Purol bij Doorzitten - Zonnebrand - Stukloopen GroeatenhweeKerli I. iin Es, Marktberichten. Maar de volgende opmerking wil ik mij nog veroorloven. Mijne Heeren. Streeft steeds ernaar, zooveel mogelijk goede eigen schappen en een verdraagzaam karak- eigen te maken, want dat zijn de voornaamste menscheiijke deugden, die het heele leven in elk opzicht veraan genamen. Dan nog mijne heeren verzoek ik U mijne woorden niet zoo op te vat ten, alsof ik alles over één kam heb willen scheren. Neen, zoo is het niet bedoeld, want het is mij wel bekend, dat onze leerlingenkring steeds zooda nig is, dat men er trots op kan zijn. en ik in vele opzichten mijne hoog achting moet uitspreken. Ik bespreek en veroordeel ook slechts die reeds aangehaalde minder prettige voorvallen en uit thans de aangename wensch, dat deze eens en voor altijd uitgeschakeld mogen blijven. In de aangename hoop, dat in het algemeen van mijne paar woorden notitie genomen moge worden, ga ik nogmaals verder tot het slot en wensch de vertrekkende Heeren op hun levens weg het allerbeste met een hartelijk vaarwel. En degenen die nog blijven, roep ik een «prettige vacantie" en een vroolijk „tot weerziens" toe. De heer Schambergen wenschte ook een heel enkel woord te spreken. Door den Directeur, de heer Van derWaer- den, is de mededeeling gedaan dat alle leerlingen van de bovenwerk-afdeeling zijn geslaagd. Een beste klas dus. Daarmee is echter niet gezegd dat het de beste klasse is. Dat had het kunnen zijn als men was voortgegaan, als men had blijven werken als de eerste twee maanden. Men heeft de studie echter verzwakt en dat is een groote fout geworden, want dat men door volhardende studie het ver kan brengen heeft de heer Birchmeier, die enkele maanden later is gekomen en toch nog het praedicaat zeer goed wist te behalen, bewezen. Verder wil spr. niets meer zeggen en wenscht allen een prettige vacantie toe. De heer Van Gijn, voorheen Directeur dezer school, zegt de uitnoodiging om als leerfabrikant de sluiting te komen bijwonen, met beide handen te hebben aangegrepen. Voorheen kwam hij als commissie lid, doch nu deze er niet meer is, vereeniging op te richten omdat hier gebleken was dat het met Corwina niet goed ging en omdat ze wel eens gaarne een enkele maal in hun moeder taal met elkaar over hun land wenschten te spreken. Oorspronkelijk was bepaald dat al leen buitenlanders lid van deze ver- eeniging konden worden, maar spoedig is men daarop teruggekomen en zijn er i^eerdere leerlingen van Holland lid geworden. Spr. wil hier nog aan toevoegen dat de vereeniging niet alleen is op gericht om zoo eens een keer lekker uit te zijn, maar ook en vooral daarom j is ze opgericht om kennis op te doen, iets waarin men volkomen is geslaagd. Alvorens te eindigen wil de heer Henke nog een enkel woord over Waalwijk als woon- of verblijfplaats zeggen. Waalwijk, aldus spr., is een spe ciale streek zooals men die ook in Zwitserland heeft. Ook daar heeft men streken waar de bewoners gaarne eens feestvieren. De bewoners zijn in Waalwijk zeer gemoedelijk en ieder buitenlander ontmoet hier aanstonds zijn kennissen, mits men zich maar niet opdringt. Vervolgens wijst hij er nog op dat men veel op de school geleerd heeft en daarvoor dankt hij den directeur en alle leeraren gaarne. De heer Birchmeijer sprak daarna in het Duitsch nog een kort woord. Op de allereerste plaats bracht hij dank aan de Hollandsche Regeering die toestaat dat ook buitenlanders van deze school kunnen profiteered Reeds jaren lang is hij in verschil lende groote fabrieken in het buiten land als werkmeester werkzaam ge weest, maar vrijmoedig durft hij ver klaren dat hij hier op de school eerst grondig het vak in al zijn uitgebreid heid heeft leeren kennen en het voor hem van onschatbare waarde is dezen cursus te hebben gevolgd. Naast den Directeur wil hij gaarne zijn openlijken dank betuigen aan den heer Stütz en den heer