In den Hoenderhof. toor gediscussieerd. Deze getuigde ech ter dat zyne uytdrukkmgen verkeerd waren opgenomen., maar dat hy gezegd heeft, dat, zoo de gildebroeders eed doen, om de toetten van de gilde te on derhonden, en niet nakomen, moeten gehouden worden haren eed te breken, etc. Hiervan werd behoorlijk nota ge nomen. Immers een gevolg van deze vergadering was, dat besloten werd het meergemelde eedsformulier en het doo- pen af te schaffen en in plaats daar van aan de nieuwe leden het afleggen der volgende verklaring op te leggen Ik verklaar op mijn burgertrouw, dat ik alle wetten en regels, door den ko ning, hopman, dekens en de meerder heid der gildebroeders gemaakt en nog te maken, zal onderhouden, onder ver band als naar regten. Twee jaren later, den 0 Juni 1803, werd door het gildebestuur een be sluit genomen, dat van nu af voortaan alle charters, papieren, zilverwerk, vaandel,trom, echarpen en voorts alles wat aan het St. Jorisgilde behoort, zullen bewaard worden bij den alphe rus van dit gild, thans L. vanHeys t, om door deneelven in goede orde ge houden te worden en altoos visie daar van aan de overlieden te geven, en zal bij het overgeven van dezelve goederen een inventaris worden geformeerd en in dit boek worden geinsercerd. Wat dit alpherus- of vaandrigambt. betreft, moet nog opgemerkt worden, dat bet voor het gansche leven gegeven of lie ver gekocht werd. Wijl de eigenlijke vaandrig Hendrik Vermaas, die Waalwijk wel metterwoon had verla ten, maar nog niet overleden was, in 1805 werd het weder opgeveild en ge- genoemde Laurens van Heyst het slechts tijdelijk waarnemen en wel tot evengenoemd jaar 1805. Den 22 Mei 1805 werd het weder opgeveild en ge kocht door Dr.P. A. Olifiers voor de som van 15 gulden 15 stuivers. Deze was er slechts een jaar blijde mede, want reeds in 1806 was hij gestorven, zoodat het opnieuw moest opgeveild worden. Dit geschiedde den 16 Juni 1806, toen het voor 44 gulden gekocht werd door den Waalwijkschen „vrede rechter" G os u i n u s Van Hey s t, die liet echter „bij schikking" over deed aan den in 1840 overleden koop- De Holdertbeker, Zondag met 51 door Z.F.C. in kamp met Xerxes te Utrecht gewonnen. De overhandiging van den Beker aan den aanvoerder Haw er lag. man Her m a n us Verl é*g h, zoodat deze liet ongeveer 34 jaren bekleedde. Zijn opvolger was Johannes Ber- nardus Timmermans. Een der voornaamste rechten, aan het alpherus- ambt verbonden, was dit, dat, wanneer het aantal leden van St. Joris beneden 20 bleef, de alpherus vrij was van het betalen van den halven jaarlijkschen feestmaaltijd; beliep het getal leden 20 of meer, dan was hij daarvan ge heel vrij. Nog dient hier opgemerkt te worden, dat in de bovengenoemde ver gadering van 22 Mei 1805 het karak ter van 't alpherusschap geheel werd gewijzigdvoortaan zou de alpherus slechts gewoon de funtiën van vaan drig verrichten en werd voor het be waren van de gildepapieren en de ju- weelen en het inboeken der notulen een chartermeester of secretaris benoemd, n.l. de afgetreden alpherus Laurens van Heyst. Het tijdvak van 18001838 kenmerkt zich overigens, wat het St. Jorisgild aangaat, wel hierdoor, dat het vaak worstelen moest om in leven te blijven. In 1838 was zelfs het getal leden zoo gering geworden, dat er een spoedbesluit genomen werd, om, ten einde in wezen te blijven en wat nieuwe levenskracht op te doen, in eens 20 nieuwe leden aan te nemen-. A. J. Dal- 1 e u, A. Olifiers, Walterus Nieu wen hu izen, A. H. Ver- Ie gh, P. R. van Heyst, J. A. J. van Heyst, P. W. B ij n e n, J. H. van den Houdt, J. P. Kloek, F. v a n d e r K1 o k k e n, L. N. M o o n e n, P. J. O o in e n J. B. Timmermans, Lucas J hannes Dalle u, A. van Gil s, H. E. vanderLoo, J. M o o n en, Willem Timmer- m a ii s, J. V e r h e ij e n en J. B. B o u- d i er. Het voornaamste wat in de eerste helft der 19de eeuw omtrent liet St. Jorisgild staat aangeteekend. bepaalt zich behoudens het reeds medegedeelde tot het volgende: a. 8 Juni 1807. Het koopen van eeu nieuw vaandel voor 44 