OE ECHO VAN HET ZUIDEN 1 DE KAMERVERKIEZINGEN. J Broodsoorten en Beschuit No. 53 Zaterdag 3 Juli 1925. DERDE BLAD. PROVINCIAAL NIEUWS. Waalwijk, 3 Juli 1925. Wij hebben ons vervolg-bulletin betreffende de verkiezingen niet meer kunnen verspreiden, waar nadere ge gevens te laat inkwamenwij hebben het toen op verschillende plaatsen doen aanplakken, waar het ook de noodige belangstelling trok. De totaal uitslag was Donderdagavond eerst zeer laat bekend, zoodat wij moesten besluiten die, behoudens een enkele mededeeling hier en daar, eerst Vrijdag-ochtend te publiceeren Men vergeet bij deze gelegenheden maar al te veel, welk een groot werk het is, alle cijfers uit 't geheele land te verzamelen, die te ordenen, de kiesdeeler te bepalen, en dan de zetels uit te rekenen, en al leek het nu ook al lang, alles was toch in één dag ruim geheel voor elkaar omstreeks half elf uur toch was de totaal-uitslag officieel bekend. Voor het op 17 Januari te Dord recht gehouden examen Boekhouden Practijk diploma Pont slaagden de dames Corry v. d. Griendt en Riza Verhoeven, alhier en Nelly Jacobs te Kaatsheuvel. Zij genoten hare opleiding bij de Eerw. Zusters J. M J. alhier. Door een aantal bewoners der Mr. van Coothstraat was aan den heer Directeur van 't Postkantoor alhier het verzoek gericht te willen bevor deren, dat de eerste postbestelling die thans omstreeks 10 uur geschiedde, in belang hunner zaken zou worden vervroegd. Door de welwillende mede werking van den Directeur is daarin direct verandering gebracht, zoodat deze bestelling reeds den volgenden dag ten ruim 9 uur plaats had. Een openlijk woord van dank aan dezen bereidwilligen functionaris is hier wel op z'n plaats. De Ziekenfonds van de R. K. Werkliedenvereeniging zal Maandag 6 Juli, des avonds ten 8 uur, in de zaal van den Gildenbond eene alge- meene vergadering houden. Op de agenda komt o m. voor. Verkiezing van een Voorzitter- Verkiezing van een Controleur we gens benoeming tot bestuurslid van den heer A. Glaudemans. Verslag Controleurs en penning meester., In verband met de in dit nummer voorkomende advertentie over toelating van leerlingen tot de Nuts U.L.O. school alhier, verzoekt men ons er op te wijzen, dat op de gewone lagere school leer lingen na het doorloopen van het zesde leerjaar, dit is meestal na het twaalfde levensjaar, in het algemeen aldaar geen verder onderwijs meer kunnen genieten. Doordat volgens de arbeidswet kin deren niet voor hun veertiende jaar in fabrieken of werkplaatsen mogen worden toegelaten, zijn er meerderen, die twee jaar rondloopen alvorens aan het werk te kunnen gaan. Deze school nu geeft een zeer mooie gelegenheid, deze paar jaren nuttig te besteden, door meerdere ontwikkeling op te doen, die in het latere leven den kinderen altijd te pas komt. De kosten behoeven voor het naar de school zenden geen beletsel te zijn, want zooals in de advertentie reeds is gezegd, boeken enz. worden gratis verstrekt en het schoolgeld is gering. Een volledig tarief hiervan is bij het Hoofd der school en de Bestuursleden verkrijgbaar. De feestvergadering, die de jubileerende Ned. R. K. Bond van Schoenfabrikanten op de tentoonstelling zal