lezn m «I I xKsfiL dat het is opgeheven. Tk zou het cor respondentschap echter handhaven, maar er dan geen ƒ200 salaris voor geven. Voorzitter. Dan komt het niet. Dobbelsteen. Dat staat er niet bij in het schrijven. Lees het nog maar eens voor. Voorzitter. Tk heb het al eens voor gelezen hoor. Er wordt wel geen bedrag genoemd, maar daar wordt toch die 200 mee bedoeld. Winkel. Tk zou het aanhouden tot een volgende vergadering. Dobbelsteen. Dat is overbodig. Winkel. Dat zegt u, ik zeg van niet. Voorzitter. Er is wel wat voor om het aan te houden. De notulen zijn er dan ook. Daartoe wordt met algenieene stem men besloten. e. Brief van den Raad, inzake be roep begrooting 1925. 's-Gravenhage, 22 Juni 1925. Naar aanleiding van art. 3(5 der wet van den 21en December 18(51 (Staats blad no. 129) en van het eerste lid van art. 47 van het Koninklijk besluil van den 4en September 18(52 (Staatsblad no. 174) roep ik U, namens den Vice- President van den Raad van State, op, om in zake van Uw beroep tegen het besluit van G. S. van Noord-Brabant van 25 Maart 1925, waarbij goedkeu ring is onthouden aan de begrooting Uwer gemeente voor hel dienstjaar 1925, nadere memorien en bewijsstuk ken, die door U tot staving van Uwe bezwaren of beweringen noodig moch ten worden geacht, voor den (iden Juli 1925 in te zenden aan den Raad van State te 's-Gravenhage (Binnenhof 1) Kamer no. 2. Ter herinnering diene: le dat inzage ter Secretarie van den Raad van State (Kamer no. 2) lot en met den 4den Juli 1925 op werkdagen van 10 tot 3 uur; des Zaterdags echter van 10 tot 12 uur; 2e. dat, desverlangd, binnen boven- genoeinden termijn, tegen betaling af schriften worden verstrekt van de ter- inzage liggende en binnen dien. termijn ingediend wordende stukken (het ver zoek te richten tot de Secretarie van den *Raad van State, Binnenhof 1, Ka mer 2 (Tel. Haag 5807/5808); 3e. dat alle stukken, gericht aan den Raad van State niet portvrij zijn; 4e. dat eene oproeping om, desge- wenscht te verschijnen in de openbare vergadering waarin over de zaak ver slag zal worden uitgebracht en waarvan de dag nader zal worden vastgesteld, U later zal worden toegezonden; 5e. dat bij onderhandsche lastgeving de handteekening van den lastgever door den burgemeester zijner woon plaats gelegaliseerd moet worden. De Secretaris van den Raad van State, J. D. H. DE BEAUFORT. Dobbelsteen. Wij hebben weinig tijd gehad om dat schrijven te bestudeeren. Immers Zaterdag hebben wij de op roeping voor de vergadering thuis ge kregen, alhoewel daags te voren men in de Courant al had kunnen lezen dat een vergadering zou worden gehouden. Dat is vreemd. Wij moeten toch gele genheid hebben 0111 de stukken eens goed in te zien. Zoo ben ik gisteren een paar maal op de secretarie geweest maar er was niemand te vinden. Voorzitter. Gisteren, natuurlijk niet, toen hebben wij Zondag gehouden. Dobbelsteen. Ik stel voor om tele grafisch te verzoeken de stukken te willen zenden. Voorzitter. Op wie z'n kosten. Dobbelsteen. Natuurlijk op kosten van de gemeente. Winkel. Dat is nou bezuiniging. Voorzitter. Er staat in de stukken dat u daar een afschrift kan komen nemen. Een schrijfmachine om de af schriften te maken, staat ter beschik king. Men kan er dus iemand heen la ten gaan. Dobbelsteen. Dat is niet noodig als men telegrafisch om een afschrift ver zoekt. Dan kunnen ze hier ter inzage worden gelegd. De bedoeling is om inzage te krijgen van de stukken die naast het schrijven van den Raad zijn ingekomen en een afschrift daarvan aan de leden te zenden. Wij kunnen dan zelf ook wel een afschrift maken. Maar daar moet dan haast mee worden gemaakt en dan moet er vlug een spoedeischende vergadering worden