'aderlanclscti Verbond 12.588 Staatk. Ger. Partij 62.472 De verkiezing van 1922. Bij de vorige verkiezing zijn op 3.363.558 stemgerechtigden, uitgebracht 2.929.569 geldige stemmen. Hiervan verkregen: stemm. zet. Vrijheidsbond, 1ste lijst 224.288) Vrijh.b., 2e 1., Ah. Staalman 24.710 [10 Vrijh.b. 3e 1., Ter Hall 22.360) Liberale groep, Van Houten 18.124) Staatsp. v. Volkswelvaart 9784 1 Lijst Braam 142) Christ.-Hist. Unie 318.669 11 Anti-Rev. Partij 402.277 16 R. K. Staatspartij 874.745 32 Nieuwe Katholieke Partij 13.499 Lijst Arts, R.K. Volkspartij 15.830 Lijst Van Groenendael, R.K. 1902 Soc. Dem. Arb. Partij 567.769 20 Vrijz.-Dem. Bond 134.595 5 Democratische Partij 9.209 Chr. Dem. Partij 20.760 Socialistische Partij 12.411 Lijst van der Zwaag, Soc. 3.723 Lijst Verwey, Soc. 291 Chr. Soc. Partij 19.540 Communistische Partij 53.664 2 Plattelandersbond, Links 36.668) Plattelandersbond, Rechts 7871 2 Plattelandersbond, R.-K. 1.277) Nieuwe Plattel.-p., de Ruijter 194 Plattelandspartij, Teenstra 10.628 Onafhankel., Van Beresteyn 15.227 Kunstenaarspartij, de Groot 3.499 Herv. (Ger.) Partij, Hagen 20.431 St.k. Geref. Partij, Kersten 26.744 1 Bond v. Belastingb. (rad.-ec.) 10.501 Idem Patriciërs. 3.495 Idem Huiseigenaren 1.642 Nat. Bond van Bezuiniging 8.193 Alg. Ned. Vrouwenorgan. 6.001 Rapaillepartij 11.458 Neutr. blok aller Middenstand. 7.963 Vrije Middenst..-p., v.d. Waal 577 Kleine Middenst.p., Klerekooper 544 Partij v. Pens.bel., v.d.Meulen 588 Premievrij Staatspens., v.d.Werf 544 Arbeiderscandidaten, Bleeker 548 Ver. pens., ouderd.r., Brinkman 167 Chr. Volkspartij, van Puffelen 1.556 Grondpartij 1.384 Vrijdenkers 1.123 Vaderl. Partij, v. d. Horst 354 Rev. Partij, Vroonenbroek 142 Lijst-Lion van Lier 741 Lijst-Busch 67 Lijst-Coppenolle 1.061 Lijst-Schouten 89 De indruk, die Donderdag de eerste uitslagen gaven is niet bewaarheid. Eenige verschuiving naar links is wel te constateeren, maar zoo ernstig als het zich liet aanzien is dit niet het geval. De S. 1). A. P. en de Vrijz. De mocraten hebben 't meest gewonnen. Dit was bij de heersehende ontevreden heid, belastingmaatregelen, niet te ver wonderen, evenmin dat resultaten daar van de partij van Colijn zouden tref fen, die dan ook de grootste ver liezen leed. De Katholieken hebben zich vrijwel gehandhaafd, hoewel zij twee zetels verliezen, doch dit verlies is meer te wijten aan een wijziging dei- kieswet, ook de R. K. Volkspartij be haalde een zetel, wat mede oorzaak is dat Ir. Feber viel, wat voor de Katho lieke Staatspartij een groot verlies is. De Christelijk Historischen bleven op 't zelfde aantal evenals de Vrijheidsbond; de partij van ds. Kersten wint een zetel en aan de Herv. partij komt een zetel; de Communisten kregen klappen. De Democratische partij behaalde geen zetel. De rechterzijde hoewel verzwakt kan tevreden zijn met dezen uitslag, gezien de omstandigheden, hoewel de meer derheid nog al afbrokkelde. Het eind resultaat is 55 rechts, 42 links en 3 onbekenden. BUITENLAND. De nota die de gezantenraad te Parijs aan de Duitsche regeering heeft gezonden met de eischen der geallieer den nopens de beperking van de luchtvaart, is weliswaar eigenlijk een vervolg op de vroegere ontwape ningsnota, maar staat toch geheel op zichzelf. Dit heeft het voordeel dat er tuschen dit stuk en de ontruiming van de Keulsche zone geen verband kan gelegd worden, welk verband wel bestaat ten aanzien van de vroeger ge stelde eischen. De ontruiming van deze zone zal hierdoor geen vertraging kunnen ondervinden, en ^dit is maar gelukkig ook voor de Duitschers, om dat bij de kwestie, welk luchtvaart-en vliegmaterieel als al of niet voor mi litaire doeleinden bestemd te beschou wen is, technische finesses