DE ECHO UI HEI ZUIDEN Broodsoorten en Be so hu it DERDE BLAD. PROVINCIAAL NIEUWS. Waalwijk, 19 Juni 1925. De Liederlafel „Oefening en Ver maak" zal Zondagmorgen ten l2'/2 uur een matinée geven op de kiosk op de Markt. Uitgevoerd zullen worden: 1. De Rots in Zee, R. Hol. 2. Deus in nomine tuo, W. Kools. 3. Minnerzangers Meilied, I Oilman. 4. De Deerne, W Kools Het bestuur der Waalwijksche Zwemvereeniging heeft met het oog op de voor zwemmen ongunstige weersgesteldheid besloten de zwem wedstrijden, welke hedenmiddag zouden worden gehouden, tot nadere aankon diging uit te stellen. Voor het onderwijzersexamen slaagden dezer dagen o.m.de Eerw. fr. Ludovicus Bertrandus te Tilburg, in de wereld Harry van Mierlo en mej. Bets Herwijnen alnier, leerlinge der Rijksnormaalschool te 's Bosch. In plaats van den heer Voorbraak is tot majoor der Brigade Rijksveld wacht, district Elshout, benoemd de heer A v d. Houdt, thans brigadier der Rijksveldwacht te Maasiricht. Hedenmorgen had, ter gelegen heid van den feestdag van het H. Hart van Jezus de openbare hulde plaats aan het H. Hart. Door de kinderen der R.K. Meis jesschool van de parochie van St. Jan werd in processie opgeirokken naar het H. Hart—monument op het St. Antoniusplein om een bloemenhulde te brengen, nadat des morgens allen tot de H. Tafel waren genaderd. Nadat de kinderen eenige toepas selijke liederen ten gehoore hadden gebracht en de toewijding aan het H. Hart vernieuwd, werden zij door den Z Eerw. heer Pastoor Kuijpers toe- gesproken. Daarna werden nog eenige liederen gezongen en bloemen aan de voeten van het monument neergelegd en nadat in de kerk van den H. Antonius enkele gebeden waren verricht, trok men weer in processie, die er smaak vol uitzag, terug. 's Avonds, na het H. Lof in de St. Antoniusparochie had een gezamen lijk uittrekken naar het H. Harl- monument plaats, waar de hernieuwde toewijding van Waalwijk aan het Goddelijk hart plaats had. Pater Vossen, de bekende redenaar van de orde der H Familie te Kaats heuvel. hield daarbij de feestpreaicatie Geheel den dag door werden een schat van bloemen aangebracht en was de belangstelling der geloovigen gioot. In het Gasthuis te 's Bosch overleed Woensdag vrij plotseling de heer J. Wildeboer die lange jaren alhier werkzaam was als commies der Di recte Belastingen en Accijnsen. Door zijn eerlijk karakter en zijn hulpvaardigheid siond de heer Wilde boer zoowel bij het publiek als bij zijn superieuren in hoog aanzien. Door den Voorzitter van de In ternationale Tentoonstelling voor de Schoen en Lederindustrie zijn tegen Zaterdag 20 dezer, des middags ten 4 uur in hotel Gerris de schoenfabri kanten opgeroepen ter vergadering teneinde te bespreken hoe de zes verlofdagen dit jaar het best kunnen worden gegeven Nu toch, zoo wordt in de oproeping gezegd zijn sommigen van plan de geheele kermisweek te werken en ge durende de Tentoonstelling te stoppen. Anderen geven de kermisweek vrij en werken gedurende de Tentoonstelling en weer andere werken de halve ker mis en de halve Tentoonstellingsweek. Getracht zal worden in deze ver gadering tot overeenstemming tekomen opdat een lijn kan worden getrokken' Donderdagavond hield de Vrij zinnig Democratische Bond in de zaal Musis Sacrum eene openbare verga dering waarin als spreker optrad de heer J. Kortland uit Schoonhoven, candidaat voor de Tweede Kamer der Staten Generaal. De vergadering, die