Kieskring TILBURG. No. 23 Mr. VAN RIJCKEVORSEL, Asthma rda Purol geneest en verfraait de Huid. f 550.- Elk Katholiek stemt op No. 1 van lijst dan behaalt men in dezen kring den vijfden zetel en daardoor blijft FEBER in de Kamer. sport! Notaris VAN HAM finaal oorloopen: Notaris VAN HAM publiek ver koop en NIEUWS UIT KAATSHEUVEL. Kaatsheuvel, 19 Juni '25. In de groote zaal van den heer Joh. Smit-Hesselmans hield de ZeerEerw. Heer H. J. M van Kemenade Rector van Huize Assislë uit Udenhout, Dinsdagavond op uitnoodiging der vereeniging „Kaatsheuvels Belang" een lezing over „De beginselen der R.K. Staatspartij* gesteld naast en tegenover de beginselen levende in de andere partijen. Om goed 8 uur opende de Voorz. van K. B. met een kleine inleiding, waarin hij wees op het actueele van dit punt vlak vóór de verkiezing, met een hartelijk welkom aan onzen oud kapelaan voor de bereidwilligheid waarmede hij aan de uitnoodiging voor K. B. te spreken gevolg heeft gegeven. De ZeerEerw. Heer v. Kemenade dankt dan voor de woorden van sym pathie en van welkom en hoopt dat deze voorboden zullen zijn van aan dacht en belangstelling. Hij noemt het onderwerp hem ter behandeling voorgelegd een punt waar mede met gemak een geheele winter- cursus ware te vullen Het onder werp daarom grondig en uitvoerig behandelen is hem onmogelijk. Hij zal hier en daar een greep doen en daar uit voor de vergadering een gevolg trekking maken. Spreker begint met de vraag: „Wat is politiek." Uit de definitie door politici van verschillende levensopvat ting daarvan geven blijkt reeds dat de beginselen der verschillende partijen recht tegenover elkander komen te staan. Terwijl de paganistische levens beschouwing het bestaan van een God loochent en dus een staat eischt die in geen enkel opzicht rekening houdt met het bestaan van een Opperwezen vraagt de Katholieke Politiek zich op de eerste plaats af: waartoe zijn wij op de wereld. Ons doel is dus gericht op God en de Staat is voor ons één der middelen om tot dit doel te komen. Niet de mensch is er om den Staat, doch de Staat om en voor den mensch. Naast Kerk en huisgezin heeft de Staat ons te helpen om tot ons einddoel te geraken. Naast deze theorie, die voor ons den eenig ware is, zijn in den loop der tijden verschillende andere theoriën verkondigd en gehuldigd. Spreker behandelde dan in 't kort de theoriën van den modernen staat als a. de zuivere rechtstaat volgens de ideën van Kant met zijn grond beginsel „De mensch is autonoom, dus heeft recht op onbeperkte vrij heid (oud liberalisme.) b. Machiavelli's leer in den absoluten staat, die geen ondergeschiktheid of hoogere ordening kent De Staat is en kan alles en heeft het doel in zich zelf (moderne liberalisme). c. de Sociaal Democratische theorie met de leerstellingen van Bebel, Marks, Liebknecht. Staan de beginselen dezer partijen in 't algemeen al in tegenspraak met die van onze partij, meer bijzonder is die nog met de ideeën aar-gaande God en godsdienst der Sociaal Democraten en de R K. Staatspartij Wij gaan uit van het standpunt: Godsdienst is voor den mensch onmisbaar, godsdienst is noodzakelijk Wij zijn geheel afhanke lijk van God en volkomen aan Gods wil onderworpen. De S D. A P. leert: Godsdienst is privé—zaak. doch verwerpt en haat elke godsdienstuiting en streeft ernaar alle godsdienst afgeschaft te krijgen. Met verschillende duidelijke uit spraken van üodloochening en mis kenning van den godsdienst van de voornaamste