Purol geneest en verfraait de Huid Ansichtkaarten i O P ENI N G. Dina Velthoven üe A Marktberichten. een aankomend kantoorbediende, EEN WINKEL in fijne likeuren en dranken. Whisky en Sodawater. A. J. Versteijnen, Grootestraat Waalwijk (Markt) prima Sigaren, Sigaretten en Tabak. KBRIVUS WAALWIJK. Mijne Heer en. Zooals de Agenda vermeldt zijn wij hier samengekomen om eene heuglijke gebeurtenis in deze gemeente te her denken het feit namelijk, dat onze seachte' Secretaris, de WelEdele Heer Johannes Petrus van Sleeuwen, zijn 25-jarig ambtsjubileum viert Ik ben ervan overtuigd, dat ik de tolk van U allen en der geheele ge- ik te dezer ge nen, clan zijn wij tevreden. Ook Uwe echtgenoote en familieleden feliciteer ik ook namens het andere personeel met dit groote feest, ik heb gezegd. Ook op deze woorden volgde een daverend applaus. I)e heer Norbart verkreeg vervolgens als lid van den Raad hel woord. Hoogst aangenaam is het mij om op dezen dag, waarop voor U, geachte ju bilaris, er een verandering plaats heelt Ingezonden Mededeelingen. meente ben, wanneer legenheid enkele woorden van achting en dank tot den Jubilaris richt. n.j. waarop u van functionaris jubila Het zij mij dan vergund, geachte ris ,)ent geworden, enkele woorden te Secretaris, bij U in herinnering te mogen spreken. brengen den dag. waarop Oij een jjc zaj „iet in herhalin^treden en niet kwart eeuw geleden op nog jeugdigen meer 0pS0mmcn uwe verdiensten voor leeftijd Uw ouderlijk huis. Uwe bloed- de gemeente, want dat is op voortref- verwanten en vrienden, Uwe dierbare jjjjce wijze door den Voorzitter geschil- eemeente Uden ging verlaten, om hier derd te Made en Drimmelen een ambtelijke 25 jaar bent gij thans van het Dag. loopbaan te beginnen van Gemeente ]jestuur de vraagbaak, maar niet alleen Secretaris; den dag, waarop Gij in van dit college, ook voor de overige deze zelfde Raadszaal onder eede hebt co||eges en instellingen zijt en waart ge bevestigd, dat Gij eerlijk en vlijtig al j sleeds de vraagbus. Uwe plichten als Gemeente-Secretaris Voor jiet puhliek waart ge steeds zoudt vervullen. bereid, daar waar ge maar kon, om Viel het scheiden U ook al hard iul]p tc bieden op velerlei gebied, immers scheiden doet pijn de ge- j?n daar is men u dankbaar voor. In dachte aan Uw eed maakte zulks lichter, geiieei Made, zoowel in de achterhoe- want Gij wist, dat Gij U een levens kcn ajs jn de kom van het dorp, her taak had gesteld, die Gij naar best vermogen wildet behartigen. Gij kwaamt hier in eene vreemde gemeente, maar Gij had spoedig vrien- den gevonden en thans na 25 jaar mag j,ewijzen van dankbaarheid te gev ik wel zeggen, dat Gij burger van schitterend komt dat tot uiting. Vervolgens had de receptie plaats, waarvan een zeer druk gebruik werd gemaakt. Ook mocht de jubilaris in de vorm van jtelegrannnen en kaartjes, talrijke bewijzen van belangstelling ontvangen. Gaarne bieden wij den jubilaris ook onze beste wensclien aan. UIT KAATSHEUVEL. denkt men gaarne het feest, want men wil bewijzen, dat men uw werken, uw streven in hooge mate waardeerd. Men heeft allerwege behoeften om uw en en Made en Drimmelen zijt geworden. Gij zijt verder gekomen in een tijd. dat de administratie der gemeente minder omvangrijk was, de gemeente minder bevolkt, de wegen weinig of niet geplaveid, aan verfraaiing niet werd gedacht. En wanneer Gij op dezen gedenk- waardigen dag eens stilstaat bij den