Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. jonge wouw. FEULLETON .NOO&D-BkABAND" NUMMER 46 WOENSDAG 10 JUNI 1925 48e JAARGANG. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-Adres: ECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN. EERSTE BLAD. GEMEENTERAAD. WAALWIJK- Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente op Vrijdag 5 Juni des avonds ten 63/4 uur. Voorzitter Edelachtb. heer Moonen. Ongeveer 7 uur opent de Voorzitter de vergadering; aanwezig alle leden. De heer Roggeveen wijst er op, dat in de notulen niet is opgenomen, dat hij in de vorige vergadering heeft voor gesteld dat de winst van de gemeente lijke Hypotheekbank moet gereserveerd worden, wat is aangenomen. Uit de verordening of uit de notulen blijkt daar niets van. De heer Smolders meent, dat in de notulen ook niet is opgenomen wat in een vorige vergadering gezegd is be treffend de verlofdagen van het ge meentelijk personeel. Eibers. Zou het niet raadzaam zijn om de notulen eens voor te lezen. Nu er al twee leden aanmerkingen op hebben, is dat misschien wel ge- wenscht. Voorzitter. Ze hebben toch ter visie gelegen. Oomens. Dat zou ik gek vinden. Eibers. Ho, ho, dergelijke onparle mentaire woorden moogt ge niet ge bruiken. De Voorzitter merkt op, dat wat de heer Smolders naar voren heeft ge bracht, wel in de notulen is opgenomen, waarna deze worden goedgekeurd en vastgesteld. Aan de orde: 1. Ingekomen stukken, a. Ter visie ligging van de Instructie Directeur van de Gasfabriek, Gemeente oprichter en Boekhouder-kassier. De heer Smolders merkt op in de instructie, noch in iets anders iets te hebben aangetroffen omtrent het gratis gebruik mogen maken van water en gas in de ambtswoning van den Directeur. Spr. vraagt waarin zulks is geregeld. De Voorzitter zegt dat den directeur in het gratis gebruik maken van gas en waterleiding beperkt is. Wordt door hem een zeker maximum overschreden dan moet hij dat bijbe talen. Dat is bij een besluit van Burg. en Weth. geregeld. Smolders. Deze mededeeling doet mij genoegen vooral aan de hand van de cijfers voorkomende in het verslag. Conform een voorstel van Burg. en Weth. wordt besloten aan de Geweste lijke Landstorm een subsidie te ver- leenen van f 45. Schrijven van Ged. Staten, houdende het bericht dat de goedkeuring van het raadsbesluit om het H. Hartplein in erfpacht af te staan aan het Kerkbestuur van de St. Ant.-parochie is aangehouden evenals van de bouwverordening. Voor kennisgeving wordtaangenomen een schrijven van het Kerkbestuur van St. Jan houdende dankbetuiging voor het schenken der klokken en van het Ziekenfonds voor de subsidie van f 750 Uit het verslag van de commissie der lichamelijk; opvoeding blijkt dat er 86 leerlingen zijn en de verschillende cursussen geregeld en met ambitie worden gevolgd. Naar aanleiding van het verslag van de Gas-, Waterleiding en Electriciteit- bedrijven wenscht de heer Smolders eenige vragen te stellen, alsook eenige punten naar voren te brengen. Zijn eerste vraag is naar aanleiding der calorische waarde op bladzijde 4 vermeld, nl. of de Jünkers Caloriemeter een zelfregistreerende meter is. Voorzitter. Het is een voorhistorisch ding en alleen deskundigen kunnen daarmee de calorische waarde bepalen, want doe ik het, dan krijg ik altijd dezelfde uitkomsten. Verder staat er ook in het verslag dat de calorische waarde dagelijks is opgenomen, maar dat is een beetje bezijden de waarheid, want het ding is zoowat drie maanden stuk geweest. Smolders. En Jiebben