DE ECHO VAN HET ZUIDEN FEtlLLETOM 6~t>-/92<£nxv No. 43 Zaterdag 6 Juni 1925 TWEEDE BLAD. ZEerw. HeerADR. VANERP, pastoor St. Clemens-parochie. 9 Juni 1900. 9 Juni 1925. Geboren te Berchem 25 Dec. 1876. Priester gewijd 9 Juni 1900. Assistent te Neerbosch 1900 1902. Kapelaan te Volkel 1902 1910. Kapelaan te Cuyk a. d M 1910 1917. Rector „Zusters van Liefde" Moeder huis Tilburg 1917-1922. Pastoor Baardwijk 27 Jan. 1922 Het programma der feestelijkheden ter gelegenheid van het zilveren pries terfeest van pastoor Van Erp, luidt als volgt MAANDAG 8 JUNI 1925. 's Avonds om 8 uur zal door plechtig klokkengelui het feest worden aange kondigd. DINSDAG 9 JUNI 1925. De parochianen worden beleefd ver zocht om 8 uur de vlaggen uit te steken 9'/2 uur. Plechtig afhalen van den Jubilaris aan de pastorie door het Kerkbestuur en Eere-comité en een stoet van bruidjes. 10 uur. Plechtige Hoogmis van dank zegging met assistentie, op tc dragen door den jubilaris en feest predikatie door den ZeerEerw. Pater Urbanus. De liturgische gezangen zullen worden gezongen door het gemengd koor der parochie. 12—U/2 uur. Receptie aan de pas torie. 7'/2 uur. Concert, aangeboden door de patronaatsharmonie „St Jan" en de Liedertafel „Tot bloei der Toonkunst". WOENSDAG 10 JUNI 1925. 7'/2 uur. Huldigingsavond door de verschillende organisaties der parochie, waarbij aanbieden der geschenken met opluistering der patronaatsharmonie R.K. Kerkkoor en Gymnastiekvereen. (Alleen toegankelijk voor Heeren en Jongens boven de 16 jaar.) DONDERDAG 11 JUNI 1925 2 uur. Huldiging door de kinderen 59) TWEEDE DEEL. der Bijz Meisjesschool. 7'/2 uur. Huldigingsavond door de Congregatie, waarbij aanbieden der geschenken, zang van het dameskoor der Congregatie en opvoering van een tooneelstuk door de R K. Propaganda club. (Alleen toegankelijk voor Dames GEMEENTERAAD. RAAMSDONK. Openbare spoedeischende vergade ring van den Raad dezer gemeente op Zaterdag 30 Mei des avonds ten 6 uur. Voorzitter Edelachtb. heer Moons. Ongeveer kwart over zes uur opent de Voorzitter de vergaderingafwezig de heeren P. van Dongen Recter, Van Dongen-Torman, De Jong, D. Lank- huijzen en Van Seters. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. Aan de orde 1. Conversie geldleening. Voorzitter. Ik heb gemeend deze spoedeischende vergadering te moeten bijeenroepen omdat al lang is uitgezien om een conversie leening te kunnen sluiten. Hedenmorgen is van de firma Staal Co te s Hage een schrijven inge komen waarin deze zich bereid ver klaart eene onderhandsche leening, groot f 310 500 te plaatsen tegen een koers van 100 °/0 rentend, 5'/4 °/0 en tot het converteeren van een 6 °/0 geld leening, primitief groot f 337 000 op voorwaarden, dat eerst na 5 jaar de leening kan worden opgezegd. Aangezien men tot Woensdag zich aan deze aanbieding wenscht te hou den en de goedkeuring daarvan nog aan Ged. Staten moet worden opge zonden, kan het niet anders of deze vergadering moest heden wel worden gehouden Burg. en Weth. stellen voor tot deze leening over te gaan. De aflossing zal f 8000 per jaar bedragen. Van enkele andere firma's zijn ook nog aanbiedingen ingekomen, doch de aanbieding van de firma Staal Co. te 's Hage is voor deze gemeente hei voordeeligst. Bovendien bieden de andere firma's niet meer dan f 100.000 aan. n Van Woerden. Zijn dan alle 6 °/o leeningenr weg. Voorzitter. Ja. Van Woerden, Burg. en Weth. zijn dus de meening toegedaan, dat de rentestandaard niet lager meer zal gaan. Ik vraag dit omdat men 5 jaar lang aan deze leening vastzit Voorzitter.