Aanbesteding. Houtsnijwerk- Gerookt Spek. Marktberichten. aanbesteden Het Buitenverfwerk I. C Mortier, Varkensvleesch A. APPELS, Gekookte Ham. GEMEENTERAAD. Hoogachtend, Uw dw. H. A. DE BRUIN, Seer. v. d Bouwvereeniging „St. Leonardus" BURGERLIJKE STAND. WAALWIJK- Geboren: Helena Alida, dv C T Wieringa en M C Mertens Lau- rentius P, zv J Pullens en A van Huiten Joh Fr, zv M de Gouw en A v d Velden Andr Adr, zv A F van Riel en A C van Sanden Adr W, zv A Bonis en A W Tim mermans Hendricus M C, zv J W Strikkers en J A Klerks Geertruida J Th, dv C L Schapendonk en M Vrijhoeven Maria P, dv A G Kroot en C J Klerx Johanna Th M, dv A C Vermeer en J M de Leijer Hendr M, zv F J Hensen en A G Melis Petronella M, dv J L Couwenberg en C M Kroot Huw. Aang. G v d Leest 29 j en L van Giersbergen 30 j LM Schapendonk 35 j en W J Bakkers 30 j G B Musters 26 j en H W Trommelen 20 j Huwelijken: Joh Th H Richters 31 j en Jac de Jong 28 j Adr A Baijens 28 j en P A v Woensel 23 j J M Nieuwenhuizen wed van M Paans 57 j en A M v Pelt 43 j A R v d Belt 30 j en A J van Hel voirt 27 j J Both wed van J M Blok 53 j en M Joh Both 57 j W P Braspenning 28 j en C P Treffers 24 jaar Overlijden: A v d Hammen wed van Jennetje Mieras 82 j Johannes Th Löwenthal 3 j Hendrica C v d Broek echtg van C Beerens 49 j Laurentius P Pulles 3d— Maria Th de Bruine 22 j Gerardus Schoe- mans echtg van Adr van Ree 85 j Johanna Adr v d Broek echtg van Jacobus Th Mahieu 50 j Cath C Klerx echtg van J van Huiten 73 j Ingekomen Alfred Giensberger van Brussel Vertrokken Sophia M Verhoof- stad naar Tilburg Th G A Caste- leijns naar Nieuwkuijk Mechalina P Casteleijns naar 's Bosch LH C Pullens naar Arnhem Wilhel mina A Weijermans en kind naar Amsterdam echtgen van J J van der Aa Clasina Waarts naar Os Gosuina van Hilst naar Helmond Anna A Grootte naar 's Bosch Carolina H Mommers naar Vaals Anna F M Pernot nsar Naaldwijk Joh G de Gouw naar Drunen. SPRANG-CAPELLE. Over de maand Mei. Geboorten Peter Jacobu* tv P Wagemakeis on G Dalmaijer Maria Pieternella dv A J v Dongen en M P Vos Cornelia dv J Verhagen en J C v d Schans Johannes zv J v Corstaoje en J C Buitenkamp Heiltje Maria dv H Mouthaan en H E de Lint Jacobus zv A de Jong en C Spuy- broek Hendrik Arnoldus zv J D v Beek en P J Versteeg Hendrik Martlnus zv P Taktor en A Kuup Adriaan Jacob zv A J Verhoeven en J J Blaokers Anna Bastiana dv C Timmermans en J M E Maat Jacoinina dC Bambacht eo A v Poer. Huwelijken D A Vos 27 j en C D Vos 25 j D M de Bruijn 26 j en N A C-aaijo 25 j A H Splerlngs 22 j en C Ros 22 j. Overlijden T v Don?eo 97 j, wedr van A Mjlegraaf H Korsten 65 j, echig van S Koning». DRUNEN. Over de maand Mei. Geboren: Johanna F dv Corn van Wezel-v Diunen Antonle tv C van Logten-v Engelen Maria A dv W Vri)hoevec-v d Lee Johannes P tv P Smits-Vesters Ma-gareta A dv PI L'ef'log—Smits. Overleden Johannes v d Wiel wedr van Huberdina Snelders 72 j Hendilkus Vrijhoeven wedr v Addana Klerks 73 j Adrianus v d Wiel wedr v Geertrudls Laaracker 71 j Maria van Herpt 4 m. Huwelijken Roeland J Smits wedr v Hemica v d Aa 56 j en Martha v d Hoven 29 j Johannes v d Brand 27 j en Aoiouetta v Loon 27 j Gerardus v Loon 27 j en Theodora v Spijk 27 j Johannes H Pulles 26 j en Theodora Verhoeven 23 j Cor nells M v Drunen 26 j en Wilhelmina de Gouw 23 j Petrus Pulles 28 J eu Hentica Vennlngs 23 j Adrlanos Jozen wedr v Maria Dieüssen 