DE ECHO VAN HET ZUIQLN Je rg. 11 e u a .1 ose p 11 a p r a 11 g e r s. TWEEDE BLAD. HET SINT JORISGILD TE WAALWIJK. 1548—1878. VIII. De laatste 25 of 30 jaren van liet bestaan van S. Joris kenmerken zich niet door gewichtige gebeurtenissen in den boezem van het gild. Wel kan men zeggen, dat er, vooral 11a het maken van het nieuwe reglement van 1848, eenige, opbloei merkbaar was: het le dental nam eenigszins toe en varieer de van 1848 tot 1858 zoo ongeveer van 20 tot 22. Maar na 1858 werd dat getal telkens minder en liep zelfs terug tot 10 leden in 1S68. Daarop bleef het tot het einde toe nagenoeg staan: nu eens een oud lid er af, dan weer een nieuw lid er bij. Doch wat het gild aan hoeveelheid verloor, werd, 0111 zoo te zeggen, door hoedanigheid vergoed: de burgemeester van Waalwijkde ge meente-secretarisde, geneesheeren, de postdirecteur, de apotheker, sommige kooplieden en .de burgemeesters van Besoijen en Baardwijk vormden haast uitsluitend het ledental. Het valt mij ten zeerste op, dat de mindere man, of liever de kleine burger, die vroeger Foto van den bestuurder IJ. Khinder va/n het verongelukte IIollandschc v vliegtuig, op de route Rotter damParijs sterk was vertegenwoordigd, in de tweede helft dér 19-de eeuw geen lid meer van St. Joris was: alleen de voor naamste Waal wij ksche ingezetenen slo ten er zich nog bij aan. Wat daarvan de reden was en in hoeverre dat een voor- of nadeel mocht genoemd worden, kan ik niet beslissen: het feit ligt er eenvoudig toe. Toch werden door het bestuur, in zonderheid door den beminden Besoij- enschen burgemeester Arnold u D a 1 1 e u, van 1838 lid en sedert 1840 hoofdman van het gild, de meest loffelijke pogingen aangewend, om het voortbestaan van St. Joris meer te verzekeren. Echter te vergeefs! Tus- sclien 1858 en 1S68 vertrokken, be dankten of stierven zooveel oude leden en meldden zich zoo weinig nieuwe le den aan, dat, gelijk reeds gezegd werd, het ledental '111 1868 tot 10 was weg geslonken Wat waren nu de voornaamste ver richtingen van het gild in de laatste 30 jaren van zijn levensbestaan? Nadat tusschen 1848 en 1857 eenige nieuwe invloedrijke leden waren aangeworven o.a. de bekende teekenaar bij het ka daster A d v i a 11 n s B e n e d i c- tus v a 11 Lieshout, de burge meester II e 11 d rik L o e f f (va der van wijlen minister Mr. J. A. Loef f), de rechtsgeleerde mr. L. 1'. v a 11 M eer w ij k, werd in de ver gadering der gildebroeders van 13 Au gustus 1857, in plaats van 1) r. Fran cis c u s Johannes v a n H e ij s t, die wegens gevorderden leeftijd had be dankt, een nieuwe gilde-secretaris ge kozen, n.l. Pieter Reinier van H e ij s t. Genoemde Dr. F. J. van H e ij s t bleef evenwel nog het ambt van chartermeester of schatbe waarder waarnemen. Een drietal we ken later, den September 1857, werd besloten, om aan den mede-broeder, burgemeester L. D. van He ij s t, die van 1814 af reeds lid van St. Joris was geweest, bij gelegenheid van zijn gouden huwelijksfeest met P et ro- 11 e 11 a Josepha Sprangers, „uit privé-beurs een huldeblijk aan te „bieden, zullende bestaan uit eene zil veren tafelschel, waarop het wapen „van de gilde en eene toepasselijke in- „schriptie zullen worden gegraveerd." Wat ook geschiedde. Inmiddels was het oude gilde-vaan del, dat in 1807 voor niet al te hoogen prijs was gekocht en dus niet van al te beste kwaliteit zal geweest zijn, ge heel versleten, zoo versleten en ver scheurd, dat het meer dan schande ivas het in H publiek te vertoonen. Er werden daarom maatregelen beraamd om de noodige gelden voor een nieuw vaandel bijeen te krijgen, hetzij giften of verplichte bijdragen. Een eerste gift van 30 gulden werd al spoedig toegezegd door de echtge- noote van den burgemeesterP e t r o- Haar schoonzuster J o li a 11 11 a C li r i s t i 11 a B a