- Dat is heel moeilijk te zeggen. Weten doen wij natuurlijk niets, dat kan niet, maar als men eens nagaat dat groote gemeenten als Am sterdam, Rotterdam, Delft, den Bosch en meer andere maar tegen 98 °/o zijn klaar gekomen, dan kunnen wij zeer veilig op den conditie ingaan. Schoenmakers Mij dunkt ook, dat het nu goed te wagen is Met algemeene stemmen wordt het voorstel van Burg. en Weth. aange nomen. 2. Ingekomen stukken Schrijven van de heeren De Jong en Lankhuijzen dat ze tot hun spijt ver hinderd zijn deze vergadering bij te wonen. Een schrijven van de RK. Politie bond om een subsidie, wordt aange- houden tot bij de behandeling van de begrooting. Schrijven van Ged. Staten, houdende I goedkeuring van het Raadsbesluit tot het verhuren van 3 bovenlokalen der school op het Heereplein aan het bestuur der Vereeniging tot stichting en instandhouding van een vergader lokaal voor Protestantsche belangen Schrijven van Ged. Staten, houdende eenige bedenkingen tegen de bedrijfs- verordening van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf en het Vleesch- keuringsbedrijf. Deze verordeningen worden aan de hand van die bemerkingen herzien en opnieuw vastgesteld. Schrijven van Ged. Staten, houdende verzoek om het Huishoudelijk regle ment van de commissie tol wering van schoolverzuim in dier voege te herzien, dat het overeenkomt meteen laatst genomen Kon. Besluit. Ontwerp besluit tot wijziging Ge- meente-begrooting dienst 1924 en 1921 en die der bedrijven. Conform het voorstel van Burg en Weth. wordt besloten. Vaststelling voorschot voor het bijzonder onderwijs. Wordt besloten vast te stellen 1. Voor de scholen voor gewoon Lager Onderwijs, a. op het Dorp f7 15 per leerling, b. op het Veer f7.79 per leerling. 2. Voor de scholen voor uitgebreid Lager Onderwijs te Raamsdonksveer f 9 75 per leerling De heer Van Woerden vraagt of het behandelen van deze punten in zoo'n onvoltallige vergadering geen bezwaar op kan leveren. Voorzitter. Neen, absoluut niet. De vergadering kan worden gehouden, dus kunnen er ook besluiten worden genomen. Bovendien zijn het allemaal administratieve zaken die wettelijk geregelijk moeten worden De heer Van Woerden wijst op den slechten toestand waarin de straat ver keert voornamelijk dat gedeelte bij Schoenmakers. Door het opbreken met het leggen van de Waterleiding is het als het ware onberijdbaar daar. Voorzitter. Wij hebben met de directie van de Waterleiding een en ander nagegaan en nu beroept zich de Waterleiding Mij er op dat daar, waar de wegen zeer, zeer slecht waren, ze geen goede wegen kan brengen, wat op zichzelf zeer logisch is Echter zal men zien dat zooveel mogelijk alles in orde wordt gebracht. Schoenmakers. Een groot gedeelte is al goed in orde gemaakt. De heer Broeders wijst er op dat, nu de meeste aansluitingen aan de Waterleiding tot stand zijn gekomen, men kan zien dat men last gaat krijgen met de aflossing van het huis water. Vroeger was men, doordat men moeilijk aan water kon komen, daar wat zuiniger mee. maar nu men het zoo maar voor het pakken heeft, is men er wat royaler mee met het ge volg dat er meer water afgelost moet worden. In enkele stegen vooral in de Hoepelsteeg eft Zwanesteeg, is zulks erg. Het water blijft voor de huizen, vooral die achteraan zijn ge legen, staan wat oorzaak is dat zich daar modderpoelen vormen die vooral bij warm weer een ondraaglijke stank gaan verspreiden. Moet de gemeente voor een en ander zorgen of is dat daar alles particulier terrein. De kwestie is dat daar van