56 j en Nicola Nijs 49 j. BINNENLAND. De kwestie van Arendonk. „De R.K. Werkgever" schrijft over het optreden der arbeidsinspectie tegen de N. V. J. van Arendonk's Schoen- en Lederfabrieken te Tilburg o. m. Alleen een juiste controle van het aantal arbeiders op 4 Juli en het vast stellen van het toen aanwezig aantal had als basis voor verder onderzoek kunnen dienen. Ware dit geschied, dan zou ongetwijfeld afdoende zijn komen vast te staan, dat de firma zich steeds aan de door den minister gestelde voorwaarde heeft gehouden. Waar de minister zoo uitvoerig is met zijn uiteenzetting van het feitelijk verloop dezer aangelegenheid, meenen wij 's Ministers relaas nog met een vullen. Immers, daags nadat In een persbericht de aandacht van het publiek op het onduldbaar optreden der Ar beidsinspectie tegen genoemde firma gevestigd was, zond bedoelde ambte naar onderstaand schrijven aan de fa. van Arendonk: Breda, 18 Februari 1925. Hef door U of namens U in verschil lende bladen ingezonden stuk noopt mij tot verweer. De bedoeling van de controle op 3 Februari jl. was de gegevens te ver zamelen tot het opmaken van een pro cesverbaal wegens het niet nakomen der U bekende voorwaarde. Hiervoor moest het op dien dag aanwezige per soneel opgenomen worden, hetgeen zoo diende te geschieden dat een han dige advocaat de gevonden aantallen, niet kon bestrijden. Eene eenvoudige telling was natuurlijk niet voldoende evenmin als de loonlijsten voor dit geval een wettig en overtuigend be wijsmiddel waren. De eenlge manier of kent u mis schien een andere om tot het ver langde getal werkzame arbeiders te komen, was van alle aanwezigen de namen en voornamen op te nemen. Om absoluut zeker te zijn moest dit omvangrijke werk voor 12 uur afge— Ioopen zijn en daartoe het groot aan tal controleurs. Ik wil U zeggen, dat het mij spijt, dat deze moeite tevergeefs is geweest. Alhoewel U zelf overtuigd bent, dat het steeds de bedoeling is geweest het aantal arbeiders in de fabriek niet te zullen verminderen en de destijds waar nemende Directeur—Generaal van den Arbeid bereid is onder eede te komen bevestigen, bent U toch hiertoe over gegaan en voor mij beslist schuldig Door eene te ruime red ac tie van de M 1 n i s t e r i e e I e voorwaarde bent U er in ge slaagd het proces—verba a 1 te ontgaan.dochU wgegev en woord hebtU gebroken en in geweten bentU schuldig. De Hoofdinspecteur van den Arbeid. Hoofd v. h. 2de District der Arbeidsinspectie w.g. J. Asselberg. De vetgedrukte (door ons gespati eerde Redslotzin van bovenstaand schrijven is inderdaad het toppunt van onduldbair ambtelijk optreden. Nadat eerst in het schrijven erkend wordt, dat de geheele contröle op niets is uitgeloopen. wordt te firma toch door het Districtshoofd van woordbreuk beschuldigd, een beschuldiging die te minder kan worden geduld, waar de Minister nergens in zijn antwoord durft te betoogen dat er van eene opzettelijke ontduiking der gestelde voorwaarden sprake zou zijn, terwijl hij bovendien toegeeft dat uit de con troles van 1 en 31 October 1924 ge bleken was, dat het vereischte aantal arbeiders ofschoon niet bereikt, toch benaderd was. Wij vertrouwen dat „de kwestie van Arendonk" altans dit resultaat zal hebben opgeleverd dat het Districts hoofd in Breda in de toekomst van dergelijke onduldbare praktijken zal afzien, hetzij in de Pers, hetzij in briefwisseling zich te