:gp jkBloTnsonderienini JlfiT, rJilaÏL U. hp Handelsschool mei 5-jarigen n Zil- eo Slaapkamer HTDRMERK. a ra i Weck! Weck! Weck! Bierlaagh-v. d. Heijden Alle Bankzaken. Dames- en Heerenkleeding Com. P. van Zeist Fa. Wad. Joh. Verhuist i Ionen, Jnijpianlm tauzhlokken choetirekkeii Firma P.OdnnUe Marktberichten. ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN. TïSSr I- Notaris Canters f 5100.- nieuwe dienstregeling in wer king. Café thans ver gunning heeft. AANMELDING VAN LEERL1NGEIS SPAARHUIS" K A NTO O R. Spcciciol toe op Brood en Beschuit DE HOOP", Krentenbrood cadeau.. HET MERK dat U succes garandeert. bij Bierlaagh-v. d. Heijden, W. TIMMERMANS ZONEN HET ADRES naar maat is Machinefabriek fl. Bonis, Besoijer H howimyM /tucok vooc Ktiva iitmim u viitTosiiio/ci MltUbUAG n U6IB ITVIIUIIU/ONCCBWY/ De Koninklijke School voor Kunst, Techniek en Ambacht te 's-Bosch. Het is in de laatste jaren steeds duidelijker geworden, dat de opleiding voor een beroep of in een vak bij voorkeur op een school dient te ge schieden. De verhoudingen in de tegenwoordige maatschappij en de steeds verder doorgevoerde specialisa tie in fabrieken en werkplaatsen ma ken, dat het leeren van een vak van den grond af aan, zonder een daarvoor bestemde school, niet goed meer mo gelijk is. Ook is het beter, om jon gens, die pas de lagere school ver laten hebben, nog niet in de werk- plaatsen te brengen. De omgang met ouderen, waaronder minder goede ele menten kunnen schuilen, kan voor die jeugdige personen, die op een leeftijd zijn, waarin zij zeer gevoelig zijn voor in- drukken, een groot gevaar medebren gen! Moet de aanstaande werkman zijn opleiding dus bij voorkeur op de school zoeken, voor. den toekomstigen leider van'een bedrijf is dit niet min der waar. De ver doorgevoerde arbeids splitsing en de meer wetenschappe lijke productieregeling geeft geen ge legenheid meer om zooals vroeger, op te klimmen van werkman tot leider. Daarvoor is te veel kennis noodig, die in de fabriekswerkplaats niet kan wor- den verkregen. In ieder bedrijf is thans behoefte aan practisch en theo retisch goed onderlegde technici, die in staat zijn zelfstandig leiding te ge ven of onder toezicht van den archi tect of ingenieur opdrachten uit te voeren. Zoo is er in de hedendaag- sche industrieele maatschappij vraag naar en plaats voor opzichters, con structeurs en teekenaars. De laatsten niet alleen voor de zuiver technische vakken, maar ook voor die, waar een meer artistieke vorming vereischt wordt. Ook opx het gebied der vorm- en sierkunst is behoefte aan goede teeke naars. Elk voorwerp, of het een werk tuig is of een kunstvoortbrengsel, moet eerst worden ontworpen en geteekend, Het gemeentebestuur van 's Herto genbosch heeft in 1917 besloten tot reorganisatie van het vakonderwijs aldaar en tot stichting van een mid delbare technische school. Reeds in 1812 werd door Mr. A. G. Verheyen, Maire van 's-Hertogenbosch gesticht de „Academie Imperiale et Royale de Peinture, Sculpture et Architecture", de latere Koninklijke School voor Nut tige en Beeldende Kunsten. Vanaf 1918 bestaat nu de gereorga niseerde irlrichting onder den naam van Koninklijke School voor Kunst, Techniek en Ambacht en wordt er zoowel