Mackay-zwikker. Ie net kosthuis Aangifte van leerlingen H. MINKE is van AFWEZIG. Stalling. MiM fctean Solaris 1. Schaap Del landbODvershDis WECK I. MORTIER BOEKHOUDEN. DANCING d Notaris Van Ham JOS. DEFOLTER-KOOLS BRILLEN BEIER EN B1LLSJ &ER Gevraagd wordt gevraagd Maatschoenen en Reparatie. schoenen naar maat NUTSSCHOOL TANDARTS KEURINGEN TUIGPAARDEN PMÜ0L ffófènsan KINDERARTSEN DWEPEN beste resultaten publiek ver koopen Notaris VAN HAM publiek oerkoopen ynmaal^ Wed. Jean Rievers, GROOT SPEYCK", Oisterwijk. rm- UTRECHTSCHE MARINUS VAN DONGEN te Waspik Zaterdag 11 Juli a. s. wordt JACOBS MUZIEKHANDEL verkoopen at de fout bij Van Riel zit. De Hanze- ank waarmede hij zaken deed, moest 'eer over de Rotterdamsche bank be llen en nu zou het best mogelijk zijn at die betaling is gedaan maar aan 2n verkeerd bureau of wat ook. Van iel moet willen aantoonen dat hij dat edrag heeft gestort, maar dat doet hij iet. Als hij zoo'n prijs stelt op zijn naam, an moest hij toch willen medewerken, c geloof dat wij geduld genoeg be- efend hebben. Ik ben nog bereid, als hij wil, om e zaak, zoo tot een oplossing te rengen. De heer Jansen vergelijkt de distri- utie-zaak met een groote fabriek die oor verschillende afdeelingen een parte boekhouding voert Hoe dik wijls komt het niet voor dat daardoor buizen ontstaan en nooit worden op- elost als niet eens door een of andere orzaak een onderzoek wordt inge- teld. Zoo ook hier. Hier moet een onder- oek worden ingesteld en wil hij dat iet goed, dan moet hij er maar toe /orden verplicht. Wil men in een gewone zaak niet etalen, dan komt een deurwaarders- xploit. De fout zit hier of daar, zegt spr, n nu wil ik niet beweren dat u pertinent egt dat die schuilt bij Van Riel, maar it uwe bespreking is toch op te mer en dat de fout meer bij hem dan bij en ander moet worden gezocht, ezocht Voorzitter De gemeente heeft nooit enige betaling gedaan, dat is altijd loor Van Riel gedaan, dus dan moet fan Riel toch voor den dag komen, ien keer heeft hij eens gezegd een iartij goed niet te hebben ontvangen, aaor uit een brief die hij zelf ge- chreven heeft, hebben wij hem er op ;ewezen dat hij het goed wel had Intvangen, dat konden wij daardoor antoonen. Dus eerst had je het met lie kwitanties, toen met die Rekening- courant en daarop met dat niet ont- angen van de goederen. Dat laatste schrijven is hier op het aadhuis aanwezig. De heer Jansen zegt te kunnen be- .rijpen, dat de Voorziter de zaak beu vordt. Hij zou zulks ook spoedig vorden en hij wil dan ook wel ver- :laren, dat het hem niet is te doen >m van Riel den kroon boven het hoofd e houden, als blijkt dat bij hem de out zit, dan mag gerust een doornen :ioon daarop worden gezet. Vooral eer echter tot het uiterste >ver te gaan, zou hij een commissie villen benoemen die de zaak krachtig anpakt tn de zaak van a tot z uit- oekt. Als raadslid is men niet ver- .ntwoord vooraleer alles geregeld is. Voorzitter. U zal een dure accountant ïemen en wat zal u daaraan hebben ils van Riel zijn medewerking ont- loudt. Jansen. Dan zullen wij hem wel inders krijgen. Voorzitter. Daar kan je dan niets iandoen. Er is geen enkele accountant lie van Riel daartoe kan dwingen Daarom zijn Burg. en Weth. met dit 'oorstel gekomen, ook omdat wij over- uigd zijn, dat hij niet mee wil werken Wil hij zijn houding alsnog wijzi gen, niets zoo lief zou mij zijn. De heer Jansen blijft toch de voor- ceur geven om een commissie te be- ïoemen. Dan althans hebben 6 men- »chen gedaan wat gedaan kan worden. «Vil hij niet, dan moet de zaak maar /oor de Justitie worden gebracht. De Voorzitter geeft in overweging /an Riel op een vergadering of bij eenkomst van de raadsleden te laten comen. Dan is er geen enkel lid of lij is persoonlijk met de zaak op de loogte gekomen. Segeren. Het spijt me, dat een zaak /anaf 1918 zoo lang moet blijven langen. Toen toch was de fout al bij iet Dag. bestuur, zooals blijkt be tend, maar mij, al was ik toen wet- ïouder, hebben ze er nooit iets van gezegd en nooit is er eenige bespre king over gehouden in de vergaderin gen van Burg en Weth. Hoort men nu van Riel praten dan zegt men dat hij gelijk heeft en hoort nen u praten, dan moet men zeggen, lat u gelijk hebt. Jammer maar dat nen er zes jaar over heen heeft laten gaan. Ik kan aantoonen dat ik te veel 3clasting heb moeten betalen en mag k dan toestaan dat zoo maar f2600 worden weggegooid. Burg. en Weth. /an toen zijn in hun plicht te kort geschoten, mij hebben ze er buiten gelaten en ik juich het toe dat de ïeeren Sassen en Jansen de koe weer ;ens goed bij de hoorns hebben gepakt. Voor een gemeente als de jnze is het van groote beteekenis. riet is meer dan vijfmaal zooveel dan :n Bergen op Zoom. Ik weet ook dat van Riel eens is ontboden en dat hij ook kwam maar ;oen waren de heeren er niet, toen werd hem gezegd maar eens terug te tomen. Ik weet niet of Mr. Allard geheimhouding heeft opgelegd, maar ik moet hier praten. Als ik oorzaak van die kwestie was zou ik gauw zeggen, ik betaal de zaak en dan ben ik er af. Ik heb altijd getracht van de bedrijven, zooals het grondbedrijf, enz. een zelfstandig bedrijf te maken, maar jawel alle inkomsten en uitgaven moesten altijd maar in een potje worden gedaan. Ik zou ook nog een commissie willen hebben en wil Van Riel dan niet, dan moet er maar direct een rechtszaak van gemaakt worden. De Voorzitter wil opmerken dat er al heel veel over gecorrespondeerd is over die zaak, ook voor hij hier was. Bovendien moet ook in aanmerking worden genomen, dat het Rijk heel laat met die kwesties voor den dag is gekomen, iets waar vele gemeente- besturen ontzettend veel last van hebben gehad Segeren. Waarom nooit over deze kwestie in de vergadering van Burg. en Weth. eens gesproken. Of was Mr. Allard bang van mij. De heer Sassen zegt met veel aan dacht de discussies te hebben gevolgd en nu komt het hem voor, dat het goed zou zijn een commissie te be noemen, die geheel onafhankelijk komt te staan van Burg. en Weth. Het is al meer voorgekomen dat iemand vrijer praat tegenover een lid van den raad dan tegenover een burgemeester. Misschien dat op die manier tot een resultaat gekomen kan worden. Is de commissie met haar onderzo .'k gereed gekomen, dan zal ze zich natuurlijk met Burg. en Weth. verstaan. De Voorzitter heeft daartegen geen bezwaar, alleen ziet hij er niet veel in. De heer Jansen komt nu iets anders voor de zaak te staan nu de heer Segeren gesproken heeft. Dat nooit over die kwestie in een vergadering van Burg. en Weth. is gesproken is vreemd. Segeren was lid van het Dag Bestuur en als zoodanig had hij toch recht van spreken. Nu acht hij zeker een commissie noodig. Hij hoopt dat Mr Allard nu niet het stilzwijgen zal bewaren maar hier zal spreken, zich zal verantwoorden. In ieder geval wil hij nu een streng onderzoek zien ingesteld en komt ook de commissie tot geen resultaat, dan moet de justitie maar ingrijpen. Het gaat z i. niet aan om zoo maar bij de zaak stil te blijven zitten Voorzitter. Een feit is het dat Van Riel met alles is belast geweest. De heer Jansen dringt er op aan dat de heeren