Sociaal—Democratische politici staafde spreker zijn betoog Tot slot haalde spreker het woord AKKER'» 1 aan van de Fransche Bisschoppen bij de verkiezing van 1881, dat het de plicht is van ieder Katholiek om goed te stemmen. Zoo ge niet goed stemt, werkt ge mee aan 't kwaad dat uw politieke tegenstanders teweeg brengen. Ook thans is deze uitspraak nog ten volle waar, al hebben we ook nog niet voor direct, die Russische toestanden te vreezen, die een geheel groot machtig rijk in desordre brengen, het gevaar is niet denkbeeldig, dat diezelfde toe standen, zij het dan ook slechts voor 50 pCt. of minder, hier kunnen ge schapen worden zoo wij onze stem plicht niet goed volbrengen. Spr is niet bang voor de kiezers van Kaats heuvel, die allen wel goed willen stemmen Hij verzocht ze slechts zich te willen houden aan hetgeen het Doorluchtig Episcopaat in deze van ons verlangt. Met een dankwoord sloot de Voorz van K B. de vergadering, de hoop uitsprekende spreker weer spoedig in ons midden weer te zien De Hoenderclub „Kaatsheuvel" maakt Zondag 21 Juni een excursie naar Nijmegen en omstreken. Om 10 uur wordt met een autobus afgereisd. Achtereenvolgens zullen bezocht wor den L. Karthaus te N^erbosch, Drees- man te St Anna en de Nijmeegsche Eieren legwedstrijd te Groesbeek. De Kon. Harm. „Apollo" gaat Zaterdagavond concerteeren op de Vlaamsche kermis in Dongen We zijn er van overtuigd dat Dongen content zal kunnen zijn. Zondag a s. zal de ZeerEerw. Pater Verhoeven van de orde van de Paters van de H Familie alhier, die met de Pinksterwijding het priester schap heeft ontvangen in zijn parochie kerk alhier de plechtige H. Mis opdragen. Over 1924 werd door onze ge meente gekocht 235828 K W U elec- triciteit, terwijl werd afgeleverd 191 766 K W.U. Het totaal aantal aansluitingen bedroeg per 1 Jan. 1924 331 voor licht en 71 voor kracht; op 31 Dec. 1924 347 voor licht en 75 voor kracht Het gemiddeld lichtverbruik was voor Loon op Zand 55 R.W.U. per aan sluiting en voor Kaatsheuvel 154K.W.U. per aansluiting. De stembureaux voor de 2de Kamer-verkiezing zijn als volgt samen gesteld I Gemeentehuis, J. L. van Besouw Voorz., J. Wijdemans en W. T. P Brok. leden. II Openbare School, C. Roestenberg Voorz.. H J. W. v. d Heuvel en A. Snaphaan, leden. III Bijz. R K Meisjesschool. J C. de Wijn, Voorz., M J. Musters en P. Borsten, leden. IV R K. Jongensschool Berkdijk, A. M Rijken, VoorzJ. J. v. Amelsfoort en H. A. de Bruin, leden. t V Gemeentelokaal Loon op Zand, C. I. Verschuren, Voorz., F. v. Tilborg en H. W. v. d. Wildenberg, leden. VI Op School de Moer, J v. Lier, Voorz., B. Dankers en M. v. Rooy, leden. VOETBALSPORT. WAALWIJK. WWV Al (s het nog zoo'n 3. weertje Door Erdal blijf je 't heertje -qeeft prachtiqen glans DUIVENSPORT. De groote strijd. De zeldzame ontmoeting zal dan Zondag plaats hebben. Als u dit leest, heeft de Franschman Grassin ook reeds op de T.W.EM getraind en zal zijn oordeel wei weer zijn, als van de andere wereldrenners: De T.W.EM. is de snelste baan der wereld. Linart kan weer rijden op zijn lievelingsbaan, waar hij juist zijn grootste snelheden kan ontwikkelen. En Snoek.... doch neen, genoeg over die stayers, diegene, die den stayers- strijd aanstaanden Zondag niet gaat zien, is geen sportman. Maar er is Zondag nog meer 1 De sportvrienden weten toch, dat de strijd om het Nederlandsche Kam pioenschap voor de deur staat. Daar aan doen ook mee onze Zuidelijke favorieten onder de amateurs. En de besten onder hen komen