middelbaar- als lager nijver heidsonderwijs gegeven Het is juist deze combinatie, die de 's-Hertogen- bossche school tot een bijzondere in richting maakt. Beide afdeelingen oefenen op elkaar een wisselwerking uit, waarvan de resultaten aan het onderwijs ten goede komen. Het middelbaar nijverheidsonderwijs heeft thans afdeelingen voor teekenen en kunstnijverheid, burgerlijke bouw kunde, werktuigbouwkunde en elec- trotechniek. De eerstgenoemde afdee- ling is de eigenlijke voortzetting van de in 1812 gestichte Academie en al is de opleiding thans op de eerste plaats gericht op de vorming van tee- kenaars en kunstnijveren, na het volgen van den gewonen 3-jarigen cursus is er ruimschoots gelegenheid om aan de zelfde school zich te bekwamen voor een akte tot het geven van teeken- onderwijs of om te studeeren voor kunstschilder öf beeldhouwer. Vanaf 1918 wordt het onderwijs ge geven in provisorische lokalen. Sedert enkele maanden is echter het gebou wencomplex, dat hierboven is afge beeld, in wording, zoodat binnen kor ten tijd 's-Hertogenbosch in het bezit zal zijn van een uitstekende inrichting voor Kunst- en Technisch onderwijs. Verder kan gewezen worden op de bijzondere gunstige ligging van's-Her togenbosch. Niet minder dan 5 spoor lijnen voereft erheen, zoodat velen uit den verren omtrek met weinig kosten en moeite van het onderwijs kunnen profiteeren. Ouders, die voorde moei lijke vraag staan, welke opleiding zij voor hun zonen zullen kiezen en waar zij hen ter opleiding zullen zenden, doen goed inlichtingen te vragen aan de 's-Hertogenbossche school. De nieuwe cursus begint 1 Sept. De Hoofdplaats van Noordbrabant met zijn prachtige St. Jan zal vooral voor R. K. Jongelieden die opleiding wenschen in Kunst, Techniek of Am bacht een bij uitstek geschikte verblijf plaats blijken te zijn. Door het comité worden pogingen aangewend op 24 Juni a s. gedurende de St. Jansmarkt een vliegdemonstratie boven het marktterrein te doen houden met een vliegtuig der Kon. L. M. De bedoeling is, dat uit het vliegtuig duizend enveloppen worden geworpen drie daarvan bevatten eene aanduiding voor een geldprijs, te bekomen bi het comité. Voor den reclame-étalagewedstrijd zijn tot heden reeds ontvangen een dertigtal gouden, zilveren en vergulc bronzen medailles, o.a. van de ge meente 's Hertogenbosch en verschil lende raadsleden, van de Bossche bladen, de Kamer van Koophandel en van de verschillende marktbonden, terwijl diverse andere geschenken daarvoor zijn aangeboden Deze prijzen zijn van Vrijdag 20 dezer af geëtaleerd in het bekende sigarenmagazijn van den heer Jimmink, Kerkstraat 6. De diploma's worden bezorgd door de Koninklijke school voor Kunst, Tech niek en Ambacht alhier, waartoe onder de leerlingen een prijsvraag is uit geschreven. Het met den eersten prijs bekroonde ontwerp wordt uitgevoerd De jury voor den étalagewedstrijd bestaat uit de heerer. H R. Schüngel, Voorzitter; K. Azijnman, J. v. Baaien, P. H. C. v. Hoeckel, Herman Moer kerk, G. Bouman, A. v d. Mortel, I Roborgh, F. v Valdercn en A. Verhorst. Door het comité is een geldprijs uitgeloofd voor de schoonste Noord- Brabantsche kleederdracht. Men kome dien dag naar de markt met zijn origineel Noord-Brabantsch costuum. Het comité stelt zulks op hoogen prijs. Men late eens zien, dat de dorpsdracht kan wedijveren met dé stadscostuums Op een drukke komst van buiten wordt gerekend. De drie maatschap pijen, Meijerij. 