Burg. en Weth. zich nader overtuigd. Voorzitter. Ja, hij doet het nu, al komen er enkele schommelingen voor. Enkele cijfers haalt hij nooit. Smolders. Bladzijde 6 van het verslag. Bij gemiddeld gasverbruik zou ik naar voren willen brengen dat het m.i. niet juist is het verwarmingsgas 5 cent onder gewoon gas te rangschikken. Mij lijkt het beter het aantal verbruikers (geplaatste meters) afzonderlijk te ver- melden. De cijfers over het gemiddelde ver bruik moeten ook een vergissing zijn. De vermeerdering per aansluiting is geen 52 M3 maar 43 M3 waarvan het verwarmingsgas de vermeerdering met 40 M3 heeft opgevoerd. Van een reeks jaren heb ik uit de verslagen nagegaan de productie per 100 K G. kolen en dan is die nog geen enkel jaar zoo hoog geweest als in 1924 nl 38 M3 wat met het laagste productie jaar 1917 een verschil geeft van 13 M3 per 100 K G. kolen. Gragtmans. Dat was in de oorlogs tijd toen we zoowat niets dan bruin kolen hadden. Smolders. Over dezelfde reeks jaren heb ik vergeleken het gasverbruik voor verlichting fabriek, terreinen en di recteurswoning. Hier vallen kolossalen verschillen op. Het laagste cijfer 10 081 M3 in 1913 met het hoogste 25 451 M3 in 1920 geeft een verschil van meer dan 15000 M3. 1924 15.512 M3 terreinverlichting, 1752 M3 kantoren en 2098 M3 Directeurs woning, totaal 19362 M3 geeft een vermeerderd verbruik van ruim 6000 M3 in 1924. Het verbruik van 1924 is voor dit doeleinde nog meer dan V3 van het DOOP. ERVARING STERK. benoodigde gas voor de geheele straat verlichting en bij de straatverlichting zijn dan 48 doorbranders of nacht- branders. Als men deze vergelijking maakt kan men zonder meer geen ver klaring van deze cijfers vinden en zal mij een toelichting ter gelegener tijd aangenaam zijn. Bladzijde 10 Balans per 31 Dec, 1924. Op de begrooting 1924 was geraamd een uit te keeren winst aan de gemeente van f6700 52, terwijl op de balans slechts f509.091/2 aanwinst voorkomt. Heb ik mogelijk goed gezien een vorig jaar, toen men tot het verstrekken van verwarmingsgas h 5 cent ging besluiten en ik er op wees dat ik voor de finantieele uitkomsten vreesde, of is voor dit lagere winstcijfer een andere verklaring te geven. Als tegen de volgende vergadering het accountsrapport betreffende balans en winst- en verliesrekening over 1924 ter visie wordt gelegd, kan mogelijk daaruit een en ander blijken. De Voorzitter verklaart dat de balans feitelijk nog geflatteerd is, want de kosten van de herstellingen die zijn gedaan worden nog over de jaren ver deeld dat deze zullen medegaan Anders was er nog f 1600 minder geweest. Timmermans. Dat is een zeer ge vaarlijk precedent, dat men gaat stellen. Voorzitter. Dat is gedaan in navol ging van andere gasfabrieken waar de accountant ook belast is met het onderzoek. Zoo'n oven gaat in den regel 3 of hoogstens eens 4 jaar mee en nu heeft men de kosten over drie jaar verdeeld opdat niet alles op een jaar zal drukken. Timmermans, Een dergelijke regel bestaat ook wel bij particuliere be drijven, vooral bij suikerfabrieken, maar dan heeft men daar een vast herstel- fonds voor dat men van te voren reeds had en hier is het groote verschil, dat men daar pas nadat de onkosten er zijn, meekomt. Voorzitter. Men is nu bezig een der gelijk fonds te gaan vormen De heer Timmermans merkt op, dat het hier meer is toegepast om de verliescijfers zooveel mogelijk weg te werken en dat is een heel verkeerde methode. De Voorzitter zegt dat dit niet de bedoeling is. De heer Roggeveen vindt het zeer eigenaardig .dat een dergelijke zaak niet eens in de vergadering van de gascommissie is besproken. Als het dergelijke posten betreft, posten van f 3000, dan mag het z i. eerst toch wel eens in dea vergadering worden be sproken. Voorzitter. Ik kan zoo iets ook niet goed vinden. De heer Roggeveen merkt nog op, dat het ineens invoeren van een ander systeem op den duur geen groot ver schil zal brengen. Men maakt oogen- schijnlijk winst, een winst die niet gemaakt is. Voorzitter. Men komt weer op het zelfde terug. 