DE ECHO VAN HET ZUIDEN DERDE BLAD. PROVINCIAAL NIEUWS. Waalwijk, 5 Juni 1925. Tentoonstelling, Woensdagmiddag ten 2 uur had in hotel Verwiel. onder zeer groote belangstelling der deelnemers uit alle oorden des lands, de verloting der stands plaats welke uitstekend verliep, terwijl na afloop onder leiding van bestuur en comité een bezoek werd gebracht aan terrein en gebouwen dezer grootsche onderneming. Men was zeer enthousiast over hetgeen wordt daargesteld de inrichting van 't geheel overtrof verre ieders verwach ting. De laatste dagen en zelfs op den ochtend van den lotingsdag zijn nog verschillende inschrijvingen ingekomen, zoodat de gebouwen nu vrijwel geheel zijn bezet. Nu we reeds meermalen over gebouwen, exposities, enz. hebben geschreven, mogen we ook wel eens een relaas geven van de festiviteiten, die gedurende deze dagen zullen plaats hebben, opdat men zien zal dat men zich ook na volbrachten arbeid, uit stekend zal kunnen amuseeren. Er heeft plaats een groot festival op Zondag 23 Augustus en Zaterdag en Zondag 29 en 30 Augustus. Onaf gebroken muziek dus door verschil lende vereenigingen van 3 11 uur. De andere dagen steeds een middag- (4 6) en een avondconcert (811) steeds door verschillende en de beste korpsen te geven. Hierbij sluiten direct aan de attrac ties. die gegeven worden in de cabaret zaal waarvan het program indeTen- toonstellingsweek 3 maal wisselt. Ver der doorgaans strijkje 's middags (thee uur) en 's avonds in le klasse restau rant en in 2e klasse restaurant. Het voorloopig programma op 't Sportterrein is als volgt Zondag 23 Aug. Groote voetbal wedstrijd. In voorbereiding is een wedstrijd Zuidelijk XI-tal Roode Duivels. Dinsdag 25 Aug. Concours dele gance automobielen en behendigheids wedstrijden voor motoren. Daar voor dezen middag reeds talrijke toezeg gingen zijn ontvangen, kunnen schit terende wedstrijden verwacht worden. Woensdag 26 Aug. Korte baan draverij handicap, afstand 350 M. Deze wordt geheel georganiseerd door en gereden onder het reglement der Ned. Harddraverij en Renvereeniging en belooft juist daarom temeer een groote attractie te zijn. Dit is iets geheel nieuws voor Noordbrabant. Donderdag 21 Aug. 's Morgens vanaf 8 uur paardenkeuringen voor het Mili taire Certificaat en de Provinciale Regelingscommissie, met verrichtings proef van plm. 15 K.M. over den weg (Besoijen Capelle—Sprang- Waalwijk). Deze keuringen moeten worden opgevat als wordende ge houden in den meest uitgebreiden zin. Door het Bestuur der Tentoon stelling de Provinciale Regelings commissie de Vereeniging Het Leger- paard, de Vereeniging tot verbetering van het paardenras in het Land van Heusden en Altena, zijn prijzen be schikbaar gesteld tot een bedrag van meer dan f1000. De voorwaarden zijn te bekomen bij den heer G. J. W. Branderhorst te Eethen. 's Middags 2 uur Groot Concours Hippique, onder het reglement van het Centraal Comité van Concoursen- Hippique in Nederland. Nummers Luxe Tuigpaarden, Rij-, Jacht- en Springpaarden. Met het oog op voor- loopige toezeggingen en gezien de zeer hooge prijzen die het Bestuur beschik baar stelt belooft dit concours schitte rend te worden. Vrijdagmiddag 28 AugGroote Mode Show. Zaterdag 29 en Zondag 30 Aug. Groote Turnfeesten waarvoor talrijke Vereenigingen uit Brabant enz. hunne medewerking hebben toegezegd. Wordt zeer grootsch opgezet waarvoor dan ook twee dagen zijn opengehouden. Maandag 31 Aug. Koninginnedag. Sluiting met grootsch Vuurwerk. Annexe Kerm esse d'e'té. Toegang vrij. Ingeschreven hebben reeds Stoom- caroussel, Zweefmolen. Cakewalk, Poffertjeskraam, (V. Consael), ver schillende kleinere inrichtingen en de noodige suiker-, gebak-, zuur- en palingkramen, terwijl het Comité nog doende is meer inrichtingen te krijgen. wederom eene groote verandering gekomen. De Eerw. Overste, mère