Dienstbode. Dienstbode, Abonnements kaarten WECK I. C. MORTIER Jansen te Waalwijk Canters te prunen OfflMM i K Jansen te Waalwijk De Knijter te Dongen Gpetibare Verpachting Nagras, lira P. Odenkirchen fap voor kinderen Gevonden, C. Klerks ij. K«bt K onze étalage? reed? bezichtigd? K vindt er zeker iet? voor K ge?chikt. Cora. P. ran Zeist. J. ELEKAN P. KOESEN. EEN POLIS HOOILAND 100 RECEPTEN vraagt vraagt 's-Bosch. verkoopen NETTE INBOEDEL Notaris JANSEN WEGENSVERTREK. Notaris Jansen HET HEEREMHCJIS KEURINGEN TUIGPAARDEN te Besoijen. In RIJWIELEN In Kinderwagens Gekookte Ham ADR. APPELS, verkoopen veilen en verkoopen: verkoopen w ADVERTENTIëN. GETROUWD: Antoon van den Meijdenberg en Adriana van Helvoirt die mede namens wederzijdsche familie hun hartelijken dank be tuigen voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Waalwijk, 23 Juli 1925. 35076 Voor de vele bewijzen van dee neming, ontva gen bij het overlijden van onzen geliefden broeder Jacob Cornells van den Hoek, betuigen wij onzen hartelijken dank. M. E Middelkoop-v. d. Hoek. E. M. v. d Hoek 35071 Capelle (N.-BrJ, 22 Juli 1925 Mevrouw WOLTHEHS, Pastorie SPRANG, September of eerder een 35075 Mevr. P. KALIS van Schijndel, Stationstraat, Waalwijk, tegen 1 September a s. eene nette v e g.v.. voor noodhulp of vast. 6 35077 Gevraagd wegens huwelijk der tegenwoordige, eene degelijke DIENSTBODE, die zindelijk werken kan. Zonder g. g. o. z. a. t. m M LEJEUNE, Willem II straat 82, Tilburg. 35078 Int. Tentoonstelling voor de Schoen- en Lederindu strie, Waalwijk 1925. voor den geheelen duur der ten toonstelling a 14.— vanaf heden aan 't Bureau verkrijgbaar. (Tip-top vereischf.) 35072 Ijzerhandel, WAALWIJK. Zadelmakerij. Kofferfabriek. HINTHAMERSTRAAT 61 Paardentuigen. Paardendekken. Voermansbellen. Reiskoffers Reismanden. Handtasschen. Motorbrillen en Kappen. Koffers voor Kostscholen en Dienstboden. Oudste adres voor 35063 Breukbanden. Buikbanden enz, DE NOTARISSEN cn zullen namens hun principalen, bij inzet Vrijdag 31 Juli 1925 en bij toeslag Vrijdag 14 Aug. 1925, telkens vóórm. 10 uur in Hotel VERWIEL te Waalwijk Onder de gemeente W a a 1 w ij k Eerste koop. Huis, erf, bouw en weiland, gelegen van de eerste- tot de tweede Zeine, tegenover het Station Staats spoor, sectie B nrs. 1584 en 277 groot 1.09.40 H.A. Huis, erf en tuin zijn tot 1 Mei 1926 in huur bij de Wed. Christ Verhoeven voor f36 per drie maanden. De huur penningen van dit gedeelte van den koop, zijn van 1 Oct. 1925 af, voor den kooper. Het land kan Kerstmis 1925 aanvaard worden. Het schaar hout wassende rondom het land, is in den koop begrepen. Ten behoeve der huurster worden gereserveerdde op stand van een schuurke en van de varkenskooi buiten, en de opstand van de schoring in het achterhuis, aan de Noordzijde. Tweede koop. Een perceel weiland gelegen van de tweede tot derde Zeine sectie B nr. 322 groot 57,50 aren, tot Kerst mis 1926, in huur bij Jan Hendr.zn. van Helvoirt voor f50.— per jaar. Derde koop. Een perceel wei land. gelegen ten westen van koop 2, sectie B nrs. 321 en 320 groot 1.17 10 H.A. tot Kerstmis 1927, in huur bij J. B. Wagemakers te Besoijen, voor f 100 per jaar. Vierde koop. Massa van koo- pen 2 en 3. Vijfde koop. Een perceel weiland, van de eerste tot de tweede Zeine, gelegen ten wes ten van het erf van Jan van Loon-van Delft, sectie B nr. 208 groot 1 04 70 H A., tot Kerstmis 1926, in huur bij Peter Hendr.zn. v. Heivoort voor f 110.