Voor Waalwijken Omstreken alleeo verkrijgbaar bij U.K. DIENSTBODE een net Meisje Gevonden. Houtenhakken - Zetter. C. Kltrks Dames- en Heerenkleeding Corn. P. van Zeist I, C. Mortier MTDRUKWERK. Hooi- en (MMels, SNEEUW WITKALK BEHANGSELPAPIEREN, KOUDWATERPLAKSEL, koopt U het voordeeligst bij <J. H. M. van Erp dud *gg2» GROOTESTRAAT tegenover de Mr. van Coothstraat, De Lieverkoekjes zijn bij ons verkrijgbaar in Luxe verpakking en per gewicht in verschillende soorten en smaken. gevraagd. Notaris Canters verkoopen: Gevraagd In RIJWIELEN Gevraagd: i Notaris VAN HAM f 1250.- HET ADRES naar maat Is Zeisen - - - Melen prima 7 cent. Man met de zeis Haartiamers. Aambeeldjes. - Zéisenboomen. Hooivorken. - - Verfwaren, Lakken. Vernissen, Kwasten, Penseelen, Glas, Witkwasten, Teerkwasten, Stoelenvernis, Goudbrons. Sponzen, Zeemlappen, Dweilen, Bezems, Luiwagens, Linoleumwas, Poetsartikelen, Werkdoekjes, Enz. Enz. In éénmaal helder wit. Kastranden en Glaspapier in aile prijzen. om te behangen. Grootestraat 198 (bij de Markt) WAALWIJK. In Kinderwagens finaal verkoopen Heden het smakelijkst en 34860 SPORT. NIEUWKUIJK. De postduivenvereniging „de Ge vleugelde Vrienden" bineerde wedvlucht met Vlijmen en Drunen vanuit Compiegne. Afstand 303 K M. De prijzen werden behaald als volgt A. Samuëls Nieuwkuijk 1, A. M v. d. Ven 2, 14, 17, 20. 33. H. C. de Laat Vlijmen 4. 5, 22, 29, Th Elshout Jehoel Drunen 6. 11, 27, A van Spijk Drunen 7, 19, Brok Drunen 8. C. v. Vucht Vlijmen 9, Th. v. Eeten Nieuw kuijk 10, 12, 15. 39, De Wit Drunen 13, W de Vaan 16. A Kooien Nieuw kuijk 18, van Dommelen Drunen 21, 23, 24. 31. A. v. Steensel Nieuwkuijk 25 35. Klomp Drunen 32, 26 G. van Esdonk Vlijmen 34, C. Coolen Nieuw kuik 26, J M v. d. Steen Drunen 37, P. de Bont Nieuwkuijk 38. Zondag 31 Mei hield de post duivenvereniging „de Gevleugelde Vrienden" een wedvlucht vanuit Pont St. Maxence. De eerste duif werd geconstateerd om 9 44 3z. de laatste prijswinnende duif om 10 5.10. De prijzen werden behaald als volgt: A. Kooien 1, 8, J. Berthens 2, F. Elshout 3 C Coolen 4, 5 9. 10, Th. van Eethen 6, A. Brok 7, 14, Th. van Loon 11. 12, 13. Eerstget A Kooien. Koningspoule A Kooien en P. Berthens. Zondag a. s. gecombineerde wed vlucht vanuit Corbeille. ADVERTENTIëN. NETTE DEGELIJKE Liefst boven 20 jaar. Eenigs- zins kunnende koken Hoog loon. Adres: Professor donderstr. 50, TILBURG. 34855 Voetbalsport. Voor de seriewedstrijden van RWB hebben tot heden ingeschreven WSC en HEC te Waalwijk, VVO te Vlijmen, SVW te Gorkum en Boxtel. RWB speelt 7 Juni tegen HEC voor het tournooi, 5 Juli tegen Boxtel voor het tournooi te Boxtel, in Aug. op het tournooi te Vlijmen. Naar wij uit betrouwbare bron vernemen erkende reeds het Hoofdbe stuur van de N. V. B. de ongerechtigd heid van een speler van Oosterhout in de competitie wedstrijd door Kaatsheu vel op T. S. C. terrein gespeeld. De definitieve beslissing wat in dezen verder zal geschieden is nog niet ge vallen. I)e doortastende activiteit van 't „Kaatsheuvel" bestuur heeft tot he den reeds deze erkenning van