2. Aanwijzing van een stemlokaal in de stemdistricten I en 111. Conform het voorstel van Burg. en Weth. wordt besloten als stemlokaal aan te wijzen het Gymnastieklokaal van de R. K. Jongensschool in voor malig Besoijen en inplaats van de Raadszaal, het Kantongerecht. 3. Vaststelling van het vermenig- vuldigingscijfer voor de plaatselijke Inkomstenbelasting 1925/1926. Burg. en Weth. stellen voor dit van 3,5 te brengen op 2,8. De heer Roggeveen weet niet hoe men aan de berekening is gekomen. Gerekend wordt op een opbrengst van 120 000, waarbij dan nog gerekend wordt op een twee en een halve mille van de forensenbelasting. Z.i. gaat men de post: oninbare posten veel te laag schatten, want in 1924 was dit bedrag nog f 13000 en waar men dit jaar de posten zal moeten gaan terugbetalen van eenige voorgaande jaren, zal dat bedrag zeker niet minder worden. Het komt hem daarom voor dat de berekening wel wat erg geflatteerd is. Spreker vreest dat er voor een be drag van f 20000 zal zijn terug te betalen en er is bij de berekening slechts gerekend op f 5000. Dat zal beslist verrassingen brengen. Vervolgens wijst spreker er nog op dat op de begrooting een post is ge bracht van f 10 000, waarvoor men garant is gebleven voor de te houden tentoonstelling. Zou het zijn dat de gemeente dat bedrag moet betalen, dan komt men al voor een bedrag van f 131 000 te staan, wat een speling 60) TWEEDE DEEL. (Wordt vervolgd). De Echo van het Zuiden, Waalwpsche en Langsfmlsrke Courant, Dit blad verschflnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regel. By contract flink rabat. Advertentiën moeten Woensdag en Vrydag des morgens om uiteriyk 9 uur in ons bezit zyn. MAATSCHAPPIJ VAN VERZEKERING OP HET LEVEH faTTTP^WAA LW UK^r-TTT^)' van „DB EO EO VAN HET ZUIDEN Voor hen gebruikte Harper de dwangmid delen. Dat was vooreerst het geduchte stortbad, die eerlooze verplettering, verschrikkeiyke foltering, die den veroordeelde doet huilen en hem razend, zinneloos maakt, zyn schedel i verbryzelt, zyn ruggraat kromt en hem de vreeseiykste der pyniglngen doet ondergaan. Baronnes Cazéres kwam er toe om niets meer te etenmen had haar een afzonderiyk paviljoen gegeven, waarvan de eerste ver dieping bewoond werd door een jong meisje, waarvan de zinneloosheid zeer zacht was, die daar leefde in gezelschap van een kame nier, vergeten door het overige der wereld en als levend begraven. De gezondheidstoestand van de baronnes had dus vanwege hare beulen eene verzach ting vereischt, want z.y liepen gevaar zich door den dood te zien berooven van hunne beste kostgangster. 't Was mejuffr. Harper zelf die mevr. Ca zéres in het klein, afgezonderd paviljoen plaatste. Catiche zal goed uwe twee huishoudens verzorgen, voegde mej. Harper haar toe. Zij is zeer goed en dienstvaardig. Telkens gy haar noodig hebt zult gy slechts te bellen hebben zie, zoo En de vrouw duwde met den duim op den knop eener electrische bel. Verscheidene minuten verliepen, doch nie mand bood zich aan en mej. Harper belde opnieuw. Eindeiyk toen er een derde maal gebeld was, werd de deur geopend en eene in het zwart gekleede vrouw kwam binnen. Mej. Harper riep haar met bitsige stem toe: Wat doet ge en waar z.yt ge dan altyd, luie meid. 