1 Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Kinderen PUROL- „NOORD-BRABAND" P| Als Uw UMMER 45. ZATERDAG 6 JUNI 1925 48c JAARGANG. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegx.-AdresECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. EERSTE BLAD. Om toch maar zeker te zijn van den steun der handwerkslieden en klein- industrieelen, wist men van de z.g. roode zijde geen meer inslaand slag woord uit te denken, dan het volgende het kapitalisme vermoordt de klein- industrie, vertrapt het bestaan van den handwerksman. Onze kapitalistische maatschappij leidt met een besliste consequentie tot een steeds verder samentrekken van alle bestaande be drijven, zoodat ten slotte de mindere het zullen moeten opgeven en zich volkomen in de grootere zullen zien opgelost. Nu is dit punt juist zoo gevaarlijk omdat er hier werkelijk voorbeelden zijn aan te halen, waarbij hun stelling opgaat. Die voorbeelden worden met veel cijfermateriaal opgedischt Ons makkelijk te misleiden volk denkt niet verder na, en Iaat zich misleiden. Zeker het is waar dat in sommige takken van industrie steeds meer en meer de groot industrie zich doet gelden, de technische vooruitgang, onze moderne machines hebben hun deel daartoe bijgedragen. Dit geval doet zich o.a. voor in de auto-fabricage, het mijnbedrijf, doch hier tegenover staat dat in een land bouwbedrijf juist het tegengestelde valt op te merken. Hier immers krimpt het aantal groote bedrijven opmerke lijk in, terwijl juist de kleine- en midden-boerenstand in omvang toe neemt. Bovendien, wat die eerste gevallen aangaat, daarin is meer schijn dan wezen. Waar eertijds meerdere kleine be drijven bestonden, vinden we nu enkele grootere docheen naam- looze vennootschap, waar door het kapitaal van weinige bezitters is over gegaan op een massa aandeelhouders. En dan nog afgezien van dit alles, hoe weet een socialist dat die samen trekking zal voortgaan tot zoover als hij dat theoretisch beredeneert? Ook wat betreft het handwerk be hoeven we ons nog niet zoo ongerust te maken. Zeker, veel handwerk is door de fabrieken vervangen, als schoenmakerij, weef-industrie, enz., maar daar tegen over staan ook massa's andere werk zaamheden, waarbij dit tot nog toe niet is gebeurd en ook wel niet ge beuren zaltimmerlieden, metselaars, schilders, leidekkers, loodgieters, enz. De machines hebben zeker een aantal handwerkslieden buiten dienst gesteld, maar onze moderne tijd heeft er weer andere voor in de plaats gesteld. Hoevelen vinden thans geen bestaan als photograaf, electricien, rijwiel hersteller, en in het winkelbedrijf dat met deze in verband staat. Voor veel bedrijven, ik noem het bakkersbedrijf, is wel in de steden concentratie mogelijk, doch op het platteland zal dit vaak zijn uitgesloten. Dan zijn er nog altijd standen die nooit verdwijnen zullen, waarbij van concentratie van arbeid geen sprake zijn kan. Wel altijd zullen er dokters en apothekers, professoren, leeraars en onderwijzers zijn, zoo goed als journalisten en ambtenaren, advocaten en ingenieurs, noodig zijn om hun krachten aan het volk te geven. Wel altijd zullen wij bezitten kunste naars op velerlei gebied en mannen van wetenschap. Altijd een staf van geestelijke leiders van ons volk. Generaliseeren. vooral wanneer het in eigen kraam te pas komt, is o zoo gemakkelijk en 't wordt zoo graag en vaak zoo handig gedaan, meer dan de volle waarheid voorleggen, doch 't getuigt dikwijls van onmacht en waar- heidschuw zijn, en van dit euvel geloof ik dat niet alle linksche leiders vrij zijn. A. v. D. PLU1JM. BUITENLAND. Een correspondent van de Chicago Tribune meldt dd. Dinsdag het volgen de uit Peking: „Het Chineesche dept. van buiten— landsche zaken heeft vandaag een krachtig protest gericht tot de Britsche legatie nopens het schieten op Chinee sche oproermakers te Sjanghai op Zaterdag, waarbij twaalf personen werden gedood en vijf en dertig gekwest