rnrm. 'a 1 ft ding. Krijgen kuikens een te eiwitarm- voer. dan vertoonen zich vaak reeds symptomen van bovengenoemde ziekte. Daarom kunnen we niet genoeg aanra den: laat uwe kuikens lang genoeg aan 't opfokvoer staan, 't Opfokvoer bevat de samenstelling over 't algemeen de eigenschappen, die een gemakkelijken groei garandeeren. Beendergestel, vee- ren en spieren moeten dagelijks groo- ter en grooter worden en stellen daar om eischen aan het bloed waaraan het niet kan beantwoorden als de voeding niet degelijk en krachtig is. Niet te gauw moet men denken: ik kan dat dure opfokvoer wel missen en zal de diertjes aan 't ochtendvoer zetten, 't Wreekt zich dadelijk. De samenstelling Mëvrouio tot lastig koopman Als je nu niet weggaat zal ik een politie agent fluiten". Volhardend koopman: „Wel, ik hel) hier een aardig fluitjejuist wat U noo- dig hebt, Mevrouw". („Passing Sliow"). WENKEN VOOR DEZE WEEK. I. Zet geen zware rassen meer te broe den, want deze dieren komen veel te laat aan den leg. Zij leggen geen win- tereieren meer. II. Zoo ge Uw kuikens melk toedient, doe het dan in heele kleine hoeveelhe den. In één uur tijds is versche melk in de buitenlucht verzuurd. Zure melk verwekt darmontsteking. iii. Zoo ge een kuikenziekte in uw ren ontdekt, ga dan op de eerste plaats over tot een degelijke ontsmetting. Gooi de grond er uit en wasch of bespuit de wanden met 5 pCt. creolin-oplossing. VRAAGBORD. L. v. G. Iv.(aatsheuvel). Uw kip heeft door 't hard drukken den eiereleider mede naar buiten ge perst. Door 't leggen van overmatig groote eieren of 't leggen van windeie ren gebeurt dat vaak. 't Best is het dier te soepen, daar de meeste kans bestaat dat het euvel zich geregeld herhaalt. Wil U beslist trachten het dier te be houden, druk dan voorzichtig met een met olie bevochtigde vinger 't zaakje naar binnen toe. Blijft het niet zitten, zoo kunt ge met een uitgegloeide naald en een zijden draad met enkele steken 't boeltje hechten en 't na een paar da gen de draden doorknippen. We her halen echter, dat we niet garandeeren, dat bij een volgend ei alles op zijn plaats blijft. H. B. K.(aatsheuvel). Uw leghennen laboreeren aan been zwakte, wat een gevolg kan zijn van een te hoog eiwitgehalte in 't voer en nog vele andere oorzaken. Om de twee dagen de poolen insmee- ren met jodium-tinctuur brengt vaak genezing. Ook het inwrijven, massee- ren met slaolie en kampfer spiritus in gelijke hoeveelheden vermengd, heeft vaak resultaat. J. TUERLINGS, Pluimveeteeltleeraar Kaatsheuvel. vaart, Nieuwevaart en Zandschel. A.s. Zondag, des nam. 2 uur, zal in de Ned. Herv. kerk aan den Loon- schendijk optreden Ds. Louwe Kooi- mans uit Baardwijk. In de Ned. Herv. kerk alhier zal op a.s. Zondag optreden Ds A. Meijers, des morgens halt tien uur en des nam. half drie uur. WASPIK. Naar wij vernemen zullen de beide hoogste klassen der R.K Jongensschool dezen zomer een uit stapje maken naar Scheveningen, A.s. Zondag zal de Mariavereeni- ging eene algemeene vergadering hou den met lezing. Tevens zal er eene bestuursverkiezing plaats hebben en eene gratis verloting van een beeldje onder de aanwezigen. Bij een vechtpartij werd zekere S. zoodanig met een hout bewerkt, dat hij zich onder geneeskundige be handeling moest stellen Proces-verbaal werd opgemaakt. RAAMSDONKSVEER Zaterdag houdt de Chr. Werkl Bond zijn vergadering in de catecheseerkamer op 't Veer. Ds Ewoldt treedt Zondagmorgen om half tien op in de Dorpsche kerk en des namiddags om half drie in de Veersche Kerk. De Eerw. Heer v. d Weerdt uit Kampen treedt Zondagmorgen om half tien en des namiddags om 5 uur op in de Veersche Ger. Kerk Dhr J. A. Konings werd gekozen tot lid van het Bestuur van den nieu wen Dombosch. Gedurende de maand Mei pas seerden 1704 vaartuigen met een totaal inhoud van 179447 ton de Rolbrug. Dhr. v. K. viel door een scheeps ooemd tot plaatsvervanger gecommit teerde bij het afnemen der eindexamens aan de bijz. kweekscholen te Moerdijk en Oudenbosch. GEERTRUIDENBERG. Het aantal badbezoeken» der badinrichting van de zwemclub >Geertruldenberg« bedroeg Datum Dam. Heer. Kind. Temp. 26 Mei .14 15 49 20° 27 gesloten. 