Brandkastje koop. MtterpacbüiiÉ. HET ZUIDEN publiek verkoop?» Bet voor- ei nagras Kris Harlong m M Notaris Middelkoop 100IL11D- publiek verkoopen: Fe jtebt V onze étalages reeds bezichtigd K vindt er zeker iets voor U geschikt. torn. P. van Zeist, publiek verpachten: Stootnen en Verven. po Stralende Zon", lTna A.A.FARO. Reederij AR1E SMIT SI „THOR" Willemstad op Dinsdag 9 Juni 1925. Bnitenslnfs op Woensdag 10 Jnni 1925. SprekerProf. Mr. J. E. Heeres lino van rwerp Belangrijk bericht voor de Dames Snperbe World Mleo en lusletanders. L. VAN WELL-APPELS een rasechte Groenendaler, een Brandkast, de Smederij Notaris Jansen verpachten NotarisVan Ham Notaris Canters NotarisVan Ham Grootestraat 209. - Telefoon 89. v. d. Eerden, Sprutol» de jacht publiek verpachten: A. P. C. Roothaert Notaris A. Schaap Landbouwershuis, 1925. Notaris R. Schaap publiek verpachten publiek verpachten HOOIGRAS. publiek verpachten: HUIS, VOORGRAS RIJWIELEN. WET op den dag der verkiezingen in te voeren, is practisch van geringe beteekenis, omdat de Wet er toch eenmaal was. P AAROENMAR ffcVGlV. DEMOCRATISCHE PARTIJ. r ADVERTENTIëN. M. VAN DER HAMMEN- en A. W. VAN DER HAMMEN, geven hierbij kennis van de ge boorte van hun Zoon. JAN. Rotterdam. 4 juni 1925. Baan 120. 34842 verdwijnen spoedig' dooreen pot teef. 34750 Qoed gedresseerd en waakzaam. Te bevragen Mlnlster-Loeffstraat 24, Waalwijk. Wegens overcompleet te koop aangeboden in prima slaat, buitenmaat 110 x 56 x 45 aan zeer billijken prijs. Brieven onder no der advert. Bureau van dit blad. 34843 Te koop of te huur gevraagd te Waalwijk voor direct of tegen 't voorjaar EEN FLINK Brieven onder no. der advert. Bureau van dit Blad. 34844 Het Waterschap „De Bin nen- en Buitenpolder van Baardwijk" zal op Dinsdag 16 Juni a s. des n m ten 8 ure in het Café van C. PULLENS „Vosje" aldaar, in twee perceelen, n.l. Den Binnenpolder voor één jaar. Den Buitenpolder voor drie jaren. De Voorzitter, JAC. KLERX De Secretaris, 34851 J. A.J. VANHEIJST. DUSSEN EN OMGEVING f>ndergeteekende maakt het ge- i ^achte publiek van DUSSEN en OMSTREKEN bekend, dat hij vanaf Maandag 15 Juni a.s. 34841 van wijlen den heer AUG. VAN BEURDEN voor zijne rekening zal voortzetten. Alle voorkomende werkzaam- i heden, zoowel boeren-, burger-, als andere werkzaamheden wor den vlug en billijk uitgevoerd. Hopende door accurate be diening ieders gunst waardig te worden verblijft hij A. Lensvelt-Gommers. NX E.W. KLIJBERG'-PERNOT'S STOOMSCHOENPABRIEK „HOLLANDIA" te Waalwijk, stelt vanaf heden betaalbaar: Bij de Incassobank te Amster dam en ten kantore der Vennoot schap te Waalwijk, Dividend bewijs no. 8 der 6 pCt. Culmulatief preferent winstdeelen- de aandeelen met f 60 en ten Kantore der Vennootschap te Waalwijk Dividend bewijs no. 8 der gewone aandeelen met f 50.— 34840 StoombOjartfabrieA TILBURG. 