verweren tegen persberichten op een wijze zooals hij dit tot nu toe meende te moeten doen. Het zal mogelijk den heer Fleskens of een ander kamerlid aanleiding geven deze zaak nog niet te laten rusten GEMENGD NIEUWS. De Zweedsche kust is de laatste dagen bezocht door zware stormen. Ongeveer 80 lieden zijn verdronken. Tengevolge van de hitte zijn gisteren te Philadelphia nog 3 men - schen gestorven, te Pittsburg 2 en te Chicago 4. In den staat Ohio stierven 10 menschen. In andere staten werden 14 personen door elecetrisch geladen stormen gedood. Tc/wi|l overigens het weer over het algemeen goed was» stak op den eersten Pinksterdag In den middag In Midden Zweden plotseling eeo orkaanachtige storm op, hier en daar vergezeld van hagelbuien. Te Norkö- ping sloegen talrijke zeilboten om, waaibii 20 personen verdronken. Bovendien verloren 3 personen bij auto-ongelukken het leven. Voor de jtry In de Itallaansche stad Aqulla li een merkwaardig proces begonnen. In den dom van het stadje Celano in de Abruzzen werden reliquien van eesige martelaars in kostbare urnen bewaard. Op zekeren dag waren deze urnen verdwenen, en hun Inhoud lag verspreid op den bodem van het kerk gebouw. De opwinding der bevolking van Celano was ontzettend en nam nog toe, nadat de dief van de urnen door de gendarmes was ontdekt en naar het posthuis werd overgebracht. Het lokaal werd door de menigte bestormd en men haalde den dief er alt. Hij werd doodelijk gewond naar de markt gesleurd en aan eeo hek opgehangen. Het lijk werd vreeselijk verminkt en ten slotte verbrand. Thans staan 18 inwoners van Gelaoo In verband met deze lynchpartij terecht. Vijf gewapende roovers hebben een Inval gedaan In een bank gebouw en 10000 dollar meegenomen uit de safe, nadat zij de 13 bedienden met revolvers in bedwang hadden gehouden. B.L.E.S. is uitgenoodigt tot het spelen van een propagandawedstrijd te Werkendam op 20 luni a.s. tegen „Gorcum" (Ned. Korfbalbond West. 2e Klasse). Waalwijk, 5 Juni '25. Eieren 6"/,—7'/2 ct. Varkens f 15—f 21. '8 BOSCH, 3 Juni '25. Op de markt van heden waren aangevoerd 2072 stuks: 870 stuks hoornvee. 910 biggen. 82 zeugen. 64 schapen—lammeren. 146 kalveren. De prijzen waren als volgt Kalfkoeien van f 295—f 460 p. st. Kalfvaarzen van f 285—f 450 p. st. Magere ossen en koeien van f 185—f 000 Vette ossen en koeien van f 0.621 pd lekw Vette ossen en koeien van f 0.52i pd 2e kw Pinken van f 140f 235 per stuk. Zeugen van f 80—f 145 per stuk. Biggen van f 2.50—f3 00 per week. Schapen van f 30—f 55 per stuk. Lammeren van f 15—f 25 p. stuk. Handel vetvee vlug. Overigens traag. RECHTSZAKEN. Van 'n lastige klant. Op 21 Maart 1925 bezocht P. v. D. een geducht uit de kluiten gewassen jongen arbeider uit Dussen het café Rooij te Sleeijwijk. Aan den klant, die dronken was, werd verzocht maar liever op te slap pen met z'n drukte. „Ik zing als ik wil, en ik ga als ik wilwas hel bescheid geweest van den ongewenschten bezoeker. En toen de waardin haar zoon riep om beklaagde naar buiten te loodsen riep hij dreigend„Kom maar eens hier dan steek ik met een mes!" En 't slot was dat hij Adriana Kooij mishandelde en den boel in de herberg kort en klein sloeg. Toen hij zijn roes had uitgeslapen, schrok hij van de gevolgen van den drank en heeft sinds dien geen borrel meer gedronken. Moge de schrik er inblijven! 