Aselmine, die tot herstel van gezond held langen tijd in den Bosch ver toefde en wier plaats tijdelijk werd ingenomen, door de Eerw. onder overste. zuster Apelina, is thans overgeplaatst naar Amsterdam en hier vervangen door de Eerw. Overste Mère Francinetta, welke wij gaarne van harte welkom heeten en daarbij onze beste wenschen voegen Mère -rancinetta was voor korten tijd nog overste in het klooster in de St. Cle- mensparochie. Mede zijn overgeplaatst soeur Antoi nette naar Heeze en soeur Robertine r.aar Den Boschsoeur Crescentia komt van Den Bosch naar Waalwijk. Het mannenkoor „Volharding" te Babylonienbroek, directeur de heer C. Nelis alhier, behaalde op het concours 2en Pinksterdag te Hardinkx- veld gehouden, den 2en prijs in de 2e afdeeling. Gisteren had een prachtige koe van den heer H v. H. alhier, in den Buitenpolder bij 't springen over een sloot het ongeluk haar poot te breken Daar herstel niet meer mogelijk bleek moest het dier worden geslacht. Onze kerk nadert meer en meer haar voltooiing, het koperen byzan- tijnsch kruis is op den hoofdkoepel aangebracht, de prachtige gebrand- schilderde ramen zijn geplaatst, welke een schitterend kleur-effect in de kerk tooveren, de toren wordt geheel afgewerkt en nu de stelling zakt. ziet men welk een prachtstuk het is Ook de reuzen-cijfers voor het uur werk zijn heden aangebracht. Wij vernemen dat voor Augustus de aannemer den bouw zal opleveren, dan volgen nog 't plaatsen van het altaar, zitbanken, enz. mishandelde hem. Tegen v. E. werd proces-verbaal opgemaakt. Dezer dagen werd door de politie alhier tegen enkele motorrijders proces verbaal opgemaakt, die met zoo'n vaart door de Grootestraat kwamen gereden dat het algemeen verkeer in gevaar werd gebracht. Zweminrichting. Heerenbaden 367. Damesbaden 63. Kostelooze baden 123. Temperatuur 20°. Door het Wit Gele Kruis alhier zijn hedenmorgen 10 kinderen naar een vacantie-kolonie te Eersel gezon den. Tegen de aahnemer V. en v. d. A., benevens tegen den landbouwer K. is^ negen er keurig uit. Deze eerste hondenten toonstelling. die Zondag 21 Juni op 't Veer wordt gehouden, belooft wer kelijk heel wat. Het aantal inschrij vingen is op 't oogenbük al boven verwachting Vele rassen zullen ver tegenwoordigd zijn Om teleurstelling te voorkomen worden hondenliefheb— bers uit Waalwijk en Omstreken er I nog eens aan herinnerd dat de tijd van inschrijving a s Woensdag onher— roepelijk wordt gesloten. NIEUWS UIT HEUSDEN. Heusden, 4 Juni '25. A s. Zaterdagavond om 7 uur zal de zangvereeniging „Crescendo" in „De Gouden Leeuw" en om half .De Heusdensche Harmonie" De Liedertafel „Oefening en Vermaak" trekt morgen naar het groot concours der „Vereenigde Zangers" te Tilburg. Zij zal moeten strijden in de 2e afdeeling, waar een 10 tal vereenigingen. waaronder van zeer gceden naam, zullen mededingen, zoodat haar een zeer zware strijd wacht Er is echter zeer druk en met toewijding, onder de ijverige leiding van den heer Sars, in allen ernst gerepeteerd, zoodat zij met vertrouwen op een goeden uitslag den strijd kan aanbinden. Wij wenschen haar dan ook het grootst mogelijke succes toe, speciaal thans nu zij dezer dagen haar 65-jarig bestaan herdenkt. Moge ons Zondag eene schitterende overwinning worden aangekondigd De Liedertafel zingt ten 6 uur, zoodat vermoedelijk omstreeks 8 uur de uitslag bekend gemaakt kan worden, Aanvullingsagenda voor de ver gadering van den Raad der gemeente Waalwijk, te houden op Vrijdag 2 Juni 1925. 8. Voorstel tot het aangaan eener conversieleening groot f524.000 en tot het sluiten eener nieuwe leening groot f 59 000. 