3181 te WAALWIJK, zal bij inzet op Dinsdag 9 Juni 1925 bij MAX GOVAERTS te Waalwijk en hij toeslag op Dinsdag 23 Juni 1925 bij W. VAN HELVOIRT te Baardwijk, telkens om 7 uur des avonds wegens hoogen leeftijd van den eigenaar J. A. v SCHI|NDEL: Het geriefelijk ingericht, ruim Schuur, Erf. Tuin en Wei land te Waalwijk, waarin sedert jaren prima melk zaak. Kad. Baardwijk E. 990. 688. 689, 913, D. 6. 217 en A. 146, samen groot 2.59 25 HA als: KOOP 1. Huls schuur, erf en weiland E.' 990 688 en 689, groot 0.52.95 H.A. KOOP 2. Weiland daarnaast tot het Spoor E. 913, D 6 en 217, groot 0 85 10 H.A. KOOP 3 Weiland „Koeweide- en de „Laageindsche Voor weide", A. 146, groot 1 21.20 H. A. Aanvaarding 1 NOV. a s 2/3 der koopsom kan als hyp. gevestigd blijven. 34796 te WAALWIJK, zal op Vrijdag 13 Juni 1925, voorm. 11 '/2 uur in de zaa| „Musis Sacrum" van Dames GERRIS te Waalwijk onmiddel lijk na de verpachting van de Maasmond, van ong. 100 H.A. Hooiland, onder WaalwijkBesoijen en Capelle. Voor de DIACONIE te Waal wijk en Besoijen, de heeren D. en S D. LANKHUIJZEN, A. NAAIJEN, M. C. v. D. POL, P. C. DE ROON, Wed. H. DE BIE en Mevr. Wed. O. W. H. v. TUSSENBROEK waaronder te Baardwijk Wei land, de Laageindsche Voor- weide, „1-0 Hont" Voor- en Nagras van den heer S. D. Lankhuijzen Zie biljetten. 34786 te WAALWIJK, zal 2. Vrijdag 12 Juni 1925, n.m. l'/a uur in café GOVAERTS te Waalwijk, namens de Heeren TIMMERMANS q q.. den BUI- TENPOLDER, familie RIBBIUS, de Qemeente WAALWIJK. W. VAN 1ERSEL, C. v D PAS, C. SMULDERS, I. v. KESSEL. e a Ü&HT Alsnog voor de Heeren TIMMERMANS de „NEGEN MORGEN" onder Eethen, zoo als afgebakend. 34781 te Raamsdonk zal te Raamsdonksveer op 12 Jont a. s. om 4 uur in het „Huis ten Deijl" Het Hooigras van 66 H.A. op den Grooten en Kleinen Kurenpolder onder Dussen 14 H.A. op den Oranjepolder aldaar; 4 H.A. op het pol- dertje de .Eendracht" aldaar. Alles breeder bi] biljetten en notitiën omschreven. 34852 te CAPELLE, zal in het openbaar A. Vrijdag, 12 Juni 1925, des v.m. om 10 uur precies in de „KORENBEURS-te Waalwijk: Perceelen onder Waalwijk en Besoijen voor Mevr de Wed. W. C. Vermeulen, de Heeren C. de Roon MzE. C van Dissel, W. B, Rijken, C. G H H. Meijer en voor de Herv. Kerk van Sprang. B. Vrijdag, 12 Juni 1925, des nam. om 5 uur bij L. F-VAN DONGEN te Capelle Perceelen onder Capelle. 's-Gra vemoer en Waspik voor Mej. de Wed. A. Sagt en voor de Heeren Janus Timmermans, A P. de Bruijn, P. Straver, O. van den Hoek, O. M. de Bie en J. W. van Oosterhout, alsmede voor de pro vincie Noordbrabant, de Besturen der waterschappen Nederveen en Klein Waspik en de beheerders van stegen in de Weslensche Buitendellen. Breed bij biljetten. 13849 te KAATSHEUVEL, zal krachtens Art 1223 B. W. 9 en 23 Juni 1925, 's avonds 7 uur bij JaN TREFFERS te Vrij hoeven Capelle Erf, Boomgaard, Weiland en Tuin, aan den Witten Dijk te Kaats heuvel, A. 156a. 237, 238 en 2519. groot 18,44 aren, eigendom van Adriaan v. d. Schans en in mon delinge huur bij Mathijs van Dongen Hzn. voor f 2.— p. week. j Te aanvaarden in het genot van de huur bij de betaling van den koopprijs. 34823 te houden door te DRUNEN in Juni 192 5. Woensdag 10, vóórm. 