OE ECHO VAN HET ZUIDEN s s m A A Sr in fm mm ig TWEEDE BLAD. GEMEENTERAAD. HERPT. Vergadering van den raad op Vrijdag 22 Mei '25 des 's nam. 7 uur ten raad- huize. VoorzitterH. J. v. Eggelen, Burge meester. SecretarisF. A. J. v. Liempt. Aanwezig allen. De Voorzitter opent de vergadering, de notulen worden voorgelezen en goedgekeurd Van Herpt. Aangezien in de vorige vergadering besloten was. met de kermis geen mallemolen of schommels te plaatsen en thans naar ik bij geruchte vernomen heb, door B. en W. aan Verhoeven toestemming is verleend een mallemolen te plaatsen, zou ik, daar dit zeer met het prestige van den raad verband houdt, gaarne van den Voor zitter zulks nu reeds vernemen, waarom ik ook liever niet wacht op de rond vraag. Voorzitter Wat daar zooeven is gezegd, daar is wel iets sprake van, doch in zooverre als dat op de kermis geen publieke vermakelijkheden komen doch de caféhouder J. Verhoeven heeft verlof gevraagd op zijn erf een malle molen te mogen plaatsen en daar is toezegging voor verleend, zulks kan door den Burgemeester verleend wor den. Misschien wil de heer van Herpt zijn bezwaren wel uiteenzetten. Van Herpt Mijne bezwaren heb ik de vorige maal uiteengezet doch thans had ik willen hebben dat het vorige raadsbesluit uitgevoerd had geworden, nu is als het ware een vondstje op gezocht waardoor toch toezegging kan verleend worden. Wat is er nu geschied; van eene uitvoering die bij j. Verhoeven zou gegeven worden werd een mededeeling voor het raam gehangen dat coupletten op den Herptschen mallemolen zouden gegeven worden toen ik dit vernam ben ik persoonlijk naar die uitvoering gegaan en heb toen enkele onschuldige Op verzoek van den heer Ceelen is het huis aan hem verhuurd voor den tijd van 10 jaren, bij B. en W. bestaat geen bezwaar hem van de huur te ontslaan mits de gemeente daar geene bezwaren onder lijdt. Aldus besloten. 5. Nadere bespreking afgraving Bernschen Dijk. Sedert de vorige vergadering hebben B. en W. het terrein opgenomen en zijn tot de wetenschap gekomen dat Twee tenniscostumpjes voor jonge meisjes: Het linksche model uit te voe ren in cerise shantungrokje gepli- seerdvan voren gegarneerd met room kleurige knoopen. Het kleedje rechts is vervaardigd van wit linnen-, afgezet met groene biezen en knoopen. de kosten van het kleine boschje ongeveer zouden bedragen f 1300. Voor dat bedrag zijn zij echter terug geschrikt en meenen dat het wellicht goedkooper is in zijn geheel wanneer het geheele bosch voorgenomen wordt te gelijk. Bij afgraving ligt het voor de hand, dat het werk goedkooper in een, dan Te Amsterdam werd door „Ons Huismet 2406 kinderen het lentefeest ge vierd. Op het terrein Westeroord werden dansen uitgevoerd om den Meiboom. coupletten op een draaimolen hooren zingen, niettegenstaande dat, toch waren volgens mij ter oore was gekomen coupletten daarvoor gemaakt, die men echter niet voor het voetlicht heeft kunnen krijgen na die actie, en door het toestaan van dit verzoek word het vorig besluit wel wat in het belachelijke getrokken en daarom was het beter geweest indien hier geen vondstje op was gezocht. Voorzitter is de heer van Herpt uitgesproken Vart Herpt, Ja, Mijnh. de Voorzitter. Voorzitter Uit differentie voor den raad is het vorig besluit gehandhaafd, er is totaal geen vondstje op gezocht. B. en W. beslissen over openbare vermakelijkheden Nu is door iemand, die zich door het vorig raadsbesluit benadeeldziet en die toch van de kermis profiteeren wil, gevraagd om op zijn eigen terrein een mallemolen teplaatsen. Ik heb in deze overleg gepleegd met B en W., alhoewel in de plaatselijke