eersten mijlpaal van Uw arbeidsveld, dat alles overdenkt en dan Uzelf af vraagt, heb ik mijn plicht gedaan en kan ik tevreden zijn. dan zult Gij volmondig daarop „ja" kunnen ant woorden. Immers Gij hebt gezorgd in al die 25 jaren, dat de gemeente administratie steeds in goede orde is geweest en dat zegt reeds voldoende, voornamelijk voor hen, die van nabij meer met de gemeente-administratie in aanraking komen en er mede bekend zijn. hoe die thans is uitgegroeicj Gij hebt U verdienstelijk gemaakt vooral in de moeilijke mobilisatiejaren, toen de distributie veel van Uw krachten vergde en welker werkzaamheden hier onder Uwe leiding een prachtig verloop hebben gehad. En wat de gemeente betreft, zult Gij moeten uitroepen, wat is deze in die 25 jaren veranderd. Denk slechts aan de wegen, beplantingen, verfraaiingen, electrische verlichting en thans de waterleiding. Maar laat het genoeg zijn. Geachte Secretaris jubilaris, wij zijn U dan voor alles wat Gij voor de gemeente in deze afgeloopen 25 jaren in Uw ambt hebt verricht, van harte dankbaar en wij felicitceren U met het heuglijk feit van heden. Wij hebben gemeend het daarbij alleen niet te mogen laten, maar als blijk van waardeering voor dien arbeid U een cadeau te moeten aanbieden, dat ik de eer heb hieraan U te mogen overdragen. Moge het een gepaste plaats als aandenken aan dezen dag in Uw huis innemen. Jubilaris. Gij zijt nog in de kracht van Uw leven, woeker daarom met de talenten, die God U gegeven heeft; gaat straks weer met nieuwen moed aan den arbeid en moge het U dan gegeven zijn met Gods hulp eenmaal Uw gouden jubileum als Gemeente- Secretaris van Made en Drimmelen te vieren. Ik ga eindigen, maar lk zou te kort schieten aan mijn plicht als ik niet namens allen mede feliciteerde op dezen heuglijken dag haar, die de steun en stutse immer was van den Jubilaris, Mevrouw van Sleeuwen. Mevrouw van Sleeuwen en verdere familieleden, allen van harte gelukge wenscht, moge het U gegeven zijn in volle vreugde nog lange jaren getuige te zijn van het geluk van Uw echtge noot en familielid. Ten slotte, geachte Jubilaris, wil van mij, die zoo nabij thans bijna 6 jaar met U samenwerkt vooral ook de allerhartelijkste gelukwenschen in ont vangst nemen. Een daverend applaus, bewees dat alle aanwezigen van harte instemden niet deze woorden. De heer Simonis, Gemeente-Ontvan ger en eerste Ambtenaar ter Secretarie, verkreeg daarna het woord en sprak ongeveer Geachte Jubilaris, Dames en Heeren. Aan hetgeen zooeven door den Heer Burgemeester is gesproken heb ik slechts weinig meer toe te voegen, hij heeft reeds alles opgesomd, wat U ge durende de vijf-en-twintig jaren als secretaris voor deze gemeente gedaan hebt, ik wensch er echter ook namens mijn collega's dit er nog aan toe te voegen, ikil wij U moeten bedanken voor de hartelijke en aangename wijze waarop wij steeds met U hebben samen gewerkt. Wij hebben ook gemeend voor al het geen gij gedurende die vijf-en-twintig jaren voor ons geweest zijt en dan spreek ik ook namens de gemeente- bode, de gemeente-politie en den ge meente-wegwerker uit erkentelijkheid een blijvende herinnering aan dit feest te moeten aanbieden namelijk een ganglamp, waarmede wij hopen dat gij Uw gang zult sieren, en wanneer wij toi-kemsl op diezelfde harte lijkheid en vriendschap mogen reke- Allen vieren met u en door u feest, ieder op zijn manier. Dezen dag dan is in Uwe geschiede