Voor Fijn gebak, Koekjes, Chocolaad of Bonbons bovenstaand adres In Overhemden. Dassen, Zelfbinders, Corn. P. van Zeist. KIND/ER- EN VOUWWAGENS. Ia. Wall Joh Verhuist Zonen. J. ELEKAN 't W oonhui s", Het is in Uw belang De Rooij-Bourgonjen, Mijj.il. De Erven Trip Utrecht. Pfaff-Naaimachinefabriek, H. d. Hammen, Stationstraat 63. Muziekhandel S. SPIER0 Muziek- en Muziekinstrumenten. Telefoon 52. denke men aan Steeds voorradig in diverse prijzen, Vraagt catalogus bij: Groots prijsvermindering van: Machinefabriek MUUrjULMAQAZUNKN Attentie Meubelmagazijnen ,,'T WOONH(115' Per S.S. „THOR" naar en van DORDRECHT-ROTTERDAM WAALWIJK. Dijckerhoff Portlandcement DAMES .00,111 zijn algemeen bekend, wegens hunne soliditeit en makkelijke ligging. Meubelmagazijn. s li B R rOQRNBO S C li Meest bezochte en bekendste adres der Zuidelijke Provinciën. DE LAAGSTE PRIJZEN. 'sHERTOGENBOSCH. Teief. 22. Winkeliers van Waalwijk en Omstreken 34197 Importeurs van Kluitkalk, Dakleien, Wand- en Vloertegels en andere Bouwmaterialen. Brood en Beschuit DE HOOP", Krentenbrood cadeau. Waalwijk. „SPAARHUIS" Hoogste onderscheidingen Tentoonstelling Luik 1923. 34848 Lid der Jury Parijs 1975. 's Bosch 1924. ENZ.. ENZ. 34202 VINDT U BIJ ONS STEEDS IETS APARTS. Prima Overhemden met boord f 2,50. WAALWIJK bij de Markt. WAALWIJK. 31200 Interc. Telefoon No. 40. Complete Dry f werken. Condenseurs. Walk vaten. Exhausters. KANTOOR VAN RECHTSKUNDIG ADVISEUR Havenstraat 5 nabij 't Station) 'b-Hertooenbosch. Adviezen en bijstand met be trekking tot processen, straf zaken, faillissementen, nalaten schappen, boedelscheiding, voog dij, cnrateele, echtscheiding, ar beidscontract enz. Behandeling van alle voorko mende Rechtszaken, zoowel bij Rechtbank als bij Kantongerecht, innen van Schuldvorderingen regeling saken van debiteuren met hunne schnldeischers, makeD van contraoten, requesten ene. Degelijke en prompte afwerking Billijke conditiën ZONDAGS NA 1 UUR KANTOOR GESLOTEN. VUCHTEkSTRAAT 46 en 48 Bekend om onze groote sorteering prima afwerking en 3Ü206 Geregeld zeer grooten voorraad in Salon-, Huis en Slaapkamer Ameublementen. Stoelen, Fauteuils, Bedden, Matrassen. Spiegels, Schilderijen, Geschilderde Meubelen enz. Bij ons gekochte Meubelen worden door ons per eigen Vracht auto thuis bezorgd, zonder prijsverhooging. ENQROS Firma Q Vennix Hendriks. ENDETAIL VUCHTERSTRA AT 46 en 48 Uitbreiding dienst Geertruidenberg-Rotterdam. Vertrek van Maan dag. Dins dag. Woens dag Donder dag. Vrijdag Zater dag. Waalwijk vm. 3 nm. 2 vm. 3 vm. 6. vm. 6.— nm. 2.— vm 6.— vm 6. nm. 2 Rotterdam vm. 7 nm 12." nm. 1.— nm. 1 vm 7.- nm. 2.— nm 12." vm. 7.— nm 12." Qeertruidenberg vm 4 nm 3 30 vm, 4. nm 3.30 nm. 3 30 vm. 7.— nm. 3 30 vm. 7.