x, tweede vrouw van Dr. F ranciscus J 0 h a n n e.s v a 11 H e ij s t, die van bovengenoemde gift had vernomen, wilde ook niet achter blijven en liet door haar stiefzoon Dr. L. va 11 H e ij s t weten, dat ook zij 30 gulden voor het goede doel over had, terwijl de burgemeester L. D. v a 11 H e ij s t, na de begrafenis van zijn zoon, Mr. F. J. van He ijst, die in 1860 overleed en door de gildebroe ders grafwaarts was gedragen, bij de gift zijner vrouw nog een aanzienlijke som beschikbaar stelde. Zoo had men al spoedig een kleine 100 gulden bijeen. Maar (lat was nog niet voldoende: men wilde een prachtig en solied vaandel hebbenDaarop werd in de vergade ring van 17 Juli 1860 het gildehuis was toen gevestigd bij J. B. T i m in e r- 111 a n s schuin over de Waalwijksclie markt een ingekomen schrijven van den hoofdman A r 11 0 ld u s Dalle u voorgelezen, tintelende van liefde voor het oude en roemruchtige St. Jorisgild, waarin de adressant, 11a zijne warme ontboezemingen te hebben luchtgege ven, bepaalde middelen aan de hand deed 0111 het nog ontbrekende bedrag aangevuld te zien. Dientengevolge werd in die vergadering besloten, dat door ieder lid gedurende 6 maanden elke maand een gulden zou gecontri bueerd worden, van welke contributie vrij zouden zijn de burgemeester, we gens zijne aanzienlijke gift, en A d r i a- 11 u s B e n e d i c t u s van Lies hout, wegens zijne vele belangrijke diensten, den gilde reeds bewezen. Zoo kwamen nog een goede honderd gulden binnen. Toen toog men aan den arbeid. De uitvoering van de vervaardiging van het nieuwe vaandel werd aan eene commissie opgedragen, n.l. de heeren F. A. D. van der Klokken, A. B. v a 11 Lieshout en J. C. L. v a 11 I e r s e 1, die het den 3 Juli 1861 ge heel voltooid afleverden. De kosten be droegen 185.34. Dit vaandel wordt thans nog bewaard bij de familie T i 111111 er 111 a 11 s. Weldra zou de burgemeester van Besoijen als zoodanig benoemd bij koninklijk besluit van 20 Jan. 1839 zijn zilveren ambtsjubilé gedenken. Dat mocht voor St. Joris niet onge merkt voorbij gaan. Daarom werd in de bijeenkomst der giljlebroeders van 0 December 1863 het besluit genomen A r n o 1 d u s D a 11 e u op zijn jubel feest te Besoijen (20 Jan. 1864) te gaan complimenteer en, hierin bestaande: a. Dat de gildebroeders, voorafge gaan door het vaandel van de gilde, zich gezamenlijk derwaarts zullen be geven, versierd, met derzelver betrekke lijke attributen b. dat de gilde van St. Crispijn zal worden verzocht den gemelden optocht, met hun muziek te vergezellen, hetwelk door den tegenwoordig zijnden gilde- broeder van Lieshout, als direc teur van gezegd muziekgezelschap, is op zich genomen-, c. dat de gildebroeders op meerbe- doeldcn dag de nationale vlag zullen uitsteken. anuari bij die zijner vaderen vergaard! Hij was te Waalwijk geboren uit het huwe lijk van Adrianus D a 1 1 e u en Cornelia V e r li a g e 11, en ge huwd met M i n a M a r ia V e r- steegh, een Geldersche van geboorte (Rumpt), bij wie hij geene kinderen had en die hem reeds in 1854 in de eeuwige rust was voorgegaan. Zijn op volger als burgemeester van Besoijen was de heer Johannes V e r- w i e 1, terwijl in zijn plaats als hoofd man van het St. Jorisgild werd geko zen F r e (1 e r i c u s A r n o 1 d u s ÏD. HEDIKHUIJZEN. Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente op Dinsdag 30 Juni dei- middags ten 2 uur. Voorzitter Edelaclitb. heer Van Bok hoven. Ongeveer kwart over twee uur opent de Voorzitter de vergadering; afwezig is de heer v. d. Heijden. Wegens ziekte van den Secretaris wordt dit Qmbt waargenomen door den ambtenaar ter Secretarie, den lieer De Wildt. Damprobleem No. 14 van W. van Daalen. Oplossing Kruiswoordraadsel No. 2. Oplossing vorige week: Wit: 38—33, 19—14, 28—23, 26—21, 37—31, 33 4. Zwart alles gedwongen. v a 11 der K 1 0 k k e 11 (7 Juni 1865). Nadat den 30 Juli 1865 nog eene kleine verandering in het gilde-regele- ment, betreffende het honoraire-lid maatschap, was gemaakt, -en nadat nog eenige oude leden waren overleden of vertrokken, werden tusschen 1864 en 1872 de laatste vijf nieuwe leden aan genomen: J udocus T i 111 in e r- 111 a 11 s W z 11. den 6 December 1865, en de heeren Johannes Ber il a rdus Ti ni 111 e r 111 a 11 s W z 11, J a 11 B a p t i s t van Gil s, D r. A. v a 11 Gils en J. B. v a 11 (1 e r II e ij d e n, den 13 December 1871. Wel kwam er nu nog een kleine opflikke ring in den boezem van het gild, voor al ook in 1869, toen de heer van Waal wijk en Besoijen G. de May de II u 11 i 11 g u e zijn prachtig wapen, met begeleidend schrijven, aan de gil debroeders van St. Joris vereerde bij welke gelegenheid er ten huize van den hoofdman uitbundig werd gefeest maar niets mocht meer baten: de levensgeesten van St. Jfll'is vei zwakten meer en meer en tusschen 1871 en 1875 werd zelfs geene enkele vergade ring meer gehoudenhet gild was, ge lijk in de notulen van den 21 October 1875 zoo gped werd gezegd, zijn win terslaap ingetreden. De laatste ver gadering der gildebroeders werd ge houden den 16 April 1878, toen er Zeer chique visite-toilet van zilverkant - stof, gedragen met zwart satijn man tel, welke van onderen een breeden in zilver geborduurden rand heeft en aan kraag en manchetten is afgezet met zilverstof. Benaodigd voor het costuum plus mim 3.1 Meter. Voor de mantel 33/4 Meter. door de Burger- nog scli ietoef en in- Van de Leidsche Lustrum-feesten: liet inhalen der reünisten, waaronder o.a. Burgemeester de Gyselaar, Mr. Aug. Philips, de oud-gezant m Amerika. Sommigen ouden ingezetenen van Waalwijk en Besoijen mij niet meer, want ik was toen amper 2 jaar oud ligt het nog tamelijk versch in het ge heugen, welke schitterende feesten in Januari 1864 te Besoijen werden ge vierd bij gelegenheid van het 25-jarig burgemeesterschap van Arnoldus D a 1 1 e u. Het geheele dorp was als in een lusthof herschapen: van ieder huis woei de vaderlandsche driekleur, de gansche straat, van Waalwijk tot het einde van Besoijen, was met hon derden denne- en sparreboomen be plant, aan elkander gesnoerd door kleurige guirlandes, terwijl allerwegen de schoonste eerebogen waren opge richt, prijkende met van liefde en achting getuigende opschriften en ge dichten. Een schitterende optocht, om stuwd door een talrijke prachtig uit gedoste eerewacht te paard, leek wel een triomftocht ...Helaas! op dit ondermaansche is niets bestendig van duur; gelijk het gras is ons kortstondig leven! Reeds het volgende jaar 1865, den 5 Januari, kwam burgemeester D a 1 1 e u in den ouderdom van 67 jaren te overlij- plannen werden gemaakt om het 25- jarig priesterschap van pastoor Rij ken plechtig mede te vieren; de laatste gilde-koning was L. N. Moo- II e 11. Na een bestaan van verscheidene eeuwen was het St. Jorisgild ten doo- de gedoemdde eigendommen werden opgeborgen bij de familie T i 111 m e r- III a 11 s. De eenige twee leden, die van St. Joris nog in leven zijn, zijn de hee ren J u d o c u s Timmermans en Johannes Bernardus T i 111 111 e r m a 11 s, die twee wakkere Waal wij kers, die het door onderne mingsgeest, wilskracht, arbeidzaam heid en eenvoudige levenswijze zoo ver in de wereld gebracht hebben! Nu volgt nog de volledige naamlijst der leden met eenige aanteekeningen. Waalwijk. J. van der Hammen Nicz. De notulen der vorige vergadering worden 11a lezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE: 1. Ingekomen stukken. Eenige ingekomen stukken, allen van administratieven aard, worden voor kennisgeving aangenomen. a. Proces-verbaal van kasopneming. De Voorzitter deelt mede dat alle stukken in orde zijn bevonden en liet dien