28 5 3 18 18° 29 5 1 1 18° 30 1 16° 31 1 8 17° 1 Juni 5 7 38 18° MADE, Dinsdag zoo verneemt men vertrokken van hier om te Drimmelen scheep te gaan. 150 werklieden, som migen met hun gezinnen naar Neuzen, om van daar de reis voort te zetten naar de verder in Zeeuwsch-Vlaanderen gelegen dorpen, waar groote polder en dijkwerken moeten worden verricht. De ZeerEerw. Pater J. de Jong is dezer dagen na een 20 jarig verblijf van de Missie China bij zijn familie alhier, waar hij zijn vacantie zal door brengen teruggekeerd. ALMKERK. Op de j.l. Maandag te Oosterhout gehouden concours voor Hermonie, fanfare en Zangver. be haalde de muziekver. „Cresendo" te Nieewendijk (Gem, Almkerk) den 2de prijs met 264 punten. Het kindje van den heerA. D. te Nieuwendijk had dezer dagen het on geluk doordat het een petroleumstel omvertrok, zich zoodanig te branden dat geneeskundige hulp noodzakelijk was. Het mannenkoor „Excelsior" alhier hoopt in Augustns a.s. deel te nemen aan het nationaal concours voor van ochtendvoer is veel eenzijdiger en niet zoo krachtig als van opfokvoer. Laat Uw dieren minstens tot 8 of 10 weken genieten van Opfokvoer. 't Is wel wat duurder, doch zoo ge been zwakte krijgt, kunt ge er op rekenen dat de groei minstens een paar weken geheel stil staat, en zelfs achteruit gaat. Het niet voldoende verstrekken van groenvoer kan eveneens een der oor zaken van beenzwakte zijn. We schreven het de vorige keer: Groenvoer is noodzakelijk. Zonder groen zijn geen sterke kuikens te fok ken. Dagelijks twee- driemaal een por tie spinazie, sla, keeltjes (raapstelen) of fijngesneden of geknipt gras is een lekkernij niet alleen, doch tevens een onmisbaar deel der voeding. Beter nog is een graszode goed begroeid met steenklaver. Er wordt door velen nog veel te wei nig waarde gehecht aan groenvoer. We durven gerust beweren: Zonder groen voer zijn geen gezonde, sterke, vroeg- leggende hennen te fokken. Geven we onze dieren goed opfok voer en voldoende groenvoer dan heb ben we reeds zeer veel zekerheid niet met beenzwakte te kampen te zullen hebben. Mocht zich nog een enkel ge val voordoen, dan doet een scheutje levertraan ioor 't voer wonderen. Ook karnemelk bevat stoffen die zeer uit muntend op de beenvorming werken. De huisvesting kan eveneens dezelfde ziekte tengevolge hebben. Voldoende ruimte, een niet te harde bodem, gere gelde verplaatsing der kuikenren of an ders geregelde vernieuwing van 't bo- demzand zijn noodzakelijk om been zwakte* te voorkomen. Het toedienen van scherpzand, houtkool, fijn ge stampte grint, kalkpuin etc. kan even eens uitmuntend op beenvorming wer ken. In hoofdzaak komt het er op neer, wat we reeds voortdurend hërhaald hebben: Geef uw diertjes alles wat ze noodig hebben, 't is goed aan ze be steed in tienvoudige rente zullen ze U een degelijke opfok vergoeden. Ieder onlhoude daarenboven: Voorkomen is gemakkelijker dan genezen. Vooral ge nezing van kuikenziekte is haast onmo gelijk. Zorgen dat men er voor gevrij waard blijft is de zekerste weg. KLOEKEN MET KUIKENS. De fokkerij „Het Witte Nuthoen" heeft nog af te geven eenige kloeken met raszuivere Deensche Wit Leghorn kuikens uit eigen fokkerij. Wie nog niet voorzien is van kuikens kan hier de ge legenheid benutten zich nog tijdig win- terlegsters aan te schaffen. Tevens nog hroedeiereen van W. Legh. (nut) en W. Legh. (Sport) W. Wyand. R. I. R. Australaps en Ancona's. Dieren in uitgestrekt grasveld achter 't nieuwe gemeentehuis. Dagelijks voor een ieder te bezichtigen. J. Tuerlings, Kaatsheuvel. Lachen moest je. Rest ons nog een woord van lof te spreken voor hun zoo jeugdigen begeleider den jongen heer Knepflé, die reeds 'n waar artist op de piano bleek te zijn. Dit gezel schap in je midden te hebben is geld waard. Ieder bezoeker was er ten zeerste over voldaan. De harmonie „de