haar pro test bereikt. Met belangstelling zien wij de eindbeslissing le gemoet. De K. S. W. houdt Zaterdagavond een algemeene ledenvergadering in Ca fé Jan v. Dun. Het bestuur stelt er ten zeerste prijs op dat deze algemeene ver gaderingen druk worden bezocht, waar om verzuim met schorsing of royement zal gestraft worden. Zondag a s. speelt Vitesse 1 tegen DVS 1, Breda, te G'berg Daar in de competitie, de beide vereeni- gingen het tegen elkaar nooit verder dan gelijk spel hebben weten te brengen, is wel een bewijs dat eikaars krachten op dezelfde voet staan, en we twijfelen ook niet of we zien morgen weer een mooi spelende wedstrijd. te.Drunen zal op Woensdag 17 Juni 1925 bij inzet, en op Woensdag 1 Juli 1925 bij toeslag telkens des vooimiddags 10 uur ter herberge van MARIUS VAN DER WESTEN, te Drunen nabij Spoorhalte „Drunensche Dijk" ten verzoeke zijner princi palen Een Huis met Fabrieks gebouw en Tuin gelegen langs hield een gecom-1 den Provincialen weg onder Drunen, kadaster sectie A Nr. 1965 groot 20.70 Aren. Het huis is thans bewoond door den Heer Antoon van der Steen en kan evenals de fabriek en tuin worden aanvaard op 15 Augustus 1925. Bij het huis en fabriek is inbegrepen de electri- sche geleiding. Bij den toeslag zullen de ma- chineriën stuk voor stuk verkocht worden na de opveiling van voor schreven vastgoed, terwijl daarna in massa zal geveild worden het vastgoed met alle machineriën. De veiling der machineriën zal plaats hebben als volgt: 1. gaatjes Singer trapmachine. 2. drie stuks Singer stikmachines met reserve onderdeelen. 3 overleer schalm-machine. 4. combinatie van 1,2 en 3 met tafel en bijbehoorend drijfwerk. 5 Singer links stikmachine met tafel en voetbeweging. 6. twee stuks haak- en ring- machine m£t tafel voor hand en voetbeweging. 7. een stansmachine. Doorgang wijdte 90 cM. 8 twee en tachtig stel stans- messer. 9. acht contrefortmessen. 10 zes campereurmessen. 11. zeven neuzenmessen. 12. negen en twintig stuks onder stuk en achterlapmessen. 13 Taunus gecombineerde uit poetsmachine met diverse reserve rollen en toebehooren. 14. Taunus prikmachine. 15. glad machine. 16. groefsluit-machine. 17. slijpsteen met hak schrooi machine 18 doornaaimachine met pikdraad en opwindmachine. 19. Taunus groefmachlne. 20 contrefort schalmmachine met voetbeweging. 21 Bankschroef 22. combinatie van 19, 20 en 21 met tafel. 23. hak- en opnagelmachine. 24 Keats perforeermachine voor handbeweging. 25 drijfwerk met alle toebehoo rende riemschijven en riemen 26 zes zwikblokken met tafels. 27 ophaaltafel met laden. 28 twaalf stuks opzoolleesten. 29 vijftien paar glad leesten. 30. honderd vieren tachtig (184) paar leesten. 31. zes stuks schoenfekken. 32 een electromotor van 3 P K 33. een electromotor van U/2 P K. 34. twee electromotoren ieder van l P.K. Algemeene Voorwaarden. Betaling zes weken na den toeslag. Lasten van 1 Jannari 1925 voor den kooper. Bij afzonderlijke gunning moeten de machineriën geruimd zijn voor 12 Aug. 1925. 