9. Voorstel betreffende grenswijzi ging der aangekochte perceelen moeras, vormende het z g. „Kweb" aan het Laageinde. Men verzoekt ons de aandacht te vestigen op de vergadering van de Democratische Partij op Maandag 8 Juni om 8 uur 's avonds in Musis Sacrum. Als spreker zal daar optreden prof mr J. E. Heeres van's Hage met het onderwerp „Nationale Ontwape ning". Er zal gelegenheid zijn met prof Heeres van gedachten te wisselen. Ook de dames worden verzocht de vergadering bij te wonen. De C. v. P., afd. D, te 's Hage, geeft in overweging om inlichtingen in te winnen te zijner bureele, Alexan derplein 16, alvorens in relatie te treden met of giften te schenken aan de vereeniging „Rusthuizen voor Kin deren en Volwassenen", secretaris penningmeester H. Onnes, Rijswijksche- weg 476. te 's Gravenhage. Overneming in de plaatselijke bladen is gewenscht. De C. v. P., afd. D, te 's Hage, deelt mede, dat J. J. D. Rip, gewoond hebbende Jacob Catstraat aldaar, tegen wien reeds vroeger is gewaarschuwd, thans woont Spilstraat 2 te 's Graven hage en zaken drijft onder den naam „Huis van Vertrouwen". Overneming in de plaatselijke bladen is gewenscht. De Koninklijke Stoomschoenen- fabriek A. H. van Schijndel alhier heeft een nieuw merk doen deponeeren voor haar gerenommeerd schoeisel en wel Olympiade 1928 Van Schijndel. Eene goede verbetering zagen we aan den Parallelweg. Niet alleen dat langs het eigendom van den heer A H. van Schijndel en de machine kamer der fabriek een hekwerk wordt aangebracht, maar voornamelijk, dat het in den weg uitloopende gedeelte van de Loint wordt gedempt en ge- rioleerd, zoodat die leelijke onsmake lijke inham verdwijnt en de weg ge heel in de rooilijn komt. Hedenmorgen werd door de politie aangehouden een woonwagenbewoner concours die in het Politieblad stond gesigna- leerd als hebbende nog een 14 dagen gevangenisstraf te goed. Gisterenavond trok v. E. zekere v. B. ter hoogte van het oude raad- proces-verbaal opgemaakt wegens het in strijd bouwen met de Bouwver ordening. Een sterk staaltje van honden- dressuur kwam ons dezer dagen ter oore De heer P. alhier, op 2en Pinkster dag van een wandeling thuiskomend, kwam tot de minder aangename ont dekking dat hij zijn horloge met ketting verloren had. Tevergeefs werd de af gelegde weg afgezocht. Daar de heer P. door weiland geloopen had en ver schillende malen over een sloot ge sprongen was, moest men het zoeken ten slotte wel opgeven. Den volgenden dag vertelde P. het geval aan den inspecteur van politie,den heer|Letschert alhier, die daarop zijn hond het ver lorene liet opsporen. Het succes was verrassend. Ofschoon het een dag later was. vond het verstandige dier nog nauwkeurig het spoor, sprong ver schillende malen over een sloot, tot hij ten laatste aan den kant van een sloot staan bleef, waar men bij onder zoek ook het verloren horloge met ketting diep in den slootkant ver borgen vond Al moge het late seizoen eenigs- zins eene verontschuldiging zijn, het blijft jammer in tweeërlei opzicht dat niet meerderen, al was de zaal vrij goed bezet, waren opgekomen naar 't concert dat Waalwijks Symphonie or kest Woensdagavond in Musis Sacrum heeft gegeven. Ten eerste om het daar gebodene, ten tweede uit sympathie en waardeering voor dit gezelschap, dat door grooten ijver en ambitie, gepaard aan goede leiding, kwalitatief en kwan titatief enorm vooruitgaat. De vooruit gang sedert de laatste uitvoering de monstreerde zich zoo duidelijk dezen avond voor alle toehoorders, dat we daarover niets meer behoeven te zeggen. Het geheel gaf zeer veel stof tot genieten. Wat de orkestnummers betreft is het moeielijk om in bijzonderheden te treden, al kon het eene ons na tuurlijk meer bekoren dan het andere en al werd het eene natuurlijk beter gegeven dan het andere. We noemen b.v Suite Oriëntale van Popy, Ab- schieds-Symphonie (getrouw nage bootst en vooral de Elegische Melo- diën van Grieg, die ons al bijzonder aangenaam aandeden en eene uitne mende vertolking vonden. LaTraviata vormde een mooi, opgewekt