50 schadevergoeding, mitsgaders de doktersrekening werd door beklaagde voldaan. Tot verdediger koos hij zich mr. E. van Zinnicq Bergmann te Den Bosch. Het O. M. wees er op, dat nu toch alles nog maar niet zoo afgeloopen was. Na een optreden als van een woeste ling wordt er maar gedacht: ja, nu ga ik naar een advocaat, ik betaal de schuld en dan kom ik er wel af met een kleine geldboete of voorwaardelijke veroordeeling. Spr. achtte een gevoelige straf noodig en eischte drie maanden gevangenisstraf. De verdediger Mr. E. van Zinnicq Bergmann uit den Bosch gaf toe, dat beklaagde, een sterke lummel, zich vle gelachtig had aangesteld. Toch vond pleiter termen tot verzoek om voor waardelijke veroordeeling. „Je moet je niet zoo door den drank laten aanstellen als een heest", merkte de president aan beklaagde op, die be loofde: ,,'k zal 'r m'n best voor doen." Uitspraak 18 Juni. Proefkonijn? Voor het Kantongerecht alhier ver scheen H. S., slagersknecht te Den Bosch, beklaagd van overt reding dei- arbeidswet. De zaak betreft de slagerij Nouwens aan den Sluithamersbraaf te Den Bosch. De jurfidische vraag gaat hierover of de Arbeidswet al dan niet toelaat, dat in den slagerswinkel over een zeker aantal uren arbeid wordt verricht, wel ke onmiddellijk in verhand staat met den wensch der koopers of door klan ten gedane bestellingen als h.v. het uit- beenen en het maken van gehakt, zoo wel als anderszins. Aan de zaak voormeld bevindt zich ook een naar de eischen des tijds ingerichte werkplaats, welke ook be waarplaats zou kunnen genoemd wor den. Verdediger was Mr. van der Kun, Den Bosch. Wegens overtreding der Arbeidswet luidde de eisch van hel O. M. 4 maal 5,boete en 2 maal 3 boete te ver vangen door hechtenis. Uitspraak a.s. Woensdag. Boven zijn biertje. J. C. de J. bakker te Nieuwkuyk be vond zich dronken op den openharen weg en verstoorde er de orde. Des wege werd proces verbaal opgemaakt Voor het Bossche Kantongerecht werd beklaagde veroordeeld tot 10,boete subs. 5 dagen hechtenis. Verkeersveiligheid. J. v. d. M., autobusondernemer te Wijk had gereden met een goedkeu- ringsbewijs, dat omdat de tijd van geldigheid verstreken was niet meer dienen kon en was deswege door het Kantongerecht voroordeeld. De zaak diende voor het Kantonge recht te Den Bosch in hooger beroep. De uitspraak volgt nader. SPRANG-CAPELLE. Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente op Donderdag 4 Juni des namiddags te 3 uur. Voorzitter Edelachtb heer Meijer. Ongeveer kwart over drie uur opent de Voorzitter de vergadering; aanwe zig alle leden. De heer Verheijden zegt op de no- Daarin worden hem de volgende woorden in den mond gelegdEn dan denkt hij er aan, dat wij hier niet bij Brabant hooren, doch dat dit ge deelte van Brabant een gedeelte van Zuid Holland is. Wanneer men het raadsverslag in „De Echo van het Zuiden" naleest, waarin het doorhem gesprokene woor delijk is opgenomen, dan zal men daaruit bemerken, dat hij gesproken heeft over de groote „men". Hij is te veel Brabanter om zoo iets persoon lijk te zeggen. Hij wenscht dit dan ook alsnog gaarne in de notulen te zien gewij zigd. Het was eene waarschuwing om niet te veel te tornen aan „het histo risch gewordene", waaraan het Calvi nistische volk te zeer is gehecht. De Voorzitter zegt toe dat deze be merking in de notulen zal worden opgenomen. Aan de orde 1. Ingekomen stukken, a. Schrijven van de gemeenten Nieuwland, Werkendam