nis van historische beteekenis. Laat de uiting van de gemeentenaren voor U een spoorslag zijn om zoo voort te gaan en als ge dan weer achter uwe papieren zit, bezield met werklust en ijver, geeft dan uw krachten aan het belang van de gemeente als voorheen, dan is de toekomst goed in te zien. De jubilaris hierna het woord ne mende, zegt buitengewoon te zijn ge troffen door deze huldiging en eer hem aangedaan. Uit alles blijkt en voelt hij, dal dit geen bloote formaliteit is, maar dat het een uiting is van sympathie zooals hij die sleeds heeft mogen on dervinden. Op de eerste plaats wil hij de burge meester zijn oprechten dank brengen voor de vriendschappelijke wijze waarop hij met hem voor de gemeente en in het belang daarvan, mag samen werken. Het is hem bekend, dat op zijn initia tief dezen dag voor hem tot eene onver- gelelijken wordt gemaakt en daarvoor brengt hij hem dank. Vervolgens brengt hij de leden van den Raad, ook namens zijne echtge noote gaarne dank voor het prachtige cadeau salon electrische staan lamp Voor hem is zulks een bewijs dat hij steeds in goede verstandhouding staat met het geheele college en. hij durft hopen dat dit zoo zal blijven. In niet mindere mate wil hij dank be tuigen aan hel secretariepersoneel voor het mooie cadeau een electrische ganglamp die zij uit hunne privé- beurs aan Tieni als hun chef hebben aangeboden. Daarin mag worden ge zien dat er een geest van goede ver standhouding heerscht, want niemand heeft achter willen blijven om een bij drage te verleenen, wat door hem op zeer hoogen prijs wordt gesteld. Ook de heer Norbart dankt hij voor de schoone woorden tot hem gesproken en met Gods hulp hoopt hij op den in geslagen weg voort te gaan en zijn ambt met dezelfde ambitie en ijver te blijven vervullen voor het welzijn van de gemeente Made, die hem liet is ge worden. Onder den uitroep lang leve de secretaris zijn vrouw en kinderen, sluit de Voorzitter deze openbare vergade ring en geeft hij de aanwezigen gele genheid om op de receptie het woord te voeren. Het eerst werd daaryan gebruik ge maakt door den heer de Kroon, direc teur van het R. K. Zangkoor die den jubilaris met een enkel woord namens alle koristen geluk wenscht en hem een cadeau aanbiedt. De jubilaris zegt in de kerk te zijn getroffen door den mooien zang. Als men daar, zoo zegt spreker, voor in liet priesterkoor zit en men hoort dan de Mis zoo zingen, zoo uitvoeren, dan voelt men iets in zich omgaan. Die zang brengt den mensch tot stemming, dwingt hein tot bidden. Vervolgens brengt hij de koristen zelf is hij heden ook 25 jaar korist dank voor het mooie cadeau. De heer van der Reijdt, Voorzitter v. de Sociëteit Suo Tempore, wil, waar van alle kanten de hartelijkste geluk wenschen den jubilaris geworden, niet achter blijven. Immers, ook is hij bijna 25 jaar lid v. d. Scieteit, die ten doel heeft de saamhoorigheid, met terzij destelling van alle politieke kwesties, in de gemeente te bevorderen, lid. Voor hem als Voorzitter, is het een waar genoegen hem met zijn jubilé te mogen feliciteeren. Hij durft vertrouwen dat hij nog lan ge jaren aan de gezellige bijeenkomsten zal mogen deelnemen, want als auto riteit, als secretaris der gemeente, is hij steeds een welkome gast geweest. Als een stoffelijk blijk van waar deering biedt hij hem een palm aan, daarbij de hoop uitsprekend, dat het hem gegeven moge zijn, nog een aantal jaren zijn