gulden. b. 1809. De feestelijke ontvangst te Waalwijk van koning Lodewijk Napoleon. c. 9 Juni 1811. De „vreugdedag" voor het gild bij gelegenheid van de geboorte van „den koning van Rome", (zoon van Napoleon I). d. 27 Juli 1812. De toebereidselen Art. 5. De hoofdman, en bij zijne afwezig heid of ontstentenis de oudste deken, belegt zoo dikwijls hij het noodig acht eene vergadering; hij opent en sluit dezelve. De vergadering wordt gehouden voor wettig te zijn samengesteld, als twee derden der leden tegenwoordig zijn. De directie is verplicht binnen 8 da gen eene vergadering te beleggen, wan neer eeu vierde der leden schriftelijk hun verlangen daartoe aan den hoofd man indienen. Aan niemand dan aan den hoofdman, of aan hem die zijne plaats vervult, kunnen klachten worden ingediend. Hij zal in overleg met de directie over de zelve oordeelen, naar bevinding der nietigheid eene maand in het gildehuis ter visie liggen. Bij dringende noodzakelijkheid heeft de directie de macht dien termijn te verkorten. Art. 9. Ieder lid is verplicht de buitengewo ne vergaderingen bij te wonen. Zij wor den geopend een half uur na den tijd waarop ze zijn uitgeschreven. Hij. die na het openen ter vergadering' ver schijnt, verbeurt eene boete van vijftien cents, en hij die niet komt, ééue van dertig cents.,Van deze boete zijn vrij, zij, die op reis of ziek zijn, mits de deugdelijkheid daarvan aan één of meer leden bekend zij en daarvan tij dig aan den hoofdman schriftelijk ken nis worde gegeven. jjj Te Den Helder is dezer dagen door Min. U ester veld een tentoonstelling ge opend ter herdenking van het 100-jarig bestaan van het Aoordholland sche lean aal. Een overzicht van deze merkwaardige tentoonstelling. voor de komst van keizer Napo leon. suoao; no 'ojs.ioao jo'no>|op uopu v.\ e. 30 November 1837. -Besluit om het getal gildebroeders niet lioo- ger te nemen dan 25. f. 24 Juli 1840. Het doen vervaar digen, van nieuwe „eclierpen" voor de dekens, den alpherus en den „adjudant" en een nieuwe „lans" voor den hoofdman; het verande ren en repareeren van de zilveren schilden en hiertoe cenige misba re oude schilden te vernietigen. g. 19 Augustus 1848. De viering van het 300-jarig bestaan van St. Joris en het- vaststellen van een nieuw reglement. Dat nieuwe reglement, hetwelk mij gewichtig genoeg voorkomt om het hier af te schrijven, luidt als volgt: Reglement voor het gild van St. Jo ris te Waalwijk, welks oprichting zich verliest in de oudheid der dagen en waarvan het nog aanwezige Charter, verleend is door Lambrecht M i 1- 1 i n c k, heere tot Waalwijk, Eethen, Meeuwen, den 19 Augustus 1548. Art. 1. Het gild zal bestaan uit niet meer dan vijf en twintig leden, wonende in de gemeenten Waalwijk of Besoijen. De directie uit: een hoofdman (presi dent). twee dekens, een secretaris (te vens thesaurier), een vaandrager. De koning zal steeds de eerste plaats be- kleeden en lid der directie zijn. Art. 2. De tegenwoordige hoofdman en se cretaris blijven voor hun leven aange steld hunne opvolgers zullen voor vier jaren benoemd worden en zijn telkens herkiesbaar. De dekens worden aangesteld voor twee jaren en worden benoemd naar anciënniteit. Telken jare bij het doen der rekening treedt de oudste deken af, terwijl de jongste hem in zijne betrekking op volgt en wordt er een tweede in de plaats van eerstgenoemde benoemd. De aftredende koning is voor het jaar zijner aftreding eerste deken. De vaandrager wordt voor zijn leven aangesteld. Hij kan zich in bijzondere gevallen door een ander, ten genoegen der directie, doen vervangen. Art. 3. De benoeming der directie, mét uit zondering van den koning en vaandra ger, geschiedt met gesloten briefjes. Iedere ballotage geschiedt met (Inge sloten briefjes, alleen inhoudende de woorden voor of tegen. Art. 4. Niemand mag zich van eene betrek king, welke hem door het gild wordt opgedragen, onttrekken, op verbeurte eener boete van drie gulden, tenzij hij het vorig jaar lid der directie is ge weest. Bij vacature der betrekking van vaandrager