Schambergen voor al hetgeen hij van hen heeft mogen leeren. Spr. eindigt zijne korte toepraak met een „Hoch die Vachschule in Holland", waarmede alien van harte instemden. De heer Van der Heijden uit Leeu warden zegt het jammer te vinden zal voor zoover deze gemeente betreft gehouden worden op 7 Aug, e. k. en wel te Waalwijk in de o. I. school. Een aantal leerlingen der O.L. school in de Nieuwstraat alhier hopen volgende week Vrijdag onder leiding van het personeel, een schoolreis te maken naar Rotterdam, den Haag en Scheveningen. In de Ned. Herv. kerk a/d Loon- schendijk zal op a. s. Zondag des voorm. half tien uur optreden Ds. Slemper uit Bcsoijen. De meisjesvereeniging U. K. K. mag zich in een gestadige bloei verheugen. Terwijl het ledental thans 21 bedraagt konden er dezer dagen circa 60 begunstigers worden geboekt. MADE. De landbouwersknecht P. v. G. kreeg dezer dagen, toen hij bezig was met het melken van een der dieren een trap tegen het been, met het gevolg dat dit brak. Dr. Klijn verleende geneeskundige hulp. Zondag behaalde de Duitsche Herdershond Wono aus de Neustrasse, eigenaar de heer R. Rullens, op de groote Internationale Hondententoon stelling te Dordrecht, drie prijzen n.I. 2e prijs L. M. klasse, 4en prijs nat. fokkerij klasse, benevens een eere-kruis medaille. Zondag 26 Juli zal de Hervormde ring predikant, Ds. Meulenbelt, des v.m. 10 uur ter zijner plaatse en des n.m. ten 2'/3 uur te Dongen voorgaan in een vacature-beurt. Bij de tijdelijke afwezigheid van den burgemeester treedt als loco burgemeester op. de heer J. A. v. d. Veeken,wethouder. Dezer dagen is wederom een ploeg werkvolk vertrokken naar Zeeuwsch- Vlaanderen om aldaar te werk te wor den gesteld op het werk van de aan nemers de heeren C. Verwater Co. alhier. Ook zijn er verscheidenen naar Millingen vertrokken om op het werk van den heer Stijnis werkzaam te worden gesteld. BINNENLAND. komt hij gaarne als industrieel zijn dat naast de vereeniging Corwina een belangstelling toonen. j| andere 'vereeniging is opgericht. Naa En juist als industrieel heeft hem de rede van den Directeur getroffen, wijl daarin de leerlingen over het algemeen genomen aardig de mantel wordt uitgeveegd. Dergelijke zaken worden geschoven* op den geest des tijds, zooals men alles pleegt te doen, maar het spijt hem toch te moeten hooren dat de verstandhouding niet is als vroeger. Men komt hier. gaat spr. verder, om kennis op te doen en wil men zoo nu en dan eens plezier maken, goed, daar is niets legen, maar nooit mag men de grenzen der welvoeglijk heid overschrijden. Dat men daartoe is overgegaan is niet alleen jammer voor het instituut, maar ook voor de leerlingen zelf. Bedacht moet worden dal de studie-tijd nooit meer terugkomt, alsook dat men moreele verplichtingen heeft te ver vullen en men zedelijk verplicht is mede te werken tot het goed doen slagen van den cursus. Spr. durft vertrouwen dat al wat men hier geleerd heeft in net verder leven van groote beteekenis zal blijken te zijn. De heer Elias te 's Bosch, leerling van de onderwerk-afdeeling, spreekt, mede namens de overige leerlingen, zijn groote erkentelijkheid uit voor al hetgeen ze hebben geleerd, voor al de nuttige wenken die ze in het afgeloopen jaar hebben mogen ontvangen. Zonder onderscheid brengt hij daarvoor gaarne aan alle leeraren hartelijken dank. Wel is de directeur, niet altijd, zegt spr, even goed over mij te spreken ge weest, rnaar gaarne erken ik dat zulks geheel aan mij is te 'wijten geweest en al heb ik dan al eens standjes ge had, steeds zal ik, mijn geheele leven lang, aangename herinneringen aan de school met me blijven voortdragen, want hetgeen wij hier geleerd hebben zal ons zeer ten goede komen om, wat we ons voorstellen, iets in de maatschappij te bereiken. Slagen wij daarin, makkelijk zal dat wel niet gaan, alleen door taaie vol hardendheid, dan zullen wij terug denken aan de school waar wij de