9 uur, bij VAN DER LOO Loeff te Haarsteeg. Vrijdag 12, vóórm 10 uur, bij SOMERS te Engelen. Maandag 15, 's nam. 1 uur, I bij LOUIS PRINSEN te Vlijmen. Zaterdag 20, vóórm. lO'/aUur, in het „WAPEN VAN AMSTER DAM" te Heusden. 34829 van het der Bergsche Maasgronden Donderdag 11 Juni 1925 voorm. half tien (Zomertijd) bij Wed. J. W. TEUNEN te Waspik Vrijdag 12 Juni 1925 voorm half tien (Zomertijd) bij Dames GERRIS te Waalwijk. j Zie boekjes en biljetten. Ontvanger Registratie 34798 Waalwijk. WAALWIJK bij de Markt. 34204 te KAATSHEUVEL, zal voor OERR1T DE ROON, 8 v T""*I HI/ A fVT Juni 1925, s nam. 5 uur precies J op het Stuk Onder Kaatsheuvel; 1 Voorgras van perceel tus- schen Rechtvaart en Zandschel, groot pl.m. 50 aren 2 Rogge naast Hannes Konings van perceel tusschen Rechtvaart en Zandschei, groot ruim 40 aren 3 Voor- en Nagras van perceel naast de Roer, tusschen Rechtvaart en Zandschel, groot pi m 50 aren. Onder Capelle aan de Dreef 4 Voor- en Nagras van perceel achter Kees Koenen (Zuidzijde)grootpl.m 55arenen 5 Voor* en Nagras van perceel naast 4, (Noordzijde) groot pl.m. 50 aren, 34822 4 en 5 vooraf te bezichtigen. Bijeenkomst bij 1. KANTOOR VAN RECHTSKUNDIG ADVISEUR. Haybnstbaat 5 nabij 't Station) '■-Hmtogbnbosch. Adviezen en bijstand inet be trekking tot processenstraf zaken, faillissementen, nalaten schappen, boedelscheiding, voog dg, curateele, echtscheiding, ar beidscontract enz. Behandeling van alle voorko mende Rechtszaken, aoowel Rechtbank als btf Kantongerecht, innen van Schuldvorderingen, regeling „aaken van debiteuren met hunne schnldeischers, maken van contracten, requesten enz. Degelijke en prompte afwerking. Billijke conditiën. ZONDAGS NA 1 UUR KANTOOR GESLOTEN. Door ons keurig, vlug en GOED KOOP werk breidt zich onze Cliënt èle steeds uit, TILBURG. 34622 was ondeugend geweest. Moeder had haar al zoo dikwijls ver boden om op het hekje te klim men en eindelijk, daar was zij gevallen. Aan huilen geen gebrek Beide knieën stuk, arm geschaafd en een buil op het hoofd. Lina's Moeder was gelukkig een ver standige Moeder, zij had jKlooster- balsem in huis en den volgenden morgen was er van de open knieën, de geschaafde arm en van de buil niets meer te be kennen. U heeft toch ook een potje Kloosterbalsem in huis om te gebruiken voor al die kleine ongemakken die iederen dag voorkomen En bovendien in dezen tijd voor zonnebrand, smetten en insectenbeten. Een groote pot kost maar f0 50 en is overal verkrijgbaar. 34856 Oij kunt alle een gelukkig en voorspoedig jaar 1925 hebben, indien U met uw REPARATIE of het zij bij aanschaffen van een NIEUW RIJWIEL, banden, lam pen of ONDERDEELEN naar de meest bekende en vakkundigste inrichting van Waalwijk gaat. Nergens vindt ge een grootere keuze in diverse artikelen Speciaal maak ik U attent op mijn groote verscheidenheid in U vindt bij mij elk gewenscht merk, zoowel in ENGELSCH of van de meeste 1ste Klas HOL LANDSCHE fabrikaten,o.a. Rudge Withword. Fongers, Gazelle, Union, Burgers E. N R., Bato, Batavus, Magneet, Eijsinck, enz. enz. Steeds voorradig diverse PH1LIPS LAMPEN voor Automo bielen, Motorrijwielen, Rijwiel lampen, Zaklampen enz. Diverse Olieën, Benzine. Dunlop Auto- en Motorbanden. 