een Bakkersknecht, KERSEN I, C. Mortier, Hl DIENSTBODE li na" P. KOESEN. Gerookt Spek J. ELEKAN Voor iirecl gevraagd: MACHME- ZUIIKKER. Leeraar voor Onderwerk WECK L C. MORTIER In Overbemden, Dassen. Zelibinders, torn. P. van Zeist, M aangewezen adres Hnwelijbsbaarlen en -Brieven Mevr. Mr. A. Lijdensdorif de Leeuw Uw kleine is lastig llflKII Firma Chr. de Kort, te Waalwijk. Gevraagd WINKELHUIS. ruim huis met grooten winkel Wed. S. Verhagen. Zeisen - - - Man met de zeis Haarhamers. Aambeeldjes. Zeisenboomen. Hooivorken. - - Gevraagd Notaris A. Schaap 's-Bosch. Varkensvleesch A. APPELS, Gekookte Ham. ie Vakschool Schoenmakers Gevraagd inmaak DEMOCRATISCHE PARTIJ Spreekster geeft Baby juist zooveel „fenaan Middelbaar Nijverheidsdagonderwijs. Steeds voorradig te kunnen rooien. Die kan hij in geen geval weg doen. De heer Van der Sluis merkt op dat een ondergrondsche kabel in elk op zicht voordeeliger is, want moet de telephoon worden omgebouwd, dan kost dat veel geld. Waar er nu winst genoeg gemaakt is zou hij zeker goed werk willen laten verrichten. De heer Van Beek vraagt of men nu weet waar de winst vandaan komt, van het licht of van de kracht. De heer Van der Sluis zegt dat zulks nog moet worden uitgemaakt. De he^k Van Beek dringt aan dat aan grooWprbruikers een goedkooper tarief %il4)brden verstrekt. De Voorzitter merkt op dat de Raad daartoe zoo maar niet kan besluiten, maar eerst advies moet inwinnen bij de P.N.EM. De heer Van der Sluis geeft in over- weging dat men ook in Geertruidenberg daaromtrent eens zal informeeren. Voorzitter. We zullen nu stemmen wat te doen met het net. Ik stel voor vanaf hier tot aan Elshout het net ondergrondsch aan te leggen en daar voor een bedrag van f 6000 uit te trekken. Dit voorstel wordt met op één na algemeene stemmen, die van den heer Van Beek, aangenomen. Stijnis. Die rommel van den brand ligt er nog altijd. Wordt dat niet op geruimd Voorzitter. De politie heeft a een onderzoek ingesteld, met het gevolg dat Van Rooij nu zal beginnen om de rommel op te ruimen. Van Loon heeft zulks al gedaan. Van der Sluis. Daar straks is be sloten in de politieverordening eene bepaling te voegen waarbij het rooken bij rietmijten is verboden. Bij het los sen van riet wordt de rommel nooit opgeruimd en wanneer men daar nu een brandende sigaret of wat ook, in laat vallen, dan krijgt men net zoo goed brand. Men moet het de pachters direct laten opruimen. De waterleiding moest daar verder doorgetrokken worden tot aan het eind van de haven. Men heeft daar een heel complex huizen waar het water nu niet komt. Voorzitter. Daarvoor is juist een brief onderweg. Ligtvoet. Bij ons in de buurt zijn wel menschen aangewezen die bij brand behulpzaam moeten zijn. Maar waar moeten die menschen mee spui ten, met zand zeker. Daar is geen water te bekennen, of moeten de menschen soms hun drinkwater daar voor afgeven. Daar zal niemand van inkomen. Reeds maandenlang is toe gezegd dat er brandputten aangelegd zullen worden en er komt maar niets van. Voorzitter. Alles kan niet ineens gebeuren. De brandweer is nu gere organiseerd en bij het oefening houden kan men het beste zien waar die putten moeten komen. Ligtvoet. Men moet niet wachten totdat het kalf verdronken is. Van Beek. Ligtvoet heeft gelijk. Morgen is het vergadering van de brandweer en dan moet daar direct over gesproken worden. Ligtvoet. Ik heb daar al zoo dikwijls op gehamerd, maar steeds was het beloven. De kosten behoeven niet groot te zijn, want de putten