— per jaar. Dit perceel zal geveildworden in twee perceeien en in massa. a. ongeveer de noordelijke helft, zooals ter plaatse is afgepaald. b. ongeveer de zuidelijke helft, zooals ter plaatse is afgepaald. c de massa. Zesde koop. Huis met erf, in de Stationsstraat, tegenover de vroegere openbare school, sectie C nrs. 1433 en 1434, groot 01.10 aren Dit pand is tot 1 Mei 1928 voor f4 50 per week in huur bij de Wed. Moonen. De huurpen ningen zijn voor den kooper, van de eerste volle week af, volgende op de betaling der kooppenningen. Onder de Gemeente B e s o IJ e n Zevende koop. Een perceel bouwland, van de Loint tot het Staatsspoor, sectie C nrs. 325 en 784, groot 72,50 aren, tot Kerstmis 1926 in huur bij Hen drik van Heijst, voor f57.50 per jaar. Achtste koop. Een perceel bouw- en weiland, ten zuiden van koop 7, van het Staatsspoor tot het Rigtpad, sectie C nrs. 785 en 529 groot 1.09.35 H.A., tot Kerstmis 1926 in huur bij Joh. Kuijsten voor f67 50 per jaar. De huurpenningen over 1925, van al de landerijen, worden ten behoeve van deverkoopers gere serveerd. 35067 Betaling der kooppenningen, zes weken na den toeslag. Grond- en polderlasten zijn van 1 Januari 1926 af, voor de koopers. tegen reisongelukken verschaft ge U door een potje Akker's Klooster balsem mee op reis te nemen, want die geeft hulp bij vallen, snijden, schrammen, stooten en al zulke ongelukjes die op reis zoo licht kunnen gebeuren. 50 ct. per pot. WEGENS VERTREK OPENBARE VERKOOP van 35047 te Waalwijk, zal ten verzoeke en len huize van den heer C, VAN DER HEIJDEN Grootestraat te Waalwijk op Donderdag Marktdag30 Juli a.s. des voormiddags 10 uur om contant geld onder meer in het openbaar Massief eiken eetkamer-ameu blement, bestaande uit: Uittrektafel (3 50 M. lang), buffet, stoelen en dressoir. Massief mahonie slaapkamer- aumeublement, bestaande uit: Lits jumeaux, spiegelkast, wasch- tafel, nachtkastje tafel en stoelen, 2 piano's, groote spiegels, Speel tafeltjes, massief koperen gas kroon, antieke kastjes, antiek koperwerk, tin en porcelein, tuin tafel, bureau, Pendule, schilderijen kleeden, loopers, antieke linnen kast, enz. Voortsgroote roodkoperen iooierspomp en handwagen. Te zien daags vóór den verkoop van 2 tot 5 uur namiddag. te WAALWIJK. zal namens de familie VAN DER HEIJDEN-Wakkers aldaar in het openbaar te Waalwijk in de Grootestraat gemerkt 242 met daar aangrenzende gebouwen en terrein Sectie C. nummers 1280—2012 en 2013 en Sectie B. nummer 1425 tezamen groot 30.33 aren. Het huis bevat a. beneden 2 kamers en suite, 3 groote en 1 kleine kamer, keuken, 3 groote muurkasten, waschpiaats. b. 1ste verdieping 4 groote kamers en groote muurkasten. c. 2de verdieping: grooten zolder met dienstbodenkamertje, De aangrenzende gebouwen bestaan uit groot steenen pakhuis, groot 220 M2., voor de helft ver huurd voor f 182 per jaar en een groote leerlooierij (2 verdie pingen) met steenen pakhuis groot 205 M2. waarvan een klein gedeelte verhuurd voor f 80. per jaar; beide huren kunnen worden beëindigd met ljuli 1926. Voorts nog aan ongebouwd terrein groot ongeveer 2900 M2., beplant met vele fruitboomen, geschikt voor fabrieksterrein. Het geheel heeft uitgang ten Oosten door het bestaande gan getje en ten Westen door een rijweg naar de Grooteslraat. Het huis is terstond te aan- vaatfen. De verkooping zal geschieden te Waalwijk op Maandagen 10 en 17 Augustus 1925, 's avonds te 7 uur resp. in HÓtel VERWIEL en GERRIS. 35078 VAN te WAALWIJK, op 27 Augustus 1925, vanwege de Prov. Reg. Comm. van Stamvaders met afstammelingen en van Merriën Af. C.-kturingen aan de hand en onder den man, bovendien vele prijzen door 't Bestuur der Tentoonstelling voor andere nummers tuigpaarden. Programma's met inschrijvings biljetten verkrijgbaar bij G. J. W. BRANDERHORST te Eethen bij wie aangifte moet plaats hebben vóór 1 Aug. 1925. M.C.