medische zijde klacjiten zullen komen. Voorzitter. Burg. en Weth. hebben hierover ook al eens van gedachten gewisseld, maar het is om het tot een goede oplossing te brengen, een moei lijke zaak, vooral omdat het daar alles partieulier eigendom is. Zegt er maar een dat men er moet af blijven, dan heeft men daaraan te voldoen. Een goede, afdoende oplossing zal zeer veel geld kosten. Daarom zoeken Burg en Weth. nog naar een andere oplossing want weldra zal men tot een toestand daar komen, die niet kan bestendigd blijven. De heer Broeders zegt dat de toestand in de Hoepelsteeg nu al ontoelaatbaar is. Den eene voor den anderen bewoner neemt van die maatregelen en zeggen maarAls wij het maar kwijt zijn Voorzitter. Dikwijls zijn het ook van die burengeschiedenissen. Broeders. Dat is wel zoo. De kwestie is maar dat de gemeente er geen last mee kan krijgen. De menschen kunnen in die gevallen de hulp van de Ge zondheidscommissie inroepen en dan zit men te kijken. De Voorzitter zegt over dergelijke gevallen al eens menschen bij hem gehad te hebben. Er waren er die een dam hadden opgeworpen om het water tegen te houden. De heer Broeders weet plaatsen waar vroeger een sloot was doch waarvan de bewoners grond hebben gemaakt. Had men die niet gedempt, dan zou men nu van de aflossing van overtollig huiswater geen last hebben. 1 Voorzitter. Dat is in den regel zoo Eerst heeft men wat, wat men voor zichzelf tracht te houden en dan moet de gemeente maar komen om de zaak weer in orde te maken. De kwestie zal echter grondig door Burg, en Weth. worden nagegaan.- De heer Kanters wij§t er op dat de pad bij Verschure in slechten toestand verkeerd tengevolge van een kleinig heid. Het water wordt daar opgehouden, wordt zulks belet of wordt er last ge geven dat er een zinkputje moet worden aangelegd, dan is de zaak in orde. De Voorzitter zegt dat het daar ook particulier eigendom is wat echter bij de publieke dienst is ondergebracht. Hij zal naar een en ander"een onderzoek instellen. Broeders. Het rookverbod, is dat al in werking. Voorzitter. Ja. Er zijn al enkele per sonen gewaarschuwd De eerste maal wil de politie, omdat het een geheel nieuwe maatregel betreft, het bij een waarschuwing laten. De boeren en werkgevers zijn aangezegd dat er een bordje moet hangen waarop staat aangegeven dat het rooken op de erf of werkplaats of schuur verboden is. Broeders lk ben maar bang dat het niet veel zal uithalen. Voorzitter. Dat moet U niet zeggen. De menschen zijn er nu al blij mee nu het door de overheid is verboden. Broeders. Het kan verkeeren zei Brederode. Er zijn meer van die verordeningen in het leven geroepen waaraan men de hand niet heeft gehouden. Voorzitter. Hier zal toch streng de hand aan worden gehouden en dat moet wel ook, want men heeft toch al genoegzaam bij ondervinding hoe Damprobleem No. 10. K. C. de Jonge. Oplossing vorige week: 1 Vit: 33—28, 38—32. 39—33, 37—31, 28—22, 30—24, 25 3. voor zwart alles gedwongen. gevaarlijk het is en wat voor gevol gen het voor de gemeente kan hebben. Daarna gaat de raad over in ge heim Comité ter behandeling van be zwaarschriften tegen aanslag vergun ningsrecht drankwet en schoolgeld. HET SINT JORISGILD TE WAALWIJK. 