'tls reeds een gansch uur dat ik te vergeefs roep. Catiche bleef in het midden der plaats staan, terwyi zy iets tusschen de lippen mompelde. Ik vraag u waar gy u bevondt? hernam mej. Harper verbitterd. Ik was by mejuffrouw, die zeer opgewon den is vandaag, daar er een onweer opkomt. Mejuffrouw, mejuffrouw, ik heb u reeds honderdmaal gezegd dat er hier me vrouw nog mejuffrouw is. De persoon die gy aldus aanduidt heet nummer 24. Hebt gy 'tnu begrepen? Zeg iny nu dat gy u by no. 24 bevondt en ik zal u antwoorden. Catiche sloeg nederig de oogen neer, en antwoordde dan: Ik bevond my by no. 24. Zeer goed. Welnu, gy zult voortaan nummer 24 en 32 te verzorgen hebben. Me vrouw heeft den naam van no. 24 aangeno men. En de bestuurster vertrok na nog eenige bevelen aan Catiche gegeven te hebben. Zoodra mej. Harper zich verwyderd had, zette de bewaakster zich by het bed van mevr. Cazéres en de oogen sluitend, poogde zy ongetwyfeld den slaap terug te vinden, die, in de kamer van no. 24 begonnen, door het herhaald bellen van mej. Harper ver stoord geworden was. Mevr. Cazéres bewoog zich niet. Wat kon het haar schelen of Catiche sliep of waakte, indien zy haar met rust liet. In dien toestand van voortdurend ïyden waarin zy gedwongen was te leven, onder worpen aan de wreedste kwellingen, beroofd van Renée, die hulpeloos overgeleverd was aan misdadige en eerlooze handen, verzucht te zy nog enkel naar den dood en vond dat i deze al te lang wachtte om haar te komen verlossen. Gelaten in haar lot was zy geheel en al. De hoop had haar verlaten en het was de ontmoediging, de wanhoop, die haar lang- i zaam sterven deed. De kamer, waar zy rustte, was zeer zin- deiyk en had een aangenaam uitzicht. Harper was te slim om zyne cellen te verwaarloozen en in een toestand van slor digheid en wanorde te laten vervallen. Hoe zouden die schoone en frissche ven- stergordynen met hunne heldere kleuren wantrouwen kunnen inboezemen? Mevr. Cazéres bleef dus beweegloos op haar bed uitgestrekt, terwyi Catiche inder daad langzamerhand in slaap verzonken was. Eensklaps sidderde mevrouw Cazéres. Boven haar, door de half geopende ven sters komend, drong eene jonge, treurige, wanhopige stem tot haar door. De stem zong: Een weinig verder Aan den draai van den weg Voor het kruis knielde iedereen neer; Een weinig verder Aan den draai van den weg Voor het Kruis bad elkeen den Heer. Deze doordringende stem ontroerde de arme moeder tot in het diepst van haar hart. Herinnerde zy haar niet de stem van Renée. Neen, inderwaarheid, dat was een onzin nige gedachte, dat was de stem niet van Renée. Die van hare dochter was breeder, helderder, de stem van een ware kunstzan geres. Doch, die zang, met zyn zoo jammerende uitdrukking, herinnerde haar, ondanks dit verschil, hare welbeminde, ongelukkige doch ter, en dikke tranen rolden over hare ver magerde en verbleekte wangen. Catiche, die juist ontwaakte en hare zieke aankeek, bemerkte die tranen, maar even als haar meester, bleef zy ongevoelig en on verschillig voor de droefheid van anderen. En zien de dat mevrouw Cazéres met aan dacht luisterde, zeide zy 'tis no. 24. Zy is zeer zenuwachtig vandaag, ter oorzaak van het dreigend on weer. Op hetzelfde oogenblik doorsneed een hart verscheurende, vreeseiyke kreet het ruim. Daarna hoorde men een gehuil van smart, gevolgd van verdoofd gesnik, van lang ge rekt en verschrikkeiyk gereutel. 