dusseldorp 16 Augustus a.s. zullen worden ontruimd. De geallieerde elscben inzake de ootwapening, verneemt Reuter verder, kunnen als Duttschland het wenscht, in enkele weken worden vervuld. O >»er het algemeen is Frankrijk van oordeel, dat Duitschland zijn verplichtingen betreffend de vernietiging van oorlogs materiaal Is nagekomen. De FranschoD maken echter ernstige bezwaren tegeD hst feit. datDultscbland een zoo grooten gene,alen staf handhaaft en eveneens tegen de tal'ijke Schupo. Frankrijk is er van ovc'u'pd, da* Dul uchlaod *D het laatst van September de elschea kan hebben vervuld, welke zullen zijo opgenomen in de binnenkort aan Duitschland te zenden nota en het gevolg hiervan zal zijn de ontruiming von K^u'^o. BINNENLAND. Een onzer lezers vestigt er onze aandacht op. dat een bericht in ons vorig nummer onder de rubriek „Binnenland", niet heel duidelijk is, door het wegvallen van 't hoofdje. Wij meenden dat waar wij spraken over „de Handelsvereniging', die 40 pCt. uitkeert, onze lezers in elk geval het grootst aantal, wel zou begrijpen dat het hier ging om de Handelsvereniging Amsterdam, de grootste Indische Cultuur Mij. Het bericht dat door ons ontleend was aan de Msb. zou ook niet geheel juist zijn en zou gelezen moeten worden als volgt Sedert de vorige kaoitaalsuitbreiding in September 1924. die. men moet het erkennen, reeds schitterend heeft bijgedragen in de resultaten, bedraagt het geplaatst kapitaal f25.000.000, zoodat door de thans op handen zijnde uitgifte van vijf millioen gulden, de oude aandeelhouders niet op elke vier, zooals U schrijft, doch op elke vijf oude aandeelen één nieuw aandeel tot den parikoers krijgen. Hoewel nog zeer mooi en beduidend, wordt de claim dus kleiner, dan volgens Uwe voorstelling. DOOR ERVARING STERK- Naar wij vernemen heeft de Nederlandsche regeering eenigen tijd geleden f 3 150.000 betaald als schade vergoeding aan 13 Rotterdamsche en Amsterdamsche reederijen voor de requireering van 31 schepen in 1917 De verdeeling van dit bedrag heeft geen enkele moeilijkheid opgeleverd. De Holland—Amerika—lijn heeft er f 700 000 van ontvangen. Voor de Nederlandsche afdeeling van Bakkerijwedstrijden te Parijs, in Augustus a.szijn bij het Secretariaat te 's Hertogenbosch reeds 125 deel nemers met 400 inschrijvingen kunnen geboekt worden, zoodat het slagen eener Nederlandsche afdeeling thans verzekerd is. Oost-Indische bladen melden dat te Weltevreden het huwelijk is vol trokken tusschen den heer D W. Beretiy, directeur van „Aneta" en Wilhelmina H. M. Duymaer van Twist, die vele jaren verbonden was aan het Rotter- damsch Tooneel. Pastoor j. j. van Ryckevorsel heeft de huwelijksinzegening verricht. Naar men met zekerheid uit Den Bosch meldt, zal mr. Bink, kantonrechter te 's Hertogenbosch, dezer dagen uit die functie ontslag aanvragen. Volgens geruchten wenscht mr F J. van Lanschot, burgemeester van 's Her togenbosch als nieuwe functionaris in aanmerking te komen. Er wordt eenig verband gezocht tusschen de wethouderscrisis te 's Her- togenbosch en bedoelde sollicitatie. Wij meenen echter deze mededeeling uitsluitend onder voorbehoud te moeten geven. D. v. N. De minister van financiën heeft gisteren bij de behandeling van het wetsontwerp tot wijziging van de Pensioenwet in de Eerste Kamer o.m. gezegd dat in 1926 zal moeten worden voorzien in een tekort van 15 k 20 millioen, gerekend op een hoogere opbrengst van de middelen van 10 millioen. Het Eerste Kamerlid Van den Bergh heeft aan den minister van financiën de volgende vragen gesteld Is de minister bereid den juisten datum op te geven, waarop de nieuwe Tariefwet in haar geheel zal inwerking treden Indien de minister die mededeeling nog niet kan doen, zou hij dan bereid zijn. nu de verkiezingen voor deTweede Kamer der Staten-Generaal binnen zoo korten tijd zullen plaats vinden, met die invoering te wachten tot het Nederlandsche volk zich zal hebben uitgesproken De veiling heeft plaats gehad van het gebouw Circus Car'é te Amsterdam, hetwelk opbracht f 394 000 De afslag zal op 8 Juni werden gehouden. Voor de ontvangst van 530 Ne- derlandsche pleegouders van Oosten- rijksche kinderen, die Vrijdagavond a s te Weenen zullen aankomen en tot 9 Juni in Oostenrijk zullen blijven, worden groote voorbereidingen ge maakt Voor hun verblijf te Weenen staat o m. op het programma een receptie bij den bondspresident en bij den burgemeester. 