1548—1878. van „DE ECHO VAN HET ZEIDEN". Aangezien gy zoo goed en dienstvaar dig voor mij zijt. beste vriend, zoudt gij zelf mijne juweeleli niet. te gelde kunnen maken? Paulin schoot in een schaterlach. Ha, ha, dat, neen. Neen. denk daar niet aan, beste mevrouw. Een koetsier juweelen gaan verkoopen. Wel, men zou hem dood eenvoudig in verzekerde bewaring houden, tot by duidelijk bewezen bad, boe die ju weelen in zyn bezit gekomen zyn. Nu, 'tis dal juist wat gy niet wenscht. Er moet dus een ander middel gevonden worden. En zie, wilt gy iets doen? O, bet zal zeer eenvoudig z.yn, geloof me. Kom met my mede naar de Pompstraat. Mijn vrouw zal het u niet kwa lijk nemen, wanneer ik baar de noodige uit leggingen zal gegeven hebben. De kleine, die binnenkort veertien jaar oiul zal zijn, zal by ons slapen en gy zult tot morgen vroeg in baar bed de noodige nachtrust ne men. Dan, wanneer bet volop dag is. vervolgde "de brave man, zullen wy den oom myner vrouw gaan' vinden, di edeurwaarder is in bet ministerie, en die uw juweel zal gaan verkoopen. I)an zult gy kunnen gaan waar gy wilt, met bet noodige geld op zak om in uwe eerste behoeften te voorzien. Zeg my. is bet zoo goed? vroeg de Koet sier. Haast u my te antwoorden, want Co cotte wordt ongeduldig. Het arme beest ver langt naar zyn stal. Welaan, stap in. O, ik dank u. Ik dank u uit geheel m'n hart. beste man. riep "Renée van vreugde uit, en /.ij nam wederom plants in het ry- tuig. Vrouw Marianne Ver gé was alles behalve gesticht om midden in den nacht te mogen opstaan en plaats te maken voor die vreem delinge. welke op zoo'n zonderlinge wyze in bare nederige woning aanlandde. Maar bet schoone en engelachtige gelaat van Renée wekte al spoedig de genegenheid op van de koetsiersvrouw. Het nachtverblijf dat Paulin Vergé haar aldus bezorgde, was voor de ontsnapte ge vangene een ware en kostbare weldaad. Inderdaad, wat zou /.y gedaan hebben tot bef aanbreken van den dag. zoo geheel alleen op goed geluk in de straten van Parys. Aan welke onaangenaamheden en gevaren zou /.y bloot gesteld geweest zijn. Vermoeid, gebroken, uitgeput door de vreeselyke ontroeringen welke zy doorstaan bad, sliep zy. zonder wakker te worden, tol negen uur in den morgen in bet bed van bet dochtertje van Vergé. en toen zij. wat verfrischt en bare kleeren eenigszins in orde gebracht, beneden kwam, was alles reeds ten beste geschikt naar baar verlangen. De deurwaarder van liet ministerie bad in den vroegen morgen de boodschap gedaan, waarmede de koetsiersvrouw, zyne nicht, hem belast bad, en de juwelier tot wien by zich richtte, bad twee duizend vierhonderd franks voor de oorringen gegeven. Betaald in goudstukken van 20 frank ver tegenwoordigden zy een groote som voor Iteuée, een som die voor langen tijd baar be staan verzekerde. Toen alles gedaan was en Paulin Vergé, den prys ontvangen had van zyn nachtrit, vergezeld van bedankingen die rechtstreeks uit bet hart kwamen, met een mild drinkgeld op den koop toe, keerde de jonge vrouw zich eenigszins verlegen naar vrouw Vergé en reikte baar de hand, terwyi zy bet. veer tienjarig dochtertje tot zich trok. De Voorzienigheid heeft my. toen ik in nood en gevaar verkeerde, ware vrienden doen ontmoeten, zeide Itenée, geheel blozend van aandoening; ik verlang vurig u een ge dachtenis achter te laten. Al sprekende bad zy van een barer vinge ren een ring getrokken, een ongeslepen sa- fier, van een byna onschatbare waarde en zij stak hem aan den vinger van Vrouw i Vergé. Deze wilde het prachtig geschenk weige ren. maar Renée drong aan (jy zoudt mij zeer bedroeven, indien gy dit niet wihl"t aannemen; misschien zal dit juweel u eens zeer van pas komen. Neem het aan voor dit lief meisje. Welaan, neem dat juweel, sprak de man neem het, aangezien de brave dame het u gaarne aanbiedt. Zy heeft gelijk. Dat zal de bruidschat van de kleine