Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. jonge wouw. DeR. K. Volkspartij. FEULLETON m jrijjrfaboJt HEERENBAAI IS NUMMER 49 ZATERDAG 20 JUNI 1925 48e JAARGANG. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-Adree: ECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. EERSTE BLAD. &|Er zijn politieke tegenstanders werk zaam, die hun aanvallen veel meer richten op de R.K. Volkspartij dan op de R.K. Staatspartij. Hoewel dit spel tamelijk doorzichtig is, zouden som migen toch in de meening kunnen ge raken, dat die R.K. Volkspartij, bestre den als zij wordt door felle tegen standers van de Katholieken, op onzen steun moet kunnen rekenen. Een woord van waarschuwing tegen het ontstaan van dergelijke meening is daarom niet misplaatst. De R.K. Volkspartij heeft tot dus verre nog geen harer leden in de Tweede Kamer gebracht. Ook aan den stembusstrijd van 1922 heeft zij deel genomen. Het eenige wat zij toen echter bereikte is, dat de Katholieke Staats partij een zetel minder verwierf dan haar te beurt zou zijn gevallen indien alle Katholieken de eenheid hadden weten te bewaren. De stemmen, die zij be haalde, dankte zij voor een groot deel aan den goeden klank die de naam van haren aanvoerder heeft. De vader van dezen aanvoerder immers mag wijzen op een schoonen en eervollen staat van dienst. De overgroote meerderheid der katholieke kiezers liet zich even wel door den klank van dien naam niet op een dwaalspoor brengen en stemde in 1922 op de lijst der Ka tholieke Staatspartij Zoo moet het ook gaan op 1 Juli a.s. Hiervoor gelden verschillende re denen. De katholieke kiezer stemt niet op de R.K. Volkspartij omdat hij gaarne gehoor geeft aan het nadrukkelijk ver langen, meermalen van de meest be voegde zijde kenbaar gemaakt, aan de R.K. Staatspartij trouw te blijven. Dit is het eenige middel om de eenheid te handhaven, dit kostelijk bezit, ons meer dan elk ander door onze bestrijders benijd. De katholieke kiezer stemt niet op de R.K. Volkspartij omdat hij weet dat aan deze partij allerminst behoefte bestaat. De R.K. Staatspartij omvat alle 63) TWEEDE DEEL. Katholieken van Nederland, eenvoudi- gen en grooten, armen en rijken, alle rangen en alle standen, het is een volkspartij bij uitnemendheid. De katholieke kiezer stemt niet op de R.K. Volkspartij omdat hij met zijn stem ook wat wil bereiken. De onder vinding heeft nu al genoeg geleerd, dat de partijtjes, door een, twee personen in de Kamer vertegenwoordigd niets, letterlijk niets kunnen tot stand bren gen. Meermalen reeds zag men deze eenzamen verdwijnen, kort na hun komst, of zich aansluiten bij een andere groep. De katholieke kiezer stemt niet op de R.K. Volkspartij omdat hij niet in de kaart van zijn politieken tegenstan der wil spelen, die niets liever wil dan verdeeldheid brengen in het ka tholieke leger, wel wetende, dat twee spalt verzwakt en de nederlaag voor bereidt. De katholieke kiezer stemt niet op de R.K. Volkspartij omdat hij Neder land geregeerd wil zien in christelijken geest. Daartoe is noodig, dat na de verkiezing een rechts Kabinet gevormd kan worden, steunend op de drie sa menwerkende christelijke groepen. Een dezer drie groepen is de katholieke. Zij telt natuurlijk geen andere leden dan die, welke tot de R K. Staatspartij behooren. De deuren der Katholieke Kamergroep moeten gesloten blijven en blijven gesloten voor hem, die door de R.K. Volkspartij naar de Kamer zou worden gezonden. Dit alles weet en begrijpt de ka tholieke kiezer. De keuze valt niet moeilijk. Hij stemt op de lijst der R. K. Staatspartij. Dr. L. DECKERS BUITENLAND. Uit het jaarverslag van den algemeenen bond van Engelsche Vakvereenigingen blijkt een verdere daling ven het leden tal en de inkomsten. Het ledental is met 89 734 gedaald tot 830,316, hetgeen het laagste aantal is dat sinds 1912 vermeld is, terwijl de inkomsten 57,730 bedroegen, hetgeen een ver mindering van 5221 beteekent tegen over het afgeloopen jaar. De Poolsche minister van oorlog generaal Sikorski, nam, bij het debat in den senaat over de begrooting, het woord ter verdediging van de voor het loopende jaar voorziene buitengewone militaire uitgaven van 27 millioen zloti. De minister verklaarde, dat de be wapening van Polen zich het laatste jaar enorm had uitgebreid. De