politieverordening, die mede gebaseerd is op de Gemeentewet, uitdrukkelijk staat dat de Burgemeester voor zulke zaken toestemming kan geven, ik acht deze interpellatie hiermede afgedaan en sluit er het debat over. Mocht er iemand zijn die overigens nog iets in 't belang van de gemeente wenscht te zeggen dan kan hij na afloop der agenda daarmee voor den dag komen, nu gaan wij over tot de agenda en is deze zaak gedaan. v. Herpt. Toch had ik gaarne nog een zinnetje willen zeggen. Ingekomen procesverbaal van kas- opneming, waar de raad hare goed keuring aan hecht. 3. Verzoek R. K. Politiebond St. Michaël om subsidie. Gezien de minder gunstige omstan digheden der gemeentekas stellen B. en W. voor geen subsidie te verleenen. Dienovereenkomstig besloten. 4 Verzoek G. Ceelen om ont slagen te worden van de huur zijner in drie termijnen kan geschieden. t'.B. en W. kunnen 'nagaan dat er grond genoeg beschikbaar is. Mocht dit niet h .t geval zijn dan zouden zi niet aan den dijk beginnen. Zij wenschen het geheel door een deskundige te laten berekenen, daar het niet eenvoudig is en erg werk zaam. Zij hebben hun toevlucht ge nomen tot een deskundige die dit evenwel niet kosteloos kan doen. B. en W. komen daarom met het voorstel f50 beschikbaar te stellen voor de voorloopige kosten, benevens de kosten van 3 menschen voor assistentie om te beginnen. Hierover ontspon zich eenige dis cussie omtrent het werk waaruit bleek dat het bosch in zijn geheel een om vang heeft van ruim 2 H.A.. dat het kleine boschje nog geen drie hont groot is, doch bewerkt wel 4 hont, dat de dijk bij afgraving eeri helling moet houden van 1 op 2 Meter, dat de kruin een breedte moet houden van 3 Meter, dat men later bij den raad met de begrooting zal komen, dat de kosten van omdoen hoog zullen zijn, doch dat men de voorloopige uitgaaf er aan zal moeien wagen. Het slot van het liedje is dat het voorstel van B en W. wordt aangenomen. 6. Wijziging gemeentebegfooting '24. Op de begrooting 1924 zijn enkele posten overschreden en wel wat be treft de brandbluschmiddelen, den keuringsdienst van waren, wegens het nijverheidsonderwijs te Heusden en omtrent het pensioenfonds. Omtrent dit laatste is wel eenige teleurstelling, doch betalen is de bood schap, dit bedraagt voor het weduwen- pensioen van wijlen onzen vorigen burgemeester tot een bedrag van f 486 36. Ingevolge de pensioenwet is de gemeente deze bijdrage verschuldigd en wel voor die ambtenaren die eerst niet voor pensioen in aanmerking wenschten te komen, doch volgens eene bepaling dit nog in konden doen bijdrage verschuldigd van 5 pCt. der jaarwedde genoten vanaf 1 Oct. 1913 tot 1 Juli 1922 en zij is verplicht deze te betalen. De secretaris heeft deze betaling zelf moeten doen. B. en W. hebben ge meend een poging te moeten doen op het gemoed van Wed. van Herpt om hierin te gemoet te komen, doch hebben tot heden nog geen succes daar er nog geen antwoord is terug gekomen. Indien er leden zijn, die er belang in stellen wat er geschreven is, dan wil de voorzitter dien brief wel voor doen lezen. Kouwenberg. Nu dan wil ik hem wel eens hooren. De secretaris haalt het correspon- dentieregister en leest den brief voor ongeveer het volgende inhoudende Voor wijlen uw echtgenoot is een bedrag verschuldigd voor bijdrage aan het fonds; deze heeft vroeger ver klaard niet deelgerechtigd te willen zijn in het pensioenfonds, heeftsteeds gezegd en gehandhaafd dat hij niet in aanmerking wenschte te komen voor pensioen, doch heeft kort voor zijn sterven nog bewerkstelligd dat zijne weduwe op pensioen aanspraak kon maken, zulks volgens eene toen