zyn. En nu, vervolgde by, zich tot Renée kee- rende, is het mijne beurt u te bedanken, en ik beu gereed om u te brengen waarheen gö wilt. Wat zy nu voor alles hebben moest, dat was het adres van Raoul de Boisdéant. Door Raoul zou zy Alexis vinden. Het adres van een ingenieur moest ge- makkelyk te vinden /.yn in den wegwyzer van Parys. Aan het eerste koffiehuis der Boulevards stil houdend, bracht Paulin Vergé al spoe dig het groot inlichtingsboek aan Renée. De jonge vrouw werd in hare hoop niet teleurgesteldM. de Boisdéant woonde no. 22bis, in de Caumartiustraat. Daar. nochtans, wachtte Renée een jam- meriyke teleurstelling; De kamerknecht van den jongen ingenieur antwoordde, dat deze denzelfden morgen I'arys verlaten had. Hy was vertrokken zonder /.yn bestem ming te doen kennende kamerknecht wist zelfs niet in welk station zyn meester den trein genomen had. En mfjue ongelukkige moedor, mompel de Renée met de wanhoop In het hart.'waar en hoe zal ik haar nu terugvinden? Wie zal mij de plaats doen kennen, waar die ellen delingen haar opgesloten hebben? IV. HET FAMILIEGRAF. Niets was bedrieglyker dan dat krank zinnigengesticht, breed, ruim, omringd met een dicht beplant park, en dat men aantreft tusscben Mentes en Meulan. niet ver van den oever der Seine. Kleine paviljoenen van rood steen ziet men links en rechts, van afstand tot ,af- .stand, omgeven met schaarhout, het geheel afgesloten met. een omheining van hooge dikke muren, bekroond met een sterk y/.e- ren traliewerk. Dat gesticht draagt den naam van „La Cource", ongetwyfeld wegens een waterbron die, dwars door de groene grasperken, over een met keien bedekten bodem, kronkelend in de Seine afloopt. Bij bet publiek, het goede publiek, zoowel te Meulan als te Mentes, en zelfs verder, droeg het krankzinnigengesticht een anderen naammen noemde het algemeen..Het familiegraf". Sinds vele jaren had men dien bynaam aan „La Source" gegeven, lang voor het te genwoordig bestuur, toen de inrichting het eigendom was van dokter Gulllaume. Dp het tijdstip waarvan we spreken, boor de het gesticht toe aan dokter Harper. Guillaume had zyn bestuur moeten ver laten tengevolge van een schandelijk avon tuur. Ily had toen een plaatsvervanger aange steld. M... had het bestuur van „La Source" op zich genomen. Een zaak van ongewettigde opsluiting: „De zaak Montalégre". die ge heel Parys in opspraak bracht, had M... tot vijfjaar gevangenisstraf doen veroordeelen, en het was toén. dat „La Source" bet eigen dom van dokter Harper was geworden. Harper zeide Amerikaan te zyn. maar hy beriep zft-b niet op die nationaliteit, daar hy liet Fransche burgerrecht bekomen.had. En immer sprak hy met. den grootsten lof van /.yn nieuw vaderland en van de groote lief de welke hy bet toedroeg. Harper was klein van gestalte: hy hield zijn oogen steeds verscholen achter dikke glazen van een brilnyper, om er den al te hevigen glans van verborgen te houden. Vanwaar kwam bij? Welke sluier, bedekte zyn verleden? Onoplosbare vragen. Hy was getrouwd met 'n struische vrouw, onzindelijk, met groote oogen en een' tong, die byna nooit stil bleef. Niet zelden twistten de echtgenooten Har per over de nietigste zaken en 't gebeurde zelfs dat er min of meer geweldige oorvegen gewisseld werden, doch z.y waren niet baat- dragend en hadden hunne geschillen nogal Vroeger is meermalen gebleken, dat. ieder nieuw lid van het St. Jorisgild bij het „inkomen" als gildebroeder een eed moest afleggen, hetzij in handen van den geestelijke, hetzij in handen van den deken