door slechts 16 personen werd bijgewoond, waarvan slechts enkelen uit Waalwijk, werd voorgezeten door den heer Sprengers uit Ginneken. Deze betreurde het dat de afd Waalwijk van den Vrijzinnig Democra- tischen Bond heeft opgehouden te bestaan, tengevolge van eenmisverstand van velen en het overloopen naar de Democratische partij. De heer Kortland begint met het programma van den Vrijzinnig Demo cratische partij uiteen te zetten en toe te lichten om daarna in een pakkende rede de vraag te beantwoorden „Waarom nationale ontwapening" Aan het einde van zijne rede waar schuwde spreker vooral geen stemmen uit te brengen op kleine partijtjes als Democratische en Plattelanders, wijl absoluut vaststaat dat dit stemmen verknoeierij is, aangezien het voor die menschen onmogelijk zal zijn iemand in de Kamer te brengen. Een der jongst verschenen bijla gen van het Prov. blad van Noord- trer ocvuiRing dezer provincie, waaraan wij het vol gende ontleenen. De bevolking bedroeg op 1 |anuari 1925794952 inwoners, zijnde 15087 meer dan op 1 Januari van het vorige jaar. De navolgende gemeenten hebben meer dan 5000 inwoners: Tilburg 69659, Eindhoven 59168 's Hertogen bosch 41182, Breda 30499. Helmond 21714. Roosendaal 20757. Bergen op Zoom 20180 O rsterhout 14512 Prin cenhage 14255 Oss 12450, Ginneken 10399, Boxtel 10329 Loon op Zand 9596. S'eenbergen 9325. Waalwijk 9288. Etten 9033 Deurne 9086 Vuyht 8853. Zevenbergen 8803. Dongen 8183. T-te- ringen 7925 Uden 7301, Schiindel 7283. Veghel 7268 Raamsdonk 7066, Ruc phen 6757. Gilze Rijen 6637, Zundert 6403, O en N Gastel 6117. St Oeden- rode 6024. Oudenbosch 5813 Valkens waard 5571, Geldrop 5532. Halsteren 5515. Veldhoven 5266, Gemert 5189 Made 5162, St Michiels-Gestel 5099. O'sterwijk 5050 Asten 50 ?9 Zw luwe 5029 en Sprang—Capelle 5002. ONZE 34827 staan voortdurend onder controle van het STATION VOOR MAALDERIJ EN BAKKERiJ te WageninGen waar- door U steeds verzekerd is van de beste kwaliteit te ontvangen. M. C. PULL ES-HEES BEEN Grootestraat Waalwjk De firma Vincent Hoffmans en Zonen alhier kocht in België eene groote in vollewerkingzijndemachinale steenfabriek met ruim 30 H A. grond. De fabriek ligt bij Turnhout en heeft eene productie van 17 millioen steenen per jaar. Zwem inrichting. Heerenbaden 271. Damesbaden 54. Kostelooze baden 95. Temperatuur 20° deze gemeente. I renleenbank alhier, hield op 4 Juni j. Voor de Ned. Herv. gein. alhier in het café Smits haar jaarvergadering hoopt a. s. Zondag op te treden Ds 120 leden waren vertegenwoordigd A. Meijers en wei des morgens ten De voorzitter, de heer G J. W half tien uur en des nam. ten drie uur. Branderhorst, opent de vergadering. Door het vertrek van den heer notulen der vorige vergadering H. Dijk hoofd der Chr school te Sprang I worden door den secretaris den heer cuanxT Aangezien "aê ledenvergade ringen echter in het najaar een aan vang nemen, zullen de loopende werk zaamheden nog tot dien tijd worden waargenomen Het is zeer te betreu ren voor deze vereeniging dat hij zich genoodzaakt heeft gezien zijn ontslag in te dienen, te meer waar het in het onderhavige geval een persoon geldt, die over buitengewone talenten beschikt om het verenigingsleven, dat in het algemeen te dezer plaatse een kwij nend bestaan heeft, tot bloei te brengen en die, lijkt het misschien sterk uit gedrukt. niet te vervangen is. Door negen ingeschrevenen van de lichting 