Zondag hun laatsten wedstrijd voor de kampioenschappen rijden. Mazairac, die verleden jaar bij ver gissing overrompeld werd, zal dit jaar zijn nationale trui trachten terug ie winnen, docher zijn nog meer zuidelijken die op een kampioenschap hopen. Roestenburg en Pijnenburg zullen alle krachten inspannen. Zij be schouwen den wedstrijd van a s. Zondag als den besten voorwedstrijd. Vooral de Koppelwedstrijd belooft intressant te worden, daar de bekende Belgische renners Dagelinkx en Schreurs er voortdurend spanning in wqten te brengen. We zouden nog eens de waarschu wing willen herhalen, evenals bij den vorigen wedstrijd: Koop uw kaaujes bij den voorverkoop, dat voorkomt voor u het lange wachten aan de loketten, want de bewijzen zijn er nu reeds, dat het Zondag enorm druk zal zijn. BURGERLIJKE STAND. LAATSTE BERICHTEN. DEN HAAG. H. M. de Koningin heeft gisterochtend, zich van Chamonix naar voel Bostongletscher begevende, een klein auto-ongeval gehad, doordat de reeds stilstaande auto onverwacht achteruit reed. De auto werd in haar vaart gestuit door een droge sloot, op korten afstand der stopplaats. De Koningin heeft een lichte ver wonding hekomen door kneuzing van drie vingers der rechterhand. Er is niet de minste reden tot eenige ongerust heid. Kamer van Koophandel. (Vervolg.) Een groote teleurstelling was het voor dezen tak van nijverheid zeker, dat de voorstellen tot opneming van zooileder en enkele overledersoorten in het invoertarief geen meerderheid in de volksvertegenwoordiging heeft kunnen vinden. Onder deze omstandig heden was het vooral voor deze in dustrie van het grootste belang, dat de economische toestanden in Duitsch- land zich verbeterden meteen stabielen geldkoers en invoering van den gou den geldslandaard. De ongelijke pro- duciievoorwaarden wijzigden zich van lieverlede, de import van Ieder nam af bij eene stijging van de uitvoercijfers. Wanneer dan met groot genoegen te constateeren is, dat voor de beide voornaamste takken van industrie in het gebied onzer Kamer het afgeloopen jaar eene gunstige verbetering heeft gebracht, dan mag niet uit het oog worden verloren, dat de jaren, die onmiddellijk aan 1924 vooraf zijn ge gaan, voor weinige industriën al slech ter zijn geweest dan voor de schoen en lederindustrie. Het verschil tusschen toen en thans stemt dan ook tot groote tevredenheid, al is hiermede volstrekt niet gezegd, dat kan worden aange nomen. dat de noodzakelijke stabiliteit voor een rustige en zekere ontwikke ling der bedrijven reeds is verkregen, Nog tal van factoren, die wij of niet kennen of niet beheerschen, doen tel kens wederom opnieuw hun storenden invloed gelden, zoodat de toestand, hoewel aanmerkelijk verbeterd, nog voortdurende zorgen baart. Zoo mag o a. de vraag gesteld wor den, of na het tot rust komen van de politieke beroeringen in het Duitsche Rijk, waar in het afgeloopen jaar de verbeterde toestanden zooveel hebben bijgedragen tot verbetering der positie van beide industrieën, de omwikkeling van de economische kracht van het Duitsche volk niet spoedig weer voor deze den geduchten concurrent van vroeger zal vormen. Naar ons oordeel moet dan ook het streven gericht zijn voor de beide industrieën op eene economische bedrijfsorganisatie, toe passing van de nieuwste vindingen voor mechanischen arbeid.nauwkeurige bedrijfscontióle en bedrijfsadministratie met toepassing, ook voor dit laatste detail van het bedrijf, van mechanische methoden. Van harte hebben