verdienstelijk werk te mogen voortzetten en dat hij steeds een trouw lid van de Sociëteit zal zijn. De jubilaris dankt den Voor zitter van Suo Tempore, en zegt niet te hebben durven verwachten, zoo schitterend te zullen worden onthaald. Gaarne wil hij verklaren, dat, zooveel in zijn vermogen is, hij alles zal doen, om de Sociëteit in hoog aanzien te doen houden. Kaatsheuvel, 4 Juli '25. Woensdag is onze kermis ge opend met een bloempjesdag, georga niseerd door de vereeniging „Kaats heuvels Belang" tot ondersteuning der Kioskfonds. Om half acht trok de Kon. Harm. Apollo oostwaarts door de gemeente en het Kon. Muziekgezel schap Euphonia door 't westelijke ge deelten der plaats. De harmonie St. Jan bewerkte met z'n ijverig bestuur als bloemenverkoopers den Berkdijk, terwijl bij Euphonia en Apollo deze taak door een dames-corps werd ge dragen. Het resultaat is een opbrengst van pl.m f 160 waarmede het fonds reeds aardig zijn volstorting nadert. De WelEd. Zeergel heer W. L. M. de Both vierde gisteren 1 Juli den dag dat hij 25 jaar als gemeente-ge neesheer in functie was. Van de zijde der gemeente ambtenaren werd de jubilaris gehuldigd door de aanbieding van een prachtig schilderstuk van de Bossche kunstenares Jeannette Slager, voorstellende een vaas met Theebloe- men (zooals ze in den volksmond ge noemd worden). De beide harmonieën Euphonia en Apollo brachten des avonds een serenade. Gedurende deze attentie werd de jubilaris door het bestuur van „K. B." en de beide har monieën gecomplimenteerd. Onze kermis is in vollen gang. 't Weer werkt prachtig mede. De ma- tinée's der beide harmonieën mochten zich in een ongekend druk bezoek verheugen. De humoristen voldeden uitstekend. De harmonieën handhaafde in hun repertoir hun oude roem. De dansgelegenheden zijn overdruk be zocht. Ook de kermisvermakelijkheden hebben geen klagen. Na een verblijf van ruim 13 jaren in Amerika arriveerde Woensdag plot seling de hier en in de omgeving po pulaire Sjefke van Dun om eenige maanden met vacantie door te brengen. De Pluimveevereeniging alhier zal de volgende week de eerste zen ding eieren leveren aan de Bredasche Eiermijn van de N. C. B. Uitslag stemming Loonopzand— Kaatsheuvel Uitgebracht 3879 stemmen Middenstandspartij 4, Bezuinigings partij 2 Chrst. Democraten 2, Prot. Volks Partij 2, Sociale Partij 1, S.D.A P 48, Christ.- Hist. 54 Plattelanders 20. Democratische Partij 6. Actualisten Verbond 1, Vrijz. Dem. 7. R K. Staats partij 3469 R.K. Volkspartij 95, Vrij heidsbond 11. Anti Revol. partij 16, Vaderl. Verb. 13, Staatk Ger. partij 112. De harmonie „St. Jan" alhier zal zich laten hooren op het Nationaal festival te Waalwijk, te houden in de laatste week van Aug. Zondag 5 juli. 12 uur. Repetitie Liedertafel „Tot Bloei der Toonkunst". Zondag 5 Juli. Witte Bioscoop, „De Arizona-Express" om 6 en 8'/2 uur. Maandag 6 Juli. 8 uur. Algemeene Ledenvergadering van het Ziekenfonds van de R K.-Werkliedenvereniging in den R.K Gildenbond Dinsdag 7 Juli. Repetitie W.G V. Woensdag 8 Juli. 8'/2 uur. Algem Ledenvergadering der Steenkolen coöperatie „Broederhulp" in den R.K. Gildenbond. NIEUWS UIT HEUSDEN. Heusden, 3 Juli '25. In de bijeenkomst van de R. K. Debatingclub waren de aanwezigen in de gelegenheid een vijftal leiders der groote politieke partijen te hooren, die voor de Hilversumsche Microfoon het woord voerden. Over 't algemeen kon het gesprokene goed worden verstaan. De heer W. J. H. Verhoeven, al hier woonachtig, is benoemd tot tijde lijk onderwijzer aan de R. K. Paro chiale school te Herpl. CORRESPONDENTIE. Uit den Hoenderhof. Wegens te laat ontvangen dercopie, ditmaal geen Hoenderpraatje. Red. Een artikel „Verslechting van 't Onderwijs" van de hand van den heer G. J de Vries voor ditmaal te laat. 