1925 dezer gemeente is vrijstelling van den militairen dienst aangevraagd wegens broederdienst. Meldden we reeds dat Ds Bart— lema uit Hoogeveen voor de A. R Kiesvereeniging alhier een lezing zal houden, thans kunnen we berichten dat deze is bepaald op a.S. Maandag des avonds 8 uur en plaats zal hebben in de Ned. Herv. kerk a. d. Loon - schendijk. MADE Andermaal ontstond in een der rietmijten in de opslagplaats te Drimmelen een begin van brand die gelukkig in den aanvang kon gestuit worden. Het vermoeden berust op wegwerpen van lucifers of andere brandende voorwerpen. Zondag 21 Juni zal Ds Mudde des voorrn. 10 uur te Lage Zwaluwe in de Herv. Kerk een vacature beun vervullen* en des nam 2'/2 uur te Made een preek beurt houden. Van een in 't Café v. L. te Drim melen door C. Maas ter bewaring ge geven fiets, heeft een langvinger het fietsplaatje gestolen. Als gebruikelijk gaan van hier jongens en meisjes per fiets naar de bosschen te Breda tot het plukken van bessen waarmede ze pl.m. f 10 k f 12 per week kunnen verdienen. De landbouwer v. D. alhier had in zijn voorschuur een paar schoenen aan een balk gehangen, waarin een Zwaluw zijn nesije heeft gebouwd en reeds 2 eiijes had gelegd. Heden nam omstreeks 3uur arriveerde alhier ten gemeentehuize den ZE Commissaris der Koningin. Ge legenheid werd gegeven aan ieder tot audiëntie, waarvan slechts maiig ge bruik werd gemaakt. GEERTRUIDENBERG. Zaterdagavond geeft de harmonie „Euterpe" een con cert op de kiosk alhier. Aanvang 7 uur en Zondag half acht bij gunstig weer de symphonie „Cecilia". In de Ger. Kerk hoopt Zondag a.s. op te treden dhr Krabbe uitMeppel. In Ned Herv. Kerk zal Zondag a.s optreden Ds Koster. Met gunstig weer 28 Juni. anders 12 Juli, zal de Zwemclub „Geertrui— denberg", groote Zwemwedstrijden houden. De feesten zullen worden op geluisterd door de harmonie „Apollo" De heer S G Meijers is benoemd tot lid der Gemeenteraad, wegens het aftreden van den Heer P. Smolders. Donderdagmorgen te half elf brak er door onbekende oorzaak brand uit. in de rietmattenfabriek „Biesbosch" van de heer v. Laarhoven. De houten loods en omstaande rietschelven waren in een oogwenk alle aangetast, zoodat door blusschen niets meer gered kon worden en alles tot de grond toe af brandde. Door de Commissaris der Koningin werd Donderdag 11 een bezoek bracht aan onze gemeente. MEEUWEN. De Coöperatieve Boe- loopende rekening pl.m. f 94.000 tegen f 54.000 op 31 December 1923. In totaal was bij ons belegd op 31 December j.l. f256.000 tegen f210 000 op 31 December 1923, f 207.000 op 31 December 1922 en f 191.000 op 31 December 1921. Als gevolg van deze hoogere inlagen Ingezonden Mededeelingen. BIJ Openbaar Optreden Gewichtige Besprekingen en Examens behoeden Mijnbardt's Zenuwtabletten voor Innerlijke Opwinding en Angstgevoel; ze maken. Rustig en Kalm en houden uw Geest Helder. Prijs 75 ct. Bij Apoih. en Drogisten. stond Bank naar Leeuwarden, ontstaat er een va cature in de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs en in de com J. A. van der Schans, gelezen en on veranderd vastgesteld. De kassier, de heer D. A. van der missie tot wering van schoolverzuim Schans, feest vervolgens de rekening in deze gemeente, aangezien genoemde en balans van het afgeloopen jaar voor, persoon van beide commissies secre taris was. Ds van der Vlugt uit Drunen zal op a.s. Zondag des voormiddags half tien uur voor