infanterie werd door nieuwe machine-geweer-afdeelingen versterkt. Ook de cavalerie en artillerie werden versterkt. Wat de militaire luchtvaart betrelt, werden de drie luchteskaders tot zes uitgebreid De ontwikkeling van de oorlogs industrie nam zoodanig toe, dat men ook in dat opzicht het doelvolle onafhankelijkheid van het buitenland nadert. In 1924 werden niet minder dan 40 nieuwe fabrieken voor den aanmaak van oorlogsmateriaal opgericht. De Belgische regeering is als volgt samengesteld Minister-president en minister van economische zaken burggraaf prof. dr. Poullet, Katholiek. Justitie: Mr. Tschoffen, Katholiek. Koloniënmr. Carton, Katholiek LandbouwVan de Vijvere, Katholiek. Financiën prof. dr. Janssen, Katholiek. Buitenlandsche zakenprof. dr. Vandervelde, socialist. Kunsten en wetenschappendr. Huysmans. socialist. 1643 Spoorwegen en marineAnseele, socialist Nijverheid en arbeidWauters, socialist. Openbare werken Laboulle, socialist. Binnenlandsche zaken mr. baron 1 Rolin-Jacquemins, extra-parlementair, neutraal. Landsverdediging: generaal Kestens, extra-parlementair, neutraal. Een eigenlijke driepartijdige regeering in de echte beteekenis des woords, nl dat zij uit elementen der drie groote parlementaire partijen zou zijn samen gesteld, is deze regeering door het afzijdig blijven der liberalen niet. Het in haar schoot opnemen der zg. liberaliseerende elementen Kestens en Rolin Jacquemins, waarvan men niet eens weet of zij liberaal zijn of niet, en die men eerder als neutrale perso naliteiten beschouwt, kan haar dat chachet van drieledigheid niet geven. Zij is nog minder, zooals door som mige Katholieke elementen, die tegen de eerste combinatie Poullet waren, wordt beweerd, een camouflage van de Katholiek-socialistische regeeringscoa litie, die de vorige week den genadeslag kreeg. Men herkent in deze handige com binatie onmiddellijk de meesterlijke hand van den schranderen Van der Vijvere, die de eigenlijke vader is van deze regeerings-combinatie. GEMEENTERAAD. MADE. (Vervolg.) 4. Aanvraag om een St. Nicolaas-pak. De Voorzitter deelt mede dat van het bestuur der St Nicolaasvereeniging het verzoek is ingekomen om een subsidie te mogen ontvangen van f 150 voor de aanschaffing van een nieuw pak ofwel haar telkenjare eene subsidie te willen verleenen van f50 voor het huren daarvan. Voorzitter. Burg. en Weth. meenen dat dit meer aan het particulier initia tief moet worden overgelaten en stellen derhalve voor afwijzend op het verzoek te beschikken, waartoe met op één na algemeene stemmen, die van den heer Ligtvoet, wordt besloten De Voorzitter deelt hierna mede dat van de P N E.M. bericht is ontvangen dat op het electrisch bedrijf een winst is gemaakt van f 3275.60. Voorgesteld D££ Ti ine wordt een bedrag van f 750 in het uitbreidingsfonds te storten en de rest aan de gemeente uit te keeren. De Voorzitter wijst er op dat zulks een schitterend resultaat mag worden genoemd, vooral omdat de prijzen hier voor het licht zoo goedkoop zijn als in geen enkele andere plattelands gemeente het geval is. De prijs kan nog lager worden gesteld, doch het tarief is al zoo laag als in vele groote steden. De heer Van der Sluis zegt dat door de commissie is onderzocht wat het best kan worden gedaan met het net. Worden er nieuwe palen gemaakt, dan zullen de kosten op ongeveer f 400 komen te staan en neemt men ijzeren masten dan zijn de kosten geraamd op f 2000 en voor een ondergrondsche kabel f 5000. Verschillende leden betoogen dat eene ondergrondsche kabel op den duur de goedkoopste manier zal zijn. De heer Van Beek zegt dat voor een bovengrondsche kabel er boomen in den weg staan, o a. bij den heerSegeren. De heer Segeren Azn. verklaart gaarne bereid te zijn de takken zooveel moge lijk te snoeien, maar de boomen niet (Wordt vervolgd). Je Jilcho van het Zuiden, Waalwykschis en Laiigstraatsche ('oimiifl, Dit blad verschijnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rUk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. van „DB BOE O VAN HET ZXJIDBN1'. Etiennette zag hare stiefmoeder alleen op het uur der eetmalen en '9 avonds. Gedwongen getuige van liet geluk baars vaders, poogde zy zich geheel en al te schik ken naar dien nieuwen toestand, waaraan toch niets meer te veranderen