ea, houdende het verzoek te willen medewerken om te komen tot verlaging van de sala rissen van burgemeesters, secretarissen en Ontvangers. Wordt voor kennisgeving aangeno men. 6 Schrijven van Ged. Staten, hou dende aanmerking op de instructie van den Gemeente Ontvanger. Ged. Staten achten het wenschelijk dat daar waar staat dat de rekenin gen moeten zijn ingezonden voor 15 Augustus, wordt gelezen voor 15 Juli De Voorzitter stelt voor, hoewel het practisch bijna onmogelijk is, aan het verlangen van Ged. Staten te voldoen, waartoe wordt besloten. c Schrijven van den R. K. Politie school, houdende het verzoek eene subsidie te willen verleenen. Op voorstel van Burg. en Weth. wordt afwijzend op dit verzoek beslist. d. Schrijven van het bestuur der Ned. Herv. Kerk, waarin erop wordt ge wezen dat volgens de bouwkundigen de heeren Kramers en Martens, de toren van de Ned. Herv. Gemeente te Capelle niet goed of voldoende is gesteld. Voorzitter. Burg. en Weth. hebben een onderzoek laten instellen en ver zocht daarvan een rapport te willen uitbrengen. Dit is nog niet ontvangen doch zoodra het binnenkomt zal het aan den Raad worden overgelegd. Verheijden. Wis is met dat onder zoek belast. Voorzitter. Een architect, een bekend torenbouwer. c. Schrijven van bewoners der Korte Nleuwstraat, houdende het ver zoek om dezen weg in beheer van de gemeente over te nemen. Voorzitter. Het is daar een polder weg en afgezien van andere bezwaren stellen Burg. en Weth. voor adressan ten te berichten dat deze weg niet in beheer van de gemeente kan worden overgenomen! Adressanten zal in over weging worden gegeven zich*tot het polderbestuur te wenden. Middelkoop. Ik kan hier wel een kleine toelichting geven. Het polder bestuur heeft een vorig jaar daar nog grint laten storten maar het is gewoon onmogelijk om daar eenlge verbetering te krijgen. Daar komt ook nog bij, dat de polder geen belang meer bij die weg heeft daar er slechts maar enkele perceeltjes grond op* uitwegen zoo dat het polderbestuur zich niet geroe pen gevoelt om daar een algeheele verbetering te gaan aanbrengen. Het is een geheel bebouwde straat geworden en daarom zal het 't beste zijn, dat de gemeente die overneemt. De heer van den Willigenburg kan begrijpen, dat de bewoners met een dergelijk adres komen maar waar het een polderweg is en de polder dus altijd het onderhoud heeft gehad, kan zou hij zoo zeggen, op het verzoek zoo I maar niet worden ingegaan, maar moet eerst eens worden onderhandeld en gevraagd worden wat zal worden bij gedragen, indien de gemeente daar een behoorlijke verbetering laat aanbrengen. Middelkoop. Die menschen hebben zich al eens tot het polderbestuur gewend, zelfs tot Ged. Staten, maar dat alles.heeft niets uitgehaald. Verle den jaar is daar nog een kar of wat grint opgebracht, maar men krijgt er geen verbetering om reden men er is gaan bouwen zonder dat er voor een rioleering is zorg gedragen. Nu kan men er onmogelijk iets van maken. Daar komt ook nog bij dat de mole naar van den Loonschendijk er gere geld met zware vrachten komt door gereden. Vroeger was er daar voor de voetgangers een aparte weg maar die heeft men laten vervallen en nu is de rijweg over de volle breedte gekomen. Voorzitter. Zou het polderbestuur niet genegen zijn daar, met subsfdie van de gemeente, een rioleering te laten aanleggen. Middelkoop. Het polderbestuur heeft daar