't Komt in 't volgend nummer. Red. Waalwijk, 3 Juli '25. Eieren 7—8V2 ct. - Varkens f 14—f 19. 's BOSCH, 1 Juli '25. Op de markt van heden waren aangevoerd 1785 stuks: 638 stuks hoornvee. 939 biggen. 59 zeugen. 43 schapen—lammeren. 106 kalveren. De prijzen waren als volgt Kalfkoeien van f 280—f 440 p. st. Kalfvaarzen van f 270—f 420 p. st. Magere ossen en koeien van f 170—f 280 Vette ossen en koeien van f 0.571 pd lekw Vette ossen en koeien van f 0.50 pd 2e kw Pinken van f 130—f 215 per stuk. Zeugen van f 90—f 165 per stuk. Biggen van f 2.75—f3 25 per week. Schapen van f 25—f 45 per stuk. Lammeren van f 12—f 20 p.stuk. Aanvoer redelijk. Handel traag. Eierveiling Amsterdam. Gehouden op 29 Juni en 2 Juli 1925. Kipeieren: Hoogste prijs f 8.70. Eendeierenf 5.75—6.00. Totaal aanvoer 200.000 stuks. Handel vlug. AGENDA. WAALWIJK. Zaterdag 4 Juli. Witte Bioscoop, „De Arizona-Express", 8 uur. Kamer van Koophandel. (Vervolg.) Schoenindustrie. Grootbedrijf. In ons verslag over 1923 haalden wij aan. dat de in deze industrie in 1920 ingetreden malaise begin 1923 haar hoogtepunt bereikte en dat het keerpunt kwam toen de in Maart 1923 door de 2e Kamer der Staten Generaal aangenomen wet tot tijdelijke beperking van den invoer van schoenen in wer king trad. Na dat tijdstip nam de produciie regelmatig toe, totdat zij in 1924 vrijwel hare normale hoogte weer bereikte. De werkeloosheid verdween zoo goed als geheelwaar deze nog voorkwam kon zij worden beschouwd als een normale seizoenswerkeloosheid. De Wet tot beperking van den in voer van schoenen, aanvankelijk be stemd om te werken tot 1 Januari 1924, werd nog eens verlengd tot 1 Juli 1924. Het invoersaldo op schoeisel bedroeg in 1923 in het le halfjaar 3.398 000 paren, in de 2e helft 1 662 000, in totaal 5 060 000, terwijl de productie van de geheele Nederlandsche nijverheid in dat jaar slechts 4 607.000 paren be droeg. De krachtige steun, die voor de opleving der industrie in deze wet werd gevonden, had tot resultaat, dat de positie dermate verbeterde, dat tot verlenging na 1 Juli geen aanleiding meer bestond. Erkend moet worden, dat dit tijdstip samenviel met een stijging van het prijsniveau in Duitsch- land door het invoeren van den goud mark, zoodat feitelijk twee 'factoren hebben samengewerkt om het geschetste gunstige resultaat te kunnen bereiken Eerstens de sterke toename der pro ductie als gevolg van den steun van het schoenenwetje, tweedens het ver minderen der concurrentiemogelijkheid door stabilisatie der Duitsche geld waarden en de stijging van het Duit sche prijsniveau. De productie nam in 1924 geleidelijk toe, zoodat in den loop van het jaar tot vrijwel de normale capaciteit kon worden gewerkt. Over het algemeen waren de bedrijfs resultaten in de eerste helft van het jaar beter dan in de tweede helft. Waren de prijzen "in de eerste helft i loonend, de tweede helft bracht on danks verhooging van de prijzen van verschillende grondstoffen een ver laging van den prijs van het afgewerkt artikel. De afzet van het artikel bleef zoo goed als geheel beperkt