houden, heeft plaats op Maandag 24 Augustus a.s. Ook heeft de Bond van Ned. Leder fabrikanten plan om tijdens de ten toonstelling alhier eene algemeene vergadering te houden. Tot expediteur der a.s. Intern. Tentoonstelling is aangesteld de heer Max. Govaerts alhier, terwijl de firma Van Gend Loos zorg draagt voor de douane formaliteiten. De Rotterdamsche Schoenmakers- patroonsvereeniging Het Westen te Rotterdam komt Donderdag 9 Juli in vergadering bijeen om te bespreken op welken dag ze een bezoek aan de Waalwijksche Tentoonstelling zal brengen De kosten zijn geheel voor de Kas. Ook de schoenmakers-patroons van Utrecht komen. Deze hebben besloten gezelschapsbiljetten aan te vragen, wijl de kosten dan slechts f 2.31 per persoon bedragen De Utrechtsche Schoenmakers, die hun echtgenooten.huisgenooten, familie en kennissen meebrengen, stellen zich voor om de tentoonstelling op Don derdag 27 Augustus te komen be zichtigen. De Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen exposeert op de a s entoonstellingin stand No. 22 Machine- e?n oxpositie van druk- -T. 'riekleurendruk exposé, Y'Jf .(Ving brengen eene pp :ak—automaat, firma P. Mulders Zn. te 's Bosch, heeft de aankleeding der cabaretzaal en restaurants opgedragen aan de firma Vroom Dreesmann aldaar, onder leiding van den sierkunstenaar André Verhorst te Vught. Wij vernemen dat de stroom-' levering der P.N.E.M. over 't eerste halfjaar 1925 weer aanzienlijk is toe genomen. Voorts stellen Ged. Staten van Zeeland voor Zuid- en Noord- Bevelandstroom te betrekken van de P.N.E.M. Wij hopen dat door deze toename de stroomprijzen, ook voor de klein- industrie spoedig zullen kunnen wor den verlaagd. Zwem-inrichting. Heerenbaden 129. Damesbaden 47. Kostelooze baden 16. Temperatuur 20°. Daar weder en water de zwem- sport weder in alle opzichten genegen zijn, heeft het bestuur der Waalwijksche Zwemvereeniging besloten mede met het oog daarop dat de volgende twee Zaterdagen vanwege de kermis niet geschikt zijn, de zwemwedstrijden, welke op 20 Juni j.l. moesten worden uitgesteld, op heden den 4en Juli te houden. Door affiches is nog zooveel mogelijk publiciteit eraan gegeven en zal de deelnemerslijst, zooals die de vorige maal was samengesteld, gehandhaafd blijven. Leden, die zich alsnog voor deel name wenschen op te geven, kunnen zich tot een der Bestuursleden of tot den Badmeester wenden. De zweminrichting is tijdens de wedstrijden, welke des namiddags half drie aanvangen, voor het publiek toegankelijk tegen betaling van 25 ets-, hetgeen wel voor niemand een bezwaar kan zijn om eens te gaan genieten van mooie leuke sport in een heerlijke Uitslagen van verschillende plaatsen. omgeving. De Gemengde ré. s 'z ONZE 34827 staan voortdurend onder controle van het STATION VOOR MAALDERIJ EN BAKKERIJ te Wageningen waar door U steeds verzekerd is van de beste kwaliteit te ontvangen. M. C. PULLES-HEESBEEN Grootestraat Waalw.jk. eene 'e»i het papier in- en .