'tis no. 23, mompelde Catlchi, ook zy is door het onweer buiten haar zelve ge bracht. Het gehuil eindigde met weg te sterven daar zy die het slaakte machteloos werd en weldra heel en al buiten adem was, en In het „Familiegraf" heerschte opnieuw een dood sche stilte. En de jonge en frissche stem hernam dan Vrouwen weenden, Kinderen schreeuwden, Honden huilden, Omheen het kruis van den Heer; Vrouwen weenden, Kinderen schreeuwden, Honden huilden, Vogelen zongen niet meer. De tranen die mevrouw Cazéres stortte, immer meer ontroerd door dien wanhopigen zang, deden haar goed. Het scheen haar toe dat alles zich in haar ontspande, dat zy een weldoende kalmte be kwam, in plaats van de wreede zenuwach tigheid, waaraan zy sinds zoolang reeds ten prooi was. Die stem was nochtans eindeloos treurig. En waarop kwam er nu zoo in eens een hoop op in het hart der arme moeder? zy zou het niet hebben kunnen zeggen. Maar zonder dat zy het wilde, voelde zy aanstonds eene groote genegenheid voor die arme zlnnelooze, die daar, in hare nabyheid, leed en in dien treurzang hare smart uit drukte. Langzamerhand liet een weldoende, her stellende kalmte mevrouw Cazéres toe te slapen. Zy legde zich met het hoofd achterover op de kussens en weldra, aan de regelmatig heid harer ademhaling, vernam Catiche dat de arme, aan hare zorgen toevertrouwde vroilw, gedurende een langen tyd heel haar ïyden ging vergeten. Dan verliet zy, zonder gerucht te maken, het paviljoen. Mevr. Cazéres sliep lang, inderdaad. Toen zy de oogen opende, zond de zon met breede stralen haar schitterend licht en wel doende warmte, dwars door de traliën en de gordynen der vensters in hare kamer. Zy belde, en Catiche met haar onvriende ïyk, onaangenaam en hardvochtig gelaat, verscheen op den drempel der deur. Mevrouw Cazéres had honger. Voor de eerste maal sinds vele dagen, boe zemde het zien van voedsel haar geen weer zin in. Catiche bracht haar een weinig gebraad en thee. Toen zy kwam om de tafel af te dienen, bemerkte zy dat mevrouw Cazéres, buiten hare gewoonte, zeer goed gegeten had. Maar wat kon haar dat schelen, zy ge- waardigde zich zelfs niet aan de arme vrouw te vragen of het haar goed gesmaakt had. zy plaatste zich tegenover mevr. Cazéres en zeide: No. 24, die hetzelfde paviljoen als me vrouw bewoont, laat mevrouw vragen of het haar niet onaangenaam is dat zy zingt. In 't geheel niet, antwoordde de baron nes, alhoewel de stem van dat arm meisje zeer treurig is. zy herinnert my ik weet niet waarom, aan myue welbeminde dochter. En zy voegde erby, deze woorden aan hare lippen latende ontsnappen Een welbeminde dochter, die ik verlo ren heb. Niet de minste ontroering teekende zich af op het streng gelaat van Catichl. Kort daarop kwam mej. Harper opeens in de kamer, zy kwam hare zieke bezoeken. Zeker was het dat mevrouw Cazéres ge zondheidstoestand veel verbeterd was. Harper, die haar op zyn beurt bezocht, deed dezelfde opmerking. Dan wilde hy de jonge zlnnelooze, die met de baronnes het paviljoen deelde, op hare beurt bezoeken, maar mej. Harper verzette er zich tegen. Neen, riep zy woedend, ik verbied het u, Ik wil volstrekt niet dat gjj nummer 24 een bezoek brengt. Ik zelf belast my met die jonge zieke. Wilt gy haar zien, goed, maar in de tegen woordigheid van Catiche, en zonder dat gy iets voorschryft dat ik niet weet.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1