Kieskring DEN BOSCH. No. 23 Mr. Mr. A. F- VAN SASSE VAN VSSELT. Elk Katholiek stemt op No. 1 van lijst co De el9ch luidde bevestiging van bet Vod nis. Uitspraak 30 Juoi. Mishandeling. J. v. d. S. te Heusden kwam in verzet tegen een vonnis van den Kantonrechter aldaar, waarbij bij ver oordeeld was wegens mishandeling met een gummistok op 10 Meï, 't Ging over de vraag of het wapen werkelijk een gummistok was. Een stuk ervan wa9 ter overtuiging in handen der rechtbank gesteld en cir culeerde aan de «groene tafel». Het was een hol, met hout gevuld bandje, dat beklaagde om den pols geslagen had gehouden. Het O- M. eischte vernietiging van het vonnis en, opnieuw rechtdoende, veroordeellng tot geldboete. Uitspraak 30 Juoi a.s. Had de Gemeente ontvanger gestroopt P. v. Lgemeente-ontvaoger te Eishour, was beklaagd ter zake dat hij op 10 October 1924 te Oud- Heuiden zich heeft schuldig gemaakt aan Jachtweto/ertrediug. Beklaagde was veroordeeld tot f 25 boete. Htj hield vol niet anders dan op zijn eigen land te zijo geweest. Ea de haas welke bij naliep bevond zich op het terrein van b klaagde. Hij wenschte voor 25 gulden geen d<ukie te maken, doch hij verzette ticb tegen de onwaatheld. Do p esident merkte op, dat een getulge-politiebeambte onder eede bad verklaard, üat de haas in een sloot lag en nog warm war. Het O. M. eischte wegeos het jagen zonder vergunning en wegens jagen op verboden terrein f25 boete. Uitspraak 30 Juni. Aangereden. W. T. G. te Sleeuwijk kwam met zija auto vaa de Sleeuwijkscbe boot en reed laags den dtjk, waar hij lastig gevallen werd door een wiel'tjaer, in dezen zin, dat de jongen hinderlijk meereed- Blijkbaar om die lastpo9te»ij af te loeren reed beklaagde den jongen aan, maar viel ongelukkig uit, en zóó was 'c nu niet bedoeld. Do wielrijder viel en werd aan hals en schouders pijnlijk getroffon. De dokter consta teerde lichte schouderkneuzing. Ook de fiets kreeg een deuk en alles samen kostte dat f45. Beklaagde ontkende den opzet en beweerde, dat hij bekend staat als vrij van sterken drank en als kalm, voorzichtig rijder. De eisch luidde met vernietiging van het vonnis f 25 boete. Als verdediger trad op Mr. E. van Zlnnicq-Bergmann, Den Bosch. Uitspraak 30 Juni. J. C. v. E Vlijmen, diefstal, vrij gesproken. L. C. v. E. Vlijmen, diefstal f 25 boete subs. 14 d. hechtenis. P. J. v. A. Sprang-Capelle, diefstal, uitgesteld. POLITIERECHTBANK. Uitspraken. G. C. v. H Nieuwkuik, dierenmis handeling, f 25 boete subs. 10 d. h. M. L., Kaatsheuvel, mishandeling, f 104boete subs. 10 d. h. P. J. v. A Sprang-Capelle, mishan deling, f 10 boete subs. 6 d. h. Te Steenbergen is de arbeider van Kelle, toen het paard van oen wagen waarmede hij bieten vervoerde op hol sloeg, op het achterhoofd gevallen. Zonder tot bewustzijn te zijn gekomen, is hij overleden. De man laat een vrouw en 6 jeugdige kinde ren achter. Dinsdagavond ontstond brand, terwijl de bewoners reeds te bed lagen, bij^den heer Leers te Urmond. Plot seling stond het huis in lichte laaie. Een drietal kinderen van omstreek 10 tot 14 jaar oud konden niet meer tijdig gered en kwamen jammerlijk in de vlammen om. Wat het ongeluk nog tragischer maakt is wel dit, dat de vrouw van L. verleden jaar verdronken is. Een Amerikaan, die met zijn echtgenoote een bezoek aan Europa brengt, maakte verleden week in Lon den kennis met een Engelschman, die met hem wenschte mee te reizen naar Nederland. Het drietal ontmoette in Den Hoek van Holland een Ier, met- wam, tegen een ijswageu waatbij een persoon werd gedood en een tweede ernstig gewond. De be stuurder B. is in arrest gesteld, en de auto in beslag genomen. In een nacht van de vorige week is een dams in den D.trein van Berlijn naar Benthelm beroofd van al haar geld en sieraden. Vermoed wordt, dat de dame op de een of andere wijze bedwelmd is gemaakt. Vannacht is, na een langdurig verhoor voor den rechter-commissaris, in het huis van bewaring te Tiel op gesloten C. de Jburgemeester van lienden, bij Tiel, als verdacht van het misdrijf