te berde zullen komen, die het mogelijk maken dat de onderhandelingen nog lang gerekt zullen worden. De Duitschers zullen nog zooveel mogelijk trachten af te pingelen, maar het einde kan niet anders zijn dan dat zij ook in dat op zicht aan de eischen van de geallieerden voldoen. Inmiddels heeft Luther's en Strese- mann's politiek met betrekking tot het waarborgtractaat thans een dubbele officieele bekrachtiging gekregen, daar zoowel het kabinet als de vergaderde eerste-ministers van de Duitsche landen hebben zich erover verstaan, dat het Fransche antwoord op het Duitsche aanbod de mogelijkheid verschaft voor voortzetting van de onderhandelingen. Het verzet tegen het tractaat is nooit zoo sterk geweest dat men behoefde te vreezen dat er niets van komen zou. Het moreele belang voor Duitschland dat het voordeel hield, den eersten grooten 'stap tot vredelievende toe nadering gedaan te hebben, was daar- „zware industrie" (wier orgaan het Fransche antwoord als afwijzend ken schetste) en nationalisten om op de lange baan te schuiven, is aldoor merk baar geweest. Van Duitschen kant is nu weldra een voorstel te verwachten, om de zaak zoo spoedig mogelijk bij gemeen overleg te behandelen, in plaats van alleen in een wisseling van nota's met Frankrijk. Zulk een overleg kan het best op een conferentie geschieden. Abd-el-Krim beukt maar voort, bij j afwisseling op het Spaansche en op het Fransche front, maar vooral op het laatste. Het communiqué uit Fes van gisteren verheelt nieuwe tegenslagen van de Franschen nauwelijks. Abd el-Krim heeft beurtelings ver schillende punten van het front aan gevallen waarvan de reeks van vaste posten zich oorspronkelijk, ruwweg uitstrekten van Wezzan (Fransch Ouezzane) af in een evenwijdige lijn met den weg van Rabat over Meknes naar Fez en Taza en een eind ten Noorden van de rivier (Wed. Fr. Oued) Werga (Ouergah). Bij Wezzan hand haven de Franschen zich nog altijd op hun uitersten linkervleugel, maar in het centrum is reeds een leelijken deuk in het front gekomen. Daar zijn tal van posten ontruimd, vrijwillig vernield of door den vijand veroverd. Een van de belangrijkste was Bibane Daar is een vinning offensief in de richting van Fes aan den gang geweest en hebben de Rif Kabylen reeds de Werga over schreden. Er is aan de vorderingen die Abd el- Krim aldoor maakt, nog een zeer be denkelijke kanthoe meer hij de Franschen terugduwt, hoe meer hulp troepen hij krijgt in de stammen, die totnogtoe bondgenooten van de Franschen zijn geweest, en hoe zwakker de strijdkrachten van deze laatste worden. Hij heeft dus alle reden om steeds opnieuw aan te vallen, want zijn verliezen worden, als hij maar opschiet, ruimschoots goedgemaakt Inmiddels heeft de Fransch-Spaansche conferentie te Madrid, naar luidt van een Havas-telegram van daar „haar hoogtepunt" bereikt. Dit wil zeggen dat nadat Frankrijk en Spanje zich verstaan hebben over een gemeen schappelijke blokkade van de kusten tot beteugeling van den invoer van wapens, zij nu bezig zijn overleg te houden over een gemeenschappelijke militaire actie tegen den vijand en de vredesvoorwaarden die zij samen aan Abd el-Krim zouden kunnen aanbieden. Want beide staan nog op het pro gramma van deze conferentie. BINNENLAND. Naar wij vernemen zullen in ver band met het inwerkingtreden der nieuwe tariefwet met ingang van I Juli 1925 de intidentiteitskaarten voor motorrijwielen voor het passeeren der grenzen, niet meer geldig zijn. In de plaats van deze kaarten zullen dus vanaf genoemden datum bij het binnen komen van ons land van uit het buiten land per motorrijwiel hiervoor triptieken of carnets moeten worden aangeboden, of zal moeten worden borggesteld voor het eventueelverschuldigde