pas uitgekomen wetsbepaling. Thans is de gemeente hiervoor een bedrag van f 486.36 verschuldigd, welke beslissing eene teleurstelling is voor de gemeente, de secretaris heeit zelf eene gelijke bijdrage moeten betalen, deze is op U niet verhaalbaar, doch meenen B. en W. een beroep te moeten doen op uw billijkheidsgevoel met liet oog op deze onredelijke en onrechtvaardige wets bepaling. Er werd nog gewezen op de uit drukkelijke afstandsverklaring van pen sioen in 1913. B. en W. zijn er zeker van dat toen hij in 1922 gebruik maakte vau deze wetsbepaling deze bedoeling bij hem nog levendig voor zat. Dit is eene aanleiding waarom ver zocht werd deze som te restitueeren. Daar er nog geen antwoord hierop is ingekomen kunnen wij nog zien wat er gebeuren zal en stellen toch maar vast voor dezen post te ver- hoogen met f486.36. Aldus besloten. Voorzitter. Dan zijn wij hier in het voorrecht dat in de gemeente 2 klokken zijn die dicht bij elkaar staan. Mijne meening is eene klok op te ruimen en wel de gemeenteklok, daar deze eene overbodige weelde is. 't Is wel eene moeilijkheid doch de klok op de kerk heeft eene nauwkeurige uuraanwijzing. Door te besluiten de gemeenteklok stil te laten staan zou dit eenige besparing geven. Kouwenberg. 't Is mij best. g|De Wilt. Ik vind eene klok voldoende. I |v. d. Broek. Ik vind het belachelijk dat op zoo n kleine plaats twee klokken zijn, op de nieuwe kerk is de klok een geschenk, die man die dat gedaan heeft moet het wel in zijn hoofd gehad hebben, een gemeente zonder klok vind ik toch wel erg. Voorzitter. De kerkklok heeft een nauwkeurige uuraanwijzing, overigens de klokken raken elkaar bijna. v. d. Broek, 't ls belachelijk dat ge die goede klok nergens zien kunt. Voorzitter Dat gaat buiten ons. v. Herpt. De gemeente zou misschien meer geld gehad hebben en ze beter zichtbaar hebben kunnen maken. v. Bokhoven.De inwendige inventaris van den gemeententoren heeft toch ook nog waarde. Voorzitter. Het uurwerk zou verkocht -.zouden zij dij gemeentebestuur om subsidie kunnen komen, maar het ligt er duimen dik op dat zij geen subsidie krijgen, dat is onnoodig. Van Herpt. Die klok is een geschenk, welk geschenk het Kerkbestuur gemeend heeft dankbaar te moeten aanvaarden, het kerkbestuur heeft natuurlijk ook gemeend die klok te kunnen onder houden, anders zou het er niet toe over gegaan zijn. Voorzitter. Een geschenk moet men altijd in eere houden. Van den Broek. Ik ben voor behoud, ik vind het verschrikkelijk iets dat daar al honderden jaren gehangen heeft zoo maar op te ruimen. Verhoeven. Dat zijn mijne motieven ook geweest in de vergadering van B. en W. Voorzitter. Ge zoudt ze als een oud stuk op het raadhuia kunnen plaatsen. Voor dit jaar staat er nog geld voor op de begrooting. Men zou ook een opzeggingstermijn in acht moeten nemen voor den opwinder. Van den Broek. Een opzeggingster mijn is niet noodig, al wil men ze morgen stil zetten dan zal dat al heel goed zijn, maar omdat de kosten zoo gering zijn zou hij ze toch willen hand haven ik zou ze dan toch laten draaien tot er een defect van eenige beteekenis aankomt. v. Bokhoven. Het is dan toch altijd nog een klok die wij gewoon zijn. v. d. Broek. Ge zoudt kunnen voor stellen om den toren af te breken. Voorzitter. Dat gaat niet, dan komt men in conflict met de commissie voor de monumentenzorg. We zullen er dan maar toe overgaan de klok te laten draaien tot er eenige reparatie van beteekenis aan komt. Aldus besloten. De Voorzitter sluit hierop de ver gadering. lamprobleem van J. Meijer. SB issi A Knippuzzle N" 5. Gevraagd wordt een speelkaart vol gens aangegeven