'doorsckrijaea of trar\ipireerea' Bestrijk de pijrvlijke. plaats met AKKERS Kloosterbalsem, Verzacht direct 50ct.perpot. In de gisteren gehouden vergade ring van commissarissen van de Kon. Ned. Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Ned Indië werd besloten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voor te stellen over het boekjaar 1924, behalve het reeds uitgekeerde interim dividend van 10°/0 over het kapitaal van f321.457.000 alsnog over't inmiddels tot f402 451.000 vergrootte kapitaal een dividend van 13°/o uit te keeren. Wij teekenen hierbij aan dat over 1919 45°/o werd uitgekeerd, over 1920 40°/o over 1921 31°/0 over 1922 26°/0 en over 1923 25°/0. zoodat gedurende deze jaren het dividend een gestage daling vertoonde, waarbij wij echter tevens moeten herinneren aan de vele malen, waarbij aandeelhouders een belangrijke bonus genoten. Ingezonden Mededeelingen. bedaart spoedig door gebruik van een paar Mijnhardt'sttoofdpijntableUen. 60 ct Waalwpsclie en Langslraatscne Courant Dit blad verschijnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door bet geheele rtfk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. Do Belgische libe.alc kabinets formateur M x heeft zijo opdracht to» het vormen eener aleuwe regeeriop weer In handen van den koning gesteld. MAATSCHAPPIJ VAN VERZEKERING OP HET LEVEN farrrn) W A A LW U K. Sinds dien had Jan Steinberg meermalen toen het gerecht hem al te dicht op dc hielen zat, op Ny-Slott eene veilige schuilplaats gevonden. Dan vertrok hij opnieuw, altijd op het onver wachts en nu en dan ontving Sophie Mosscr nieuws van licm, nu eens door een bedelaar, dan door een zwerver of eenig werkman die tijdelijk zonder kostwinning was. Men begrijpt de macht van Sophie, inde han den van zulk een man, Sophie, die Wladimir aan een hand leidde en vrij over zijn fortuin be schikte. Toen hij eindelijk heel en al zijn honger verza digd had, dronk Jan Steinberg nog een laatst glas wijn. Dan vroeg Sophie hem opeens: Gij zelf hebt den aanslag van de Grcnelle- straat gepleegd? Met een spotlach antwoordde hij ontkennend. Sophie Mosser, indien men het u vraagt, zeg dat gij er niets van weet gij zijt al te nieuwsgie rig-... - Voor de eerste maal sprak zij hem tegen en zeide, terwijl zij hem boosaardig aankeek: Jan Steinberg. Gij hebt ongelijk. Zooals wij tegenover elkander staan, moeten er geen gehei men tusschen ons zijn. Ik weet volkomen goed dat gij mij ln uwe macht hebt en om zoo te zeggen naar willekeur over mij kunt beschikkenmaar dan nog moet gij mij uw juk niet al te veel doen gevoelenTrek niet te veel aan de ketting, in dien gij ze niet breken wilt HU sloot de oogen half, tsrwtjl hg haar mst sombsran blik aankeak. En waarom mag Ik niet te veel trekken aan die ketting? De handen van Sophie Mosser bewogen zich zenuwachtig. Omdat ik wil dat gij ten volle en algeheel vertrouwen in mij hebt, snauwde zij hem toe. Steinberg stond op. greep haar bij de handen en antwoordde: Ziedaar een woord dat ik u verbied, nog ooit uit te spreken. „Ik wil", Sophie Mosser, dat zult gij niet meer herhalen. Neen, onder ons kent men die spreekwijze niet. „ik wil". Ik zelf heb het recht niet dat te zeggen. Herinner u dat. En dreigender-nog: Ja, herinner u dat, indien gij niet wilt ge kastijd worden, indien gij leven wilt. Neen, waarlijk, zij begreep het, zij was