de Ned. Herv. gem. a/d Loonschendijk optreden. De voor een paar jaar door de Afd. Sprang—Capelle e o, van Volks onderwijs onder leiding van Mevr; Lindert uit 's Bosch opgerichte naai en knipcursus zal met ingang van 1 Juli a.s. worden opgeheven. Het be stuur der afd, heeft tot zijn leedwezen dit besluit moeten nemen, daar het leerlingenaantal achteruitgaande is en de financieele offers voor de afdee lingskas te zwaar zouden worden. De stoombootdienst Waalwijk Rotterdam heeft haar dienst uitgebreid Was het tot 1.1.1 Juni slechts mogelijk) Voortgegaan s morgens ongeveer half zeven met de boot naar Rotterdam te gaan. door het inde vaart brengen van een tweede boet kan men tegenwoordig op Maan dag. Donderdag en Zaterdag des nam. kwart over twee van het Capelsche veer naar Rotterdam. Deze boot ver trekt 's morgens 7 uur uit Rotterdam en is ongeveer 11 uur hier aan het hoofd- De heer K. Alblas penningmees ter der Anti Rev. kiesvereeniging heeft voor de herbenoeming als zoodanig welke beiden worden goedgekeurd. Daarna wordt het jaarverslag uitgebracht, waaruit wij het volgende vermelden Het achtste boekjaar onzer Bank gaf weder zeer bevredigende resultaten. In verschillende opzichten overtroffen de uitkomsten van ons bedrijf die over voorgaande jaren. De totale omzet was pl m. f200 000 hooger dan in het vorige jaar en be reikte wederom ongeveer het millioen, zoodat de omzet slechts iets bleef onder de hoogste jaaromzet die wij hebben gehad, n.l. in 1922 Het aantal dagboekposten vermeer derde eveneens aanmerkelijk n.l. van 1124 in 1923 tot 1419. Ons Bestuur en Raad van Toezicht zijn ook weer het afgeloopen jaar om op geregelde tijden alle verleende voorschotten en credieten opnieuw te bespreken. Met voldoening kunnen wij den al- gemeenen toestand overzien. Het ledental onzer vereeniging steeg in het afgeloopen jaar niet in bij zondere mate. Het bedroeg op 1 Januari 1924 161. Wij verloren 3 leden door overlijden, 2 door vertrek en 1 door vrijwillig uittreden, tezamen 6, terwijl 8 nieuwe leden toetraden. Onze ver- eeniging telde alzoo op 31 December j.l. 163 leden. onze rekening bij de Centrale een groot deel van het jaar credit In de maand October steeg het aldaar geplaatste bedrag over de f 50.000. Tepen het einde van het jaar liep dit weer tot f 30.000 terug Het bedrag, dat te Utrecht staat, geeft eenig verlies. Het geheeld jaar betaal den wij nog 4.32 °/0 rente aan de in leggers, terwijl de credit-rente te Utrecht slechts 4 °/0 bedroeg De gemaakte winst nagenoeg f 1200, overtreft belangrijk die van voorgaande jaren, hetgeen nog temeer beteekenis heeft als men in aanmerking neemt, dat wij in het afgeloopen jaar voor vrij groote buitengewone uitgaven kwamen te staan, door de statuten wijziging en de oprichting der afzon derlijke spaarbank. Wij kregen daar door p! m. f 250 minder winst. Er mag echter op gewezen, dat bij deze uitgave ook behoort het zg stichtingskapitaal voor het spaarfonds a f 100, dat als uitgave op de rekening voorkomt, doch feitelijk eigendom der Bank blijft. Door de bijschrijving der winst 1924 steeg het reservefonds van f2245,56 op f 3444,25. Het aantal loopende rekeninghouders, dat op 1 Januari 1924, 90 bedroeg kwam op 91. 10 rekeningen werden wegens overlijden en vertrek der rekeninghouders of wegens verande ring in voorschot afgesloten. 