bij de twee keer dat het tot een botsing kwam. De Britsche lega tie heeft enkel langs een onweg be richten ontvangen over de troebelen, doch het conculaat blijft de zaak onder zoeken. Ofschoon de legatie ervan overtuigd is, dat stakingen en de stu dentendemonstraties door de Bolsje wieken zijn ingeblazen, heeft het bloed dat te Sjanghai gevloeid heeft de Chineezen van alle klassen in opwin ding gebracht. Gisteren (Maandag) werd te Peking een bijeenkomst ge houden van studenten. Daar werden felle redevoeringen gehouden en re soluties aangenomen. In die resoluties werd geëischt, dat. 1. alle buitenlandsche concessies en pachtgebieden zullen worden terug geven 2. de extra-territorialiteit en de gemengde hoven onmiddellijk zullen worden afgeschaft; 3. de Britsche politie in Sjanghai volgens de Chineesche wet zal wor den gestraft; en 4. de Britsche politie te Sjanghai zal worden afgeschaft. De Chineesche pers bepleit, naast het bovenstaande, dat de Britsche hoofdcommissaris van politie zal wor den vervolgd wegens „moord" dat Engeland excuses zal aanbieden dat er een voldoende schadeloosstelling zal worden gegeven voor de slacht offers en dat de in hechtenis gestelde studenten onmiddellijk zullen worden vrijgelaten. De Britsche legatie te Peking heeft, in afwachting van de uit Londen te ontvangen instructies, nog geen ver klaring afgelegd. Een R.C. bericht uit Londen van Woensdag meldt: De berichten uit Sjanghai luiden nog steeds ongunstig. De buitenlanders hebben van de autoriteiten aanzegging gekregen zich gereed te houden en zich te wapenen. De politie kreeg last, personen die zich tegen haar bevelen zouden verzetten neer te schieten en den buitenlanders werden revolvers verstrekt. Gisteren hebben de oproer lingen een Japansche ijsfabriek aange vallen. De politie deed van haar kant een aanval op een tramwagen met rebellen, waarbij een persoon werd gedood en velen gewond. De Amerikaansche vloot is nog niet aangekomen. Amerikaansche matrozen werden op post gesteld bij de water reservoirs, nadat een poging was ge daan om den watertoevoer af te snijden. Het aantal stakers bedraagt thans on geveer 40 000, meerendeels arbeiders der meelfabrieken. Bij de telefoon-, tram- en verlichtingsdiensten staakt een deel van het personeel. De Amerikaansche regeering heeft medegedeeld, dat 200 man van de schepen, welke voor Sjanghai liggen, aan land zullen worden gezet. Gisteren zijn reeds 200 Amerikaansche en 50 Italiaansche matrozen geland en men verwachtte de landing van Britsche en Japansche marinemanschappen. Volgens berichten uit New-York heeft het consulaire corps te Sjanghai bij de legaties aangedrongen op het zenden van meer oorlogsvaartuigen met het oog op den gespannen toestand. Te Peking hebben 10.000 studenten gedemonstreerd tegen de vreemdelin gen en om te protesteeren tegen het schieten op stakers te Sjanghai. Te Kanton, Tsjingtau en Moekden werd dit voorbeeld gevolgd. Nader meldt Reuter nog d.d. gisteren uit Sjanghai De tegen de buitenlanders gerichte stakingsbeweging breidt zich uit Alle aan buitenlanders toebehoorende fa brieken zijn er thans in betrokken. Dinsdagmorgen deed een menigte van 3000 man een aanval op een Japansche ijsfabriek. De politie schoot op de aan vallers, doodde er een en wondde er vijf. De aanvallen op buitenlanders, die alleen zijn, houden aan. De oproer makers wierpen met steenen naar de trams en kwetsten een aantal vrouwen. Vier afdeelingen Britsche mariniers zijn Dinsdag aan wal gekomen Woensdag zullen er evenveel volgen. ÖüIqAWAA lw U K. DOOP. ERVARING STERK. BINNENLAND. Teneinde de bezwaren, welke voor het publiek verbonden zijn aan de omzetting van hulppostkantoren in stations zooveel mogelijk weg te ne men, heeft de postadministratie be sloten verschillende beperkende be palingen, welke, wat den besteldienst ten plattelande betreft, tot dusverre bestonden, geheel of gedeeltelijk op te heffen. Zoo zijn de