tot de binnenlandsche markt. Was het pro duct van de Ncderl. schoen-industrie voor 1914 voor een groot deel bestemd voor export, in 1924 kon van het ver loren afzet gebied nog weinig of niets worden heroverd. Hooge invoertarieven en andere invoerbelemmeringen maak ten export vrijwel onmogelijk. Niette min werden pogingen aangewend om vroegere relatiën weer aan te knoopen en kon dit in enkele op zich zelf staande gevallen ook wel gelukken. Merkwaardig in dit verband is wel de vraag uit Duitschland, dat nog zoo kort geleden onze markt met zijn pro ducten overstroomde. Bezwarende be talingsconditiën bleken in den weg te staan aan het tot stand komen van beteekenende leveringsovereenkomsten De geheele Nederlandsche productie moest dus geplaatst worden op de binnenlandsche markt en de scherpe concurrentie, die zich bij het toenemen der productie in de le helft van het jaar begon af te teekenen, is in de 2e helft nog vinniger geworden. Het elkaar verdringen op de bin nenlandsche markt heeft jammer ge noeg in de hand gewerkt het toestaan van allerlei leveringsfaciliteiten aan de afnemers, hetgeen tot een ernstigen misstand dreigt uit te groeien. Er wordt in de middenstandskrin gen geklaagd over eene te sterke uit breiding van het aantal winkelziken vooral in de steden, waardoor de be staansmogelijkheid voor vele onderne mers in gevaar wordt gebracht Zoo voor eenig branche, dan geldt deze klacht zeker voor den detailverkoop van schoenen. Ernstig wordt dan ook geklaagd over de slechte betalingen, faillissementen en onderhandsche ac coorden, die vooral in de tweede helft van het jaar toenamen en verontrus tende afmetingen zijn gaan aannemen. In de obrlogs— en eerste na—oorlogs jaren kwamen de schoenwinkels als paddestoelen uit den grond. Door de toen geldende hooge prijzen der schoe nen kon een loonende exploitatie wor den verkregen. Bij hetterugloopen der prijzen werden niet alleen groote ver liezen geleden, doch daalde het om zetcijfer sterk, zonder dat van een gelijke daling der exploitatiekosten kon worden gesproken. De omzetten wer den daarenboven sterk beïnvloed door de vermindering van de koopkracht vooral van de arbeidersklasse en den ambtenaarsstand, terwijl het In de groo te steden meer en meer opkomende groot winkelbedrijf een doodende con currentie aandoet aan de kleinere on dernemingen. ADVERTENTIëN. De hier genoemde oorzaken hebben de finantiëele positie van tal van winkeliers sterk beinvloed en faillis sementen en onderhandsche accoorden waren dan ook aan de orde van den dag. Dit nam vooral toe in de tweede helft van het jaar, zoodat de gunstige inzet van de eerste helft niet werd bestendigd. Niet alleen, dat vinnige concurrentie dwong tot te lage prijzen en het toe geven aan allerlei vaak ongemotiveerde verlangens der afnemers doch maar al te dikwijls bleven ondanks het ver leenen van vergaande faciliteiten vorde ringen onbetaald, of kwamen de be talingen veel te laat binnen. Dit alles bracht bedenkelijke toestanden in dezen tak van nijverheid. De vooruitzichten in 1925 zijn nog niet zeer bemoedigend. Het is waar te nemen, dat de ondernemers, die in de oorlogsjaren geld verdiend hebben en dit hebben aangewend om hun be drijf solide te fundeeren en de inrich ting daarvan te verbeteren en thans nog beschikken over voldoende eigen kapitaal, hun productie kunnen uit breiden tot het verkrijgen van een relatief lageren productieprijs, waar