34854 In een klein gezin te Scfieveningen kan voor direct geplaatst worden, van goede ge tuigen voorzien. Brieven Mevrouw HARKMAN, Middelburgschestraat 22, 34861 SCHEVEN1NGEN. Wanneer u een VERTROUWD en VOORDEELIG ADRES zoekt vindt u dit bij ondergeteekende. lever ik u alles wat er op dit gebied in den handel is, van het fijnste fabrikaat tot de meest eenvoudige uitvoering. vertegenwoordig ik een eerste klas fabriek, die aan zeer billijke prijzen levert. Prijscourant wordt op aanvrage gaarne verstrekt. Inruilen van Rijwielen ook bij aankoop van Kinderwagens. Af te geven vele tweedehands als nieuw uitziende 34510 R IJ WIELEN aan voordeelige prijzen. in staat tot het ontwerpen en uitvoeren van modern Luxe Damesschoeisel, en een BEKWAAM Alleen zij die prima referenties kunnen overleggen komen in aanmerking. 34857 Brieven onder no. der advert Bureau van dit Blad. GROOTESTRAAT 45, DRUNEN. Rijwielen, Kinderwagens, alle onderdeelen. te Kaatsheuvel, zal 18 Juni 1925, 's avonds 7 uur. bij den heer P. SCHELLE- KENS, aldaar, FABRIEKJE, (thans woonhuis) en BOUWTERREIN aan de Hoofdstraat te Kaatsheuvel, eigen dom van den Heer J. van Boekel, ingezet op 34863 VOOR 34203 WAALWIJK bij de Markt. mod. Dubb. vier f 5,— 10 cent. 34858 Ijzerhandel, - WAALWIJK. WIJ LEGGEN ONS S P C C i 8 1 toe op Wdalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tieten. Vraagt Uw Cassabon, deze geeft U 5 pCt. korting. (Voor f 10,- aan bons wordt 50 eent terugbetaald). 34816 FAoaiiwrr 05LK/\TfM£Nn«£e IMUOX H. KOLSTËREN-LAGARDE - WAALWIJK, VOORDEEL/GST THEEKOEKJE 'fzaay/' uu'ift u'ltt^cÜett/ DUIVENSPORT. WAALWIJK. Zondag h eld de Postduivenver eniging »De Jeugdige Vh-gers« eeD vedvluebt vanuit Pont S\ M-xecce. De prijzen werden behaald als volgt: 1 J Verwiel. 2 en 3 Th v d Geld. I- en 5 Jac Wassenaar. 6 A S »m. 7 V Meeuwls 8 Th Trlmbach. 9 M v i Heijden. 10 12 16 H Koippels. 11 Verhoeven. 13 H Henkelmao. 14 van Hllst. 15 J van Huiten. 17 C le Peffer. Ie overduif A van Hilst. Eerste constateering 9 36 4. KAATSHEUVEL. >De Combinatiegevestigd bi) len heer J. van Dun, hield Zondag en wedvlucht vanui' Pont Sr M x-rce. Jitslag1 2 7 9 11 19 21 31 34 P I Aisem. 3 15 24 J Opperman. 4 27 6 M vDifk. 5 T Damen. 6 M Z^cb 16 26 38 P Kemmeren. -10 20 W .ugters. li 37 P Stokkermans. 13 14 5 H Dimen. 17 A v Riel. 18 24 Joh Rlel 22 23 32 33 P v d Mortel 29 Brokken. 30 35 A Vrlnten. 39 A ^erster. Eereprijs W Lusters, le duif .35 27, laatste duif 9 51 47. >De Getrouwe Duif*, gevesdgd ii Euphoola, vloog vanuit Pont Si. lax-nce. Uitslag: 1 2 W v d Ven. 20 L v Mosselveld. 4 18 J S okker- lans. 5 17 26 J v Box el. 6 P Pijoen- urg. 7 23 25 F de Beer. 8 A Pilnen- I urg. 9 24 G v d Linden. 10 W v d 'elden. 11 W v Best. 12 W Kemmeren. 3 22 F Moonen. 14 J v d Linden. 5 16 Bergmans. 19 M Gloudie. 21 k v d Velden. >De Postduif* gevestigd bij A .ijuen, Loooschen Dijk, vloog Ziterdap an uit N yoo. Ui slag: 1 6 G Vos. 2 J Haverhals. 3 10 G Rjzenbrand. W v Droogden. 5 H v Ach'cberg. 8 W Haverhals. le overdull J T effer-, >De Gevleugelde Vrienden*, ge- estigd bi) den beer P. Wagenmakers, lelden Zondag een wedvlucht vanui' ont St. Max-oce. U tslag I 8 K v •ongeo. 