was, en meer en meer beantwoordde zy de vriendeiykhe- den, waarmede de schoone Elena haar over laadde Een toeval kwam de sluier verscheuren die liaar van de waarheid scheidde en over haar leven beschikte. In een deel van het park van het kasteel kweekte Etiennette een menigte vreemd soortige en zeldzame fazanten. Het was voor haar een waar genoegen die wonderschoone vogels te zien toeloopen op het geluid harer stem. Dien dag bacht de morgenpost aan graaf de Roquevère een onaangename tyding. De notaris eener naburige stad was fail liet gegaan. Hy riep zyn schuldeischers sa men, waaronder de graaf de voornaamste was. Het betrof een aanzieniyke som, een der tig duizend francs, te veel om de uitnoodi- ging niet te beantwoorden. Met tegenzin besloot hy te vertrekken, doch verzekerde zoo gauw mogeiyk terug te zul len komen. Etiennette bedroog zich, ongetwyfeld, maar het scheen haar toe, dat de jonge vrouw, toen zy vernam dat zy dien dag al leen zou doorbrengen, aangenaam verrast Prys der Advertentiën 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regeL By contract flink rabat Advertentiën moeten Woensdag en Vrydag des morgens om uiteriyk 9 uur ln ons bezit zyn. werd en dat een vrooiyke uitdrukking haar gelaat verlichtte. En zy geloofde nog meer verrast te heb ben een blik gewisseld met Carl Warton. Toen graaf de Roquevère vertrokken was, trok de gravin zich terug in hare appar tementen, terwijl de dokter zich op jacht begaf, zjjne geliefkoosde verstrooing. Van haren kant ging Etiennette door het park, naar de plaats' waar hare schoone fa zanten de gewoonte liadden uit hare hand te komen eten. Er heerschte eene drukkende warmte. In de verte aan den gezichtseinder, pak ten zich dikke gryze wolken samen, die een onweer voorspelden. Een korf met graan hing aan den arm van het jonge meisje. Weldra bereikte zy een open plaats, waar een klein paviljoen gebouwd was, en dat vroeger een jachtwachter tot woning ge diend had. Dat paviljoen viel in puin; de half af hangende deur liet het nog gemeubeld in wendige zieneen kreupele tafel en eenige slechte stoelen terwyi er in een achterplaats brandhout opgehoopt was. Nooit kwam er iemand in deze verlaten plaats van het park. Etiennette zette zich op de steenen treden van het vervallen paviljoen en op haar ge roep kwamen de prachtige vogels toegeloo- pen en vochten om zich meester te maken van het graan dat het meisje him toewierp. Eensklaps sidderde zy. Een vreeseiyke bliksemschicht doorkloof de naderende, immer somberder wordende wolken. En dan, na een paar seconden, weerklonk een schrikwekkenden donderslag, die in de verte z.y'n gerommel eindeloos herhaalde. Tegeiyk begonnen er groote regendrup pels, gemengd met liagelsteenen te vallen het onweer barste los en naderde met groote snelheid. Weldra knetterde de donder byna zonder onderbreking, terwql de vreeseiyke bliksem schichten onophoudeiyk de wolken ver scheurden. Etiennette verschool zich in het paviljoen, hare fazanten hadden op den eersten donder slag de vlucht genomen en in hun hok een schuilplaats gevonden. m zy beschouwde nu met verstrooiden blik de regenbuien, toen hare aandacht werd getrokken op twee gedaanten, die zich haas tig onder den neerplassenden regen voort bewogen. Aanstonds had zy het voorgevoel, dat het niemand anders kon zyn dan hare stiefmoe der en dokter Carl Warton. zy waren het ook. zy kwamen hard naar het paviljoen ge- loopen. Instinktmatig verschool Etiennette zich in de tweede ruimte, die, zooal9 wy reeds zeiden, vol brandhout gestapeld was, en zy verborg zich daarby nog achter de deur. Ha, welk een tegenslag, riep Elena met hygende stem. wy bevonden ons zoo goed in dat prieel. Met een stille en ruwe stem, weerhield hy haar haastig. Wel, gy zyt zinneloos, Elena, zeide hy haar; gy weet nog niet eens of wy hier al leen zyn. Gy zyt en biyft altyd denzelfde, Carl, altyd wantrouwend en verlegen, altyd kalm en u zeiven meester. Altyd voorzichtig, wilt gy zeggen. Ha, gy zyt sterk, waarlqk, Carl, nooit laat gy iets aan het toeval over, of iets be staan dat u in gevaar brengen kan. Maar, nog eens, zwyg dan toch. Wilt gy ons dan ln het verderf storten. Het ongeduld van mevr. de Roquevère barstte los. Ha, waariyk, gy verveelt my met uwe nuttelooze voorzorgen. Ik weet