bedoeld bi) art. 246 van het Wetboek van Strafrecht. Te Willesden Green, een plaats je onder den rook van Londen, heelt zich Maandagnacht in alie stilte een tragedie afgespeeld, die aan viermen- schen het leven kostte. Een gezag voerder, genaamd William Miskin, die door een scheepsvaartmaalschappij waarbij hij in dienst was, was ontsla- Dc Grotius Tentoonstelling te Den Hang. Eon hoekje uit de Tentoonstellingszaal, waarin verschillende reliquien van Hugo de Grooto.a. de historische kist waarin hij destijds uit Locvcsteijn ontsnapte. GEMENGD NIEUWS. Voor de rechtbank te Arnhem stond terecht de zwerver W. F. L., die ongeveer een jaar geleden als de ge brekkige Pierre Ditz bekend was ge worden in het Oosten en Zuiden van ons land, vooral in Tilburg. Men zal zich herinneren, dat Pierre Ditz zich voordeed als een mijnwerker, die bij een poging om anderen te redden, door neervallend gesteente in de mijn was getroffen en zich slechts kon voortbewegen met hevige zwaaiende bewegingen van het bovenlijf. Door het verkoopen van prentbrief kaarten verdiende Pierre Ditz ruim schoots de kost, terwijl hij van mede lijdende menschen te Tilburg zeifs een wagentje kreeg om zich voort te bewegen. Maanden lang vervulde hij deze rol In Mexico. „Ah, Senor Kapitein, ik hen verheugd U iceer te ontmoetenl U redde mij het levenV' „Ik? Hoe dan?" „Ik was in Uw compagnie, hij de hestonnvng van het presidentshuis. L vluchtte ik volgde U\" Rondom de gouden bruiloft. Ia Haarsteeg werd In volle gloria een gloeiende echtverbintenis gevierd van 'n halve eeuwEn natuurlijk feestte heel den omtrek mee en juichte, bij muziek en fanfare ter huldiging der grijze bruid en haar bruidegom. Ea op den weg was 't zwart van de menschen. Natuurlijk hield de wakkere politie een oog in 't zeil voor de veiligheid van het verkeer. Daar kwam een auto aanrollen, be stuurd door N A. v. O. Een wacht meester der Marechausse comman deerde te stoppen, aan welk bevel eerst niet, doch nader met veel praat jes en tegenzin, werd voldaan. Wegens het niet voldoen aan ambtelijk bevel werd beklaagde ver oordeeld tot geldboete. Ia hooger beroep werd bevestiging van het vonnis geëlscht. Uitspraak 30 Juni. Uitgesteld. H. M., schoenmaker Drunen. Beklaagd ter zake dat hij op 4 Mei 1925 te Drunen met het oogmerk van wederrechtelijke toeëlgening heeft weg genomen een rijwielplaatje, eigendom van M. Brok. 1 getuige gedagvaard. Geschorst tot nader. van gebrekkige, totdat de Arnhemsche recherche bij nasporingen in de door hem opgegeven woonplaats er achter kwam, dat er nooit een mijnwerker Pierre Ditz bestaan had. In Tilburg, waar hij zich toen op een zijner zwerftochten bevond, werd hij ge arresteerd en het bleek de politie, dat het ontzettende ongeluk volkomen gesimuleerd was. Voor de Arnhemsche rechtbank zagen wij .Pierre Ditz" weer terug, nu als beklaagde in een zaakje van meeldiefstal. Onder zijn waren naam van W. F. L. stond hij terecht tezamen met den pakhuisknecht M. G. be schuldigd van diefstal gepleegd door twee vereenigde personen. G., was pakhuisknecht te Nijmegen in dienst van den grossier T. W. H. M. B uit het aan zijn zorgen toevertrouwde pakhuis had hij in den vroegen mor gen van 7 Mei drie balen meel ge stolen en die geladen op den hand wagen van L., die buiten wachtte De bedoeling was het meel te verkoopen aan de kasteleinsvrouw S.. maar op het laatste moment ging de verkoop niet door en zoowel G. als L. werden door de politie gearresteerd. De officier van justitie eischte tegen M. G„ die recidivist was, acht maan den gevangenisstraf en tegen W. F L. voorheen Pierre Ditz, zes maanden. wien ook vriendschap werd gesloten. Het geheelè gezelschap trok naar Den Haag, waar de vrouw van den Ame rikaan haar intrek nam in een hotel. De Ier en de Engelschman hadden hun bagage aan het station laten staan. De drie mannen gingen fuiven in een café in Den Haag. De Amerikaan die best bij kas scheen, zou het gelag be talen, letterlijk en figuurlijk. Hij legde zijn portefeuille op tafel, waarin 