11 nieuwe werden geopend. Op 31 December 1923 waren 147 spaarboekjes in omloop. Ingetrokken werden 5 boekjes en nieuwe uitge reikt 31, zoodat het aantal op 31 De cember bedroeg 173 Op 1 Januari 1924 was het aantal verstrekte voorschotten 63. op 31 De cember bedroeg dit 75. 10 oudere en in den loop van het jaar aangegane voorschotten werden geheel afgelost In 't geheel werden 27 nieuwe voor schotten verstrekt. In 1924 werden 1 Algemeene en 12 Bestuursvergaderingen gehouden. Op de Bestuursvergaderingen was steeds de Raad van Toezicht mede tegen woordig. De rentestandaard bleef gedurende het geheele jaar 4.32 voor deposito's en 5 25 voor voorschotten. Door het feit, dat meer geld wordt ingelegd dan wordt uitgeleend, heeft het Bestuur de rente met ingang van 1 Januari 1925 met ,2/,0o0/o verlaagd zoodat zij thans voor deposito's be draagt 4 20. In den loop van het jaar 1924 be dankte het in 1924 herkozen bestuurs lid Van Dis met het oog op zijn te wachten vertrek, voor deze functie Wij gedenken met waardeering den ijver, waarmede de heer Van Dis, vooral toen hij in Meeuwen woonde, onze Bank heeft gediend. Overigens mochten alle Bestuursleden en Leden van den Raad van Toezicht over het geheele jaar hun taak blijver» vervullen Uit het verslag der Centrale Bank over 1924 kunnen wij vermelden, dat deze een winst maakte van ruim f 650.000. In 1924 werd een nieuw kantoor gebouw gekocht omdat het oude te klein werd en in verband met de ver huizing ook gedeeltelijk nieuw meubi lair aangeschaft. De kosten van verbouwing, meubilair enz worden allen ineens van de winst afgeschreven, zoodat dit alles voor een gulden op de volgende balans voor komt. Bovendien is het reservefonds der C B. reeds ruim 13/4 millioen. Het te Utrecht gedeponeerde bedrae was op 31 December ongeveer 50 millioen, terwijl aan de plaatselijke Banken ongeveer 10 millioen was geleend. Op het einde van 1924 waren 696 Banken aangesloten. Onlangs vermelde de Raiffeisenbode, dat de 700ste Bank was toegetreden. De omzet in Rekening Courant der C. B. bedroeg in 1924 340 millioen tegen 275 millioen in 1923. Als bewijs van den regelmatigen groei der Centrale diene, dat tien jaar geleden dit bedrag minder dan 70 millioen en 20 jaar jjeleden minder dan 5 millioen was. Bij de plaatselijke Banken was op 31 December 1923 in totaal ingelegd 210 millioen. Aan rente voor deposito's werd over 1923 in totaal uitbetaald ruim 8 millioen. Een en ander geeft den toestand weer, waarop menige speculatieve Bankinstelling in dezen malafse-tijd jaloersch kan zijn. Bjj vernieuwing bevelen wij de be- net DQ ons gedeponeerde bedrag Is langen onzer Bank bij onze leden aan. weer toegenomen. Op 31 December Moge ook in de toekomst alle leden rffiJOm ,!l„aafni^nnn8 ^,Pkra' duordro"B^ van den e.sch tot l !hp IQ9? lj>6 000 ep 31 De- eendrachtige samenwerking en zij er cember 1923 en in loopende rekening zooveel in hun vermogen is naar streven om mede te werken tot den bloei onzer Bank. Vervolgens worden de bij het op maken van den presentielijst uitgereikte stembiljetten opgehaald. Uit deze stembiljetten blijkt, dat met overgroote meerderheid le. als bestuurslid is herkozen de heer W. Lankhaar Cz. te Babiloniën- broek; 2e. als bestuurslid in de vacature ontstaan door het vertrek van den heer Van Dis, is gekozen de heer A' L. de Graaff te Meeuwen; 3e. als lid van den Raad van Toe zicht is herkozen de heer H van den Heuvel Jz. te Genderen 4e. als plaatsvervangende bestuurs leden zijn