schoonste, de mooiste jaren van ons leven hebben doorgebracht Een luid applaus volgde op deze rede. De heer H. Henke uit Zwitserland hield in de Hollandsche taal eene keurig gestyleerde rede. Spr. zei niet het voornemen te heb ben gehad om hier thans het woord te voeren, maar nu de vereeniging Corwina is vernoemd, acht hij zich als Voorzitter van de nieuw opgerichte vereeniging verplicht het toch alsnog te doen. In September hebben de buitenland- sche leerlingen besloten een nieuwe zijne meening behooren alle leerlingen in een vereeniging thuis te zijn. Na de vacantie zal hij zijn best doen dat de oude vereeniging weer opleeft. Ook deze spr. dankt de leeraren voor al de nuttige lessen die men heeft ontvangen. De heer Citroen uit Den Haag, leerling van de afdeeling leerlooierij, erkent dat men wel eens critiek heeft uitgeoefend, maar wil gaarne zijne woorden, zoo hij iemand daarmede heeft gekrenkt, terug nemen. Den heeren Gediga enVan der Hoeven zegt hij gaarne dank van alles wat ze voor hem en zijne mede leerlingen hebben gedaan. Gaarne wil hij hier ook verklaren dat Waalwijk voor de studenten een aangename verblijfplaats is. eene plaats die, hoe oud men ook zal worden, niet meer uit het geheugen zal gaan. De heer v. d. Waerden brengt alle sprekers dank voor hunne uitgesproken wenschen en in het bijzonder den heer Birchmeijer, die, als man van de praktijk dus tot oordeelen bevoegd, de school als een zeer goede roemt. Vervolgens wenscht hij allen nog maals het beste voor bet verdere leven toe. waarna deze plechtigheid was ge ëindigd. -poetst licht uit Zwem-inrichting. Heerenbaden 580. Damesbaden 187. Kostelooze baden 137. Temperatuur 25°. CAPELLE. A. S. Zondag zal des nam. half drie uur voor de Ned. Herv. gem. alhier opgetreden Ds. Anker uit 's Gra venmoer. De loting voor de lichting 1926 De besturen van den Ned. Bak- kersbond, de R. K. Patroonsorganisatie in Nederland en de Ver. van Werk gevers in het Isr. Bakkersbedrijf in Nederland, hebben dezer dagen een bijeenkomst gehouden, waar het be kende artikel 37 van de Bakkerswet is besproken. Dit artikel betreft den aanvang van den arbeid in de bakkerijen. In alle gemeenten mag om 5 uur worden begonnen, behalve in de 75 grootste gemeenten in ons land, waar dit aanvangsuur bepaald is op 6 uur, behoudens voor die bakkerspatroons, die meer dan 6 gezellen in dienst hebben. In de bakkerswereld noemt men deze bepaling onrechtvaardig. De Minister heeft reeds getracht daarin verandering te brengen, maar de Kamer is toen niet meegegaan. De bovengenoemde bonden hebben na ampele bespreking een conferentie bij deri Minister aangevraagd, omdat deze had te kennen gegeven, dat ver moedelijk met de wet in de hand nog wel een wijziging was te vinden. Dat onderhoud is niet toegestaan, maar in een missive van den directeur, generaal van den Arbeid wordt aan de besturen van de bonden geantwoord, dat overwogen wordt door toepassing van het 6e lid van artikel 42 van de Arbeidswet 1919 in het algemeen een uur voorarbeid aan de bakkerspatroons toe te staan, voor wier bakkerijen geen vergunning krachtens art. 37 der wet is en die niet gelegen zijn in gemeenten voor wie de aanvang van den arbeid niet op 6 uur is gesteld. De Minister draagt den directeur- generaal op, overleg te plegen met de vertegenwoordigers der organisaties. Ten slotte wordt opgemerkt, dat deze maatregel van bestuur zich ge heel beweegt in de lijn aangegeven, door hetgeen men in de Staten-Gene- raal wilde. LAATSTE BERICHTEN. Aan de Electrische draad. Aan de Hoogevaart, bij Labbegat juist tegenover het Kasteel, heeft hedenmorgen ongeveer 10 uur een ernstig ongeluk plaats gehad, dat plotseling aan een jeugdig leven een einde heeft gemaakt. De 17-jarige P. van Heijst, werk zaam bij A. Millenaar, was bezig op het dak de goot schoon te maken. Daarbij heeft hij de onvoorzichtigheid begaan de Electrische voedingskabel aan te raken met het gevolg dat