<óp; met een snelheid van ^r'üuY. Het is het nieuwste ^;"gei>ied. stanu heeft het telefoonnummer 26. P« N. V. Continentale Leder a^ie „Coleco" te Amsterdam p de a.s. Tentoonstelling innemen lid No. 61 - in Hal B, waardoor 98 in Hal A vrijgekomen is. De pachtster der buffetten, de zoo gunstig bekende Chr. Zangvereen. „Halleluja" alhier neemt deel aan het festival der Liedertafel en zal zich doen hooren op Zaterdag 29 Aug. Men schrijft ons J.l. Dinsdagavond, den vooravond van de verkiezingen, werd vanwege de Christ. Hist Kiesvereeniging bij de heeren Borstrok en Stoop gelegen heid gegeven om de laatste verkie zingsredevoeringen van verschillende voormannen per „radio" aan te hooren. Plaatsgebrek en technische bezwaren waren oorzaak, dat uitnoodigingen daartoe slechts tot een bepaald maxi mum konden worden verzonden. Over het gesprokene zelf behoeft wel niets te worden gezegd. Het „woord" was alle sprekers wel toe vertrouwd en zij werden gevolgd door ruim een 100-tal aandachtige toe hoorders. Het moge hier in de eerste plaats een woord van dank zijn aan de heeren Borstrok en Stoop voor hunne goede zorgen en een woord van hulde voor de uitnemend geslaagde demon stratie. Het gesprokene was op grooten afstand absoluut dnidelijk, onverzwakt hoorbaar en alles getuigt van de groote technische volmaaktheid der toestellen, door genoemde heeren in den handel gebracht Viel in de eerste plaats het gesproken woord bij de talrijke toehoorders in goede aarde, voor de heeren Borstrok en Stoop is deze avond onbetwistbaar eene uitnemende propaganda, waarvan wij verhopen, dat zij ook voor hen moge doeltreffen. Men behoeft nu voor een radio toestel niet meer buiten Waalwijk te gaan. Int, Tentoonstelling voor de Schoen- en Lederindustrie, Waalwijk 1925. Paardenkeuring. De volgende circulaire is verzonden Programma der paardenkeuringen op Donderdag 27 Aug. e.k. samen vallend met de Jaarmarkt. Commissie. A. H. van Schijndel Jr., Waalwijk Voorzitter Jud. Timmermans Phzn. Waalwijk, Secretaris; G. J. W Branderhorst, EethenL. C. Punt Hzn., Klundert; D. A. van der Schans, DrongelenG. H. Straver Babiloniënbroek. Commissie Concours M.C.-Paarden. A. H. van Schijndel Jr., Waalwijk Voorzitter; Jud. Timmermans Phzn. Waalwijk, Secretaris. A. Bax Gzn., Zevenbergschenhoek D. van Buuren. Meeuwen A. Kooi Kedichem M. de Roon, Raamsdonk J. A. van der Schans, Drongelen. Voorwaarden. Gehouden zullen worden door de Provinciale Regelings Commissie le. de gewone merriekeuringen. 2e. de keuring van stamvaders met afstammelingen, waarvoor geen inleg geld verschuldigd is. Door de Commissie tot toekenning van het Militair Certificaat, de gewone M. C. keuring (geen inleggeld) voor merriën van 2 jaar en ouder en voor M.C. hengsten met afstammelingen Door het Bestuur derTentoonstelling een groote fokpaardèndag, waarvoor wel inleggeld wordt vereischt, zooals bij elk nummer is opgegeven. Aangifte met opgave van naam geb. jaar, volledig signalement en keuringsplaats kan geschieden bij G. J. W. Branderhorst te Eethen, waar gelijktijdig het inleggeld betaald moet worden of bij schriftelijke aangifte kan gestort worden op Postrekening Waalwijk No. 32597 van G. J. W. Branderhorst vóór 1 Aug. 1925. Voor de prijzen der Provinciale Regelingscommissie komen in aan merking paarden in Noord Brabant thuisbehoorende en moeten de eige naars zich onderwerpen aan de gewone