opgeroepen. Voorzitter. Kijk maar eens naar punt 4 van den brief. Dobbelsteen. Dat heb ik wel gezien én dat moet voor 6 dezer gedaan zijn. Dus die spoedeischende vergadering moet vlug worden gehouden. Voorzitter. Daar zal ik wel voor zor gen. Dobbelsteen. Ik zou als gemachtigde collega van Hemert benoemen. Er is mij opgevallen dat er twee soor ten stembiljetten zijn, een soort met lijntjes en een ander zonder lijntjes. Het typeerende van het geval is, dat de beide wethouders en v. d. Heijden een met een blauwe kaft krijgen en wij hier met een roode kaft. Dat is nu zeker al driemaal het geval. Later, als de stemmen gecontroleerd wordfen^ kan men juist nagaan hoe er gestemd is, dat weet men nu toch wel, maar het is toch niet noodig. Voorzitter. Ik heb er nooit iets van gezien. Die boekjes koop je en dan gaat men niet na of ze allemaal wel *t zelf de zijn. jes uit een boekje scheuren. Voorzitter. Dat zijn toch bagatellen. Als men daar nu op moet gaan zitten kijken. Dobbelsteen. Het is toch wel opmer kelijk dat het zoo telkens het geval is. Winkel. Ja, ja, zoo de waard is ver trouwd hij zijn gasten. Van Vrede. Dan hebben we ieder ook geen bloc noodig. Van Hemert. Is er van de tegenpar tij ook een schrijven verzonden. Voorzitter. Wat? Van de tegenpar tij? Er is toch maar een raad. Dobbelsteen. Van Hemert bedoelt natuurlijk van Burg. en Weth. Voorzitter. Die is prachtig. Dus B. en W. zijn de tegenpartij. binding thans bezwaren oplevert door den grooten omweg welke de bewoners j van het dorp Hediküulzen moeten maken, dat deze bezwaren worden opgehe ven door het aanbrengen van een brug waardoor de pachters van Hedikhui- zen in eens op hel perceel kunnen ko men. dat ondergeleekendc genegen is die brug te leggen en te maken de daarbij j behoorende werken, dat echter noodig is het gaan over een afstand over gemeente-terrein, dat alzoo de gemeente daartoe ver gunning moet verleenen, doch dat die vergunning zoodanig moet worden ge geven met het oog op de groote kosten weg hebben op den weg, dien hij op hoogt. Van Engelen. Met het oog op die op hooging zou ik het in eens verkoopen. Voorzitter. Dat uitweg verlee nen voor de geineerfte kon in de ver koopakte worden vastgelegd. Maar welke prijs zal men vragen. Het beste is per M2 te. verkoopen. Dobbelsteen. Hoe groot is het? Voorzitter. Het is lang 35 M. en als hij nu eens (5 Meter in de breedte neemt dan is het 0 maal 35 M2. Winkel. Hij kan dan. zooveel M2 nemen als hij noodig heeft om het goed le maken. Ik zou 5ft cent per M2 nemen. Voorzitter. Dat is tegen 5000 per Wordt met algemeene stemmen be sloten het te verkoopen a 5000 per H. A. (Wordt vervolgd.) Landbomvtcnt oonstelling i< Kr avrwngen. Eenige prijs winners poseeren voor onzen fotograaf. verbonden aan de bovengemelde wer ken dat zij vaststaande is voor een be trekkelijk groot aantal jaren. Redenen waarom adressant zich tot Uwen Raad wendt met het verzoek hem de vergunning als boven vermeld te verleenen, 't welk doende enz. (w. g.) W. v. Lanschot. Vught, huize Muiserick, 10 Juni '25. De heer Dobbelsteen vraagt of later iedereen het recht heeft om over die brug te loopen. De Voorzitter zegt dat dit de bedoe ling wel niet zal zijn. Hij moet nogal veel kosten maken en hij doet het na tuurlijk in de eerste plaats om bij zijn landerijen te kunnen komen. Tegen een kleine vergoeding zal hij anderen daarvoor gelegenheid geven. De heer Van Hemert vraagt of de gemeente daar ook land heeft liggen. De Voorzitter zegt dat de gemeente er weinig mee heeft te maken. De heer Mommersteeg uit Vlijmen heeft ook zoo'n brug laten maken en iedemhi die daar gebruik van maakt, betaalt Voorzitter. Het is mij goed, als de-* per jaar een kleinigheid, ik geloof