hij direct bewusteloos in de goot van het dak viel. In lakens gewikkeld heeft men hem van het dak laten zakken en direct getracht de levensgeesten nog op te wekken. Dr. Kohier, die aanstonds ter plaatse was, is ruim 2 uur lang daarmede bezig geweest, helaas zonder succes. De levensgeesten bleken te zijn geweken. Het ongeval verwekte in de anders daar zoo rustige omgeving, een heele consternatie. Waalwijk, 24 Juli '25. Eieren 7—8 ct. Varkens f 13f 18. Eierveiling Amsterdam. Gehouden op 20 Juli en 23 Juli 1925. KipeierenHoogste prijs f 8.25. Middel prijs f 68.0—7.10. Laagste prijs f 5.50. Eendeierenf 5.80—6.15. Totaallaanvoer 290.000 stuks. Handel stug. 's BOSCH, 22 Juli '25. Op de markt van heden waren aangevoerd 1740 stuks: 520 stuks hoornvee. 1030 biggen. 78 zeugen. 32 schapen—lammeren. 80 kalveren. De prijzen waren als volgt Kalfkoeien van f 280—f 445 p. st. Kalfvaarzen van f 270—f,425 p. st. Magere ossen en koeien van f 170—f 275 Vette ossen en koeien van f 0.571 pd lekw Vette ossen en koeien van f0.50 pd2ekw Pinken van f 135—f 210 per stuk. Zeugen van f 80—f 140 per stuk. Biggen van f 2.50—f2.75 per week. Schapen van f 25—f 40 per stuk. Lammeren van f 15—f26 p. stuk. Aanvoer kort Handel traag. GEMENGD NIEUWS. EEN COWBOY IN EUROPA, door TOM MIX. Hot begin van onze Europeesche reis was onschuldig en onbewust. zooals elk begin Op een rustigen zonnigen Februari- niorgen zat. ik naar de vroolijke mor genoefeningen van mijn paard Tony te kijken en hoorde opeens mijn vrouw wat beweren. Als vrouwen wat bewe ren, moet men luisterendat is een der wetten van de samenleving „Tom", zei ze. „je bent een pracht, Cowboy, een harde werker, een ge noeglijk echtgenoot, en ik heb groote bewondering voor je Waar blijft „maar"? vyoeg ik. Ze aarzelde even en zeide: „Het eeni- ge wat je noodig hebt, is cultuur Europeesche beschaving. Je leest ge noeg. je weet veel, maar van de Oude Wereld heb je geen flauw begrip". Ik wilde antwoorden, maar de speech was blijkbaar nog niet afgeloo pen„Ik ken Europa en ik weet, dat jij het noodig hebt. We kunnen onze zes weken vacantie nooit beter besteden dan in de „bakermat der be schaving". Als mijn vrouw met zulke stadhuis woorden begint, wordt het ernst, en toegeven. „Jij, een kopstuk van de filmindu strie, hebt te weten, wat er in de Oude Wereld te koop is." I)e wil van een vrouw,enz. Ik was al lang overwonnen, vond het plan buitengewoon interessant, maar behalve vrouw, kind en schoon moeder, moest ook Tony mee. Ondanks raadgevingen, dat. Europa geen Arizona was, en men daar niet, te paard op visite kwam, liet ik mij niet van mijn stuk brengen; Europa kent Tom-op-Tony, dus...Tom komt met Tony. Ons troepje was spoedig reisvaar dig en na enkele dagen gingen wij scheep op de „Aquïtania". De frissche zeebries, de lichte beweging van het schipvgaven al het heerlijke vacantie- gevool, en maakten het eerste ontbijt aan boord tot een koningsmaal. Het dek was vol passagiers, maar ieder had genoeg met zichzelve te doen, zoodat ik meende, onbekend in rustige l contemplatie, Europa te kunnen be reiken. Maar het werd anders Een aardig ventje stevende op mij af „Hallo, Tom MixWaar is Tony?" „Tony maakt het best, hij m aan boord." „Och, toe„ breng hein eve'a boven. Tom Mix Tony had de reis van Mir-ville goed volbracht en voelde zich b est op zijn gemak, want allen hegorjnen notitie van hem \<- nemen, hetgf -en hem zeer goed beviel. Hij werd de lieveling van <le passagiers, maakte met nrij dage lijks. zijn wandelritje op het promena dedek en over het geheele schip, ge volgd door de kinderschaar van de boot. Was het wonder, dat Tony de meest populaire passagier van de „Aquitania" werd? De reis ging snel v oorbij en» op 14 April kwamen wij :m Southa mpton aan. Men riep mij r3p het dek en ik werd begroet door m eer burgeme esters dan ik ooit in mijij leven gezieui heb (Brighton, Southanipton, Cove eat an deren). Na de burgen