wordt dezelve onder de leden verkocht; die verkoop zal geschie den eerst bij opbod en daarna bij af mijnen de hoogste mijnder zal vaan drig zijn. De opbrengst zal strekken ten voordeele van het gild. zaken gepaste maatregelen neineu en den uitslag aan de leden meedeelen. Aan ieder lid wordt een hooger be roep op de leden verleend, die alsdan niet twee derden der aanwezige leden zullen beslissen; in het laatste geval onthoudt zich de directie van stem ming. Bij staking van stemmen heeft de hoofdman of zijn plaatsvervanger de beslissende stem. Art. 6. Bij den secretaris blijft het eigendom van liet gild berusten. Hij zal van al les eenen inventaris opmaken, waar van een afschrift door hem geteekend, zal worden gedeponeerd bij den hoofd man en den eersten deken. Hij doet jaarlijks rekening en verantwoording van de ontvangsten en uitgaven door hem ten behoeve van het gild gedaan. Art. 7. Aan ieder lid wordt van elke bui tengewone vergadering daags te voren ten zijnen woonhnize schriftelijk ken nis gegeven. Het niet behoorlijk afge ven der briefjes door hunne huisgenoo- ten Avordt niet-als reden van verschoo ning in aanmerking genomen. De buitengewone vergaderingen zul len nimmer langer dan twee' uren mo gen duren; indien de werkzaamheden niet zijn afgeloopen, worden dezelve tot eene alsdan te bepalen vergadering uitgesteld. Art. 8. De vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, zullen in het gildehuis moeten gehouden worden. Op alle vergaderingen of andere bij eenkomsten kunnen voorstellen gedaan worden, doch zullen op straffe van Art. 10. Niemand mag zich van eene buil en- gewone vergadering verwijderen, zon der toestemming van den hoofdman, op verbeurte eener boete van dertig cents. Art. 11. Bij iedere stemming houdt de secre taris, bijgestaan door de dekens, of bij afwezigheid van beiden of een hunner, door twee leden, daartoe door den hoofdman benoemd, de aanteekening of opneming der stemmen. (Wordt vervolgd). Waalwijk. J. van der Hamwen Nicz. LAND- EN TUINBOUW. Oplossing Knippuzzle No. 5. Vouw de kaart dubbel langs de lijn A. Knip beurtelings vanaf den buiten kant en vanaf den vouwkant de kaart in, als de hierboven afgebeelde lijnen aangeven. Vouw de kaart weer vlak en knip de vouw daarna in, echter niet verder als de zwartgeteekende lijn A. aangeeft. Trek het geheel als een har monica uit en de geheele insnijding zal een verrassend groote opening ge ven. (2e helft Juni). Nadruk verboden. De emeltenplaag houdt aan, zij teis tert akkers en weiden. In de open ge bleven pootgaten van het aardappel land vindt de boer des anderdaags tientallen „wurmen" in een enkel gat bij een anderen boer zijn de poters aangevreten; bij een derde zit het wei land „stief" van ,wurms". Het Parijsch groen blijft hei aangewezen middel per H. A. 1 KG vermengd met 25K. tarwezemelen, waaraan toegevoegd 15 a 20 L water. Voorzichtig met het gif tige goedje bij het uitstrooien en ook overigens. Wel is gebleken, dat de doodsoorzaak bij de in een Friesch plaatsje gestorvenki deren niet Parijsch groen is geweest, zooals eerst vermoed werd, maar een zwaar vergif is het niettemin Houd doek voor mond en neus; laat in de bestrooide weide de eerste 14 dagen geen vee, Wees voor zichtig met al de chemische preparaten, die steeds meer in land— en tuin en ooftbouw worden aangewend, Wat een boterbloemen dit jaar in de weiden. Kostelijk gezicht voor de toe risten, maar voor den boer minder ge- wenscht, het vee eet ze niet. Hebben ze nog geen zaad of kiemkrachtig zaad gevormd dan is afmaaien het middel Hiermee niet getalmd. En laat ook de bestrijding van de herik, als uw akkers hiermee bezet zijn, niet achterwege, 't Kost tijd en geld, maar 't geeft u groot voordeel. Gebruik ter bestrijding poederkainiet, in den vroegen morgen als de dauw nog op de planten ligt. en zonnig weer is te wachten. Ook besproeiing met ijzervitriool (15 a 20 procents— oplossing) is een goed mid del, dit doodt de klaver of lucerne niet en kan overdag worden aangewend.