overeenkomend bedrag in kas aan wezig was. b. Adres van den Ned. R.K. Poli tiebond St. Michael te 's Bosch, 0111 subsidie voor de politie-vakschool. Van Ilemert. Een verzoek van den algeméenen bond heeft men dok afge wezen en dan zou ik het hier ook maar doen. Dobbelsteen. Ik zou het gewoon voor kennisgeving aannemen. Van Vrede. Men kan zoo wel aan den gang blijven. Wordt met algemeene stemmen be- waarin gevraagd wordt het verzoek te willen steunen en dringend bij U aan te bevelen. Voorzitter. Ik stel voor de gevraag de 10 te verleenen. Ze willen een Landstormdag houden. Waar is nog niet bekend, maar waarschijnlijk zal Vu glit worden aangewezen. Van Ilemert. Ze vragen voor 31 Mei antwoord te willen geven. Wanneer is dit schrijven dan ingekomen. Voorzitter. 20 April. Maar ze willen het nu ook nog wel hebben. Dobbelsteen. Ik geloof dat de Land storm hier niet veel meer (loe't. Voorzitter. Daarom moet juist wat propaganda worden gemaakt door die Landstormdagen. Dobbelsteen. Er wordt nooit meer iets gedaan. Voorzitter. Wel wacht, die houden gen. In het Noorden hebben ze al van die Landdagen gehouden en naar het schijnt met succes en daarom willen ze het hier ook doen. Het bedrag dat gevraagd wordt is nogal gering, daar om zou ik het geven. Met algemeene stemmen wordt daar toe besloten. (1. Brief, gericht aan Burg. en Wetli. van den Commissaris der Koningin, die op verzoek van den Minister van Arbeid in overweging geeft in te trek ken het raadsbesluit tot opheffing van het correspondentschap der plaatse lijke arbeidsbemiddeling, 0111 schorsing of vernietiging van voornoemd besluit te voorkomen. De heer Dobbelsteen geeft toe dat de toestand hier ter plaatse wel wat is gewijzigd en het daarom misschien van nut zou zijn 0111 het correspondentschap niet af te schaffen, wijl het van nut kan zijn en daarom wil hij er een be drag van 20 voor op (1e begrooting houden. Die post ƒ200 was voor sala ris, dat kan achterwege blijven. Van Vrede. Die 200 was maar een loos alarm. Voorzitter. Die 20 is op de begroo ting blijven staan, doch die ƒ200 is afgevoerd. Dobbelsteen. Dan is dit niet comme il faut geschied. De begrooting wordt gehaald en daaruit blijkt (lat een post van ƒ20 op de begrooting is gebracht. De Secreta ris merkt op dat deze er later nog op is gebracht op last van den Bosch. Dobbelsteen. Dan is het ook niet op geheven. Van Vrede. Ik heb het gevraagd en toen hebt u een ontkennend antwoord gegeven. Toevallig heb ik het gisteren nog nagekeken in de couranten en de correspondenten zullen het toch niet verkeerd opgeven. Voorzitter. Ik kan er anders niets van zeggen, dan dat het er altijd is geweest. Van Vrede. Het staat toch in de Couranten. Voorzitter. Die kunnen ook wel eens abuis hebben. Men moet wel in aanmerking nemen dat er van het Rijk 20 pCt. van terug komt. Dobbelsteen. Dat weet ik wel. Ik zou het ook laten bestaan, maar er geen salaris voor geven. Van Vrede. Dat werk behoort op de Secretarie thuis en dan is het te gek dat de gemeente er apart voor moet opbrengen. Voorzitter. Daar is wel meer van Ingezonden Mededeelingen. „Pa Pippel No. 14". HOEST Doos60-90ct.BijApoth.en drogisten sloten het schrijven voor kennisgeving aan te nemen. c. Adres van de Gewestelijke Land stormcommissie „De Meijerij" om toe kenning eener bijdrage in (1e kosten van den Landstormdag. De Voorzitter deelt mede, dat hij van de Commissaris der Koningin nog een apart schrijven heeft ontvangen, dat werk, waarvoor de gemeente apart moet opbrengen. Van Vrede. Het is een dwangbevel. Voorzitter. Het is geen dwangbevel. Dobbelsteen. Maar hoe kan men nu een post op de begrooting brengen als het is opgeheven. Dan had men dat schrijven toch nooit kunnen richten. Als die 20 van de begrooting is af- bonbons

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 5