Segeren en Mr. Allard bui ten de commissie blijven. De Voorzitter heeft daartegen geen bezwaar mits de leden er zich mee kunnen vereenigen. Geen der leden heeft daartegen eenig bezwaar. Mr. Allard zegt dat hem hier vóór de voeten wordt geworpen als zou hij niet met de noodige tact hebben in gegrepen. Laat de Comm. die benoemd zal worden, zegt spr., ook dat maar onderzoeken. Dan zal men zien wat er is gedaan om de zaak in het reine te brengen. Er is steeds op dezelfde ma nier gewerkt als nu, maar Van Riel is er in geslaagd door telkens met nieuwe en mooie beloften te komen, de zaak op sleeptouw te houden. Er is steeds met de meeste voortvarendheid ge werkt, iets wat men bij onderzoek zal zien en de secretaris wel zal getuigen. Wel wil spr. hier verklaren dat men voorheen nooit eenige klacht heeft gehad, steeds moest men binnen de 3 x 24 uur betalen. Was het geld er niet, dan kreeg men bericht maar later schijnt men er in Den Haag de zaak niet meer regelmatig te hebben kunnen bijhouden. Na nog eenige discussie waarin geen enkel nieuw gezichtspunt meer naar voren wordt gebracht, worden tot leden van de Commissie benoemd de heeren Sassen en Jansen, waarna de vergadering wordt gesloten. ADVERTENTIëN. yoor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden onzer innig ge liefde Echtgenoote en Moeder, Johanna Adrlana Mahleu- v. d. Broek, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, JAC. Th. MAH1EU. Waalwijk, 1 Juli 1925. 34982 BEKWAAM Indiensttreding 15 Juli. Brieven onder No. dezer ad vertentie Bureau van dit blad. 34952 Op een schoenfabriek te Kaats heuvel 34984 EEN BEKWAAM Zonder bewijzen van bekwaam heid onnoodig te solliciteeren. Brieven onder No. der adver tentie aan het Bureau van dit Blad. tegen half Aug. of Sept. voor vijf dagen per week (Maan dag tot en met Vrijdag.) Brieven met prijsopgaaf, bureau van dit blad onder No. der ad vertentie. 34989 Ondergeteekende beveelt zich aan voor de levering van en tevens voor alle voorkomen de reparatie. Van buitengewone goede pas vorm kan men verzekerd zijn. Hopende door uitstekend werk te leveren aan concurreerenden prijs de gunst van het publiek waardig te worden. 34988 Aanbevelend, G. C. M A A S. Antoniusstraat 117, WAALWIJK. voor tc WAALWIJK. zoowel jongens als meisjes kan geschieden tot 17 Juli 1925 mondeling aan het schoolgebouw Stationsstraat 24 of schriftelijk Antoniusstraat 19 met opgave van naam, voornamen, geboortedag en plaats van de(n) candidaat, woonplaats van Ouders, klasse waarin toelating wordt gevraagd, naam van het Hoofd der school onder wiens leiding de aangege vene het laatst onderwijs heeft genoten. 't Hoofd der School, 34951 J. VAN DER WAL Boeken enz. worden gratis verstrekt. Het schoolgeld bedraagt bij een belastbaar inkomen (dit is na kinderaftrek) van minder dan f 800 niets. Bij f 1000 tot f 1200 f 7.80 per jaar en per leer ling. Bij f 1800 tot f2200 f15 60 en bij f 3000 tot f 3500 f 30 WAALWIJK, 34968 tc WAALWIJK, op 27 Augustus 1925, vanwege de Prov. Reg. Comm van Stamvaders met afstammelingen en van Merriën M. C.-keuringen aan de hand en onder den man, bovendien vele prijzen door 'tBestuur der Tentoonstelling voor andere nummers tuigpaarden. Programma's met inschrijvings biljetten verkrijgbaar bij G. J. W. BRANDERHORST te Eethen, bij wie aangifte moet plaats hebben vóór 1 Aug. 1925. M.C.-KEUR1NG te Nieuwendijk (gem. Almkerk) op Vrijdag 28 Aug. 1925, des voorm. 10 uur, aangifte tot 18 Aug. gratis, na dien k f 1.— per merrie bij G. J. W. BRANDERHORST te Eethen. 