's Bosch—Helmond en Hollandsche Buurtspoorwegen ver voeren dien dag voor half geld heen en weer naar den Bosch. Men late deze gelegenheid niet voorbijgaan en kome allen naar den Bosch. Dat gaat naar den Bosch toe, zoete lieve Gerritje. HERPT.De harmonie „de Eendracht" alhier zal op 1 en 2 Augustus a.s. een bondsfestival geven, waaraan niet alleen de harmoniëen aangesloten bij den bond- doch meerdere nog verzocht zullen worden. Wij hopen in de gelegenheid te komen op een en ander uitvoeriger terug te komen. NIEUWS UIT HEUSDEN. Heusden, 19 Juni '25. Na opleiding door den Edachtb. heer H. J. van Eggelen slaagde de heer Ant. van Delft, ambtenaar ter secretarie alhier, ook voor het mond. gedeelte van het examen candidaat-gem-secretaris. De gasprijs is vanaf 1 Juni be paald op 12'/acnt. per kub. Meter, tot toen bedroeg hij 13'/a ent. De Heusdensche Harmonie biedt a.s. Zaterdagavond op den gewonen tijd een concert aan op de kiosk, be houdens onvoorziene omstandigheden. Zondagnamiddag wordt in het Patronaatsgebouw van de Fanfare der H. Familie door deze laatste een hul deblijk aangeboden. Om ongeveer 6 uur zal een serenade gebracht worden bij Mr. J. Sens, waarna de Fanfare een uitvoering zal geven op de Vischmarkt. Waalwijk, 19 Juni '25. Eieren 7—8'/2 ct. Varkens f 14—f 18. •s BOSCH, 17 Juni '25. Op de markt van heden waren aangevoerd 1578 stuks: 494 stuks hoornvee. 903 biggen. 51 zeugen. 37 schapen—lammeren. 93 kalveren. De prijzen waren als volgt Kalfkoeien van f 280—f 440 p. st. Kalfvaarzen van f 270—f 425 p. st. Magere ossen en koeien van f 175—f 280 Vette ossen en koeien van f 0.60 pd lekw Vette ossen en koeien van f0.50 pd2ekw Pinken van f 135—f 220 per stuk. Zeugen van f 75—t 120 per stuk. Biggen van f 2.25—f2.50 per week. Schapen van f 25—f 45 per stuk. Lamineren van f 12—f20 p. stuk. Korte aanvoer. Handel traag. GETROUWD JAN VAN HELVOIRT en JO AKKERMANS,1 die namens wederzijdsche familie hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele blijken van belang, stelling bij hun huwelijk onder vonden. 34913 Heden behaagde het den Heere van leven en dood van onze zijde, na een kort- stondigdoch geduldig lijden, weg te nemen onze gelief den Zoon, Broeder. Behuwd- broeder en Verloofde M. M, IN 'T VELD in den jeugdigen leeftijd van ruim 25 jaar. Uit aller naam. Sprang. M. IN 'T VELD. J. IN 'T VELD- VAN ESCH C. D. IN 'T VELD. Raamsdonk. D. M. VAN ZU1LICHEM- 1N 'T VELD. A. VAN ZUILICHEM, Waalwijk. 34931 B BOER, Verloofde. Sprang, 19 Juni 1925. Voor de talrijke bewijzen van belangstelling, ondervonden bij mijn Zilveren Priesterfeest betuig ik mijn hartelijken dank. ADR. J. M. VAN ERP. Pastoor der St. Clemens-parochie 34931 te Waalwijk. bericht, dat het Huis, met Erf, Tuin en Fabriek te Drunen, van Gebrs VAN DER STEEN, is ingezet op de lage som van Toeslag Woensdag I Juli 1925, voorm. 