wij dan ook toe gejuicht de plannen voor eene inter nationale tentoonstelling voor de schoen- en lederindustrie, die in 1925 in de plaats, waar onze Kamer zetelt, zal gehouden worden en die naar onze stellige overtuiging een krachtigen stoot zal geven aan de ontwikkeling der bedrijven in de door ons zoo juist aangegeven richting Na kennisneming van het hoogiepeil, waarop de buiten- landsche industrieën zijn gekomen moeten wij erkennen, dat deze zich in de oorlogs-en de naoorlogsjaren buiten gewoon krachtig hebben ontwikkeld, zoodat, willen wij in de rij der con- curreerende landen eene voorname plaats blijven innemen, de uiterste krachtsinspanning geboden is Ook in verband hiermede valt de aanstaande tentoonstelling op een buitengewoon gunstig tijdstip. In ons vorig "overzicht wezen wij reeds op de noodzakelijkheid tot sa neering der bedrijven, waartoe ook de houding der credietinstelling het hare heeft bijgedragen. De ondernemingen, die finantieel niet voldoende waren gefundeerd of niet economisch genoeg waren georganiseerd, hebben den strijd moeten opgeven. Het aantal faillisse menten in het district onzer Kamer, ofschoon iets lager dan in 1923. was hoog. Het bedroeg 23 tegen 30 in 1923, waaronder 7 Ieder- en schoen fabrikanten tegen 9 in 1923. Ook in andere takken van handel en indusirie kwam opleving Het sterk toegenomen havenverkeer op Rotter dam, vooral in de tweede helft van het jaar, bracht ruim emplooi voor de binnenschipperij en de scheepswerven ondervonden hiervan den terugslag. Het aantal orders tegen beter loonende prijzen nam toe, zoodat voor deze ondernemingen een bevredigende toe stand werd in het leven geroepen. De riet en hoepelindustrie gaf goede uitkomsten. De hooi- en stroohandel was tamelijk bevredigendde invoer van hooi en stroo uit Frankrijk staat echter het verkrijgen van goede resul taten in den weg De handel in huiden en looistoffen gaf bij vaste en stijgende markt be vredigende resultaten. In den land- en tuinbouw kan wor den gesproken van een vrij gunstig jaar. De zuivelproducten maakten een goeden prijs, terwijl ook de veeprijzen op een vrij hoog niveau bleven De verbeterde toestanden in Duitschland hadden tot gevolg voor den landbouw, meer nog voor den tuinbouw, vrij gunstige resultaten. In het algemeen genomen geeft de economische toestand in het district onzer Kamer reden tot tevredenheid, al treedt duidelijk aan den dag. dat alleen bij groote krachtinspanning en het genoegen nemen met eene geringe winstmarge, ontwend in de na oor- lotsche jaren, onmisbare factoren zijn om den strijd met succes te kunnen voeren. te Kaatsheuvel, zal 23 Juni 1925 's avonds 7 uur bij JAN TREFFERS te Vrijhoeven- Capelle, publiek 34933 HUIS, ERF. TUIN. BOOM GAARD, en WEILAND aan den Witten Dijk onder Kaatsheuvel, eigendom van A. van der Schans en groot 18 44 aren ingezet op Ingezonden Mededeelingen. te Kaatsheuvel, zal 24 Juni en I Juli 1925 's avonds 7 uur. bij |.v. Breugel en Ch. Cornelissen te Loonop- zand. voor den Heer M. HOOGE- STEGER, 34934 Welig jonge mastbosschen, hooge opgaande mast, 20 jarige dennen, jonge dennen, eiken schaarhout, vogelwei en woesten grond in het Land van Kleef te Loonop- zand, groot 6,54,45 hectaren, in 3 koopen. Dadelijk te aanvaarden. Aan wijzing dagelijks door Peer Ver hoeven in het Land van Kleef. ON CO Hierna werd door het koor „Tantum Ergo" gezongen, waarna de zegen werd gegeven met het Allerheiligste; toen werd een lied gezongen ter eere van den