— nm. 3.30 vm. 7.— nm. 3.30 Rotterdam vm 7. nm. 1.— vm. 7.— nm, 1. vm. 7.— vm. 7. nm. 3 vm. 7.— nm. 1. vm. 7. nm. 1.— Passagierstarief le Klasse 75 ct. 2e Klasse 50 ct. Woensdag van GEERTRUIDENBERG naar 's Bosch 3.30 v.m. Woensdag van 's-BOSCH naar Qeertruidenberg 12.n.m. De Motorboot „THOR I" haalt goederen af van de pakhuizen te Rotterdam en brengt deze aan den loswal in de haven te Waaltoijk. Agenten: Waalunjk-BesoijenG. MILLENAAR, Grootestr. A287. (Telefoon No. 111). DordrechtH. BLOMMERS, Palingstraat 18. Rotterdam(Telef. No. 289), Oosterkade en Onde Hoofdplein. Reederij ARIE SMIT SS. Thor, Slikkerveer, Telefoon No 201 om uwe jnkoopen van Sigaren, Sigaretten, Tabak, Koffie en Thee te doen bij 33302 GROSSIER, WAALWIJK. VRAAGT MONSTER, PRIJS EN CONDITIËN Voor Noord-Brabant levering uitsluitend aan den handei. De beste kwaliteit tegen concurreerende prijs, levert U de 33724 CAPELLE (N.Br.) Na afname van 25 brooden een best Heeft U zich een NAAIMACHINE aangeschaft, vervaardigd in de dan heeft U HET BESTE wat er te krijgen is op gebied van Naaimachines. TELEFOON INTERC 124. 34801 ff ff met 4°/0 samengestelde rente, garantie, plas winstaandeelea. 10—15 of 20 jarige kassen. HET RISICO VAN DE GELD. BELEGGING NIET VOOR REKENING VAN DE - SPAARDERS. HOOGSTE U1TKEERING: Jaarkas 1913—1923 1 726.27. 1914-1924 1678 02. Per aandeel van f500.-- bij storting van f 5O per jaar. 34196 Kerkstraat 17-19, 's-HERTOGENBOSCH Het beste en goedkoopste adres voor alle mogelijke Jt A it A Hoofdvertegenwoor dlger voor Den Bosch en Omstreken van COLUMBIA- en HIS MASTER'S VOICE en BRUNSWIJCK MACHINES en PLATEN. 34921 Meer dan 1000 verschillende HIS MASTERS VOICE voorhanden. Zendt in den Schoonmaak uwe GORDIJNEN, DEKENS enz. ter behandeling naar de 34312 Oudste en meest moderne Inrichting. TILBURG. Tplpfnnn No. 146 Mrische Luie Bakkerij Goutière. A (IP IN U's Gezondheids Spiraalmatrassen, I. MNIHMW - WAALWIJK. 99 NAHMASCHINEN - PABRIK G. M. PFAFF AKAISERSLAüTERN N.V. VERZEKERING-MAATSCHAPPIJ HAARLEM. Goedgek. b(J Kon. Besluit van 27 Nov. 1912. COMMISSARISSEN J. H. VAN DEN WALL BAKE, te Heem stede Voorzitter. J. R. VAN OSSELEN, Directeur der Hol- landsche Scheepsverband-MaatechapptJ te Amsterdam. P. L. FESCHOTTB te Amsterdam, Secretaris. OHR. VAN AMSTEL, Architect en Expert., Amsterdam. Mr. J. L. NIERSTRASZ R.Hzn., Directeur der Levens-Verzekering-My, „De Hoop", te 's-Gravenhage. Mr. CH. M. J. WITLOX, Advocaat-Procureur en Candidaat-Notaris te VHertogenbosch E. K. J. BERTLING te Santpoort, Directeur van het Bijkantoor „Haarlem" van „Noord-Hollandsch Landbouw-Crediet". DIRECTIE: A. VAN AMSTEL Jr. O. E. HOORENS VAN HEIJNINGEN.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 4