10 uur bij MARIUS VAN DER WESTEN te Drunen, nabij de Spoorhalte „Drunensche Dijk". Bij den toeslag zullen, behalve de reeds gepubliceerde machine rieën nog worden verkocht: Bascule met gewichten, Twee tafels met laden en snijplanken, Kachel met buisleiding, Een Weegschaal, Fabrieksladder, Handwagen, Boekenkast, Een Nummerateur tot 10000, Twee Brievenkasten. 34926 Met ingang van 23 JUNI 1925 trCCdt CCIlê Deze dienstregelingen zijn verkrijgbaar bij de chauf feurs en aan alle stopplaatsen. 34927 Fa. C. SMITS EN Co. Ondergeteekende bericht het geachte publiek van WAALWIJK en Omstreken dat hij in zijn Hopende met een druk bezoek vereerd te worden. 34929 C. J PULLENS, Sprangsche Weg 13, WAALWIJK. i WAALWIJK. voor het nieuwe schooljaar eiken M.aandagnamlddag vai 4—5 uur. De directeur, 34802 G. J. DE VRIES. N.V. VERZEKERING-MAATSCHAPPIJ In de Grootestraat te WAALWIJK, te huur eene gemeubileerde met pension. Waar zegt de Uitgever. 34928 Plaatsing gezocht door beschaafde juffrouw, 19 jaar, door omstandigheden gedwongen hare studies te onderbreken. Er zal meer op goede behan deling dan op groot salaris gelet worden. 34930 Brieven Bureau dezer Courant onder No. der advertentie. WIJ LEGGEN ONS -<-4* Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. T HAARLEM. Goedgek. bfl Kon. Besluit van 27 Nov. 1912. COMMISSARISSEN: J. H. VAN DEN WALL BAKE, te Heem stede Voorzitter. J. R. VAN OSSELEN, Directeur der Hol landsche Scheepsverband-Maatschappfj te Amsterdam. P. L. FESCHOTTE te Amsterdam, Secretaris. OHR. VAN AM STEL, Architect en Expert., Amsterdam. Mr. J. L. NIERSTRASZ R.Hzn., Directeur der Levens-Verzekerlng-My, „De Hoop", te 's-Gravenhage. Mr. CH. M. J. WITLOX, Advocaat-Procureur en Candldaat-Notaris te 'e-Hertogenbosch E. K. J. BERTLING te Santpoort, Directeur van hot Bflkantoor „Haarlem" van „Noord-Hollandsch Landbouw-Crediet". DIRECTIE A. VAN AMSTEL Jr. C. E. HOORENS VAN HEIJNINGEN. met 4°/0 samengestelde renti garantie, plus winstaandeelei 10—15 of 20 jarige kassei HET RISICO VAN DE GELt BELEGGING NIET VOO REKENING VAN DE - SPAARDERS. - HOOGSTE U1TKEERING Jaarkas 1913—1923 f 726.2a 1914-1924 1 678.0Ï Per aandeel van fs00.- bij storting van f 5O.' per jaar. 3419 De beste kwaliteit tegen concurreerende-prijs, levert U de 33724 CAPELLE (N.Br.) Na afname van 25 broóden een best (INMAAK) (INMAAK) Inmaakglazen en Steriliseertoestellen, Gummiringen, enz groote voorraad bij: Ijzerwaren, Huishoudelijke artikelen, aan de Markt, WAALWIJK. VAKKUNDIGE BEDIENING. 34865 GRATIS DEGELIJK ONDERRICHT IN 't STERILISEEREN. Uw belang is dus te koopen aan bovenstaand adres. Denk om uw voordeel bij aankoop van uw HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN. IJZERWAREN en GEREEDSCHAPPEN, aan de Markt, MOET U ZIJN. KASSIERS EN COMMISSIONNAIRS EN EFFECTEN, WAALWUK, KANTOORURENVAN 9 TOT 4 UUR. 20418 ZATERDAGS VAN 9 TOT 12 UUR Wegens uitbreiding der Safe-Inricht ing zijn weer loketten verkrijgbaar VOOR 34203 WAALWIJK bij de Markt. WAALWIJK. 31200 Interc. Telefoon No. 40. TIMMERMAN. Optioiën, 3182 35 Vuchterstraat 25, '«-HERTOGENBOSCH. Telefoon Interoommunaal 176. FABRIEK TAN KUNSTLEDEMATEN,. Breuk- en Buikbanden, Bechthoudbhs, Platyobtbolen et Bpreehdag alle Dmtdagm. 1 Complete Drijfwerken. Condenseurs. Walk vaten. Exhausters. ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN. 99

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 7