H. Antonius van Padua en na afloop hiervan werd de pro cessie opnieuw opgesteld om nogmaals over liet kerkhof te trekken en zoo wederom achter langs de kerk binnen te gaan. In de kerk werd wederom door het koor het „Tantum Ergo" gezongen en de zegen met het Allerheiligste gegeven, waarna liet Lof en hiermede ook de plechtigheid geëin digd was. Alle toeschouwers riepen over de prach tige processie en de orde, welke er heersehte, wat we op de eerste plaats te danken heb ben aan den ZeerEerw. heer Pastoor E. J. M. Janssens de Horion, doch ook aan de heeren Thevisse en Heümans, respectieve lijk Rijks- en Gemeente-veldwachter te Dus- sen en Hank, alsook de Eerw. heeren gees telijken en 'Eerw. Zusters, wieti allen een woord van dank toekomt. Zoo hoort dan het feest van den H. Auto- nius van Padua weer tot het verleden en kunnen alle parochianen hierop met genoe gen terugzien om dan het volgende jaar weer met nieuwen moed te beginnenhet wordt er dan ook telkenjare drukker, zoo dat spoedig het terrein zelfs te klein zal blijken. gaat gepaard met verschillende verschijnselenbenauwdheid, kort-» ademigheid, beklemdheid op de borst b\j de minste inspanning. Akker's Abdijsiroop verlicht de aanvallen doordat zij de borst van de prikkelende s.lijm zuivert en de ontsteking der luchtwegen weg neemt en daarmede de oorzaken van hoest, bronchitis,keelpijn. Alom Tcrtiijgbair in koleer» ran 230 Jram f 1.50 550 pam 2.75 en 1000 pam 4.50 QuickGudok 32. Gudok verschijnt met haar gepubliceerde opstelling, Quick is zonder Mocth en Ver- helst. Daar Quick den sterken wind in den rug heeft is zij direct aanvallend en na 3 minu ten spelen weet Hensen met een zeldzaam mooi schot te doelpunten. Door dit succes aangemoedigd nemen het de Quickers nog ernstiger op en onophoudelijk moet de Gu- dok-verdediging handelend optreden. Van den Heuvel neemt een ren langs do lijn, hij schiet bard op doel waar de doel man niet weg kan werken en Henseii 'ïit er wederom by om den stand op 2O te brengen. De Quick-supporters l>eginnen zich gewel dig te roeren, want zoo'n succes hadden zij niet verwacht. Wat Gudok ook probeert, niet verder dan de Quick-backs brengen zfl het. Als v. d. Grieudt uit moet vallen, dan beteekent dit voor Quick een verzwakking van het XI-taJ. Van Bludel gaat achter spelen en Mustaers rechts-half. Quick biyft domineeren doch tot doelpunten kunnen zij het niet brengen. Stand met rust 20. Na de hervatting is Gudok het eerst aan 't woord. Hun voorhoede is echter tegen het hechte hackstel niet opgewassen en aanhou dend worden de aanvallen afgeslagen. Na een kwartier spelens werkt Quick zich los en tweemaal ontkomt het Gudok-doel aan doorboring. Steeds minder wordt de speel- tyd en velen denken reeds aan onverander- den stand als Gudok doorbreekt. Korthout loopt te vroeg uit en de Gudok-midvoor heeft geen moeite om in het verlaten doel te trappen. Drie minuten later doelpunt Gudok nog maals met een schot in den bovenhoek, waar mede de stand geiyk Is. De algemeene gedachten waren thans voor een Gudok-overwinuing, wat goed mogelijk was, maar 1 minuut voor het einde breekt van Lier door, een reuzen voorzet volgt, waaruit van den Heuvel doelpunt.. Hiermede was het pleit beslecht en de Quick-ovérwinning was binnen. Als er af getrapt is blaast de scheidsrechter inrukken en heeft Quick beslag gelegd op hot kampi oenschap. Onbesclu-yfeiyke vreugde heersehte er on der de supporters en in triomf werden de Quick-spelers naar hot kleedlokaal