Volharding" mocht le Pinksterdag een waar succes boeken. Drie hunner leden, de heeren J. van Wezel, L. van Wezel en J. Merkx namen deel aan het solistenconcours te Loonopzand in de 3e afdeeling. De heeren J. en L. van Wezel behaal den elk een eersten en de heer J. Merkx een 2en prijs Bravo. Tevens mag een woord van hulde niet worden onthouden aan hun begeleider den jongenheer Jo Verhoeven Hzn., die veel tot deze overwinning heeft bijgedragen. Een tweede maal nog beter solisten, steeds Crescendo. N1EUWKUIJK. Op Maandag 2en 'inksterdag behaalde onze liedertafel Oefening baart Kunst" op't concours te Loonopzand in de 3e afdeeling een 2en prijs met 267 punten. Aan directeur en leden onze gelukwenschen met het behaalde succes. Op het postkantoor alhier werd »edurende de afgeloopen maand voor Rijkspostspaarbank ingelegd f6078,42, terugbetaald f 5068.49. Onze dorpsgenoot de heer W. van Heivoort ("directeur der Heusden- sche Fanfare van de H. Familie) verwierf met voornoemd corps op het met Pinksteren te Loonopzand ge"hou- den nationaal concours den eersten prijs in de 4e afdeeling. We wenschen den heer v. Heivoort van harte proficiat met het door hem behaalde succes. LOON OP ZAND. 4 Juni. Eindelijk zal er dan toch een begin gemaakt wor den met het bouwen in de Nieuwe Straat van een klooster, een gasthuis en bewaar- en naaischool. Op 17 dezer heeft de aanbesteding plaats. Ter voorbereiding van het feeste lijk herdenken van het 25-jarig pas toorschap van den Z.Eerw. Heer Muré hebben zich het Kerkbestuur en de pa rochiale Armbesturen tot eene Commis sie gevormd. A.s. 6 Juni nam. half drie hebben op het terrein vóór het kasteel kinder feesten plaats en 's avonds te half ne gen geeft de „Sophia's-Vereeniging een mooi concert. A.s. Zondag wordt een groot Fes tival gehouden, waaraan 8 gezelschap pen deel nemen; na afloop daarvan te 8 uur eep Feestconcert door het Groot Strijkorkest „Ad Altiore" van Tilburg onder directie van den heer H. van Abeelen. Tot slot te 11 uur schitterend vuur werk. De Kermesse d'été is op Zaterdag en Zondagnamiddag weer iii vollen gang. Opening van het Zwembad Zwiderpark te Den Haag. Een alleraardigste kiek met die guitig lachende dameskopjesdie aanstonds van deze niemoe zweminrichting zullen gaan genieten. CAPELLE. Gedurende de maand Mei werd in de Rijkspostspaarbank op het hulppostkantoor alhier ingelegd f 3001,50 en terugbetaald f 942,45. Het aantal inlagen bedroeg 39, dat der terugbetalingen 16. Er werden 80 tele grammen behandeld waarvan 37 ver zonden en 43 ontvangen, terwijl 242 telefoongesprekken werden gevoerd, waaronder 124 uitgaande en 118 in komende. Onze dorpsgenoot A. Christ, directeur van het muziekgezelschap Euterpe uit 's Gravemoer behaalde met deze vereeniging op het j.l. Maandag te Oosterhout gehouden internationaal concours in de eerste afdeeling den tweeden prijs met 263 punten In de plaats van den heer Jansen, stationchef te Capelle Nieuwevaart, die werd overgeplaatst naar Echteld, is op genoemd station werkzaam gesteld de heer Wegman uit Venlo. Een dezer dagen kwam de zoon van A. R aan den Winterdijk dermate te vallen, dat geneeskundige hulp van Dr. Kohier ingeroepen moest worden. Deze achtte directe overbrenging naar het ziekenhuis te Raamsdonksveer noodzakelijk. Deze week had de heer J. R uit 's Bosch, terwijl hij met zijn auto in de Oude Straat wilde draaien, het ongeluk met dit voertuig te water te geraken. Met behulp van vereende krachten van verschillende personen werd de wagen weer op het droge gebracht. De berijder met inzittenden kwamen gelukkig met den schrik vrij. Gelukkig was de materieele schade ook niet zoo groot. Bij de werkzaamheden op de tuinderij kreeg J v D. bij ongeluk met de steel van een hark een duw tegen het oog, zoodat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen, welke door Dr Kohier werd verleend. Naar we vernemen zal het muziek gezelschap „Kunst na Arbeid" Zaterdag namiddag een muzikale wandeling maken langs de Willem van