bepalingen, inzake de aanneming en uitreiking, c.q. uitbeta ling van waarde-zendingen en gelden, een bepaald bedrag te boven gaande, als volgt gewijzigd Kantoorhouders en stationhouders voor den postdienst, alsmede de be stellers, belast met de uitvoering van den besteldienst in buitenwijken, of in de aaneengebouwde kom van een plaats, waar een station voor den post dienst is gevestigd, nemen waarde- zendingen en gelden aan tot een on beperkt bedrag, behoudens dat stor tingen op postrekeningen een bedrag van f 1000 niet te boven mogen gaan, indien de doorzending naar het hoofd postkantoor denzelfden dag niet meer kan plaats vinden. Voor de uitreiking c.q uitbetaling van waardezendingen en gelden door bestellers in de vo renbedoelde plaatsen en buitenwijken vervalt de beperking tot f 1000 per bestelling en per belanghebbende eveneens. De bepaling, dat de bestel ler vóór zonsondergang met de aan genomen stukken en gelden uit de bestelling moet zijn teruggekeerd, resp. dat de uitreiking c.q. uitbetaling vóór zonsondergang moet kunnen plaats vinden, blijft van kracht. Onder bui tenwijken worden in het algemeen verstaan de buurten, gehuchten en localiteiten, tot den bestelkring van een post-, bijpost of hulppostkantoor behoorende, doch buiten de aaneen- gebouwde kom der plaats' gelegen, waar de bestelling beperkt is tot één- of tweemaal daags. In de vorenbedoelde plaatsen of buitenwijken zullen aangeteekende stukken, brieven en doosjes met aan gegeven waarde en gelden, waarvan de uitreiking, c.q. uitbetaling om de een of andere reden de eerste maal niet kon plaats vinden, ook zonder dat zulks door de belanghebbenden wordt verzocht, in de eerstvolgende daarvoor in aanmerking komende bestelling wederom worden opgenomen. Wordt ook dan de geadresseerde of diens gemachtigde niet thuis getroffen, dan kan uitreiking, c.q. uitbetaling alleen aan het kantoor geschieden. Gistermiddag is te Nieuwediep het eskader gevormd, waarvan de samenstelling dezer dagen reeds is medegedeeld, dat een oefenings- en vlagvertoonreis naar de Oostzee gaat ondernemen. De commando-vlag van schout-bij nacht K. F. Sluys, chef van den Ma rinestaf, die naar men weet het bevel over het eskader zal voeren, is giste renmiddag geheschen op Hr. Ms. Heemskerck, welke bodem dus 't Ad miraalschip van het eskader zal zijn. De gezant te Kopenhagen, Ridder W. L. F. C. van Rappard, zal van Denemarken uit aan boord van den kruiser „Java" de reis medemaken door de Oostzee naar Memel, Riga, Reval en Helsingfors. Op 67-jarigen leeftijd is in het Roode Kruis Ziekenhuis te 's-Hage waar hij door het ondergaan van eene ernstige operatie herstel van gezond heid had trachten te vinden, overleden jhr. mr. W. Roëll, kamerheer van de Koningin en Hofmaarschalk van de Koningin Moeder. De „Nieuwe Delfsche Courant", R.K. dagblad voor Delft en omliggende gemeenten, bestaat heden vijftig jaar. De Blue Band-Reis De fabrikanten van de bekende Blue—Band Margarine, N. V. van den Bergh, zullen dezen zomer aan een aantal kinderen van de lezers van 't Blue—Band—tijdschrift een reisje aan bieden. Voor de ouderen zal dit reisje Zwitserland ten doel hebben, voor de jongeren een uitstapje naar de bosschen of naar zee in Holland, waarschijnlijk Doorn en Zandvoort. In het bovengenoemde tijdschrift van 15 Mei 1925, no. 9, wordt een beschrijving gegeven over de Zwit— sersche reis, een 8—daagsche toer door het schoonste gedeelte van Zwitserland, n. 1. naar Brunnen aan 't Vierwoud- stedenmeer. Enkele kiekjes uit het reisplan geven reeds een voorproefje van wat den jeugdigen toeristen te wach ten staat. We laten hieronder nog volgen de voorwaarden tot deelneming, welke luiden als volgt: De gelegenheid tot deelneming aan de reizen worden opengesteld voor de kinderen van de lezers van het Blue Band—tijdschrift op de volgende voor waarden De adspirant—deelnemers moeten f 't afgeloopen jaar leerling(e) zijn ge-f weest van