niet sterk genoeg tegenover dien man. Zij wierp zich voor hem op de knieën en vroeg vergiffenis cn genade. Minachtend dc schouders ophalend, richtte hij haar wederom op. Arme vrouw, mompelde hij, wat zijt gij zwak, en toch, hoe gemakkelijk neemt gij eene ge biedende houding aan. Alleen tegenover u ben ik zwak, omdat ik weet dat ik u gehoorzamen moet, verklaarde S^ pliie, wecnend van verkropte razernij. O, zij begreep volkomen goed dat het hart van dien man volstrekt onverschillig en koel voor haar was, dat zij enkel een werktuig was in zijne han den. En het kwelde huur onzeggelijk te zien dat zij misprezen werd door den eenigen man die ooit haar fier en verdorven hart had kunnen doen kloppen. Zij droogde hare tranen, deed zich geweld aan om wederom kalm te worden en zeide dan: Zie, Jan Steinberg, Indien gij wildet zoudt gij een veel aangenamer en rustiger leven kunnen lel den. Indien gij, in plaats van te moorden en 1c branden, zooals gij doet, vertrekken wildet met al het geld dat ik Wladimir zou weten te ontfutselen, wij zouden ons naar Corslka, of Sardinië, begeven, in dat warm land, aan den boord der zee, waar wij zeer gelukkig zouden zijn, zonder door iemand gestoord of verontrust te worden. Altijd droomcrijen, mompelde hij. Zij vervolgde: Nu, ln plaats van dat, loopt gij onophoude lijk gevaar gedood te worden, gelukkig nog in dien men u niet ophangt, of gij door den beul het hoofd nlst afgahouwd wordt. Hij haalde de schouders op, als om tc zeggen: „Dat het noodlot zich vervulie." Sophie Mosser, zeide hij, gij moest nochtans weten, dat al die onnoozclhcden op mij niet den minsten indruk maken. Het is de eerste maal niet dat gij mij aldus spreekt, en altijd bekomt gij den zelfden uitslag. Het hoofd van Sophie Mosser zakte moedeloos op hare borst. Dan, het opeens weer oprichtend en hem met vlnmmenden blik aankijkend, hernam zij eenlgs- j zins spottend: Wel, zeg mij dan toch clat gij mij bemint: nog nooit hebt gij inij dat woord laten hooren. En hij, met een boosaardigen glimlach: Ha, ja wel, ik bemin u, Sophie Mosscr, ver klaarde hij. Ik bemin u voor zoover als ik u noo- dig heb, en ik beken het, gij hebt mij merkwaar dige diensten bewezen. Zij stampte met den voet van gramschap, maar aanstonds daarop liet zij zich een angstkreet ont snappen. Verschrikt niet, sprak eene kalme, koele en licht spottende stem, ik zal u niet lang hinderlijk zijn. Renée in het midden der kamer staande, hield hen in bedwang met den revolver, door Jan Stein berg ter zijde gelegd, en waarvan zij zich eerst meester gemaakt had. De schroevendraaier had goed gewerkt. De schroeven waren spoedig verwijderd. Dan de deur geopend, was een lievige stamp voldoende geweest om den grendel te doen vallen en tegelijk had zij zich in het midden der kamer bevonden. Jan Steinberg had eene vreeselljkc verwcnsching uitgebracht. Hij was gevangen, gevangen door zijne eigen schuld cn door de onachtzaamheid van Sophie. Renée, met het pistool in de vuist en met vlam- menden blik, scheen vast besloten van haar wa- I pen gebruik te maken. De razernij van Jan Steinberg wus grenzeloos. Onbeweeglijk, met den vinger op den haan en den loop van den revolver op den gevaarlijken j nihilist gericht, vervolgde Renée: j Vreest niet, maar dat niet een van u belden eene beweging make, want ik zou mij in dc pljn- lijke noodzakelijkheid bevinden u neer te schieten. Men zou toegeloopen komen, ik ben er zeker van, want de deuren staan wijd open, en Ik zou dc waarheid zeggen, dat ik deu dader van den aau- slag hij generaal dc Thul gepleegd, dood gescholen heb. Zinneloos van machtelooze woede, wilde Jan Steinberg zich op de jonge vrouw werpen, maar de vlammende bikken weerhielden hem. Nader, bandiet, riep Renée, doe eene beweging en ik dood u. Sophie, verschrikt, waanzinnig van angst, zocht te vergeefs een middel om zich meester te ma ken van het kleine