voorwaarden, zocals in het plan van besteding ten behoeve der Paardenfokkerij in Noord-Brabant voor het jaar 1925 is vastgesteld. De aangegeven paarden ontvangen Het medebrengen der moeder is verplicht wat betreft de veulens geboren in 1925. Worden beschikbaar gesteld Door de Vereeniging tot verbetering ongeluk van een hondenkar te va len en liep daarbij een diepe wond op boven het linkeroog. Bij het spelen van kinderen met pijl en boog schoot een zoontje van van he. Paardenras in he, .and van CM F D alkie? het 6Jar1g zoontje Jan te voren een nummer, waarop onge veer het uur der keuring staat vermeld en moeten worden aangebracht op de overeenkomstig genummerde plaats op het sportterrein derTentoonstelling. Je ingang van genoemd terrein is gelegen aan denParalellweg. De paarden moeten onder zorg vuldig toezicht blijven en de eigenaars der paarden door het Bestuur der entoonstelling bekroond, zijn verplicht en die door de Prov. Reg. Commissie jekroond worden beleefd verzocht, ïun paarden des n.m. 2.30 uur met oranjewol ingevlochten voor te brengen in den ring. Die voor het M C. zijn goedgekeurd en niet bekroond ont vangen hiervoor fl 2.50 vergoeding van het Bestuur der Tentoonstelling. Aan de uitspraak der Commissies moeten inzenders zich onderwerpen en hebben zich bij het gereed maken en voorbrengen hunner paarden te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen door het Tentoonstel- ingsbestuur in het belang der goede orde of veiligheid gegeven. De merriën aangegeven voor de provinciale keuringen worden gelijk tijdig gekeurd door de Commissie voor het Militair Certificaat en door de Prov. Keuringscommisie. De merriën. niet aangegeven voor de provinciale keuringen, worden af zonderlijk gekeurd door de Commissie voor het Militair Certificaat. De hengsten aangegeven voor de provinciale keuring van stamvaders met afstammelingen worden gelijktijdig gekeurd door de Commissie voor het Militair Certificaat. Bij de aangifte voor deelname aan het Concours M. C. paarden onder de man moet worden overlegd een bewijs dat deze door een M. C. hengst zijn gedekt. De verrichtingsproef aanvang 12.10 n.m. begint op het tentoonstellings terrein volgt den weg door de Groote straat, Labbegat, Hoogevaart, Vrij hoeve, Sprang, St. Anthoniusstraat, tot het tentoonstellingsterrein (14 K.M.) alwaar zij na aankomst ten 1.30 ure n.m. op het tentoonstellingsterrein worden gekeurd. De eigenaar en de begeleider van ieder paard hebben vrijen toegang tot het keiiringsterrein. Catalogus van aangegeven paarden zullen verkrijgbaar zijn bij den ingang van de tentoonstelling tegen betaling van 25 cent. Leden der Commissies, Juryleden en geabonneerden op de uitgave der Prov. Reg. Commissie ontvangen deze gratis. De uitreiking der medailles en betaling der geldprijzen uitgeloofd door het Tentoonstellingsbestuur zal geschieden des n.m. na het voorbren gen in den ring om 3 uur op het terrein. De prijzen van de prov. Reg. Comm. worden gegeven na vervulling der voorwaarden volgens bestedings plan vastgesteld door de Prov. Reg. Comm. Uitgeloofd worden door de Provin ciale Regelingscommissie voor; 1. merriën geboren in 1923 afstam mende van stamboekouders N. S. Tg 4 bijdragen groot f 25, 20, 15, 10 en 2 bronzen medailles. 