gedragen. QUICK. Na afloop Zondag 1.1. van de wedstrijd Quick Gudok werd Quick door een Zomer XI-tal ge naamd „Vuchtsclie Zwaluwen" aangeboden om het Quick XI-tal a.s. Zondag met een sterk elftal te komen huldigen. Toen Quick de namen van diverse spelers vernam aarzelden zij geen oogen- bïik om dit aan te nemen, daar zij er vast van overtuigd waren cpu zeldzaam XI-tal te krijgen. De „Vuchtsclie Zwaluwen" zijn allen buitenge woon goede voetballers welke allen in Vuchl woonachtig zijn en mcercndeels in Wilhclmina I en V. T. I spelen. De opstelling is als volgt; A. v. d. Ileuvc! (V. F. C.) G. dc Kort A. v. Berd (Wlllielmlna 1) (Wilhelmina I) Jo v. Ecrd M. v. Oorschot L. v. Ucertum (Wilhelmina) (V. F. G.) (V. F. C.) J Wiener, v.d.Bosch P.v.Eerd Jac. Aarts, N. Aarts I (Brabantla) (B.V.V.) (Willi. 1) (Willi. 2) (V.F.C.) J Uit bovenstaande opstelling blijkt wel dat er een geducht elftal tegen Quick koint spelen om de kaïnpioenen geweldig te laten werken. En welk Waalwijks supporter zal dezen wed strijd willen missen. Na het schitterend succes van Zondag waar een leder moe medeleefden verwuch- ten we 'dan ook een record aantal toeschouwers. Waren er Zondag in 's Bosch circa 500 Waalwij- kers, dit getal moet Zondag verdubheid worden om de Quickers een verdiende hulde te brengen. Aanvang 3 uur. Scheidsrechter den lieer Geencn, 's-Herto'genbosch. K. V/. B. 21 Juni wordt de 2de ronde gespeeld om den zilveren bal. Hoewel er geen groote vcreenigingen van naam komen, zal liet tocli zeker een wande ling waard om aan het R.W.B. terrein een bezoek te brengen. Om 2 uur spelen de Reserve-elftallen van W. S. G. en R. W. B. Voor de Competitie hebben deze elftallen elkaar reeds herhaaldelijk ontmoet en telkens hebben we van een uitstekenden wedstrijd kunnen genieten, wij verwachten dan ook nu weer een flinke partij voetbal. Om half 4 speelt H. E. C. tegen Juliana Baard wijk. Voor de pas-geëindigde competitie hebben beide een liarduekkigen strijd gevoerd om de eereplaats, en eigenaardig genoeg kreeg de thuis club op eigen terrein klop, waardoor Juliana eeni- gen tijd de leiding heeft gehad doch door H. E. G. tenslotte werd voorbij gespurt. We krijgen nu 3de maal beide tegenstanders te zien, thans op het R. W. B. terrein, H. E. C. heeft door haai pas ge ëindigd tournooi een goede oefening gehad, terwijl Juliana naar wij nieenen niet veel gespeeld heeft zoodat de kans voor H. E. C. wel ecnlgszins het gunstigst is, doch Juliana zal ongetwijfeld niet veel voelen voor een nederlaag, zoodat een uiterst spannenden strijd de vele supporters wacht. De leiding is opgedragen aan dhr. v. Vugl, bijgestaan door dhrn. J. Passicr en Th. v. Vugt als neutrale grensrechters, zoodat een regelmatig verloop ver zekerd is. KAATSHEUVEL. Zondag a.s. speelt K. S. W. op hnar terrein ach ter het gemeentehuis een vriendschappelijke wed strijd tegen Breda uit Breda. Breda is een sterke 2de klasse N. V. B„ die een mooi gecombineerd tuctlsch spel levert, 't Is vim het Kaatsheuvels- bestuur goed gezien, direct na afwerking der pro- testkwestic 't elftal aan den slag te zetten en te beginnen met een degeltjken oefenwedstrijd. Hopcn- lijk is ook «ie belangstelling Zondag a.s. een zoowel finantieel als morecle steun voor onze club. Voetbal tournooi. Met de organisatie van een groot voetbaltournooi Is ons K. S. W. bestuur zoo goed nis geslaagd. Van verschillende zijde kreeg het bestuur reeds de mondelinge toezegging tot deelname. Voor opening is