kunnen daar goed in een sloot gemaakt worden. Het gaat toch niet aan dat de menschen hun eigen drinkwater afgeven bij brand. Van der Sluis. Zoo zijn de men schen tegenwoordig niet meer. Vroeger heeft men het bij ons gezien dat men een begin van brand met melk bluschte omdat men &een water bij de hand had. Voorzitter. We zullen die zaak morgen bespreken. Van der Sluis. Ik heb nog iets voor de geheime vergadering. De secretaris mag er ook niet bij zijn. Daar niemand meer het woord verlangt gaat de raad over in geheim Comité ter bespreking feestelijkheden ter gelegenheid van het zilveren jubi leum van den gemeente-secretaris. ADVERTENTIëN. Heden overleed tot onze diepe droefheid na een kort stondig lijden onze Zoon, Broeder en Behuwdbroeder J. WILDEBOER, in leven Rijksambtenaar te Waalwijk. Tevens betuigen wij onzen hartelijken dank aan allen, die hem tijdens zijn ziekte hebben bijgestaan, inzon derheid aan de familie De Bakker. Waalwijk, 17 Juni 1925. 34916 Uit aller naam P. J. WILDEBOER. Zeerijp. Groningen. \7oor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden bij de geboorte van onzen Zoon PIET, betuigen wij onzen hartelijken dank. JOS. v. D. HOUDT, M. v. d. HOUDT- v d Broek. Waalwijk, Juni 1925. 34906 Bij deze brengen wij hartelijk dank aan allen voor de vele blijken van belangstelling onder vonden bij het overlijden van onzen Echtgenoot, Vader, Behuwd- vader, Groot- en Overgrootvader GERARDUS SCHOEMANS. Wed. Adr. SCHOEMANS. Van Ree en Kinderen. Waalwijk, Juni 1925. 34920 Voor uwe hartelijke deelneming ons betoond bij het overlijden van onzen dierbaren Echtgenoot, Vader, Behuwd en Grootvader den WelEd.Geb. Heer J. F. H. VAN CALKER, betuigen wij U onzen oprechten dank. Uit aller naam Wed. J. F. H VAN CALKER- de Raad. Waalwijk, Juni 1925 34923 ongeveer half juli, v.g.g.v. 34897 Brieven met opgave waar laatst gewerkt onder no. der advert, aan het Bureau van dit Blad. TE HUUR te Waalwijk op besten stand. Geschikt voor alle zaken. Thans manufacturen, winkel, welke desverlangd kan worden overgenomen. Brieven aan P. A. MICHAËL te Dussen. 34924 VRAAGT ONTWERPEN VAN STANDS RECL.-BUREAU „DOLUS9*. Marktstraat 1, WAGEN1NGEN. vanaf heden te bekomen te Meeuwen in den boomgaard van wijlen de 34915 mod. Dubb. vier i 5,— Melen prima 7 cent. 10 cent. 34858 Ijzerhandel, - WAALWIJK. tegen 15 Augustus een tusschen 25—30 Jaar, kunnende koken en netjes werken. Adres: L. HOFFMANS, Grootestraat 160, 34919 WAALWIJK. te Waalwijk, 34875 bericht dat de Onroerende Goe deren van den heer J. A. VAN SCHIJNDEL te Baardwijk zijn ingezet als volgt: KOOP 1 op f 9500.- KOOP 2 op I 2800,- KOOP 3 op I 3800,- Toeslag Dinsdag 23 Juni 1925 des avonds 7 uur bij W, VAN HELVOIRT te Baardwijk. Dagelijks kan verhoogd worden was ondeugend geweest. Moeder had haar al zoo dikwijls ver boden om op het hekje te klim men en eindelijk, daar was zij gevallen. Aan huilen geen gebrek. Beide knieën stuk, arm geschaafd en een buil op het hoofd. Lina's Moedei was gelukkig een ver standige Moeder, zij had Klooster balsem in huis en den volgenden morgen was er van de open knieën, de geschaafde arm en van de buil niets meer te be kennen. U heeft toch ook een potje Kloosterbalsem in huis om te gebruiken voor al die kleine ongemakken die iederen dag voorkomen En bovendien in dezen tijd voor zonnebrand, smetten en insectenbeten. Een groote pot kost maar f 0.50 en I is overal verkrijgbaar. 34908 Zadelmakerij. Kofferfabriek BINTHAMERSTRAAT 61 PAARDETUIGEN. LEIDSELS. PAARDEDEKXEN VOERMANSBELLEN BREUKBANDEN. - BUIKBANDEN. Sportartikelen. 