2. merriën geboren in 1922 inge schreven in het N. S. Tg. 4 bijdragen groot f 30, 20, 20. 10 en 3 bronzen medailles. 3. merriën oud van 4—8Jaar in geschreven N. S. Tg. 6 bijdragen groot f40, 30. 20, 10, 10 en 2 bronzen medailles. 4. Voor de keuring van stamvaders N. S.Tg. met afstammelingen 2zilveren medailles en ten hoogste 10 bijdragen van fl. 10.— voor de beste afstamme lingen van iederen stamvader. Heusden en Altena. 5. Voor afstammelingen van Hol land N. S. Tg. 261. Mil. Reg. 51. 15 prijzen van fl 10. Door het Bestuur der Tentoonstelling dat zich het recht voorbehoudt bij vele of weinige deelname de nummers te wijzigen. 6. merriën oud I jaar afstammende van stamboek ouders N. S. Tg. inleg geld fl. 1.6 prijzen 30. 20, 20, 10, 10, 10 en een verguld zilveren medaille van de Noordbr. Maatschappij van Landbouw. 7 Hengsten oud I jaar afstammen de van stamboekhouders N. S. Tg. fl 2.inleggeld, 4 prijzen 20—10 10-5. 8. Merriën van 9 jaar en ouder ingeschreven in het N. S. Tg. inleg geld fl 2.8 prijzen 40—30 20 20—20—20—10 10 en 3 bronzen medailles vanwege de Prov. Reg Com. 9. Tuigpaard-merriën van 3 jaar en ouder ook van buiten de provincie, niet voor bovengenoemde rubrieken aangegeven, inleggeld fl 2.4 prijzen 40-30-20-10. 10. Tuigpaard-hengsten, die in 1925 ier dekking hebben gestaan in N.-Br., inleggeld fl 5.—4 prijzen 40—30 20—10 en een groote zilveren medaille voor den besten N S. Tg. hengst van de afd. N.-Br. van het N. S. Tg. paard. 11. Keuring voor de beste M. C. merriën van 2 jaar en ouder in Nederland thuisbehoorende, zonder inleggeld, 5 prijzen 25 2015 10-10. Verrichtingsproef van M. C. paarden 1925 en gelijktijdig van paarden inge schreven in het N. S. Tg en in Noord brabant thuis behoorende, waarna keuring op het terrein. 12. Voor M. C. paarden. 12 prijzen 50, 45, 40 35, 30, 25, 20, 15, 10, 10, 10, 10. 13. voor N. S. Tg. paarden 8 prijzen 40 30, 20, 20, 10, 10, 10, 10. Een groote zilveren en een zilveren medaille voor de beste M. C.. en N. S. Tg. paarden in NJBr. thuis behoorende uitgeloofd doot de afd. N.-Br. van het N. S. Tg. Af. C. keuring van merriën van 2 jaar en ouder te Nieuwendijk gem. Almkerk bij café Dekker op Vrijdag 28 Aug., des v.m. 10 uur. Aangiften kosteloos tot 18 Augustus, na dien tijd voor fl.inleggeld bij G. J. W. Branderhorst te Eethen. Inschrijvingsformulier. Keuringsplaats Naam van het paard: Ras Kleur en kenteekenen Ouderdom Stamboek No. V Afstamming Eigenaar; Woonplaats Hoogte M C No. Aangifte voor No. Onderteekening. Aan liet critisch verslag <ler jury van het Internationaal muziekcon cours te Zevenbergen, waarop onze jonge patronaatsharmonie „St. Jan" zoo'n schitterend succes behaalde, ont- leenen wij bet volgende: In- en uitvoer van schoenwerk in Mei 1925. Gunstig is het beeld v$n onzen handel in schoenen met het buitenland over de maand Mei dezes jaars voor de eigen schoenindustrie niet. De invoer van lederen en stoffen schoeisel is legenover April vermeer derd bedroeg hij toen 237.553 paar k f 529.000, in Mei nam hij toe tot 243 458 paar k f570 000 In beide soorten was stijging