invoerrecht. Ook op de reeds afgegeven identi teitskaarten, die op 1 Juli 1925 nog niet verloopen zouden zijn is het vorenstaande van toepassing. INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie). Waalwijk, 2 juli 1925 Aan de Redacteur van „De Echo van het Zuiden" WAAL WIJK. Mijnheer de Redacteur Naar aanleiding van Uw onderschrift onder het ingezonden stuk van den Heer Kemperman verzoek ik U beleefd onderstaande verklaring op te nemen: Het spijt mij buitengewoon, dat U de Handelsschool in Waalwijk daarmee in het geding betrekt. Ik heb uitsluitend over de qualiteit van het lager onder wijs gesproken en met geen enkel woord over middelbare onderwijsinrichtingen te Waalwijk. Dit moet op een af schuwelijk misverstand berusten. In tegendeel heb ik nadrukkelijk verklaard, dat wij voorstanders zijn van bijzonder onderwijs, omdat het beginsel van gelijkgerechtigheid bij de Democratie heilig is. Waar de Handelsschool in Waalwijk er toe meewerkt, om het tekort van het lager onderwijs aan te vullen en ik bovendien voor directeur en leeraren van die school het grootste respect heb, daar betreur ik het te meer, dat „men" mij woorden in den mond legt, die ik niet gezegd heb. Ook acht ik het bestaan van de Hoogere Handels school te Waalwijk van het grootste belang voor onze plaats en onze In dustrie en vertrouw, datU bovenstaande regelen zult willen opnemen, om het belang van die school zelve in geen enkel opzicht te schaden. Met dank voor de plaatsing Hoogachtend, A. VAN GENT. zeer betrouwbare bron zijn, de handels school er vanzelf in betrekken. Nu de heer v. G. meent dat dit alleen kan berusten op een afschuwelijk mis verstand (wij spraken van uitlatingen, niet van verkiezingsrede of debat) willen wij dat aanvaarden, alsook acte nemen van de verklaring die thans hierboven wordt afgelegd, om hiermee deze zaak te besluiten. Red. Kaatsheuvel, 2 Juli '25. Mijnheer de Redacteur. Als de Heer van Bommel inlichtingen had willen hebben over den aankoop onzer prijzen, dan had elk bestuurslid, (hoewel wij allerminst v. Bommel ver antwoording schuldig zijn) hem deze willen verschaffen. Zijn onbenullig in gezonden stuk geeft blijk van egoïsme en eigenbelang. Bovendien is het ook willens en wetens onwaar, want er is geen enkelen medeburger, in plaats van vele, die wij den penning gunnen kunnen, daar hij op hel gebied van der gelijke prijzen, eigenlijk wel niets heeft, maar dan toch tweede- of derde-hands zou kunnen leveren. Echter wenschen wij geen steun te koopen, zooals v. B. dat blijkbaar wenscht, terwijl er zeker geen aanleiding bestaat speciaal v. B. iets te gunnen, daar wij hem nog nooit op een wedstrijd mochten ontwa ren, noch op eenigerlei andere wijze zijn weldadigheid deelachtig werden. Intusschen weten nu ook andere ver- eenigingen precies, wat men aan in zender heeft, die alleen steunen wil, als hij er wat aan verdienen kan. En hier mee basta! Het Bestuur van K. (5. W. Wij zijn zoo vrij eenige wijziging te brengen in bovenstaand stuk, daar wij 't anders niet hadden kunnen opnemen en wij meenen dal het bestuur van K. S. W. daarop toch is gesteld. Het inge zonden stuk van den heer v. B. wordt onbenullig genoemd, bovenstaand ant woord was om het niet sterker uit te drukken vrij onbekookt. Red. Waar de heer K. de bedoeling van onze vraag niet begreep, hebben wij die natuurlijk moeten duidelijk maken En wij bedoelden 't onderwijs in 't al gemeen in onze plaats, dat o.i. zeer hoog staat; zoodoende moesten wij, GEMENGD NIEUWS. Een zoontje van mej. de wed. v. D. te Jutfaas reed met den luxe auto van den heer v. H. uit Utrecht mee van Jutfaas naar het huis de Geer. Of het jongetje bang geworden is, dat de chauffeur hem mee door zou nemen naar