33995 Aanbevelend. Bondsrijwielhersteller. Waaiwljk-Besoljen. Het besluit om de nieuwe TARIEF- Het streven bij de verkiezingen blijft onveran derd Afschaffing van de Wet, door Vrijhan delaren in de Kamer te brengen. 34847 COMITÉ VAN VERZET TEQEN PROTECTIE. S L I KKER VEE R. Te! No. 201. van Drongelsche Veer voormiddag 3 uur. van Willemstad 's namiddags terug 1 uur. van Drongelsche Veer voormiddag 2 uur. van Buifensluis 's namiddags terug 1.30 uur. 34845 DE DIRECTIE. op MAANDAG 8 JUNI 's avonds 8 uur in „Musis Sacrum" te Waalwijk. van 's-GRAVENHAOE. GELEGENHEID TOT DEBAT. ENTREE VRIJ. ddt* Ook de Dames worden verzocht de vergadering bij te wonen. 34846 /"Jndergeteekende maakt het geachte publiek van Waalwijk en Omgeving bekend, dat hij den alléénverkoop heeft gekregen van de Wereldberoemde Zijn deze CORSETTEN sterk, elegant en goedkoop, wat nog meer zegt is dat ze bovenal zijn de Corsctten voor de vrouw. Ziehier wat de bekende doktoren daarvan schrijven: De WelEd Zeer Oeleerde Heer Dr. W. A. F. T. L. J. MENDELS, Vrouwen arts te Amsterdam in de VOX MEDI- CORUM o.a.: „Dat dit combinatie product „SUPERBE" aan alle eischen voldoet, blijke wel voldoende daaruit, dat zelfs zeer corpulente Dames, die anders nooit voldoende steun konden vinden, met behulp van het SUPERBE CORSET al hun klachten zagen ver dwijnen en zich weer normaal konden kleeden en bewegen. De WelEd. Zeer Geleerde HeerDr. P. J. DE BRUINE PLOOS VAN AMSTEL in het Medisch Weekblad o.a. Dr. W. A. F. T L J. MENDELS noemt dit corset een practische, uiterst een voudige oplossing van het corset- vraagstuk. Dit is het inderdaad. De vrouw wil niet leven zonder corset, welnu dan is dat er één voor haar zonder al de bekende nadeelen, kunnen ook wij ons ten volle bij deze uit spraken aansluiten, na eveneens deze voor de gezondheid zoo belangrijke aan gelegenheid te hebben onderzocht. De WelEd. Zeer Geleerde Heer Dr. J. NORD, Den Haag. 0. a Wij voegen hieraan bovendien nog toe, dat het corset „SUPERBE" niet slechts het vraagstuk oplost voor abnormale gevallen, doordat buikband en corset op doelmatige, vernuftige wijze zijn gecombineerd, maar dat het dragen ervan ook aan de meest physiek normale vrouw ten goede komt en kan worden aanbevolen, daar ook deze nu eenmaal een corset verlangt. Zij gebruike dus het corset „SUPERBE" dat de buikorganen voldoende steun verschaft niet verschuift, den rug steunt, borst- en buikademhaling het minst be lemmert en het figuur behoudt. 34853 LET GOED OP! Alleen voor Waalwijk en Omgeving verkrijgbaar bij Vraagt zichtzendlngen. Het verplicht U tot niets. Heerenhiiis. i I Dcpata Th. v. d. Sanden, Gr«ot«str. Kaatsheuvel: Firma N. Stravara, Hdat. Wielrijders! t Openbare Vergadering

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 2