in invoer naar parental en waarde, maar het meest gold deze voor lederen schoeisel. De uitvoer gedurende Mei is daaren tegen achteruitgegaan bij April De totale uitvoer van lederen en stoffen schoeisel heeft slechts 21.282 paar k f 128 000 bedragen in Mei. tegenover 24 489 paar k f 175 000 in April '25. Ook hier gold het deficit uitsluitend lederen schoenwerk. Over dc eerste 5 maanden van 1925 bedroeg de export in het geheel naar parental slechts 10 pCt van den invoer, naar de waarde ca. 27 pCt. Hij bedroeg nl. 119 287 paar k f 759 000, tegen 248 434 paar a f 1.116.000 in dezelfde tijdruimte van 1924. Per maand was de uitvoer over 1925 tot nog toe dooreen 23 857 paar k f151800, dc invoer 231.7000 paar k f 549.200 V. v. S. S. SPRANG-CAPELLE. (V.m. Sp«aoP) Tot hoofd van dc Chr, School alhtcr <s benoemd de heer P. A. J. Holst, te Den Haojj. CAPELLE, A.s. Zondag des voorm half tien en des namiddags half drie uur zal in de Ned. Herv. Kerk alhier optreden Ds. A. Meyers. Bij het te Arnhem gehouden examen voor Kommies bij de Rijks- directe belastingen slaagde als No. 1 onze dorpsgenoot A. J van Hooren. Op a.s. Zondag des voorm. half tien uur zal in de Ned. Herv. Kerk a. d. Loonschendijk optreden Ds. Anker uit 'sGravemoer. Gedurende de maand Juni werd in de Rijkspostspaarbank op het hulp postkantoor alhier ingelegd f4616 31 en terugbetaald f3042.89. Het aantal inlagen bedroeg 45 dat der terug betalingen 14. Er werden 62 telegram men behandeld, waarvan 32 ontvangen en 30 verzonden, terwijl 301 telefoon gesprekken werden gevoerd, waaronder 148 inkomende en 153 uitgaande ge sprekken Vanwege de Vrijheidsbond werd j.l. Dinsdagavond in de zaal van den heer L. F. van Dongen alhier een openbare vergadering gehouden. RAAMSDONKSVEER Naar wij ver. nemen werd het huis met erf van dhr v. A ingezet voor slechts f 2600 De werknemer V. viel van een scheepshelltHg en brak daarbij een schouder. Voor de Hervormden zal Zondag- middag gelegenheid zijn tot Doops- bediening. Tot onderwijzer aan de Chr. School op 't Veer werd benoemd dhr. Bieze van Heemstede, Ds Ewoldt treedt Zondagmorgen om 9'/a uur °P 'n de Dorpsche Kerk en des namiddags om 6 uur in de Veersche Kerk. De Eerw. Heer Eggink Pred. der Ger. Kerk te Willemstad treedt Zondag om 9l/2 uur en om 5 uur op in de Veersche kerk. A. v. Dijk met een rieten pijl waarop een houten prop, in het linkeroog, waardoor een wondje ontstond in den oogappel. Direct werd Dr de Groot ontboden, die onmiddellijk met zijn auto den kleine naar den Bosch in het GrootZiekengaslhuisheeft gebracht, waar geconstateerd werd dat het licht er uit was. Der Zelatricen van de Retraitie- penning alhier staat ter gelegenheid van het l2'/j-jarig bestaan en tevens als afscheid van Mej. A. van Steen, welke hoofdzelatrice is een gezellige dag te wachten n.l. op Maandag a s zullen ze des morgens beginnen met allen onder de H. Mis van 7 uur ter H. Tafel te naderen, na de H. Mis wordt ontbijt gebruikt bij de Eerw. Zusters waarna ze dan per autobus naar Oisterwijk zullen gaan. In Oister- wijk zullen ze dan piknikken. Wanneer ze dan weer terug zijn, zullen ze ge- zamelijk dineeren in Hotel Heessels alhier en dan