en goed gespeeld slotnummer. Het nummer van den avond, zouden we haast willen zeggen, was het Grand Trio van Hummel door mej. Anna Gragtmans (piano), de heeren A. Frok- lage (viool) en F. Citroen (violoncello). Dat was een schitterend stuk werk de beide heeren hebben ons zeer te genieten gegeven, maar het overwegend aandeel in het groote succes droeg ontegenzeggelijk mej. Gragtmans, di? door hare virtuositeit, hare groote techniek en muzikaliteit 't enthousiaste publiek in vervoering en bewondering bracht. De toehoorders brachten haar terecht, naast de beide heeren, een hartelijke ovatie. Ook de Serenade van Till, waarin als solisten de heeren W. Blokhuis, (fluit) en J. de Graauw (hoorn), werd uitstekend gegeven en legde getuigenis af van de vergevorderde muzikaliteit en bijzondere instrument beheersching dezer beide heeren, die hierdoor veel bijdroegen tot het succes van den avond. Waalwijk mag zich wel gelukwen schen met een dergelijk gezelschap, dat het in korten tijd zoover heeft weten te brengen, want elke uitvoering hooren we nieuwe instrumenten be speeld, thans weer pauken en hobo. Dit succes danken we zeer zeker aan den directeur, den heer Groot en niet minder aan den ijver van bestuur en leden, wien we hiervoor hartelijk dank brengen en wien we een groeiend succes toewenschen en een volgehd maal een stampvolle zaal. N1EUWKUIJK. Op de op Woensdag j 1. gehouden aanbesteding voor de opslagplaats der veiling alhier was de laagste inschrijver F. van Dommelen voor den prijs van 14'/2 cen*- Voor 't vervoer der producten, hetwelk per vrachtauto zal geschieden was de laag ste inschrijver G. van Beurden voor den prijs van 13 cent. Alles per 100 K.G. Met het ontvangen der kruisbessen zal Dinsdag a.s. begonnen worden. De scherpschutters van St. joris behaalden Zondag j.l. op het groote te Vlijmen den len prijs standaardrijden en een prijs voor het mooiste geheel van het gezelschap. RAAMSDONK. Het programma van de Kynologen—vereeniging „Raams— donksveer en Omstreken" is versche- in „Concordia" worden gehuldigd Het uitvoerend comité noodig belang stellenden uit, hierbij tegenwoordig te zijn. Nader ontving de R.K. Fanfare nog bericht uit Loonopzand, dat ze op het jongste concours behaalde behalve de twee reeds door ons ge noemde prijzen (4e afd. le pr. en directeursprijs) ook den 2en eereprijs zijnde de medaille van Prins Hendrik. In de bijeenkomst a.s. Maandagavond zal door de vereeniging haar directeur, de heer van Heivoort uit Nieuwkuijk, passend worden gehuldigd. AGENDA. WAALWIJK. 6 Juni Witte van Juni. Zaterdag 6 Juni Witte Bioscoop, „De Schaduw van het Oosten" 8 uur. Zondag 7 Juni. 12 uur. Repetitie Liedertafel „Tot Bloei der Toonkunst". Zondag 7 Juni. Witte Bioscoop, „De Schaduw van het Oosten", om 6 en 8'/2 uur. Maandag 8 Juni. Jaarvergadering „Quick" supportersvereeniging in de zaal J. Fransen. Aanvang 6 uur. Maandag 8 |uni. Musis Sacrum Vergadering Democratische Partij, 8 uur. Dinsdag 9 Juni. Repetitie W.G V. INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie). KAATSHEUVEL, Berkdijk 4 Juni 1925. Verleen me s v. p. nogmaals een plaatsje in Uw veelgelezen blad, daar de heer v. Amdsfoort me wederom dwingt tot spreken, 't Is naar aanlei ding van z'n hooge verontwaardiging en valsche beschuldiging van partijdig heid aan uw adres, dat ik hem van repliek wil dienen, maar tevens ook om Uw lezers te toonen, hoe hij om springt met de waarheid. Terzake: Er was mij door den Voorzitter opgedragen de boeken der Bouwver- eeniging voor de leden ter inzage te leggen. Ik schreef daarom v. A. dit briefje„Hedenavond 6 uur liggen de paperassen der Bouwvereeniging voor de leden ter inzage". Op het bepaalde uur arriveerde van A in de school, waar ik al m'n bescheiden geopend voor hem ter visie neerspreidde Onder diep zuchten sloeg hij z'n