zelfs in uitzicht ge steld een wedstrijd tusschcn twee complete Ie klassers. Voor een groot licdrag aan prijzen zal worden besteed, zoodat we gerust overtuig«l mo gen zijn, dat deze sportfoesten zullen slagen. GEERTRU1DKNBERG. Vitesse I krijgt Zondag a.s. Het Zomer-elftal der II. K. I. Breda op bezoek. Daar deze vereeniging zich in de competitie altijd als een flinke tegen stander heeft getoond, en nu dit elftal versterkt is, door eenige prima krachten, zijn we vast over- tulgd dal het Zondag een spannende wedstrijd zal i zijn. I KORFBAL. De korbal-club „B. L. E. I." speelt Zaterdag middag a.s. tegen „Gorcum" te Werkendam. KAATSHEUVEL. Zoudng 14 Juni hield de Kaatsheuvel- selie Postdulvenvereeniging „de Luchtvaart", I gevestigd L>y J. Treffers, een wedvlucht vanuit Bretigny. De pryzen weden behaald als volgt: 1, 7 H. Dekkers, 2 L. de Itooy, 3 G. Ver hagen, 4 J. A. Verhagen, 5 P. Nieuwenliuy- zen, 6, 11 Hulst, 8. A. Kerst, 9 II. Rozen- brand, 10 A. v. Moergestel. Eerste overduif J. Zwart. DRUNEN. Dc uitslag van de gehouden gecombineerde wed vlucht Corbeil, door „De Reisduif". Drunen, dc G. V. V. Nicuwkuik en de „Zwaluw", Vlijmen, ls als volgt: C. Kooien, Nicuwkuik, 1 en 8; Bertens, N. K. 2, A. M. v. d. Ven, Vlijmen 3 en 15; A. v. Spijk, Drunen 4, 12 en 25; P. v. Dommelen, Dr. 5 en 16; H. dc Laat VI. 6; Th. Verhoeven, Dr. 1 J. v. d. Steen, Dr. 9, 14 en 23; A. Kooien, N. K. 10; A. Brok, N. K. 11 en 13 P. d. Bond N. K. 17; Th. Elshout Dr. 18 H. d. Wit, Dr. 19. A. v. Steensel, N. K. 20 en 22; J. Brok, Dr. 21 en 24; L. v. Esch, VI. 26; cersttfetoekcnde Bertens N. K. honlngs- poule 1 C. Kooien 2 Bertens N. K. De uitslag van «le wedvlucht Bretigny, gehou den «loor de „Reisduif" Drunen, is als volgt: 1 en 6 J. v. d. Steen; 2, 7 en 9 P. v. Dommelen; J M. Klomp, 4 en 5; Th. ElshouUIchoel. 8 A. v. Spijk, 10 'Hi. Verhoeven. 11 J. Brok. Eerst geteckende Th. Elshout. Koningspoule Th. Elshout. KwnnJ«-s- poulc 1 Th. Elshout. 2 A. v. Spijk. WAALWIJK. Geboren Everardus Th. z.v. A. v. Soest en van W. J. C. v. d. Gouw Bertha A Th d.v. P. de Louw en J. Ivuyten. Maria C. d.v. II. J Molegranf en P. Burghout Theodora J. M. d.v. J. J. v. Engelen en G. Leuven Elisabeth H. d.v. A A Leytens en P. Jolie. Maria Th. d.v. G. van Ryen en Maria van Breugel Theresia d.v. P. van Dru nen en Willi, van Leeuwen. Huwelijksaangiften J. H. Dirkson 24 jaar en M. Demmers 23 jaar. Getimed Johannis G. v. d. Meerakker 22 jaar en A. Th. v. Schayk 19 j. Gerardus Van <ler Leest. 29 jaar en L. van Giersbergen*30 jaar. O verleden Josepluis M. A. Ilesselberth, echtg. van Corn, van Reycn, 53 jaar Jacobus Corn, de Brouwer G mnd. Ingekomen Allegonda Krol van Oud-IIeusden. A. Laurier van Rotterdam Geertruida Koo- meu van 's Bosch Henricus M. Willems van *8 Bosch Nieolaas Timmer van Am sterdam Albertus A. W. M. Kleverkamp van Aalst Willem Braspenning van Sprang-Capelle. Jacob Kooke van St. Oedenrode. J. M. G. Lamers van Am sterdam A. A. Coppens van Loon-op-Zand C. A. M van Ertryck van Tilburg Ali- da M. A. de Lange van Zevenaar A. C. Vloeimans van Waspik J. C. Konings van Tilburg Willem van Drongelen van Vu glit J. A. de Roon van Sprang-Capelle. Vertrokken Jacoba de Jong naar Oud-Heusden. II. J. Both naar Rotterdam Jnnetta Wilckens naar 'sHagc Theresia L. P. A. M. Reynders naar Nymegen Anna Verdeyk naar Heere Johanna van Dru nen naar 's Bosch Jaantje Wold naar Tilburg Victoria Teurlings uaar Tilburg.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 10