door de kleinere, kapitaalarme, minder goed geoutilleerde bedrijven in het gedrang komen. Het is te verwachten dat nog verschillende van deze onder nemingen. die met kunsten vliegwerk op de been gehouden worden en een kwijnend bestaan voeren, zullen moeten verdwijnen, terwijl het de beter gefun deerde en beter georganiseerde bedrij ven alleen met groote krachts inspan ning zal gelukken het hoofd boven water te houden. Al meer en meer doet de mode zijn invloed ook in deze industrie gelden en telkens worden aan het op peil houden der zich steeds uitbreidende sorteeringen nieuwe eischen gesteld. Ook deze omstandigheid is een factor van gewicht bij de waarneembare ont wikkeling van het grootbedrijf ten koste van het kleinbedrijf. Voor de zeer vele blijken véfrK'rtUMMER belangsteding bij ons 25 jar Huwelijksfeest ondervonden, tuigen wij vrienden en kennisSé onzen oprechten dank. 34997 Familie GREVE1 Waalwijk, Juli 1925. (Baardwijk) Op een fabriekskantoor te Waalwijk Kan geplaatst worden eenigszins met kantoorwerkzaam heden bekend indien reeds als zoodanig werkzaam geweest, zulks nader op te geven. Sollicitaties onder No. der ad- r vertentie aan het bureau van dit blad. 34995 Kiespijn en Aangezichtspijn i Mijnhardt's kylr K SANAPIRIN- 1/1 Tabletten VERSCHENEN S der nieuwe kerk van S«. Jan Baptist. Winkeliers, Hoteliers enz. die zich met den verkoop daarvan willen belasten, kunnen zich vervoegen van onzen kantore. 33187 Verkoopsprijs 5 cent waarop 20°/o korting Waalwijksche Stocmdndüerij Antoon Tie'en. xju. G •IJ grehs sj geiffee Ondergeteekende bericht het geachte publiek van WAALWIJK en Omstreken dat hij heden GEOPEND HEEFT Steeds voorradig PILSENER. STOUT EN MUNCHENER- BIEREN, LIMONADES Enz. Iets nieuws en fijns zijn onze FLESCHJES Probeert eens 1 Bestellingen worden aan huis bezorgd. 34998 Aanbevelend, 'egenover Mr. van Coothstraat, WAALWIJK. Br o nvernemi weg VIiji >^iar a iq», mgehaa •9j gerrcht 3l. de *prov' tod nehfecr e ad het.iroE er, ^en 'kun s (1e enti 3b d it (leze id unding jlm. 2 fc bli de g bij Uwe rneente voor he den zij-s tenoesli v uciaal aan ,l V( viaug (1 i.j, den Pr< ti'. aan hel beheer noodig< das r ive ir in h li -s bi HoeA ;n -an he gd, v ling -s ion g st Jq L'" (Firma WED. HOLTGREFE HET VAN OUDS ZEER GUNSTIG BEKENDE ADRES VOOR GROOTE VOORRAAD VAN DE BESTE MERKEN. Voorts een ruime keuze CHOCOLADE, BONBONS, COMESTIBLES Enz. Enz. Agentschap Bierbrouwerij „D'ORANJEBOOM. Voorts LIMONADES, verschillende soorten MINERAAL WATEREN Enz. Enz 34994 HUIS OPGERICHT 1880. lot r rv Voor de a.s. Kermis gelieve u In tijds te bestellen Omstel Bieren. Limonades. Banja. Likeuren. Boerenjongens. Wijnen. Gerookte Zalm uitgesneden verkrijgbaar. Gerookte faling, faling in gelei. Wieuwe Karing. Zuurwaren. Bolmops. Gem. Karing. flacons Mosselen. - Alles wordt gedurende de kermisdagen in groote- en kleine flacons aan huis be zorgd. 34996 Koopt bovenstaande artikelen vooral in de kermisdagen bij ons adres. OMDAT u dan ontvangt versche en frische waar voor uw geld. Aanbevelend, WAALWIJKSCHE VISCHHANDEL, «OS. VAN DER LEE - WAALWIJK. 63) per: fimnlinnuris inhiln- Middel prijs f 7.007.50. Laagste prijs f 5.15. verdrijft men spoedig mei 75CT. BIJ APOTM.EM DROGISTEN O1--" >i» - vb t»f 'i li/ •»i lol «I JP 3 T I n 1 tin En de vr 7,0(1 bii.de 'art ard. ,'b i oi-ulk Da oeeui line •eü

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 10