- Als ge fijngemalen kainiet gebruikt, och,bezig dit dan tevens de tegen lastige distels en stekels, die er veel te veel in uw weiland staan. Strooi het, als ze nog nat zijn van dauw. Neen, ze zijn in eenmaal niet weg maar als ge volhoudt, hebt ge succes. Doet ge niets dan breiden ze zich uit. Dr. De Bruyn, directeur van het Proefsta te Wagcningen. geeft een goeden raad aan hen die op hun zandgronden af wijkingen zien in den groei en de ont wikkeling der gewassen. Veelal ziet men ze nu het best. 't Kunnen ver schijnselen zijn der Hooghalensche of zure ziekte, of van de veenkoloniale ziekte, de eerste zouden wijzen op een te zuren bodem, de laatste op het te genovergestelde, een te alcalische bo dem. Merkt men zoodanige verschijnselen op dan zende men nu een grondmon ster naar het proefstation ten onder zoek (kosten f 2 50) men komt dan tijdig te weten, hoe in 't najaar bemest moet worden. In den tuin Alle planten zoowel koude als warme mogen nu op de perken gebracht worden. Maak ze eerst goed nat voor ze uit de potten te ne men; ze lijden dan het minst. En maak de perken zelf ook goed nat. Geef uw palmen als ge die hebt, een goede standplaats eenigszins beschaduwd, geen felle zon en ook zoo min moge lijk wind. Alleen bij gunstig weer mo gen de palmen naar buiten gebracht worden; te voren de bladeren goed afsponzen en afgieten. Verzuim niet bij droog weer uw perziken te gieten maak daartoe een kuiltje om den stam en bedek dit,daags met wat mos. Zaai nu, als ge voor den winter bloei wilt zien, Primula Chinensis in een schotel met zuivere bladaarde, het zaad een beetje onderstrooien, de aar de vast aandrukken en vochtig houden. Mozaïek of kleurenperken kunnen den geheelen zomer tot in Oct mooi blijven 't Komt er op aan hoe ze aangelegd worden; men heeft de kleuren rood licht en donkerrood, bruin in soorten, grijs, bont, geel enz De plaatsing moet zoo zijn dat elke kleur goed uit komt. b v rood bij geel of wit of blauw. Wortelen en sla dienen we zooals de vorige keer werd opgemerkt, telkens te zaaien, maar om ze aan den groei te krijgen is niet altoos als het sterk droogt, gemakkelijk. Eerst spitte men den grond goed om. dan natmaken, een dag laten liggen opdat het vocht goed doortrekke. Na het zaaien een mat er over leggen, 'men neemt deze weg als het zaad opkomt,-dan nog eens gieten. Dit geldt natuurlijk niet of niet zoozeer voor lage en zware gronden Wij hebben al /eel onweer gehad, onweersbuien kunnen veel schade ver oorzaken aan kropsla, bloemkool en andere groenten en aan bloemen. Er is heel weinig aan te doen. Palmen en andere planten met zachte bladeren kan men omleggen andere kan men vastbinden tegen den harden wind; ramen kan men tegen hagel bescher men door matten op te leggen. Laat van uw erwten een hoekje staan voor zaaderwten of droge erwten. Hebt ge Ua sa que van rose Grope Georgette zwarte das, kraag en plastron van lin nen of dezelfde stof. naar eigen smaak. den grond straks noodig pluk ze dan uit en hang ze op een heg te drogen, keer ze nu en dan om. Maar denk om de musschen, want die konden u met oog sten wel eens voor zijn. KUIKEN-OPFOK. Kuikenziekten. Ofschoon 't niet in onze bedoeling ligt een specifieke behandeling te ge ven van de verschillende kuikenziekten die zich kunnen voordoen, achten wij het toch noodzakelijk over 't een en ander iets meer te vertellen. Op de eerste plaats moeten we dan eens spreken over de z.g. beenzwakte. Meermalen komt het voor dat kuikens een paar weken uitstekend gegroeid hebben, doch plotseling op een leeftijd van twee of drie weken, soms later, dronkenmans eigenschappen vertoonen of door zakken op de knieën. In 't eer ste geval waggelen de dieren heen en weer, zoo nu en dan omvallend, dóch zich gewoonlijk direct weer oprichten, in 't tweede geval bewegen ze zich op hét heele loopheen steunend verder. In beide gevallen hebben we met been zwakte te doen. Deze ziekte kan haar oorzaak hebben in verschillende te kortkomingen. Op de eerste plaats in slechte voe-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 6