daar den avond verder genoeglijk doorbrengen. GOIRLE. Onze harmonie „Excelsior" directeur de heer Beijns te Tilburg, neemt deel aan het' groot festival van „Oefening en Vermaak", te houden p het tentoonstellingsterrein te Waalwijk. MaDE. De Eerw. Moeder Overste uit het Liefdegesticht alhier, is na een verblijf van 3 jaar alhier naar 't Moederhuis te Tilburg teruggeroepen, in afwachting harer nadere bestemming. Voor den kring Geertiuidenberg der Herv. Gemeente is Ds.Vinks te Drim- melen door het classicaal kerkbestuur tijdens de vacature van predikant te G'berg tot consulent aangewezen. Zondag 5 Juli as. zal Ds Ph.J. Mudde, uit Made des voorm. 10 uur alhier in de Herv. Kerk voorgaan om tevens Doopbediening te doen. Des nam. 2'/a uur heelt Ds. Mudde te Terheijden een vacature-beurt in de Herv. kerk aldaar te vervullen. Voor rekening van den heer W. de Wijs Mzn., werd op de scheeps werf der Gebr Nederhof in het stalen vrachtschip „Onderneming 111" een Climax motor van 40 P.K. ingebracht. Het schip heeft een proefvaart gedaan. Het schip is bestemd voor de last- vaart, als: hooi, stroo, enz. en zal be varen worden door de schipper A. de Both uit Made Voor rekening van de heer Bevers, KlompenmakerS'patroon alhier is gis teren bij onderhandsche aanbesteding het bouwen van een klompenfabriek met berg- en opslagplaatsen opgedra gen aan de laagste inschrijvers Gebr. C. J. v. d. Steen, aannemers te Made. Bij de gister namiddag gehouden aanbesteding door het R. K Kerkbe stuur is de heer Th Blijlevens de levering van 367 stuks nieuwe Kerk banken en aan den heer C Kwaaitaal het leggen van een nieuwen houten vloer in de R K. Kerk opgedragen. MADE. Gisteren herdacht de heer J. P. van Sleeuwen onder zeer vele blijken van belangstelling den dag waarop hij voor 25 jaar geleden werd benoemd tot Secretaris dezer gemeente. Reeds vroeg in den morgen wapper den van schier alle woningen het natio nale dundoek en geen wonder, want de Secretaris staat bij iedere gemeente naar in hoog aanzien. Des morgens ten 10 uur werd in de parochiekerk door een broer van den jubilaris een plechtige H. Mis met as sistentie opgedragen, waarbij behalve leden van den Raad schier alle ge- jneentenaren tegenwoordig waren. Door het Zangkoor werd op zeer verdienstelijke wijze dc H. Mis van Perosi gezongen. m> jifbïraris alhier in de nieuwe Bergsche Maas De raadszaal was voor deze gelegen- geraakt. Men zag vanuit de haven beid prachtig met groen en bloemen iemand drijven in de Maas,onmiddel- versierd. Vooral de tafel, waarop op lijk werd er naar toegeroeid en in de zeer smaakvolle wijze in levende bloe- boot opgehaald. Hij was echter be men 1900—1925 was aangebracht, zag wusteloos, waarop direct geneeskundige er schitterend uit en dwong ieders be hulp werd gehaald. Dr. de Groot was wondering af. spoedig ter plaatse en heeft dendren- Nadat allen hadden plaats genomen keling behandeld. S. Is gehuwd en opende de .Voorzitter, burgemeester vader van 2 kinderen Van Gils de vrogadc -'mg en prak a's H zoon je var. W 3. hal het volgt: .52 c c l Sprang- Capelle. •c h, O) •a r- Raams- donksveer Raamsdonk co c c r- Waalwij Schoo <u '0 m s CQ ■a h ra ra Q Waspil 0 0. ra •E ra Dussei Eether p *- *- QJ i- x> d c 4) ni O -a Druner Oud- heusde CU T3 co 3 <U '5 -X 5 3 OJ Vlijmei Hedik- huizen f Ned. Middenstandspartij. 