niet het minste belang meer bij, Van der Hoeven. Het is een fout van het polderbestuur dat men daar niet tijdig genoeg heeft ingegrepen. Het heeft misschien, toen men er is gaan bouwen, er geen erg in gehad dat de aflossing voor water kwam te vervallen. Was de aflossing voor het water voor de huizen gebleven, dan had men daar een betere toestand ge- de huizen gebracht. Middelkoop. Door het bouwen is de rioleering komen te vervallen. Van der Hoeven. Maar het gaat nu toch niet op dat de kosten van een en ander op rekening van de gemeente worden geschoven. Middelkoop Daar zit absoluut niets onbillijks in. Kijk b.v. eens naar Rot terdam. Worden daar in een polder wegen aangelegd of aan bestaande wegen gebouwd, dan komen die aan stonds in onderhoud bij de gemeente. Van der Hoeven. Ik ben er niet tegen om daar verbetering te laten aanbren gen, maar men mag alle kosten toch niet op rekening van de gemeente schuiven. Michael. Naar mijne meening ligt het toch op den weg van Burg. en Weth. om met voorstellen te komen om den weg in eigen beheer over te nemen. De menschen betalen daar evengoed belasting en dan is het niet prettig dat men steeds door de modder moet baggeren, wil men zijn erf be reiken. Droogvoets kunnen ze daar dikwijls hun woning niet bereiken. Vraagt aan het polderbestuur wat ze jaarlijks aan de gemeente willen geven indien dit den weg in beheer over neemt. De heer Verheijden merkt op dat ook de gemeente Kaatsheuvel daarin wel ten goede mag komen omdat de bewoners dier gemeente er een even groot belang bij hebben. Het is nog een heel oude geschiedenis, maar in verband met deze kwestie wel de moeite waard om aan de vergetelheid te ontrukken en hier nog eens te memoreeren. Indertijd Is de heer P. Vermeulen van den Loonschendijk expres aan den anderen kant van den Loonschendijk gaan bouwen omdat Kaatsheuvel wel de belastingcenten opstreek, maar daar nooit iets in het belang van die bewoners liet doen. Rijken. Ik heb den weg in de herfst ook wel eens bekeken, maar dan moet ik zeggen dat het daar werkelijk on houdbaar is Het is er dan een mod derpoel en gezien de gewijzigde om standigheden acht ik het van de ge meente een plicht om den weg over te nemen. Voorzitter. Men zou aan Kaats heuvel ook kunnen vragen of die genegen zijn om daar eenige bijdrage voor te geven. Rijken. Dat zal Kaatsheuvel evenmin doen als dat ze dat voor de Katte- steeg heeft willen doen. Voorzitter. Voor de Hoogevaart heeft ze het toch ook gedaan. Van den Willigenburg. Ik geef in overweging om het adres aan te houden, en Burg. en Weth. opdracht te geven dat ze zich met belang hebbenden in verbinding stellen. (Wordt vervolgd.) NUMME ADVERTENTIëN. BURGEMEESTER en WET HOUDERS van Waalwijk zullen op Maandag 22 Juni v. m. 11 uur. ten Raadhuize 34862 van a. 23 arbeiderswoningen in de Besoijensche Steeg. b. 14 arbeiderswoningen Vooreinde- c. het perceel No. 59 Mi nister Loeffstraat. Voorwaarden van aanbesteding liggen ter inzage ten kantore van den Gemeente Opzichter. Complete sorteering IJ zerhandel; W A A L W IJ K. Heden noteer ik34739 GEROOKT BUIKSPEK 80 cent per pond. GEROOKT VETSPEK 60 cent per pond. GEROOKTE KINNEBAK (zonder been) 50 cent per pond. Dagelijks versch aan de meest concurreerende prijzen. Grootestraat 225, - WAALWIJK. Telefoon 56. STEEDS VOORRADIG 60) GEERTRUIDENBERG.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 10