toch wel wat ik doe, denk ik. Dit paviljoen is sinds jaren verlaten en wy hebben hier niemand te vreezen. Deze verzekering scheen Carl. Warton niet gerust te stellen, want hy ging stil de twee de plaats binnen, waar het zeer somber was, sloeg een onderzoekenden blik in het rond, maar vergat achter de deur te kqken, waar Etiennette bevend verscholen was. Van het eerste oogenblik af had zy begre pen dat zy het geheim van Carl. Warton en van Elena Hautrop ging verrassen. Op de eerste knetterende stortbui was een meer gematigde regen gevolgd, die dreigde lang te zullen duren. Wel, Carl, zyt gy nu gerustgesteld? zyt gy nu wel zeker dat er in dit helsche weer, niemand hier ons samenzyn zal ko men storen? En met den voet op den planken vloer stampend, riep de gravin uit: Ik ben woedend omdat gy die kleine zottin van een Etiennette met zooveel be langstelling aanschouwt. Gy vindt haar dus schoon, die kleine. 'tls waar, dat zy, by u vergeleken, gravin Spot niet met my, Carl, onderbrak nu Elena, met 'n van gramschap trillende stem. Anders verscheur ik u in het gelaat. Gy weet by ondervinding dat ik niet vree9 de daad by het woord te voegen. Ha, parbleu, sprak Carl Warton al lachende, ik vergeet het niet, wees gerust. Ik draag nog het merkteeken van uw zacht en vrlendeiyk karakter. Ik herinner my volkomen goed dat gy my, te Berlin in een aanval van dwaze jaloerschheld, byna een oog uitgerukt hebt. Etiennette begreep nu waarvan dokter Warton in den hoek van zyn linkeroog een licht litteeken droeg. Dat was een gevolg eener wonde, hem door die vrouw in een vlaag van jaloersch- heid toegebracht, en die vrouw droeg den naam van haar vader. Zy was op het punt haren schuilhoek te verlaten en hem toe te roepen Ik heb u gehoord, ellendeling. Ik ken nu uwe eerloosheid. zy had er den tyd niet toe. De dokter hernam Wilt gy dat ik u openhartig zegge wat het is. Elena? Wel, gy zyt volstrekt onzin nig. En indien gy my niet hadt, zoudt gy waariyk den toestand dien gy hier ver overd hebt, in het grootste gevaar brengen. Die toestand is schoon, waariyk. Gelooft gy dan, dat ik er genoegen in vindt, dien man tot echtgenoot te hebben? Een oogenblik stilte volgde. 'tWas duide- ïyk dat Carl Warton een beweegreden zocht. Hy hernam al spoedig: Denk aan den afgelegden weg, Elena... Toen ik u tot my genomen heb, ginder, in die slecht befaamde huizen van Brooklyn, slordig en ellendig, stervend van honger, on danks uwe onvergeiykbare schoonheid toen O, onderbrak zy, ik weet wat ik u ver- ECHTE FRIESCHE Vanaf 26 et. per ons. schuld igd ben, geloof my Qarl Warton 't Is nutteloos het my te herinneren. Ik zal het nooit vergeten Heb geduld... Onlangs nog waart gy niets dan eene ongelukkige onderwyzeres, byna een dienstmeid, die men van den een of anderen dag kon afdanken of wegzenden. Thans zqt gy gravin... En alles sclent er op te w(jzen dat gy eertijds weduwe zult zyn. Deze schrikwekkende woorden deden het bloed van de ongelukkige Etiennette byna verstyven in hare aderen. Hadden die twee ellendelingen dan het inzicht haar vader te vermoorden? Hygend en bevend van schrik en veront waardiging, klampte zy zich aan den muur vast om niet te vallen en ging voort met te luisteren. Het was haar plicht; zy moest tot het einde de misdadige plannen dier twee mon sters kennen. Aanstonds .na myn vertrek, vervolgde Warton, zult gy dien man gemakkeiyk over halen om naar Parys te komen wonen. Gy weet dat hy u niets weigeren kan, en daar zullen wy elkander weer zien. Die raadselachtige woorden, waren voor Etiennette nog duister. Maar zy begreep dat het leven van haar vader bedreigd was, dat hy aan de grootste- gevaren blootgesteld was. Nu twistte Elena Hautrop met Carl War ton niet meer. zy beloofde zelfs aan zqne bevelen te gehoorzamen. Ja, hernam de dokter, op zyne woorden drukkend, ditmaal, binnenkort, zult gy meesteres zyn van een fortuin dat ik op vyftig duizend frank rente schat. O, ik heb inlichtingen genomen en zy zyn echt, geloof my. Dat Is veel, maar ik wil meer nog voor u. Er is nog een ander, veel aanzieniyker fortuin, dat onder het bereik uwer hand ligt. 'tls dat van die Etiennette Ik wil niet, dat gy haar nog aankykt, riep Elena, in een laatste beweging van op stand.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1