Gends- stelling en bezeerde daarbij een der handen zoodanig, dat hij wel eenigen tijd rust zal moeten houden Bij de Chr. School op 't Veer zullen, naar wij vernamen 2 lokalen bijgebouwd worden. De Nat. Hondentenloonstelling wordt Zondag 21 Juni alhier gehouden Inschrijving tot 7 juni. Zeer vele prijzen werden beschikbaar gesteld. Voor de R.K. Werkliedenver. treedt Zondagavond op dhr. Eijkenmans met het onderwerp: Het Werkliedenver bond. Harmonie, fanfare en Zangver, te de Meern. Tot Directeur der fanfarecorps „Nooit Gedacht" alhier is benoemd de Heer J, K. Koekkoek. J.l Zondag maakte DsJ, F. Róth Hervormd predikant alhier aan zijne Gemeente bekend, dat Z, Eerw. had bedankt voor 't beroep naar de Hervormde Gemeente van „de Meern" (Utrecht). Op verzoek van Ouderling Pruissen zong de Gemeente staande haren beminden leeraar Psalm 72 vers 11 toe. „Pa Pippel No. 10. GEERTRUIDENBERG. Onze stad genoot, de heer N, Meijers, behaalde op de Zondag 1.1 gehouden honden tentoonstelling te Breda, met zijn duitschen herder 2en prijs, zeer goed. Woensdag 10 Juni a.s.'s avonds half acht hoopt voor de A.R Kiesver- eeniging te Raamsdonksveer op te treden de HoogEd. Gestr. Heer Mr. Dr. E. J. Beumen lid v/d. 2e Kamer der Staten-Generaal. De vergadering wordt gehouden in het St. Henricusgebouw. In de Ned, Kerk zal Zondag a.9. optreden d9. Koster. In de Ger. Kerk hoopt Zondag a-s. op te treden dhr. Sweert9 uit Kampen. Het hoofd der openbare school alhier, de heer G. Offermans, is be- DRUNEN. De kermis behoort weer tot het verleden. Met alle recht mogen we zeggen dat ze een schitterend ver loop heeft gehad. Eerste Pinksterdag gaf Waalwijks Revue Gezelschap „On derling Kunstgenot" in de harmonie zaal der harmonie „de Volharding" een prachtige uitvoering, zoowel op muzikaal als komisch gebied. Dit ge zeischap beschikt over zeer begaafde zangers, zangers met een heldere prachtige stem en een tact om hun zangnummers voor te dragen, 't Was voor zang en muziekliefhebbers wer kelijk de moeite waard hen te hooren Ook op komisch gebied presteerden zij iets goeds, iets wat evenals hun zangnummers in één woord af was NIEUWS UIT KAATSHEUVEL. Kaatsheuvel, 5 Juni '25. Heden zagen we de teekening der nieuwe kiosk iii opdracht der vereeni ging „Kaatsheuvels Belang" door den heer Tirion, architect alhier ontworpen. Binnen enkele dagen zal de aanbeste ding van 't werk plaats hebben, 't Is een stuk onze harmoniën waardig. In een der volgende nummers zullen we een beschrijving van 't werk geven. De aangekondigde lezing over Het Program van de R. K. Staatspartij naast dat van andere partijen, door den Z. Eerw. Heer v. Keinenade, Rector van huize Assisië alhier te houden, zal 16 Juni a.s. plaats hebben in de nieuwe zaal der Kon. Harmonie Apollo. Dinsdag a.s. zal de Hoenderclub Kaatsheuvel een vergadering houden bij den heer Joh. Sinit-Hesselmans. 't Houden eener excursie naar de in Nij megen en omgeving gelegen hoender parken zal een der voornaamste punten van bespreking uitmaken. Verschil lende nieuwe leden traden den laatsten tijd tot de vereeniging toe, zoodat het uitstapje met een heel gezelschap zal kunnen geschieden. Op eenige punten in onze gemeen te zijn voor 't publiek borden geplaatst, waarop een dienstregeling van de tram, wat voor de menschen een groot gemak kan zijn. Sommige onnadenkende, bal dadige jongens hebben reeds de aardig heid gehad, deze dienstregelingen af te scheuren. Ouders en ouderen worden verzocht hiertegen te waarschuwen en over te waken. Zondag 7 Juni houdf de Boeren leenbank alhier in Euphonia de groote algemeene jaarvergadering. Er zal een verslag worden uitgebracht over 't boekjaar 1924. Drie bestuursleden en een lid van den raad van toezicht zijn aan de beurt van aftreding. Het salaris van de kassier moet andermaal worden vastgesteld. Abonneert op en Adverteert in J)E EO HO V AH HET ZUIDEN", iet meeat geleeen blad in de Lang trant en Omgeving. r I

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 7