lijn A. om te vouwen en daarna in te snijden zoodanig, dat er een opening ontstaat waar een dikke bierbrouwer door kan kruipen. Een foto van onzen Minister van Fi- nantiën, Colijngemaakt in het vuur van zijn redewelke hij hield op den Landdag te Bilthoven op 21 Mei. kunnen worden. van den Broek. Dat buitenkansje zal wel heel klein zijn. Voorzitter. Ze kan misschien wel niet veel opbrengen, maar het opwinden kost ook f30, wat dan niet noodig meer is. Verhoeven. Ik zou de klok laten draaien tot er groote kosten aan gaan komen. Voorzitter. Daar meende ik ook de aandacht op te moeten vestigen. v. d Broek. Wanneer wij deze klok afschaffen en ze wordt om de kosten verkocht, wanneer ze dan aan de andere klok zulke groote kosten gaan krijgen dat zij ze niet kunnen dragen, wat zal men dan doen. (Vervolg.) 3 Verzoek van het bestuurder ver- eeniging «Kaatsheuvels Belang" om een renteloos voorschot inzake den bouw eener muziekkiosk en een sub sidie in de gewone onderhoudskosten Het Bestuur van Kaatsheuvels Be lang deelt mede dat er voor den bouw van een kiosk geraamd op f 1900 nog f 600 in maximum tekort komt, welke som of zooveel minder als zal blijken voor den bouw voldoende te zijn gaarne als renteloos voorschot van de gemeente zou worden ontvangen. De vereeniging neemf de conditie op zich om telken jare minimum f 50 af te lossen doch is de groote mogelijkheid niet uit gesloten dat aflossingen door 'n hooger bedrag kunnen worden bespoedigd Voorts verzoeken zij voor de kosten van plaatsing en afbraak alsmede voor onderhoud der kiosk een subsidie van f 75 per jaar te willen verleenen. Tot dit verzoek is te meer aanleiding daar ook de kiosk te Loon op Zand gere geld hare onderhoudskosten vraagt welke geheel door de gemeente worden betaald, terwijl door de plaatsing van een nieuwe kiosk de uitgaven worden vermeden welke momenteel aan he maken van een plankier bij eventu— eele uitvoeringen op het Marktplein ten koste worden gelegd. Van deze subsidie zal jaarlijks desgewenscht rekening en verantwoording aan den Raad worden gedaan. Voorzitter. Ik geloot niet dat er vee bezwaren zullen bestaan om aan het verzoek te voldoen. Het is voor de gemeente maar een klein renteverlies Van Amelsvoort. Met zulke mooie beloften kunnen we het gevraagde niet weigeren. Het verzoek wordt met algemeene stemmen toegestaan. 4. Voorstel benoeming stembureaux voorde op 1 Juli a.s. te houden stem mingen voor leden van de 2e Kamer der Staten Generaal. De aanvulling dezer stembureaux wordt aan B. en W' overgelaten. Het kohier der straatbelasting voor het dienstjaar 1925 wordt vastgesteld op f 3845.75. Rondvraag. Van Amelsvoort Mijnheer de Voorzitter. In de vorige raadsvergade ring is een schrijven van mijnheer de Bruin en een rapport ter tafel geweest, over de Bouwvereeniging „St, Leonar- Oplossing vorige week: Wit: 17—12, 38—33, 36—31, 30— 24, 40—34, 35 4. Zwart alles gedwongen. dus". En daarover wenschte ik nog een enkel woord te zeggen. Ik zou deze treurige zaak niet meer hebben aangeroerd, doch nu acht ik mij ver dicht daartoe. Te meer nog omdat uit iet schrijven van Mijnheer de Bruin, duidelijk blijkt dat daar iemand aan iet woord is die niet de bedoeling heeft om meer klaarheid te brengen deze duistere zaak, doch wien het alleen te doen was om iemand ver acht te maken en iemands eerlijkheid i verdenking te brengen. En daarte gen zal ik mij blijven verzetten en liet zwijgen voor niemand en nergens, Die man^ heeft zeker gedacht «Lieg er, maar op los, er'blijftialtijd iets van langen". Doch dat gaat maar zoo.'niet.. Want al vloeit men over van haat en nijd en