Amsterdam, of dat het kind over iets angstig werd, aan het Huis de Geer gekomen, rukte het onverwachts het portier van den auto open en sprong er pardoes uit. met het gevolg, dat het met zijn hoofd tegen een langs den weg staanden boom aankwam. Hevig bloe dend en ernstig aan het hoofd gewond, werd het kind terstond door den auto naar dr. Van der Lugt vervoerd, alwaar het verbonden werd. LU. D") Onder Noordwijk-Binnen zijn twee meisjes onder een vrachtauto van der V. uit Sassenheim terecht gekomen. Toen de wagen was opgevijzeld, bleek dat de slachtoffers vreeselijk aan hoofd en beenen verminkt waren. Na geneeskundige behandeling wer den zij per brancard naar haar woning vervoerd. Te Schinnen werd sedert eenige dagen de 25 jarige ongehuwde mijn werker J. v. Z. vermist. Door den ge meenteveldwachter is het lijk van Z thans uit de Geleenbeek opgehaald. Een voor een melkwagen gespan nen paard van T. S. te Almelo schrikte Dinsdag op den Vriezenveenschenweg voor een passeerende auto en sloeg op hol. De voerman F. S., die naast den wagen liep, raakte verward in de leidsels en viel. Hij werd door de kar overreden en ongeveer 90 meter mee gesleurd. Na in het huis van L. binnen gedragen te zijn bleek, dat hij inwendig zwaar gekneusd was en dat twee ribben in zijn longen waren gedrongen. Men vreest voor zijn leven. Men meldt uit Baarn Voor de tweede maal binnen korten tijd had alhier ongeveer op- dezelfde plek een ernstig motor-ongeval plaats., De heer R, reed op de Van Heutzlaan, toen de hoorn van zijn rijwiel op het benzine-reservoir viel. De motor sloeg over den kop en de heer B. werd een eind weggeslingerd. Hij werd ernstig in 't gelaat, aan handen en rug gekwetst. De motor werd nagenoeg geheel ver nield. Te Kopaf bij Nieuwolda is gister avond het 8 jarig zoontje van J Mulder door een stroowagen doodgereden. In de gemeente Sleen is de land bouwer H. door het op hol gjan der paarden van den wagen gevallen. H. werd bewusteloos opgenomen en naar het ziekenhus te Assen vervoerd, het bleek dat hij een schedelbreuk beko men had. In de groote zaal van het ver— eenigde stadtheater te Dusseldorf heeft gelukkig niet tijdens voorstel lingen een benzine ontploffing plaats gehad. Twee friseuses werden gedood, een derde zwaar en een vierde licht gewond. Bij het hooren van het tijdsein van „Big Ben" door de Engelsche stations zal men zich wel eens afge vraagd hebben, hoe de microfoon nu eindelijk ten opzichte van de bekende Westerminster klokken is opgesteld. De installatie heeft een permanet mede paste men tot nu eenigen tijd een koolmicrofoon toe, die veilig in een biscuit—bus was opgesloten, om geven door een dikke laag watten Maar dit was niet voldoende om de vereischte bescherming tegen weer en wind te verkrijgen. Vóór den aan vang van den vorigen winter heeft men den „Westminster-microfoon" te rusten gelegd in eenzelfde bedje van watten, maar in plaats van het biscuit-blik kwameen binnen—voetbal, die men, nadat de microfoon erin gede poneerd was, zorgvuldig weer met rubber oplossing dichtplakte. De „voet-microfoon" hangt nu eenzaam aan een ijzeren spijl, ongeveer 5 meter boven het klokkenspel mogelijk wat heen en weer zwaaiend in den wind, maar in ieder geval droog! SPORT. VOETBALSPORT. QUICK. Daar het Waalwijksche HEC niet tegen Quick wil spelen, gaat de be slissing om den eersten of tweeden prijs op het RWB terrein r.iet door. Om een dezer twee prijzen speelt Quick 26 juli tegen SVW Gorinchem, terwijl HEC van prijs wordt buiten gesloten. Zondagmorgen om 12 uur zal er in den tuin van den heer J. Fransen een photo gemaakt worden van al de Quick-leden, niet in voetbalcostuum, en van al de leden der Quick supporters vereeniging. Dit portret, hetwelk door