2 5 2 1 8 5 4 3 4 2 Bezuinigingspartij. 1 1 2 1 1 1 2 1 Herv. Geref. Staatspartij. 1 1 3 6 1 5 4 5 2 3 Christ. Democr. Federatie. 1 - 61 3 3 Protestantsche Volkspartij. 2 3 2 8 2 1 2 1 2 2 Sociale Partij. 1 2 6 3 3 1 2 1 y Communistische Partij. 1 1 3 1 2 1 1 S. D. A. P. 59 67 66 11 110 28 6 25 20 68 63 11 2 36 2 75 5 ./Christelijk Historische Unie. 26 24 196 66 499 161 77 137 109 429 56 23 9 49 1 15 yPlattelandersbond (Braat). 6 4 17 3 287 20 5 16 31 1 1 6 31 Democratische Partij. 27 38 27 2 29 7 1 85 3 1 1 Bond vau Actualisten. 3 1 2 5 2 2 1 1 Rev. Arbeiders Comité. 1 1 4 1 2 1 2 1 1 Vrijzinnig Democratische Bond. 31 14 21 59 13 10 14 22 19 60 3 2 19 2 5 1 R. K. Staatspartij. 1105 1002 390 685 99 910 478 860 46 1702 779 1384 478 476 639 1428 600 R. K. Volkspartij. 41 36 11 7 11 32 13 40 2 28 16 48 8* 15 25 63 - 10 Vrijheidsbond (bijlijst). 4 10 1 2 19 5 2 2 1 10 5 2 1 3 3 13 Vrijheidsbond (hoofdlijst). 4 15 7 75 3 18 30 99 21 27 6 3 163 3 11 11 xAnti-Revol. Partij. 16 4 22 1 557 23 76 214 443 148 47 3 55 9 7 ,/Vaderlandsch Verbond. 7 35 3 2 6 17 11 4 18 Staatk. Geref. Partij. 1 1 1 211 9 1 59 193 6 25 1* 1 Totaal 1332 1228 772 781 2088 1241 690 1422 1073 2425- 1053 1484 515 873 675 1671 660 don «le zestienden-figuren nog correcter ?JJn. Eigenlyk is hier nog geen harmonie-korps, mnar een fanfare-muziek met toevoeging der klarinetten. De klank kan dus nog ge heel anders worden. Dat doet erenwel niets j af aan de gelukkige prestatie vau dit jon- Harmonieën, 4e afdeeling. Verpl. nummer „La Spernnza", A. Bos- colli. 1. „St. Jan", Waalwijk; dir. J. v. Ber" kei. Een corps, dat eerst sinds 1923 bestaat en zich natuurlijk voor het eerst aan een wed strijd waagt. Met succes, men speelt zeer zuiver, zeer pittig van rhythmiek, goed ge nuanceerd en de. directeur heeft er een goede opvatting van het nummer. In de ne maat hooren wij een ongemotiveerd accent. Ook liet Allegro Moderato wordt zuiver en beslist van rhythmiek ingezet; zoo hooren wij hier ten minste geen triolen, waar een j verlengde achtste met een zestiende is voor- I geschreven. Bassen zijn prijzen waardig. Wij i hooren geen accelerando in de laatste ma ten op blz. 3. De wals is stevig gerhytli- meerd. Bravo voor zulk een debuut. Vrij nummer „Bellatrix", ouverture M. Caldero. L t Stevig ingezet. De directeur verbeterde terecht de verkeerde fraseering in de parti tuur (4e regel, le maat). Wat meer verfij ning is zeker mogelijk, maar men speelt reeds zeer zuiver en correct. Oppassen voor ruw heid! De piston kan soms nog pittiger bln- 7(v»i WzA. Tn het AHogrr lof heeft voor dezen directeur spreekt wel van zelf. De Jury bestond uit de heeren Govert Dorreboom. Breda, Julius J. B. Sehrey, Antwerpen en M. C. v. <1. Rovaart, Amsterdam. (flldan 1" i "Na de H. MI^—WCgaT met familieleden en genoodigden zich naar het Raadhuis alwaar eene open- DUSSEN. Door tot nog toe onbe- bare vergaderipg zou worden gehou- kende oorzaak is zekere Suijkerbuik (jcn

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 9