afgekeerdheid jegens zijn e— venmensch dan mag men nog geen eugens vertellen. Want zooals ik zeg M. de V. dat schrijven van de Bruin en al wat daarmee in verband staat zijn niets anders dan grove leugens. erst vertelde de Bruin in zijn schrij ven dat hij in een vergadering met de raadsleden gehouden verklaard en met bewijzen heeft aangetoond, dat van Amelsvoort onwaarheid vertelde toen hij op zijn afrekenlijstje neerschreef aan den voorzitter der bouwvereeniging 1660 te hebben overhandigd. De eerste grove leugen. Op die vergade ring heeft hij dat allerminst bewezen. Dit kunnen trouwens de raadsleden zelf getuigen die er bij tegenwoordig waren. En dat kan hij ook niet be wijzen om de doodeenvoudige reden dat dit bewijs niet bestaat. Want ee-" nige cijfers uit samenraapsels van boe ken zijn geen bewijzen. En dan nog samenraapsels uit boeken waarvan de Bruin zelf verklaart dat ze lang niet in orde waren. En werkelijk, boeken waarin bedragen van f 25000 niet ver antwoord zijn, volgens mijnheer de Bruin zelf, kunnen toch al moeilijk als in orde beschouwd worden. Op diezelfde vergadering heeft de Bruin persoonlijk verklaard dat van Amels voort de gelden niet meer in bezit kon hebben, omdat de heele som aan de destijds loopende rekeningen was uit betaald. Op de vraag van eender raadsleden hoe dan toch de gelden waren af gedragen. wijl volgens verklaring van de Bruin die geiden niet meer bij van Amelsvoort konden berusten, moest mijnheer de Bruin het antwoord schul dig blijven. En dat antwoord zal de Bruin toch eerst moeten geven, wil hij tenminste van eenig bewijs leveren kunnen spreken. Doch hij draait om de zaak heen. Leefde de vorige boek houder nog die zou het antwoord wel kunnen geven, doch misschien heeft men tot zoolang gewacht om deze zaak weer naar voren te brengen. Vervolgens wordt er nog gesproken van een gerucht als zou beweerd zijn dat de Voorzitter der bouwvereeniging f 1660 in bezit zou hebben. Een twee de schandelijke leugen. Nooit is dit door iemand beweerd die tenminste met de zaak iets te maken heeft. Wel is beweerd en blijkt al langer hoe duidelijker dat tengevolge der slordige onvolledige en nooit gecontroleerde boekhouding niet meer of tenminste heel moeilijk zal te achterhalen zijn, wat er met de verhandelde gelden be taald is. Dus van een „in bezit heb ben is nooit sprake geweest. Vervolgens zegt mijnheer de Bruin, dat hij zelf een rapport heeft samen gesteld, en dit rapport heeft voorgelegd aan twee hoogstaande deskundigenen dat deze twee er mee accoord gingen Als dit geen leugen is, is het een raad sel. Zet daar nu eens eventjes tegen over het rapport uitgebracht door het Centraal Bureau voor verificatie der Vereeniging van Ned. gemeenten. Daar leest men het volgende Het kastekort werd voor het eerst geconstateerd in hel rapport van 19 December 1922. Daarin zegt men dat het tekort was de som van f 1607.88 Het rapport van 4 November spreekt van een tekort van f 1548.88. En een ander rapport van 17 Juli 1924 zegt weer dat het den samensteller van dit rapport een raadsel is hoe er, van een -tekort kan gesproken worden. En intusschen is het dien mijnheer gebleken dat er toch weer wel een tekort is Al die hoog- staande personen op boekhoudersge- bied kunnen er toch geen wijs uit worden. Doch mijnheer de Bruin flanst een rapport in elkaar, dat klinkt als een klok en dat aanstonds door twee boekhoudersspecialisten wordt goed gekeurd. Voorzeker kranig werk. En ik wist niet dat er in onzen nederigen Berkdijk zulke knappe rapporteurs woonden. l Wt'. v:;„ KAATSHEUVEL.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 5