den heer Oudkerk wordt aangeboden, zal gedurende de kermisdagen ge ëtaleerd worden met de overige reeds gemaakte portretten van de diverse Quick Xl-tallen. We verwachten dat geen enkel Quick- of supporterslid achterwege blijft, zoodat men eens een indruk krijgt van de machtige Quick-organisatie. R.W.B. De finale om den RWB-bal is uitgesteld tot 26 Juli. Wij waren van meening dat 5 Juli de finale tusschen HEC—Quick zou plaats hebben. HEC weigert echter om tegen Quick te spelen. Het NVB-bestuur hierover geraadpleegd gaf RWB toestemming in de plaats van HEC een anderen tegenstander voor Quick aan te wijzen. Het bestuur van RWB was van meening dat SVW hiervoor allereerst in aanmerking kwam. SVW nam de uitnoodiging gaarne aan en aangezien ook Quick in deze haar volle medewerking verleende, is deze wedstrijd vastgesteld op 26 Juli, om- rede SVW 5 Juli nog voor den NVB moet spelen. HEC moeten we, hoe ongaarne ook van verdere deelname uitsluiten, aangezien Quick niet uit geschakeld kan worden. RWB gaat Zondag 5 Juli naar Boxtel om tegen Boxtel1 te spelen voor het tournooi van die vereeniging. Vertrek 10 uur. Zaterdag 25 Juli en verdere Zater dagen als er deelnemers zijn, wordt voor RWB2 een tournooi uitgeschreven. Zaterdag 4 Juli wordt aan de leden en donateurs van RWB met genoodig- den een bal gegeven ter gelegenheid van de opening van het nieuwe club lokaal café „Landzicht" van den heer B. Kamp—Leemans. Zondag a.s. speelt Vitesse I tegen het sterke „de Faam" uit Breda op het terrein achter de Koestraat. Voor het Geertruidenberg tour nooi wordt Zondag a.s. gespeeld de wedstrijd „Geertruidenberg" „H K.I." Breda Wij gelooven niet dat „H.K.I. Geertruidenberg met hoogere cijfers zal slaan dan „Hero" Zondag 1.1. „B. L. E. I." krijgt Zaterdag a.s. „Fluks" Zevenbergen thuis. DUIVENSPORT. De postduivenvereniging „De Jeugdige Vliegers" hield Zondag een wedvlucht vanuit Orleans, afstand 470 K.M., alwaar de duiven om 6 uur in vrijheid werden gesteld. De prijzen werden behaald als volgt 1 5 22 Th. v. d Geldt, 2 11 M. v. Helvoirt, 3 C. de Peffer, 4 W Meeuwis. 6 12 16 Th. Trimbach, 7 19 J. v Huiten, 8 27 H. v. Wees, 9 Ant v. Hilst, 10 J. v. d. Griendt, 13 H. Brans, 14 21 H. Henkelman, 15 20 26 A Sam, 23 Verwiel, 24 H. Knippels, 25 K. Wassenaar. Ie overduif H. Knippels. De eerste duif werd geconstateerd om 2 54.6, de laatste prijswinnende duif om 5 56. DRUNEN. Zondag hield de postduivenver- eeniging „De Reisduif", gevestigd in het café Elshout, een wedvlucht vanuit Orleans. De prijzen werden behaald 1 A. v. Spijk, 2 13 14 P. v. Dommelen. 3 12 Th. Elshout-Jehoel, 4 5 9 11 15 J. M. v. d. Steen, 6 M. Klomp, 7 Th. Verhoeven, 8 10 J. Brok, 16H.de Wit. Bij de wedvlucht Toury werden de prijzen als volgt behaald1 Th. Els hout-Jehoel, 2 7 P. v. Dommelen, J M. v. d. Steen, 4 6 A, v. Spijk, 5 Joh. Brok. ALMKERK. Bij den Gern. Veld wachter alhtcr Is een Postduif komen aanvliegen gemcikt met een gummi- aan haar rechterpoot een gewone ring zit gemerkt 19236 I. Dezer dagen viel de hoogbejaarde K. alhier van een stoel zoodat ht) een been brak het meest tragische in deze is, dat V. blind is, en op zeer hoogen leeftijd is gekomen, dat het been niet meer gezet kan worden. Het dochtettje van den heer T. had alhier het ongeluk zoodanig door een fiets omver gereden te worden dat het een arm brak. Geneeskundige hulp moest worden Ingeroepen. Naar wij vernemen zullen binnen enkele dagen de kinderen van de hoogste klasse der Chr. Herv. School alhier, met het personeel dier school een pleizlerreisje maken naar Rottei- dam. Toen j l. Woensdag de heer P. alhier terugkeerde van de begrafenis van een zijner familieleden, geraakte bij te Werkendam met z'n fiets van de ruim 4 meter hooge