de hoogste klasse der Lagere School. Ambachtsschool, Vakschool, Industrieschool, Huishoudschool, M. U. L. O. school, dan wel van de derde klasse H. B. S.. Gymnasium Lyceum, Handelsschool, of van een overeen komstige, hier niet genoemde inrichting van onderwijs. Zij, die op het eindrapport het hoogste aantal punten behaalden, komen voor de reis in aanmerking. Bij gelijk aan tal punten zal het lot beslissen. De oudere leerlingen, van pl.m, 16—jarigen leeftijd gaan naar Zwitserland, de jongeren, van pl.m. 12—jarigen leeftijd, naar zee of bosch. Zoodra het eindrapport in hun bezit is, moeten zij een in het volgend tijdschrift voorkomend formulier invul len en dit ten spoedigste, doch uiter lijk vóór 21 Juli, zenden aan de Afdeeling Reclame der N V. van den Bergh's Fabrieken, Nassaukade 3, Rotterdam en op de enveloppe ver melden: „Blue Band—Vacantiereis". Leerlingen die op dien datum hun rapport nog niet hebben ontvangen kunnen dit alsnog inzenden voor wat betreft de buitenlandsche reis tot en met 27 Juli en voor de binnenlandsche reis tot en met 3 Augustus. Dit moet echter beschouwd worden als een uitzonderingsgeval en op het rapport moet door het hoofd der school een aanteekening worden gemaakt, dat dit rapport niet eerder kan worden ingezonden De reis naar Zwitserland vangt 10 Augustus aan, die in Holland voor de eerste groepen 1 Augustus. GEMENGD NIEUWS. In staatsmijn Hendrik werd de ongehuwde mijnwerker J. Merckers uit Merkelbeek door vallend gesteente getroffen en was op slag dood. De 50—jarige werkmeester J. H., gehuwd en wonend in de Gerbrand Bakkersraat te Groningen is heden morgen bij het kerkhof uit de open staande deur van de 2e etage eener confectiefabriek gevallen. Ernstig ge wond werd hij naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij korten tijd later is overleden. Te Veendam heett den 2en Pink sterdag de wed. Dodde haar 88sten verjaardag gevierd temidden van 157 kinderen, klein en achterkleinkinderen. Op een verboden rijweg te Hoens- broek overreed een motorrijder een tienjarig meisje. De motorrijder reed verder. Het kind is aan de gevolgen overleden. De politie heeft de zaak in handen. Een Berlijnsche koopman keerde gisternacht per auto uit Mecklenburg naar Berlijn terug. In de buurt van Fürstenberg zag de chauffeur plotse ling een groot hert, dat, verblind door het licht van de lantaarns op den straatweg was blijven staan. De chauf- feur kon niet meer tijdig stoppen, met het gevolg dat het hert overreden werd. De auto sloeg om en de chauffeur werd op slag gedood. De koopman en zijn vrouw kwamen er met lichte verwondingen af. Bij het schoenentoilet. Dient op goede crême gelet. De geweldige hittegolf, welke in het midden Westen heerscht, heeft zijn eerste slachtoffers reeds geëischt. Vier personen zijn door den bliksem gedood negen anderen zijn bij het baden en zwemmen verdronken Nader wordt uit New York ge seind Te Chicago en te New York zijn gisteren 10 personen tengevolge van een zonnesteek overleden. In de Mis- sisippistaten woeden hevige onweders tengevolge waarvan reeds 15 personen zijn gedood en groote materieele schade is aangericht. Men schat, dat de hittegolf en stormen alleen in Minnesota een schade hebben aangericht van 2millioen dollar. Ingezonden Mededeelingen. zich bezeerd hebben Waalwpsclie en l.aasslraatsrkr Courant, Dit blad verschflnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonuementsprfls per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rfjk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. Prfls der Advertentlën 20 cent per regel; minimum 1.G0. Reclames 40 cent per regel. Bü contract flink rabat. Advertentlën moeten Woensdag en VrUdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit ztyn. MAATSCHAPPIJ VAN VERZEKERING OP HET LEVEN -zuivere terpentijncrême. ytfii i* ft 11 -vfww. v.a Wi-M gebruik dan dadel iJV

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1