of overste, en tevens werd toen het eedsformulier medege deeld. Aan het doen van dien eed en eveneens aan het doopen werd eeuwen lang streng de hand gehouden. Toen evenwel in den loop der 18de eeuw - onder welken invloed dan ook an dere tijdsomstandigheden waren aan gebroken en andere denkbeelden onder het mensehdom waren verspreid ge worden, werd nog wel de eed door de gildebroeders afgelegd, maar de ver plichtingen daarin vervat, werden van lieverlede al minder en minder nage komen. zoodat die eed bij het begin der 19de eeuw haast een wassen neus was geworden. Gelijk met weet, hadden ook de gees telijken van Waalwijk, inzonderheid de pastoor, bij de handelingen van St. Jo ris een woordje mee te spreken. Op de vergadering van den 17 Mei 1801, waar o.a. ook tegenwoordig waren: Lau rens van llevst, koning. La. 11- r e n s B r o e k en J o h a 11 11 e s X i e u- w e 11 h u y s e n, dekens. II e n drie k L e 11 n a arts, I' e t e r P e s s e r s, II e r in a 1111 s K u y p e r s, X i c o- I a a s d e 1 o o t. G 0 s u i 11 u s v a 11 II e y s t en Jan Baptist Dalle u, compareerde méde, op verzoek van de dekens, de toenmalige Waalwijkscho past oor F r e d e r i k v a 11 TT o u t. De ze had een Zondag van te voren in de kerk, waarschijnlijk in eenigszins du bieust uitdrukkingen, gesproken over hei doen van eed of gelofte der gilde- broeders. welke ui/tdriikkingen door tenige leden nas opgenomen alsof de pastor had gezegd dat wg (11.1. de gil debroeders) valsche zweerdeks waren. N11 werd staande de vergadering over die uitdrukkingen met den heer pas- spoedig vergeten. In werkelijkheid bezaten die beide wezens een bedorven hart en eene onverzaadbare begeerlijkheid. Zij waren in staal tot de lia- teiykste wreedhilen, wanneer de misdaad geen gevaar voor liunne vryheid opleverde en hun groote winsten aanbrengen kon. /.y hadden de komst van de ongelukkige mevrouw Cazéres wy /.yn verplicht haar nog voortdurend dezen naam te geven als iels byzonders beschouwd. Ongetwyfeld. de winsten van liet zinneloozengesticht wa ren overgroot, maar de echtgenooten Harper moesten nog een groote som op den knop pies terugleggen. Wladimir Paloutine, er toe verplicht door z.yn vriend, baron Andréa Cazéres, moest des te meer betalen en de arme moeder van Renée werd dus voor liet „Familiegraf" een kostbare aanwinst. Harper was volkomen gerust; het getuig schrift van dokter Grisol dekte hem geheel en al. Mevrouw Cazéres was goed en behoorlyk opgesloten in een paviljoen van het „Fami liegraf" en hoegenaamd geen menschelyke macht kon voor haar de deuren openen. Met z.yn gewone vrekgierigheid had liet bateiyk echtpaar de baronnes Cazéres wil len behandelen geiyk de andere zieken van bet gesticht. Maar hy had van doenwyze moeten ver anderen. want de nieuwe kostgangster was eenvoudig op weg 0111 zich van honger te la ten omkomen. Men was dus verplicht geweest vaarwel te zeggen aan de behandeling door Harper gebruikt en die diende, om de ongelukki- geii aan zyn zorg toevertrouwd, „gedwee" te maken, zooals by dat noemde. Deze behandeling was nochtans zeer een voudig. Zy bestond in bet toedienen van zeer lie vige dosis verdcovingspoeder. met bet doel allen zenuwaebtigen weerstand te vernietigen Indien men daarby voegt een reeks prikken met morphine, kan men gemakkelijk begry- pen dat de kostgangsters van het „Familie graf" gewooniyk als lammeren waren. Er waren er. nochtans in klein getal, die aan deze behandeling weerstonden. Wordt vervolgd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 5