oogen op de boeken en antwoordde„Met 't betalen der huur gaat 't goed, doch ik ben voor de bescheiden te coritroleeren eigenlijk niet gekomen". Verwonderd keek ik hem aan. Met een zucht van verlichting kwam er 't hooge woord uit: „Meester, moet dat zoo blijven duren tusschen ons? Ik heb van nacht geen oog geslapen, 't is voor mij geen leven, als ik zoo tegenover jullie sta". Begaan met z'n deerniswekkenden toe stand, die mij innig trof, daar tranen over zijn wangen rolden, die voor mij spraken, antwoordde ik hem: „Datzal aan je zelf liggen". Ik ben niet zoo haatdragend, als je me in den Raad hebt afgeschilderd en dat zal je wel blijken in m'n verweer tegen U, waarvan de laatste alinea luidt„Van ganscher harte vergeef ik U het leed, dat ge me hebt willen aandoen". „Dat dacht ik wel" was z'n antwoord „Had ik dat briefje niet ontvangen, dan was ik toch gekomen, daar ik niet kon denken, dat ge me zoudt afstooten", een doorslaand bewijs, hoe onbezonnen hij in den Raad is opgetreden. „Man" hernam ik, gaarne wil ik je alles vergeven en de vriend schapshand reiken, doeh den Voorzitter moet ge „amende honorable" doen en alles aanwenden om hem te rehabili- teeren". Wat was z'n antwoord: „Ik zal alles doen. om dat te bereiken Welnu, hernam ik „dan beloof ik U ook, dat ge op mijn medewerking kunt rekenen om den vrede te herstellen' Zoo gingen we van elkaar. Nog diep onder den indruk van z'n plotselingen ommekeer, dacht ik er nog eens over na en eensklaps viel 't me in, dat ik vergeten had te vragen, of hij de beleediging, die hij mij in den Raad had willen aandoen, ook zou herroepen. Na 't Lof op Donderdag avond sprak ik hem op straat aan met de volgende woorden„v. A., we hebben daar even wel 't een en ander onder elkaar gezegd, doch ik heb er eens over nagedacht en nu dunkt me, dat ge de woorden, die ge in den Raad aan m'n adres gericht hebt, moet her roepen, want wat moet de buitenwereld van me denken, 't Hoeft niet lang te zijn". Hij antwoordde: „Uw stuk was toch ook raak" Mijnheer de Redacteur, dat m'n stuk raak was, meende ik zelf en velen met mij, dat bewijzen ook de vele sympathie gen. zelfs buiten Kaatsheuvel, doch.... 't was de waarheid „Goed" zei hij, „wilt U dan iets opmaken, want U kunt 't beter dan ik". Ik beloofde hem een stukje te redigeeren, waarop hij uitriep „lk ben zoo blij als een gek". Innig verheugd, dat nu de waarheid haar recht zou krijgen hij gaf mij immers een volmacht spoedde ik me naar huis, nadat ik aan een paar vertrouwde personen het geval had medegedeeld. Even wil ik opmerken, dat ik aan v. A. voorstelde, om U te verzoeken z'n beweringen in den Raad niet te plaatsen, dan zou ik met m'n verweer, dat pas gepost was, evenzoo handelen. Toen ik m'n brief aan U schreef, popelde m'n hart, dat die intreurige zaak zou worden opgelost en deelde ik U oprecht en blij mede. waarom ik 't verzoek richtte, om m'n verweer niet te plaatsen. Den anderen morgen, terwijl m'n zoontje in Kaatsheuvel op zoek was naar v. A., want z'n moeder beweerde, dat hij op den Boerenbond was, om de door mij opgestelde verklaring te laten teekenen, ontving ik per ex presse van U bericht, dat 't stuk van v. A reeds geplaatst was met de vraag „Wat moet ik met 't uwe doen Zonder aarzelen antwoordde ik: „Dan 't mijne ook plaatsen", doch tevens voegde ik er bij„Wellicht kunt U er reeds een paar woordjes bij doen over den stand van zaken." Ik was natuur lijk in de vaste overtuiging, dat v. A. binnen weinige dagen toch met z'n verklaring komen zou. In Kaatsheuvel was v. A. onvind baar, hoe er ook gezocht werd, doch op het 't middaguur liet ik hem m'n stukje thuisbrengen om het door on- derteekening te bekrachtigen. In plaats van het te doen, antwoordde hij„lk zal dadelijk zelf komen." Werkelijk hij kwam en zei zelf iets opgesteld te hebben, dat volgens hem