34731 VOETBALLEN. BEENKAPPEN. Tennis artikelen. RACHETS in alle merken en prijzen. Reiskoffers en Tasschen. Honden-artikelen. SPILLERS H0NDEBR00D In zakjes van 2'/2 en 5 Kilo f 1,25 en 12.50. Heden noteer ik: 34739 GEROOKT BUIKSPEK 80 cent per pond. GEROOKT VETSPEK 60 cent per pond. GEROOKTE KINNEBAK (zonder been) 50 cent per pond. Dagelijks versch aan de meest concurreerende prijzen. Grootestraat 225, - WAALWIJK Telefoon 56. STEEDS VOORRADIG KANTOOR VAST RECHTSKUNDIG ADVISEUR. Hay*nstraat 5 (nabij 't Statiën) 'b-Hietogbnbosch. Adviezen en bijstand met be- trekking tot prooessen, straf- zaken, faillissementen, nalaten schappen, boedelscheiding, voog dij, cnrateele, echtscheiding, ar beidscontr&ct enz. Behandeling van alle voorko mende Rechtszaken, zoowel bij Rechtbank als bij Kantongerecht, innen van Schuldvorderingen, regeling aaken van debiteuren met hunne schuldeischers, maken van contracten, requesten enz. Degelijke en prompte afwerking. Billijke conditiën. ZONDAGS NA 1 UUR KANTOOR GESLOTEN, Een bekwaam 'Cl 34925 TILBURG. VOOR te DRUNEN. EEN (Handwerk). Aanstelling voor een jaar tijde lijk, kan echter daarna voor vast aangesteld worden. Leeftijd van 25 tot 35 jaar. Salaris volgens Rijksregeling. Sollicitaties in te zenden vóór 1 Juli a.s. bij den DIRECTEUR DER SCHOOL. 34922 Ijzerhandel, WAALWIJK. 33600 Alleen bij TH. LÖ WENT HAL. Grootestraat 216. W A A L W IJ K. ENZ., ENZ. 34202 VINDT U BIJ ONS STEEDS IETS APARTS Prima Overhemden met boord f 2,50. WAALWIJK bij de Markt. voor Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Helen. over TARIEFSVERHOOGING lezen wij in het boek van Dr. A. Kuijper, „De Antirevolutionnaire Staatkunde", 1917, deel II blz. 427.Na de ervaring in 1913 opgedaan, schijnt het geraden om van methode te veranderen en van nu af de Tariefsverhooging niet op eens, maar bij deelen tot stand te brengen en hiermede aanstonds te beginnen zoo we weer meester van het terrein worden". En zoo geschiedt het inderdaad. op MAANDAG 22 JUNI 's avonds 8 uur in „Musis Sacrum" te Waalwijk. van AMSTERDAM. GELEGENHEID TOT DEBAT. 34918 ENTRÉE VRIJ. als het te veel en als het te weinig voedsel SSeuzLw ontvangt MOLENAAR'S KINDERMEEL gegeven volgens de aanwijzingen op het pakje te verteren als het in normale gevallen hebben kan. 34914 Niet te veel en niet te weinig. Vraag gratis brochure aan P. MOLENAAR Co., Westzaan Kindermeel 's-H ERTOQENBOSCH, Keizerstraat 2. Afdeelingen voor: TEEKENEN EN KUNSTNIJVERHEID. BURGERLIJKE BOUWKUNDE WERKTUIGBOUWKUNDE. ELECTROTECHNIEK. Prospectus met toelatingseischen en verdere gegevens wordt door den Directeur der school op aanvraag toegezonden. Begin van den cursus 1 September. Aanmelding vóór 15 Juli. 34917 SCHOENMAGAZIJN NAAST DE R.K. KERK, W A A L W IJ K. - Mooie modellen DAMES-, HEEREN- en KINDERSCHOENEN, PANTOFFELS in alle soorten. GYMNASTIEKSCHOENEN de beste merken Draagt onze CRES-SCHOENEN een zeer sterke schoen. Reparatie vlug en zeer concurreerend. Het beste adres voor Gummihakken, Steunzolen, Dressing, Veters, enz. enz. 34907 Aanbevelend, KANTOORUREN VAN 9-12 UUR. DES ZATERDAGS VAN 9-11 UUR VOOR DE 34912 INTERN. TENTOONSTELLlN(p VOOR DE SCHOEN- EN LEDERINDUSTRIE AAN HET Kiespijn en Aangezichtspijn verdrijft men spoedig mot - Mijnhardt's t M SANAP1RIN- Tabletten 7'jrf/BIJ APOTH.EN DROÈISTEH WECK WTtK WECK IS 34911 COMITÉ VAN VERZBT TEQEN PROTECTIE. Openbare Vergadering

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 2