ophaalbrug te watei; gelukkig wist men hem na veel moeite behouden op 't droge te bren gen daar de heer P. eenige lichte kneuzingen door den val had bekomen* werd hij per auto naar zijne woaing vervoerd. Mfj. v. Steinis alhier slaagde te Gorinchem voor de akte Lager On derwijs. MEEUWEN. Bij de gehouden stem ming alhier weigerde een kiezer te stemmen omdat op het door hem van den Voorzitter in ontvangst genomen stembiljet naar zi|n zeggen de lijst van zekere partij ontbrak. Hij gaf zonder te stemmen dan ook het stembiljet aan den Voorzitter terug. De kiezer heeft niettemin geen boete te vreezee, wijl aangenomen mag worden dat de aan melding aan het bureau voldoende is. Eenige kiezers maakten ook bezwaar tegen het voortdurend aanwezig zijn in het stemlokaal van een persoon die namens een kiesvereeniging de stem mers noteerde, terwijl ook de stand van de stemhokjes geheime stemming niet altijd waarborgde. De groote auto-garage van de Graaf alhier nadert haar voltooiing. Het geheel maakt een degelijken mo dernen indruk. Alles wordt naar de eischen des tijds ingericht. Door deze garage wordt in een reeds lang ge voelde behoefte voorzien. De zaak zal eerlang officieel geopend worden waar bij verschillende typen Ford- en andere auto's en motoren ter bezichtiging gesteld zullen worden, ook op ander gebied zal tevens een extra reclame dag gehouden worden. De Fanfare >Kuost en Vrleod- schap alhier zal deelnemen aan het concours voor muziekgezelschappen te Ammerzoden op 15 Augustus a.s. en wel in de afdeeliog uitmuntendheid. BABYLONIENBROEK. Onze alhier gevestigde Mannen—zangvereeniging neemt deel aan het festival te Waalwijk. WASPIK. De Credo-fillm, het >Wonder van Lourdes* werd hier in de harmoniezaal vertoond en mocht zich zoowel van de manuen als de vrouwen In een matig bezoek verheu- een. Voor de journal en de komische film gevoelde men over 't geheel weinig, de Credo-film mocht zich in een gunstige ontvangst verheugen. In een onbewaakt oogenblik viel het dochtertje van den heer J. de H. van een trap en brak een arm. Dr. Wijffels verleende geneeskundige hulp. Onder leiding van het mannelijk onderwijzend personeel maakten 47 leerlingen der R. K. Jongensschool heden een uitstapje naar Den Haag en Scheveningen. Op Zaterdag, Zondag en Maan dag (4 tot en met 6 Juli) zal het Cii- cus Althof hier voorstellingen geven. Onze geachte dorpsgenoot de heer A. Schenkels, slaagde heden voor zijn examen Duitsche Handelscorres pondentie >Mercurius<. Hij genoot zijn opleiding bij den heer J. Odekerken, leeraar aan de Hoogere Handelsschool te Waalwijk. GEERTRUIDENBERG. De R. K. Meisjes-zangvereeniging, wier oprich ting wij meldden, gaat goed vooruit, nu hebben zich reeds 37 leden aangegeven. Bij het haasje over springen, brak V. de linkerbovenarm. Dokter van Berkesteijn verleende de eerste hulp. In de Ger. Kerk zal Zondag a s. optreden Ds. Eggink uit Willemstad. In de Ned. Herv. Kerk zal Zondag a.s. optreden Ds. Koster. NIEUWKUIK. In een gehouden ver gadering door de Liedertafel „Oefening baart Kunst" alhier, besloot men de contributie te bepalen op 5 cents per week. Voor het verzuim van repetities zal voortaan een boete van 5 cent geheven worden. HAARSTEEG. De harmonie „St Cecilia" alhier, sterk 35 leden, besloot mede te werken op het festival te Waalwijk, uitgeschreven door de Lie dertafel „Oefening en Vermaak" te Waalwijk LOON-OP ZAND. De harmonie „Concordia" alhier, die reeds meer malen uitvoeringen gaf te Waalwijk, zal ook deelnemen aan het festival aldaar, te houden bij gelegenheid van het 65 jarig bestaan van „Oefeningen Vermaak". WAALWIJK. GEERTRUIDENBERG. GEERTRUIDENBERG. KORFBAL. WAALWIJK. a

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 7