veel beter leek. Hij las 't voor, doch ik luisterde maar half, omdat ik toen reeds merkte, dat hij den „ouwen mensch" niet had afgelegd. Na z'n vertrek las ik 't eens na en moest hartelijk lachen om 't nietszeg gend en onbenullig stuk, dat hij onder- teekend in de krant wou zetten. Dit origineele stuk is nog in m'n bezit en zou, als 't was ingezonden door U waarschijnlijk onder de rubriek adver- tentiën moeten verwezen worden, want 't bevat o m. een verklaring, dat hij een gewoon burger is, een geacht man (hm hm op wiens gedrag geen aanmerking is te maken en bovendien een kennisgeving aan degenen die 't slikken wilden, dat we „dikke vriend jes" waren geworden. Dit stuk zou hij van A. onderteekend inzenden. Ik antwoordde hem rap per brief o. m. dat ik met zoo'n ridicuul schrijven niet accoord ging. dat hij volgens z'n geweten verplicht was m'n goeden naam, die onrechtvaardig door hem was verdacht gemaakt, zoodra en zoo goed mogelijk moest herstellen. Wan neer hij dit niet deed, dan wenschte ik geen toenadering, lk hoorde van hem geen steek, doch op den 2en Pinksterdag vroeg hij me na 't Lof Hebt ge 't zoo aan Tielen gemeld?" Ik antwoordde geen stom woord, doch zuchtend en een weinig m'n hoofd schuddend, omdat ten le 't daar geen plaats was over die intreurige zaak, die me zooveel onaangenaams heeft veroorzaakt, te spreken en ten 2e om dat ik dacht: Man hoe durf je zoo iets te vragen Mijnheer de Redacteur, ziehier de ware en zuivere waarheid. Ik heb ge meend ze zooveel mogelijk in de finesses te moeten melden, te meer wijl hij u ongemotiveerd be schuldigt van partijdigheid, maar om tevens het leesgrage publiek met z'n wispelturige handelwijze bekend te maken, 't Is echter m'n vaste overtui ging, dat v. A. 't stellige voornemen had, om recht voor de waarheid uit te komen, doch 't menschelijk opzicht en misschien schijnvrienden, die zoo gaarne in troebel water visschen, heb ben hem van z'n plan teruggebracht. Hoe gaarne ik ook een oprechte vriendschap zou willen sluiten, is 't me onmogelijk daartoe over te gaan. als hij m'n voorstel niet accepteert, want zoo'n publieke zaak mag en kan m. i. toch niet entre nous in den doofpot worden gestopt. Misschien komt hij nu wederom aandragen, dat 't leugens zijn, wat ik boven beweer, doch dan wil ik hem wel ronduit zeggen, nat ik niet alleen z'n verklaring in de school heb aangehoord. Er was nog iemand in de onmid dellijke nabijheid die 't gesprek reeds aan een ander had verteld, eer wij elkaar verlieten. Nog wil ik U even zeggen, dat ik nimmer met v. A. over deze zaak zal spreken dan in tegen woordigheid van getuigen en dat ik geen toenadering wensch, alvorens hij den persoon in kwestie op de eerste plaats en ondergeteekende in 't open baar amende honorable heeft gedaan. Mijnheer de Redacteur. Tot slot wil ik U nog meedeelen, dat het „vodje papier", waarop v. A. z'n verantwoor ding van het bewuste bedrag had staan memoriewerk moet zijn, wijl de accoun tant bij 't opmaken van z'n rapport het overtuigend bewijs heeft ontdekt, dat 't beslist onwaar moet zijn, wat hij v. A. met potlood heeft neergeschreven. U, Mijnheer de Redacteur, dankend T AANVULLENDE VOORLOOPIGE LIJST van deelnemers der Internationale Tentoon stelling voor de Schoen- Leder-Industrie, Waalwijk 1925. J. R. Geigy, A. G. Basel. Paul Wagner, Tilburg. Popliil-Extrakt-Gesellschaft, Mannlieim- Waldliof. The Oakland Motor Car Company, Detroit U.S.A. Delage Cie., Paris. The White Company, Cleveland, Ohio U. S.A. Rotopliot, Berlin, S.W. G8. Berlin-Neuroder Kunstanstalten A.G., Ber lin W. 9. Hespico-Werke, Berlin S. 14. A. W. Roosen-de Bakker, Oisterwijk. C. M. Miiller Co., Berlin, W. 38. N.V. Lederfabriek „Hollandia", Loon-op- Zand. P. H. Vloemans, Kaatsheuvel. A. Verwiel, Waal wig k. l

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 9