1300 dollar zat. Zoogenaamd schertsender wijze nam de Engelschman de porte feuille van tafel en liep er mee de straat op. Toen hij na eenigen tijd nog niet teruggekomen was, en de Amerikaan ongerust werd, zeide de Ier „Stel je gerust, hier is zijn geldkistje met 500 pond" en hij zette een kistje voor den Amerikaan neer. Tegelijkertijd ging de Ier zoogenaamd zijn vriend zoeken, maar hij verdween voor goed. De Amerikaan begreep toen, dat hij was bestolen en spoedde zich naar het station, waar de bagage van den Engelschman en den Ier echter reeds was afgehaald. De politie werd in de zaak gemengd en deze opende het geldkistje. Er was enkel een sleutel in. De 43-jarige gehuwde metselaars patroon G. W. van Lyt te Eindhoven is gisteravond van een stellage geval len. Hij kreeg een schedelbreuk en is vannacht overleden. Gistermiddag is het 11-jarige meisje A. K., uit een woonscheepje te Groningen, overreden door een lijkauto. Zij is aan de bekomen ver wondingen overleden. gen nadat hij met zijn schip een onge luk had gehad, was daarvan zoo sterk onder den indruk gekomen, dat zijn geestvermogens werden aangetast. Maandagnacht nu heeft hij als gevolg daarvan zijn vrouw en zijn dochter van 14 en zijn zoon van 11 jaar met revolverschoten in den slaap van het leven beroofd en daarna zichzelf dood geschoten. Ook zijn hond heeft hij het zelfde lot doen deelen. Het geval is te tragischer, omdat de verhouding in de familie uitmuntend was en Miskin nog een groot deposito op de bank had. SPRANG CAPELLE. (Voorm. Sprang.) Maandagavond j 1. trad in openbare vergadering voor de A R. Kiesvere niging „Sprang" in 't Nederl. Herv. Kerkgebouw alhier op Prof. Dr. Hugo Visscher. Nadat de spreker door Ds. Meijers Herv. Predikant te Capelle was ingeleid, beklom hij den kansel en deelde mede dat 't zijn voornemen was van deze plaats geen preek, maar een opwekkende rede met het oog op de a.s. verkiezingen uit te spreken. Op een bevattelijke wijze werd de groote tegenstelling geteekend waarom het ook in het politieke leven gaat. Dui delijk werd aangetoond dat er is een menschheid die van beneden geboren is en een menschheid die van boven geboren is, wat het gevolg heeft een tweeërlei wereldbeschouwing en der halve tweeërlei politiek. De eene partij is uit de aarde aardsch en maakt allen, gelijk. In die lijn ligt ook het algemeen kiesre chi tr de bedreiging van he „Pa Pippel No. 12." Aan de Hubertuslaao te Maas tricht is gistermiddag het 5-jarig jonge tje Wiokelmolen, dat voor een wals wou uitwijken, door een kar overreden en gedood. Gisstermlddag moest een werkman in den kelder van bet perseri Haar- lemmer9taat 85 te Amsterdam eenige werkzaamheden verrichten. Terwijl hij met de voeten in het water stond, gebruikte hij een looplamp met defecte fitting, hetgeen ten gevolge bad, dat htj een electrhchen stroom van meer dan 400 volt door het lichaam kreeg. De man was terstond dood. (Hdbl.) Bij Clanerburg, even oyer de grens' |9 Zondagavond de auto van den heer B. aldaar, die van Gronau huwelijksleven. Nooit kwamen zooveel echtscheidingen voor onder alle stan den en rangen als in dezen tijd. Vervolgens maakt spr. zijn gehoor duidelijk, dat tegenover deze wereld beschouwing een andere staat q.l. deze, die de wereld ziet bij het licht van Gods onfeilbaar woord. Aangetoond werd, dat de mensch uit eén bloede is voortgekomen, waarom van ons naastenliefde gevorderd wordt. n Spr. toonde aan de rijke zegeningen Gods ons volk in het calvinisme ge schonken. Deze beginselen zijn het duidelijkst geformuleerd in de belij denis der Gereformeerde kerken en in de politiek in het program der A. R. partij. Hoewel er onder Gereformeerden het eeuwige licht van Gods waarheid en zijn klein bij het groote dat wij gemeen hebben. Spr. waarschuwt tegen versnippe ring Durft men dit wel, dan aanvaarde men de gevolgen. Spr kwam op tegen de belangen politiek. Er moet opge komen worden voor^de [belangen van het gansche volk Recht en liefde zijn>ir» het kruis van Christus saamgevat. Jezus