-KEURING te Nieuwendijk (gem. Almkerk) op Vrijdag 28 Aug. 1925, des voorm. 10 uur, aangifte tot 18 Aug. gratis, na dien a f 1.— per merrie bij G. J. W. BRANDERHORST te Eethen. 34987 DE NOTARISSEN en zullen ten verzoeke van den Heer C. HU1JBEN te Oosterhout in het openbaar 2 perceeien Hooiland te Besoijen. KOOP 1. Dijkland. Sectie A, nummer 124 groot 1.44S0H.A Belend de Arme van Sprang KOOP 2. Over de Schouwsloot Sectie B. No. 256 groot 86 30 Aren. Belend De Diaconie van Sprang en Alg. Armen van Udenhout en M. van Rïel Rijken te Vrijhoeven- Capelle. Beide perceeien zijn verhuurd aan van Helvoirt tot Kerstmis 1928 resp. voor f 120.— en f45 per jaar. De inzet en toeslag zullen ge schieden in het Hotel VERWIEL te Waalwijk op Vrijdagen 31 Juli en 14 Augustus 1925 telkens v.m. 11 uur. 35048 der 35049 Bergsche Maasgronden om te hooien en te weiden. I. Woensdag 29 Juli 1925, v.m. half tien (zomertijd) bij de Wed. J. W. Teunen te Waspik. II. Vrijdag 7 Augustus 1925, v.m. half tien (zomtrtijd) bij Da- mes Gerris te Waaiwijk. Zie boekjes en biljetten. Ontvanger Registratie Waalwijk. Optioiën, 31822 35 Vuchterstraat 35, '«-HERTOGENBOSCH. Telefoon Intercommunaal 176, Fabriek tan kunstledematen, Breuk- en Buikbanden, Rbchthoudbbs, Plattobtzolen etc Spreehdag alle Dinsdagen. moet metzorg worden gereed gemaakt, willen de kleinen ze lekker vinden. Pap van Honig's Maizena is goed voor hen. In het gratis receptenboekje met VAN M. WITTOP KONING voor C vindt U er een aantal vocht pap. Vraagt daarom Uw winkelierons receptenboekje. Allicht vindt U er iets in wat U nog niet wist. Als U ons aangehechte coupon ingevuld terugzendt ontvangt U het rechtstreeks gratis en franco. Wanneer u een VERTROUWD en VOORDEELIG ADRES zoekt vindt u dit bij ondergetekende. lever ik u alles wat er op dit gebied in den handel is, van het fijnste fabrikaat tot de meest eenvoudige uitvoering. vertegenwoordig ik een eerste klas fabriek, die aan zeer billijke prijzen levert. Prijscourant wordt op aanvrage gaarne verstrekt. Inruilen van Rijwielen ook bij aankoop van Kinderwagens. Af te geven vele tweedehands als nieuw uitziende 34510 RIJWIELEN aan voordeelige prijzen GROOTESTRAAT 45. D R U N E N. Rijwielen, Kinderwagens, alle onderdeelen. Dagelijks verkrijgbaar Haas, Bief, Oesters, Vinken, Carbonade, Rib, Lappen, Schijfrollade, Fricandau, Saucijsjes, Worst, Gehakt, Lever, Nieren, Reuzel, Enz. enz. De grootste zindelijkheid wordt bij 't bereiden in acht genomen. STEEDS IN VOORRAAD. Beleefd aanbevelend, Grootesiraat 225, - WAALWIJK. Tusschen Markt en Mr. v. Coothstr. Telefoon 56. Versche Varkenszult 89 ct. per pond. 34739-,- WAALWIJK bij de Markt. 34204 33600 Alleen bij: TH. LÖWENTHAL. Orootestraat 216. W A A LW IJ K. KANTOOR VAN RECHTSKUNDIG ADVISEUR. Hatenstbaat 5 {nabij 't Station) 'b-Hertogbnbosch. Adviezen en bijstand met be- trekking tot procestenstraf zaken, faillissementen, nalaten schappen, boedelscheiding, voog dij, cnrateele, echtscheiding, ar beidscontract enz. Behandeling van alle voorko mende Rechtszaken, zoowel bjj Rechtbank als bjj Kantongerecht, innen van Schuldvorderingen, regeling zaken van debiteuren met hunne schuldeischers, maken van oontracten, requesten enz. Degelijke en prompte afwerking Billijke conditiën. ZONDAGS NA 1 UUR KANTOOR GESLOTEN. VAN HET Homig'e Maizena/abr. Koog a.d. Zaan Verzoeke op adv. in recepfenboekje le 'zenden aan <r*-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 2