van Dobbelsteen. Tn dit geval ja. Wij hebben toch tegen gestemd. Voorzitter. Hier is de tegenpartij dan Ged. Staten. Van den Brand. Ik wil ook wel eens rood zijn. Ik stem uit liet roode boek je. Bij het stemmen aflezen zegt de se cretaris dat een stem,waarop van He mert staat, ongeldig is. Van Vrede. U is alleen secretaris en dan moet je zwijgen. Je zit een heele tijd de boel op te warmen. Op straat loopt hij alsof hij te beroerd is om iemand aan te kijken en hier zit hij maar te praten. Voorzitter. Ik verzoek u, uw mond te houden. Als ge iets wil hebben, dan moet ge het mij vragen. Van Vrede. Dan verzoek ik u dat ge hem het zwijgen oplegt. Voorzitter. Dat zal ik weten. Dobbelsteen. Het is toch een beetje verregaand ook. Als iemand nu stemt Van Hemert, wie kan dan anders zijn bedoeld dan D. van Hemert. Er is toch maar een Van Hemert in den Raad. H.A. Van Vrede. Dat is zooveel. Voorzitter. Wij zitten toch voor het belang van de gemeente en er is wel meer land verkocht voor dien prijs. Met de Erdal bij de hand. Stapt Pe glanzend door heiland. -uit zuivere grondstoffen. fit v. Vr--, LUCHTFOTO KON. f$ TO OM 8 C HOEN EN FABRIEK A. H. VAN SCHIJN DEL. (Welwillend afgestaan „Ons Bondsorgaan). leden er geen bezwaar tegen hebben. Geen der leden heeft daartegen eenig bezwaar, waarop de heer Van Hemert met 4 stemmen is benoemd. f. Adres van Mr. W. van Lanschot, om vergunning tot uitweg over een gedeelte gemeenteterrein, in verband met het eventueel leggen eener brug over de oude Maas. Aan den Raad der gemeente Hedikhuizen. Geeft te kennen de ondergeteekende Mr. W. M. v. Lanschot, Lid der Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Vught, Huize Muiserick; dat hij is geworden eigenaar van het perceel uiterwaard „de Lage Omloop" gelegen op de Geldersche waarden ten Zuiden van de Maas onder Well, ka daster Ammcrzoden. dal dit perceel gunstig ligt om te worden gepacht door de inwoners van 50 cent. Winkel. Dat doet iedereen natuurlijk graag. Voorzitter. Hij moet over een lengte van 35 M. nog een weg leggen. Nu moet de gemeente het land verkoopen of voor een aantal jaren het recht van uitweg geven. Van Hemert. Hoe zal het dan met dien stoep gaan. Voorzitter. Daar hebben wij niets mee te maken. AdressanUzal zich ver der wel met andere menschen ver staan. Dobbelsteen. Wat is uw oordeel. Voor een aantal jaren uitweg te ver leenen of in eens verkoopen. Van Vrede. Ik zou hel voor 20 jaar geven, dan kan men later nog zien wat men wil en komf men nooit vast te staan als de toestanden zich eens wij zigen of als het eens een nadeel zou worden. Van Engelen. Er is nog iets. Nu is de scheepvaart daar niets meer, maar dat zou kunnen veranderen. Bij het ma ken van de brug mag daar wel reke ning mee worden gehouden, dat men er altijd onder door kan. Voorzitter. Dat zal wel nooit komen, want als ze er eenmaal in zijn, de sche pen, zou het wel eens kunnen gebeu ren dat ze er niet meer uit komen. Van Vrede. Dat kan ook niet met de sluis. Ik zou het voor 20 jaar voorloo- pig in erfpacht geven. Van Hemert. En dan 5 pCt. rente van dat bedrag vragen. Voorzitter. Ik zou het verkoopen. Van den Brand. Ik ook, we komen centen genoeg te kort. Dobbelsteen. Het is maar als daar eens ooit eenige verandering komt, dan staan wij weer vrij. Voorzitter. Welke verandering kan DE NAMEN DER GEKOZENEN. Rechts 54. Links 42. Tussehen Rechts en Links 4. .R. K. Staatspartij. Van Sasse v. IJsselt, Fleskens, Dec kers, Wintermans, Van Rijckevorsel, Vos, Van Rijzewijk, Moller, Van Wijn bergen, Van Schaick, Suring, Van Voorst tot Voorst, Bulten, Kooien, Kuiper, Mej. Meijer, Veraart, Korten- horst, Van Dijk, Bomans, Loerakker, Van der Bilt,, Van Vuuren, Engels, Aalberse, Nolens, Ruijs de Beeren- brouck, Bongaerts, Hermans en Anient. Anti-Revolutionaire Partij: Colijn, Rutgers, Heemskerk, Van Dijk, Duymaer van Twist, Schouten, Beumer, Visscher, De Wilde, Smeenk, Zijlstra, Scheurer en Bijleveld. S. D. A. P. Vliegen, Drop, Kleerekooper, Braam beek, J. ter Laan, mej. Groeneweg, Za del boft', Brautigam, K. ter Laan, IJzer man, Gerhard, Van den Tempel, Sten huis, Van den Bergh, Duys, Van der Waerden, Sannes, Hiemstra, Albarda, Van der Sluys, Schaper, mevr. De Vries-Bruins, Van der Heyden en Cra mer. Christ.