34987 Zij, die stalling beschikbaar hebben tot het plaatsen van een of meerdere paarden op Woensdag en Donderdag 26 en 27 Augustus e.k. gelieven dit, met vermelding der beschikbare ruimte en van eene eventueele vergoe ding met en zonder fourage, vóór 15 JULI e.k. ter kennis te brengen van het Comité der Vermakelijkheden. J. TIMMERMANS Ph.zn. 34953 Secretaris. VerkrijcJb. bij Apoth en Drogisten' "ofxxai Kindermeel met Molenaar's Kindermeel omdat het de 34980 verschaft. Bij het juiste gebruik van Molenaar's Kindermeel zijn de dokter, de ouders en de baby tevreden De baby het allermeest. 28 Vraag attesten-brochure aan P. MOLENAAR Co.. Westzaan. te WAALWIJK, zal bij inzet op Dinsdag 7 Juli 1925 en bij toeslag op Dinsdag 21 Juli 1925 telkens om 7 uur des avonds bij J. KLIS te Sprang, voor den heer Joh. de Bie Jzn. aldaar schuur, erf, tuin en wei land te Sprang, Sectie B. 1359, 1360, 1358 en 1325, samen groot 0.50 25 H. A. In 2 perceelen en in massa. KOOP I. Huis, erf, tuinen weiland tot de afrastering, groot ong 17 aren. 34966 KOOP 2. Welland daar achter groot ong 0 33.25 H A. Verhuurd ged. der woning aan F. v. d. Kolk a f 1.25 p. w. Koop 2 aan J. Boeser a f50.— p jaar tot einde seizoen 1928. Aanvaarding onder gestand- doening der huur bij de betaling der koopsom 8 SEPT. a s. te Kaatsheuvel, 34957 zal voor de Familie VAN ROOIJ 7 Juli 1925, 's nam. 5 uur op hunne boerderij onder Loon-op- Zand aan de Molenstraat 12 koopen rogge en 8 koopen haver. Ijzerhandel, W A A L W IJ K. 33600 Alleen bij TH. LÖWENTH AL. Grootestraat 216. W A A LW IJ K. WAALWIJK, 33195 Electrische Brillenslijperij. Opleiding voor praktijk examens en Akte L. O. mondeling en|of schriftelijk. Bij voldoende deelname, mondeling les ter plaatse Billijke conditiën. Aanmelding [schriftelijk) bij J. F. M. v.LIEMPT, 34985 Luijbenstraat 50, 's-HERTOGENBOSCH. ZONDAG 5 JULI 3-8 UUR .Spyck" - Orkest. 34978 A°. 1811. Ao. 1867. ALGEMEENE BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ werkende in verband met de MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 12.000.000. Onderlinge waarborg. Vaste premie. Het Bestuur geeft door deze kennis, dat tot Correspondent voor Waspik en omstreken benoemd is de Heer bij wien aangiften tot deelneming aangenomen worden en nadere inlichtingen te bekomen zijn. Het Bestuur: 34970 C. M R. RADERMACHER SCHORER W. E. VAN LENNEP. G. ELINK SCHUURMAN, jz. GEVESTIGD GROOTESTRAAT 117 naast d^JVed Herv. in het voormalige pand van d hr. ANT. VERSTER—DUQUÉSNOIJ P. S. Naast onze afdeeling Muziek openen wij tevens een handel in speciale merken SIGAREN, SIGARETTEN Enz. 34983 Beleefd aanbevelend, C. JACOBS Zn. te KAATSHEUVEL, zal krachtens bevel der Recht bank op Dinsdag 14 Juli 1925, 's avonds 7 uur, in café van J. VAN DUN te Kaatsheuvel, publiek finaal eigendom van de erven ESCH- Vastré 34981 KOOP 1. Burgerwoonhuis c. a. ingezet op t 1900',— KOOP 2. Burgerwoonhuis c. a. ingezet op f 2000,— KOOP 3. Massa koopen 1 en 2 ingezet op f 6350,— Markt, W A A L W IJ K, Gegarandeerde eerste kwaliteit Spring-Matrassen. Spiraal Kapok Zeegras Slroo Kinder Wollen dekens Ruime Keuze In de nieuwste en uitsluitend Leder:, Damestasschen. Portefeuilles. Portemonnaies Sigarenkokers. Acte mappen. Koffers enz., enz. Soiled concurreerend adres voor Paardentuigen. Honden Ook voor het be- kleeden van Auto kappen en Meubelen. Reparatien aan bovenstaande artikelen 33603 spoedig en billijk. Modelleur. schrij nensmettenstu k loo|>en der hold. Insecten'oefen Gebrul U WECK WUK WECK 99

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 2