testers, persfotogra fen en ciuemafo tografen. Te paard reeyi ik de treeplanik van de „Aquitania" af. De trap was steil, liet was half glijden, half loopen, maar Tony laat zich nu eenmaal niet overbluffen en ik evenmin want ik had het beloofd. In Engeland regende hetMen zeide mij. dat dit wel eens vaker ge beurt. LONDEN. Waterloostation. Een volksmenigte wachtte ons, waaraan ik toen nog niet gewend was. Het is een ongeloofelijk eigenaardig gevoel om door een groote massa toegejuicht te worden. Tony werd naar zijn hotel, de Tattersall gebracht, en wij naar het onze, de Savoy. Het Engelsche publiek, bekend als koud en gelijkmatig, bracht inij, oud en jong, een spontane hulde. Men hun kerde naar handteekeningen, kinderen hingen aan onze wagens. Overal klonk: „Hallo Tom". Het was ongelooflijk en onbegrijpelijk. Den volgenden dag werd ik door den burgemeester op Mansion House uit- genoodigd. De Lord Mayor ontving mij met de eigenaardige gemakkelijkheid en beschaving aan de Oude Wereld eigen. Hij zeide bijzonder vriendelijke dingen tot mij, den Cowboy, die ik maar niet herhalen zal. Zijn vrouw en dochter geleidden mij door de schitte rende oude zalen van Mansion House. Bij deze oude kunstschatten en bin nen de muren, die zooveel generaties aan zich voorbij hadden zien gaan, merkte ik pas, hoe jong Amerika nog is en begreep ik opeens, wat traditie, wat een oud volk, wat cultuur beduid de. Mijn rit op Tony door Rotten Row, bij stralenden zonneschijn, deed een enthousiasme losbreken, dat mij deed vreezen, dat Tony stichtig zou worden daarom was ik dankbaar voor de ge leide van twee kloeke bereden politie mannen. Maar ook aan Londen kwam een einde. Aan het station, voor het laatst begroet door een enthousiaste menigte, kwamen we over New-haven Dieppe in Frankrijk aan. Mijn oor werd door vreemde klanken getroffen. Ik tracht te in mijn beste Fransch „Bonjour Messieurs" te roepen, maar na deze poging besloot ik mij maar aan mijn eigen taal te houden. Wij reisden'door kwamen in een onmenschelijk gedrang, toen we de Gare St. Lazare te Parijs wilden verlaten. De dames waren in minder dan geen tijd bedolven onder de bloemen. Het gedrang werd beang stigend en met de grootste moeite ge lukte het ons door een stille straat naar Hotel Crillon te vluchten. De machtelooze gendarmen schreeuwden en gesticuleerden. Men juichte en brul de, het was ongeloofelijk. PARIJS, de lichtstad, vol vroolijk- heid en schoonheid; wat van haar te vertellen. Onze vriendelijke gidsen ge leidden ons vakkundig door de musea, schitterende gebouwen en parken. On ze dames zochten en vonden de nieuw ste snufjes van Koningin Mode. Er was een jolig diner, waar het speechen regende en waar ik de menschen maar weinig kon verstaan (zij mij evenmin). Ook hier begon de handteekeningen- jachtMaar o wee, die Fransche namenAlles ademde echter vriendelijkheid en trouwhartigheid. De rit op Tony door het Bois was onvergetelijk, evenals de Zondag ren nen van Long Champs. Is er een zon niger, mooier renplaats dan Long Champs? Wij maakten kennis met de beroemde trainers Epinard en Coram, ook met Leigh en Donoghue. Gedach ten over onze lievelingen, de paarden, werden gewisseld en weddenschappen op mijn uitspraak aangegaan. De lief de voor paarden is internationaal en hier was ik in mijn element. Ik zag ook een revue in de Folies Bergère. Ik kibbelde met mijn vrouw,, omdat ik beweerde dat ik minstens: tien dametjes van het ballet zou kun nen bekleeden met één van mijn paar- deriemen. Zij zei: „Hoogstens negen". (Wordt vervolgd). ADVERTENTIëN. v./h. „Pomona", Grootestraat, W A A L W IJ K. Telefoon 162. Tomaten voor te vullen 50 ct. p. K.G. Tomaten voor soep 40 ct. p. K.G. Snijboonen 45 ct. p. K.G. Postelein 10 ct. p. K.G. Alle artikelen worden direct aan huis bezorgd. 34975 De schoen flanst fraai aan Uwen voet, Z°°£ij met Erdal poet sen doet.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 10