herkozen de heeren D van Buuren te Meeuwen en H. Vos te Drongelen. De Voorzitter deelt nog mede, dat van de Centrale Bank bericht is ont vangen, dat zij de rente met ingang van 1 Juli as. zal verlagen voor depo sito's van 4 °/0 tot 3'/20/0 en voor voorschotten van 5 °/0 lot 4'/2°/0. Spreker zegt, dat het bestuur nog geen besluit daaromtrent heeft kunnen nemen, maar dat zeer waarschijnlijk ook onze bank nu de rente, zoowel voor inlagen als voorschotten, zal verlagen. Bij de rondvraag zegt een der leden dat naar zijn meening het salaris van den kassier te laag is in verband met het vele werk en de verantwoordelijk heid aan het kassiersschap verbonden. De Voorzitter zegt, dat het bestuur ook van oordeel is. dat het salaris niet te hoog kan worden geschat, de kassier kan deze functie echter als neven betrekking beschouwen en het bestuur wil gaarne het reservefonds versterken. Na de statuten wijziging in 1924 is de beslissing over het salaris niet meer aan de algemeene vergadering, zoodat de discussie daarover moet worden gesloten. De Voorzitter sluit de vergadering, na de aanwezigen dank te hebben gezegd voor de aangename wijze waarop de vergadering is verloopen. MEEUWEN. De HoogEdelGestr. Heer H. A. Leenstra, landbouwer te Heerenveen en l d van de Tweede Kamer der Staten—Generaal hoopt op Woensdag 24 dezer, des avonds len 7 uur (oude tijd) in de Geref. kerk alhier een lezing te houden in verband met de verkiezingen. DUSSEN. Onze dorpsgenoot de heer H. J H. van Gooi ambtenaar ter Se cretarie alhier is op het Dinsdag te 's Gravenhage gehouden examen ge slaagd voor candidaat- gemeente secretaris. Genoemde heer heeft z'n op leiding genoten bij den cursus Verwiel- Smits - DONGEN. Bij de aanbesteding van de uitbreiding der schoenfabriek G. L. Smits Co te Dongen is Vrijdag j.l. het laagst ingeschreven door H. van der Meer te Oosterhout voor f19 583. In Zwitserland is by besluit van 20 Mei 1.1. o.m. de invoer van schoenen uit runds- en wildleder en van viltsehoenen vrijgegeven. By de afdeeling Handel en Nyverheid van het Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid. Bezuidenhoutscheweg 30, den Haag, is op aanvraag verkrygbaar een adres- lyst van groothandelaren in schoenwerk te Warschau. De pryzen der heerensehoenen in Polen bedragen 25 tot GO Zloty (goud- franken), die der damesschoenen 14 tot 50 Zloty. Zeer byzondere luxeartikelen en de met bont gevoerde liooge laarzen zijn hierbfi buitey beschouwing gelaten. Hierby kan nog worden aangeteekend, dat. nu het N'ederlandscli-Poolsche handels verdrag op 5 Juni van kracht zal worden, Neder landsclie schoenen ook aanspraak zul len kunnen maken op de door Frankryk ver kregen tariefreducties voor schoenen. Deze reducties bedragen op het oogenbllk 35 tot 40 pet.volgens het nieuwe Poolsch-Fran- sche handelsverdrag, dat binnenkort gerec tificeerd zal worden en in werking zal tre den, zullen deze reducties bedragen voor le deren en linnen schoenen 20 pet. en voor lakschoenen GO pet. De invoer van de moeste leersoorten was in April grooter dan in April '24, maar wat kleiner dan in Maart van dit jaar. Duitsch- land blijft de grootste leverancier zoowel voor zool- als overleer. Ten aanzien van den invoer kan worden opgemerkt, dat die in April '25 voor zool leer en rundbox kleiner, voor ander chroom- overleer grooter was dan in April van het vorige jaar; in vergeiyking met Maart '25 is er