2 J Seb'ecb's. 3 F Snoeien. 12 H v Bokstel 5 20 P Wagen akers. 6 18 MSoeterboek 7PSnoe- :n. 9 jac v Waorooij. 10 11 H v /anrootl. 13 Th Damen 14 K v Wan- )oiJ. 15 16 17 G v Wanrooij. 19 D •onders. 2l H v Buxtel (H). 22 23 Snoeren. le duif 9.26.9, laatste duif 9.37.21. >De Luchtvaart*, geves igd btl Treffers, hield Zondag een wedvlucht anuit Pont S(. Mdxence. De prüzen erden behaald als volgt 1 16 H ekkers. 2 H Kerst. 3 6 10 18 A v [oergestel. 4 8 Arn Zwart. 5 17 J wa«t. 7 14 C Nering#. 9 D de B e. I J Hulst. 12 15 W Tr.ffcrs. 13 P teuwenbulzeo. 19 B Wictebol. lste overduif J Hulst. MADE. Zondag hield de postduivenver eniging «Prinses Ju'iana» een prijs- edvlucht van uil Compiegce, afstand 72 KM. De duiven losgelaten om 6 uur De •rste duif bereikte baar hok om 10 u. min. 33 sec. De laatste 10 u. 38 m. sec. Verder als volgt: B v Dongen 113. c Vos 2 17. D J Kop 3 4 7 9 12 I 15. B B oedeis 5 18 I de Heijdc 6 Broeken 8 11 21. A v G is 10 19 2. C Rullens 16 20 P Koe ymans 23. Zondag hield de postdulven- ereeniging »de Gevleugelde Vrlen- •n» ook een prijswedvlucht uit Com- igoie, afstand 292 K.M. De duiven erden aldaar gelost om 6 uur. De srste duif bereikte haar hok om 10 u. m. 22 sec. De laatste 10 u. 39 m. sec. Verder als volgt: G v Gils 13 4. v d Korput 2, H v Oosterhout 5. de Reijer 6 H de Laat 7. Renners J de Jongh 9. De gecombineerde postduivenvereeni- ngen „Prinses Juliana" en „Gevleugelde •jenden" hielden Zondag een prijswedvlucht jn medaille, een theeblad en verschillende dere huishoudelijke prijzen zijn hiervoor schikbaar gesteld) van uit Compiegnie, stand 292 K. M Vrijgelaten om 6.30 uur. eerste duif bereikte haar hok om 10 u. m. 33 sec. De laatste 10 u. 38 m. 1 sec. Verder als volgt: B. v Dongen 1 17. Jac >s 2 23 G van Gils 3 12 13 DJ Kop 4 i 10 16 18 21. B Broeders 6 18 J de Heijde M Broeken 9 15 28. P v d Korput 11. A Gils 14 25 29. M van Oorschot 19. A de Reijer 20. C Rullens 22 26. H de Laat 27. C Reniers 30. GEERTRUIDENBERG. Zondag 1.1. hield de postduivenveree» niging „Koningin Wilhelmina" een wedvlucht van uit Pont St. Maxence. De prijzen wer- den verdiend als volgt: A de Vries 1 17 23 24. C de Bont 2 4 9. B Sperber 3 26. J Vermeeren 5. J de Vries 6 8 22 29. F de Vries 7 11 13 14 20. J Jon ker 10 12 19 21 27. S Zijlmans 15. C Voermans 16, P Boot 18. R v Gils 25. C Goossens 28. DRUNEN. Zoodag hield de Postduivenver- eeolgiog >De Reisduif*, gevestigd lo het café Elshout, eeo wedvlucht va.uft Pont S< Maxence. De prilzen werdeo behaald als volgt: 'A v Spijk 18 9. I B'ok 2 6. EUbout Jehoel 3. De Wéi 4 v Dommelen 5 10 11. v d Steen 7 12 13. Eerstgeteekende A. van Spijk. Konlogspoule 1 A van Spijk, 2 H de Wit. Kwartjespoule 1 2 A van Spijk, 3 Elshout. Bij de wedvlucht Compiegne werden de p'ij ten behaald als volgt: 1 4 10 Th Eishout. 2 6 A v Sptjk. 3 J Brok. 5 H de Wit. 7 8 9 11 P v Dommelen. 12 M Klomp. 13 v d S'een. R. W. B. KAATSHEUVEL. GEERTRUIDENBERG. Een bekwaam Coupeur, Schooninaak-artikelen als

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 8