-Hist. Unie. Schokking, de Geer, Snoek Henke- mans, de Visser, Bakker, Weikamp, Krijger, mej. Katz, Tilanus, Lovink, Van Boetzelaer v. Dubbeldam. Vrijheidsbond. Van Rappard, Dresselhuys, mej. Westerman, Knottenbelt, Droogleever Fortuyn, Boissevain, Boon en van Gijn. Verder ter Hall of Staalman. Vrijz. Dem. Bond. Marchant, Oud, mevr. Bakker Nort, Ketelaar, Ebels, Joekes en van Aalten. Staatk. Ger. Partij. Kersten en Zandt. Herv. Ger. Staatspartij Lingbeek. Comm. Partij: De Visser.. Plattelandersbond. Braat. R. K. Volkspartij. P. Arts. Zij die niet terugkeeren. Van de aftredende leden der Twee de Kamer kwamen de volgende leden niet meer op de candidaten-lijsten voor Van de R. K. Staatspartij: de heeren W. J. F. Juten, A. B. Michielsen en H. Stulemeijer. Van de Anti-Rev. P.: de heeren G. van der Voort v. Zijp, J. v. d. Molen en W. Warnaar. Van de S. I). A. P.: mr. P. .T. Troel stra. Van de Liberale Partij, die niet meer bestaat, mej. dr. C. Van Dorp. Van de Comm. Partij: de heeren I). Wijnkoop en dr. W. v. Ravesteijn. Niet herkozen zijn: dr. Biereina (V. B.), R. F. de Boer (Plattel.), mevr. S. C. C. Bronsveld-Vitringa (R. K.), L. J. M. Feber (R.K.), L. A. Fruytier (R.K.), mr. J. Gerritzen (V.-B.), L. de Groot V.B.), Abr. Staalman of H. J. ter Hall (V.B.), Th. Heukels (A.-R.), Chr. van den Heuvel (A.-R.), Knigge (R. K.), H. A. Leenstra (A.-R.), jhr. dr. Rutgers van Rozenburg (C.-H.), P. J. Ruttcn (R. K.), B. J. J. Wijkamp (S. D.) De nieuwe leden. Nieuwe leden van de Kamer zijn de heeren Vos (R.K.), Moller (R.K.), prof. Veraart (R.K.), mr. L. G. Kortenhorst (R.K.), en Ruys de Beerenbrouck (R.- K.); H. Colijn (A.-R.), Heemskerk (A. IL), van Dijk (A.-R.), en Bijleveld (A. R.), Drop (S.D.), Stenhuis (S.D.) ,mr. G. van den Bergh (S.D.), ir. Cramer (S. D.), van der Sluys (S.D), en van der Heyden (S.D.), de Geer (C.-H.) en de Visser (C.H.), Knottelbell (V.I).), Droogleever Fortuyn (V.D.) en Bois sevain (V.I).), mr. Jockes (V.D.) en mr. v. Aalten (V.I).), Zandt (Staatk. Geref.), ds. Lingbeek (Herv. Geref.) L. de Visser (Comm.); en P. Arts (ILK. Volkspartij). Het aantal stemmen, dat de partijen verkregen. Hel aantal geldig uitgebrachte stem men over het geheele land bedraagt 3,085,770, zoodat de kiesdeeler vastge steld is op 30.858. De stemmen waren als volgt verdeeld: R.-K. Staatspartij 883.350 Rev. Arbeiders Comité 12.656 Landbouwpartij 1.154 Lijst Pansier 294 Vrijdenkers 3.648 Middenstandspartij 23.176 Bezuinigingspartij 4.855 Herv. Ger. Staatspartij 30.27(5 Vrije Christelijke Partij 132 Rentetrekkers Partij 206 Verb. v. Actualisten 2251 Bond van Pensioenactie 1.946 Christ.-Dem. Federatie 13.908 Prot. Volkspartij 15.598 Socialistische Partij 8.223 Communistische Partij 36.786 S. D. A. P. 706.317 Sportpartij 4.392 Christ. Hist. Unie 305.563 Plattelandersb. (de Boer) 18.755 Plattelanders!). (Braat) 43.969 Democratische Partij 11.154 Grondpartij 1.868 Nationale Partij 756 Verb. Premievrij Staatspens. 556 Vrijz. Dem. Bond 187.159 R.-K. Volkspartij 40.115 Vrijheidsbonds (bijlijst) 43.101 Vrijheidsbond (hoofdlijst) 226.434 II HiMiÉfti>«*itÉ 4 1 fe?#' i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 6