ook een kleine vermindering van zool leer en boxrund te constateeren, maar weer een vermeerdering voor ander chroomover- ieer. Duitschland is voor zoolleer en Enge land. voor overleer de beste afnemer. V.v.d.S CAPELLE. Naar men ons mededeelt is tot penningmeesteres van den dames- krans alhier, werkzaam ten bale van het Groene Kruis, benoemd mej. C Oerlemans, zulks ter voorziening in de vacature, ontstaan door het vertrek van Mevr. I. M. den Hartog-Oerlemans uit DUSSEN'. Evenals andere jaren werd Zondag j.l. In onze Parochiekerk het feest gevierd ter eere van den H. Antonius van Padua, doch dit jaar is het met byzonderon luister en pracht herdacht. Het feest werd voorafgegaan door een driedaagscli Tridium, gegeven door twee Eerw. Paters Capucynen, welke dageiyks des morgens in de H. Mis en des avonds in het Lof prachtige predikatiën hielden. Zondagmorgen, kan men gerust zeggeu, dat alle Parochianen ter H. Tafel naderden en om 10 uur werd een Pontificale H. Ml» opgedragen door den HoogEerw. heer Mgr. A. Janssens, Abt van Pont-Colbert te 1 Versailles, een neef van onzen ZeerEerw. heer Pastoor. Iteeds lang voor het uur van aanvang was de kerk gevuld met geloovigen, waaronder ook vele vreemdelingen; toen om tien uur Mgr., achter langs het kerkgebouw, binnen kwam, werd hy afgehaald door 9 Eerw. heeren Geestelyken en vele misdienaars, om zich, de geloovigen zegenend, zoo naar het altaar te begeven. Hot priesterkoor was voor deze byzondere gelegenheid prachtig versierd met bloemen en kaarsen en aan de Evangeliezyde was een troon geplaatst voor Z. D. H., waarachter prachtig rood doek tegen den muur, waarop het Bisschoppeiyk wapen van Mgr. keurig was geschilderd, door de Eerw. Zuster Hen- rica. Onder alle II. Missen werd verzocht, dat degenen die bloemen wilden brengen, tot nog meerdere huldiging van het H. Sacra ment, deze te doen bezorgen aan de Pasto rie om 2 uur en er werden dan ook een massa bloemen gebracht, van allerlei soort, waaronder zelfs zeer prachtige bloemenman den. Om half 6 zou het pontificaal Lof begin nen en om half 5 was het al druk op straat en begon men ill kerkwaars te trekken. Van uit II. Mariapolder werd het volk gehaald met 2 autobussen van de „Nabo" en om streeks half G, toen de stoet welke in de processie zou meegaan en waarby ook Mgr. was, gevormd werd, zag het op het kerk plein zwart van het volk en werd de kerk tot in alle hoeken gevuld. Na uitstelling van het Allerheiligste werd door het koor gezongen „Adoro Te", waar na de processie werd opgesteld door onzen ZeerEerw. heer Pastoor E. J. M. Janssens de Horlon en wie deze processie heeft gezien riep over de praeht-opstelling en orde. De processie trok achter langs het kerk gebouw uit, waar ook nog de fanfare „Wil- helmina" de processie stond op te wachten en beurtelings spelende de nummers 31 en 33 uit het handboekje der H. Familie, wat door honderden werd meegezongen. De pro cessie trok zoo tweemaal het kerkhof rond, waarna op het altaar, voor dit doel op het kerkhof opgeslagen en allerprachtigst ver sierd met bloemen, palmen en kaarsen, het Allerheiligste werd uitgesteld. Toen begon het Pontificale Lof, waaron der door een der Eerw. Paters Capucynen een prachtige, gloedvolle predikatie werd gehouden. Na deze predikatie werd gezongen .Broe ders, welk geloof hebt gy", begeleid door de fanfare Wilhelmina.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 9