wapen, waarmede hare vijan din haar en Jan Steinberg bedreigde. Zoek niet hoe gij mij overmeesteren kunt, spruk Renée, die de gedachten van Sophie Mosser scheen te raden. Op dit oogenblik ben ik de sterkste en gij moet u onderwerpen. Erkent beiden dat gij overwonnen zijt, dat is het beste wat u te doen staat, geloof mij. En daar Sophie op het punt was tc antwoorden: Zwijg, snauwde Renée haar toe, of ik zeg wat ik van u weet. Overwonnen, bleef deze die daar aanstonds nog de gestrenge bewaakster harer gevangene mees- teres was, heweegloos, maar inwendig was zij woedend om hare onmacht. Ikr zeg u dat gij heiden niets anders te doen hebt dan u tc onderwerpen, hernam Renée op koelen toon. Wat eischt gij dun? vroeg Jnn Steinberg. Ik zal het u zeggen. Het zij zoo, spreek. Die vrouw, hernam Renée heeft in haar bezit al de sleutels van het huis. Ik wil dc sleutels van den gang en van de Ingangsdeur. Nooit, riep Sophie woedend. 't Is goed. Welnu, luistert. Gij zult mij die sleu tels geven vooraleer ik tot tien geteld heb, en in dien een van u beiden de minste beweging maakt, Ik heb het u gezegd, gij zult op hetzelfde oogen blik dood, of doodelijk getroffen ten gronde val len. Gij, Sophie Mosser. Gij, maar uw vriend de j eerste. Sophie kwam vooruit, de sleutels waren onder den hoofdpeluw van haar bed geborgen; zij nam ze en reikte ze aan Renée. Werp ze voor mijne voeten, op het tapijt, be- val deze: j Aunstonds werd dit bevel uitgevoerd. Bedriegt mij niet. Gij begrijpt wel dat lk uw beider lot, uw leven zelf ln mijne macht heb. Gij, Jan Steinberg, indien gij uwe schuilplaats ver- luat, wordt gij onmiddellijk gevangen genomen. I En men zal mijne getuigenis inroepen. En het geen ik weet, dat zal lk zeggen, niot» aai mij kun nen doen zwijgen, ik verwittig er u van. llarc smarten had van Renée, eene zwakke vrouw, de beradenste, de krachtdadigste en de geduchtste tegenstandster gemaakt, cn sterk door haren moed en vertrouwend in de vastheid harer gewapende hand, kon niets haar tegenhouden. Op dnt oogenblik was zij fier die twee ellende lingen, tegenover haar, schrikkend en bevend, in bedwang te houden en haren wil op tc dringen. Zij deinsde met afgemeten stappen achteruit tot aan de deur. Voorbij de kleine tafel gaande, zag zij het dolk mes en maakte er zich meester van, zeggende: Ik neem dit mes mede. Ik weet het niet, maur misschien kan het mij dienen. Den dorpel der deur bereikt hebbend, bleef zij staan. Sophie, beval zij, kom met mij mede. Werktuigelijk kwam zij vooruit, voortgeduwd door Jan Steinberg, die op brutalen toon hnur zeide: „Wel, ga dan toch" Sophie Mosser gehoorzaamde. Neem eene kuars. Ga vooruit, vervolgde Renée met eene korte, trillende stem, waaraan niets kon weerstaan. Vernietigd en verlamd door den schrik, nam Sophie Mosser eene brandende kaars. Vooruit, beval Renée nog eens. En zich keerend tot Jan Steinberg, die haar woedend aankeek: Gij, dank mij, zeide zij hem. Mijn plicht ge biedt mij u aan te klagen, maar ik zal dien moed niet hebben. O, antwoordde hij, haar met de vuist drei gend, wij zullen elkander nog wel terugvinden. Misschien wel. Maar dan zult gij van mij noch zwakheid noch plichtverzuim tc verwachten hebben; ik zal u onmiddellijk doen aanhouden. Als ik er u de gelegenheid toe laat. Neem gil dc sleutels, sprak Renée, terwijl zij nog een mlsprijzendcn blik op Jan Steinberg wierp en ga voorop, zeg ik u Sophie Mosser. Maar lk verwittig u nog een luatste maalgeen verraad, ziet ge. Er zal gebeuren wut God wil, maur lk zweer het u, bij (le minste verdachte beweging schiet lk u een kogel dwars door uw boosaardig hoofd. I)it maul wus Sophie in het geheel niet geneigd de jonge, gravin te verraden. Zij dacht aan het gevaar dat huar bedreigde en ongetwijfeld raasde zij inwendig omdat zij zich aldus had laten verrassen. Wordt vervolgd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1