komt er voor op,'dat de mensch in deze wereld kan leven-als beelddrager Gods. Weerlegd werden de aanvallen op de A. R. Partij gericht, vooral door de groep—Kersten. Spr. erkende de tekortkomingen, maar wie op aarde'is volmaakt, ot zal ons het volmaakte brengen Hoe velen van de meest diep doorgeleerde kin deren Gods hebben ook in hun per soonlijk leven niet met tekortkomingen te kampen Met enkele grove trekken liet spr. zien wat deA-R. partij voor. ons volk gedaan heeft, daarbij wijzende op de spoorwegstaking van 1903, het in elkaar gezette mobilisatieplan—Coiijn, het optrekken van onze Gereformeerde jongelingen in 1918 naar Den Haag om den troon onzer geliefde Vorstin te bewaken, zoo daar gevaar dreigde. Ten slotte liet spr. duidelijk uitko men, dat de"A. R. partij een beginsel partij is, waar wij over alle kerkmuren heen elkander de hand reiken, en staan als een machtige groep in ons volks leven Hier is eenheid in de diepste levensbeginselen. Met een opwekkend woord voorde A. R. lijst besloot spr. zijn met gloed uitgesproken rede. Hierna beklom Ds. Meyer den kansel en hield eveneens nog een warm pleidooi voor de A. R.lijst. Stemt H. Coiijn. dan zorgt ge ook dat prof. H. Visscher in de Kamer terugkeert. Prof. Visscher eindigt met dankgebed. Het ruime kerkgebouw was goed gevuld As. Zondag des voorm. 9 30 uur en des nam 5 30 uur hoopt in de Geref. kerk alher op te treden Ds. van Nes, predikant der jodenzending te 's Gravenhage. Alsdan zal voor dit doel eene collecte gehouden worden, In de Ned. Herv. kerk alhier hoopt a.s. Zondagmiddag 2 uur op te treden Ds. Ewoldt van Raamsdonks— veer. WASPIK Gisteren moest de spuit opnieuw gehaald worden, om het nog steeds brandende hooi bij den land bouwer W. de Wit te blusschen. Thans schijnt alle gevaar geweken Voor de kermis, die hier op 30 Augustus gehouden wordt, hebben zich verschillende instellingen voor publieke vermakelijkheden aangemeld. Schouw burg, bioscoop, draaimolen en schom mels, benevens diverse kramen zullen niet ontbreken. Op Vrijdag 3 Juli zullen de kin deren der Christelijke school een uit stapje maken naar Nijmegen. Aan de bedevaartsreis naar Scherpenheuvel op 20 en 21 Juni a s. zullen uit deze parochie slechts een 10 tal pelgrims deelnemen. Naar wij vernemen hebben Ged. Staten dezer provincie andermaal hunne goedkeuring onthouden aan den verkoop van het schoolhuis voor f 5000 aan het R K. Kerkbestuur. RAAMSDONK. Voor de tentoonstel- ling op 21 Juni zijn ongeveer 70 honden ingeschreven. De prachtige prijzen zijn geëxposeerd bij den heer Strasser. Op 24 Juni gaan de leerlingen van de Fraterschool met hun onder wijzer een spoorreisje maken naar Antwerpen, waar de meeste beziens waardigheden o.a. artis zullen worden bezichtigd. Het winkelhuis van de Fa. P. van Dongen, op het Dorp, is verkocht aan den heer Barel uit Zevenbergen In het pand zal nu een brood- en banket bakkerij met kruidenierswinkel worden gevestigd. Aan de Petroleummij. De Auto maat is door 't gemeentebestuur ver gunning verleend tot het plaatsen van een ondergrondsche tank met ben zinepomp voor het winkelhuis van V. Rossum. Begin Juli zal door de gewes telijke afdeeling van de B—V—L de uitreiking van de uiobilisatiekruizen plaats vinden. De oud-recruten die een kruis wenschen te ontvangen moeten daarvan zoo spoedig mogelijk kennis geven aan den Plaatstelijken leider der V. L., den Wel. Heer v. d. Meer. RAAMSDONKSVEER. Voorde Herv.. Gem. zal Zondag in de Dorpsche kerk om 91/» uur optreden Ds. Ewoldt, terwijl des namiddags om half drie op 't Veer leesdienst zal worden gehouden. De Eerw. Heer Krabbe, Candidaat tot den H. Dienst zal Zondag om 9'/2 en om 5 uur optreden in de Ger. kerk. Als bizonderheid kan medege deeld worden, dat een kip dagelijks een ei komt leggen op een deken, waaronder een patient in een ligtent ligt. Een alleszins geslaagde uitvoering gaf het Chr. Mannenkoor „Oefening baart Kunst" in het St. Henricusge— bouw Woensdagavond. 0\ O 5V

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 6