Voor Fijn gebak, Koekjes, Chocolaad of Bonbons bovenstaand adres. Fi- Wed Joh. Verbuist Zonen, Dames- en Heerenkleeding Coin. P. van Zeist I Pfaff-Naaimachioefabriek, N. v. l. Hammen. Stationstraat 63. Fa. Gebrs. Schoep. Mij j| Je Erven Trip Utrecht. MEUBELMAQAZ1JNEN 't „W o o n h u i s", Fotografische inrichting Jt. OH. DAMES iranj/ni REISKOFFERS, R. v. Mil-Bohnen. M COHEN IfMlM. ir.Mrclraal 16. J0S DE FOLTER-KOOLS Dijckerhoff Portlandcernent Telefoon 52. denke men aan Machinefabriek HET ADRES naar maat is Waalwifk Per S.S. „THOR" naar en van DORDRECHT-ROTTERDAM- WAALWIJK NASH-Automobielen. INDIAN cn HARLEY DAVID- SON-Motorrijwielen. THALIA-R ij wielen. 34197 Importeurs van Kluitkalk, Dakleien, Wand- en Vloertegels en andere Bouwmaterialen. Meest bezochte en bekendste adres der Zuidelijke Provinciën. DE LAAGSTE PRIJZEN. Attentie Meubelmagazijnen ,,'T WOONHUI5' Waalwijk. Specialiteit in vergrootingen tegen billijke prijzen en naar elke foto. ONTVANGEN eene groote zending fn alle maten en modellen. Muziekhandel S. SPIERO. in ieders huis EEN GULDEN Reclame Pakket s H E RTQGENBOSCH 's H E R T o a E N B-0 S C H. t.w „SPAARHUIS" B O IV. Hoogste onderscheidingen Tentoonstelling Luik 1923. 's Bosch 1924. 34848 Lid der Jury Parijs 1925. WAALWIJK. 31200 Interc. Telefoon No. 40. Complete Drijfwerken. Condenseurs. Walk vaten. Exhausters. VOOR 34203 WAALWIJK bij de Markt. Heeft U zich een NAAIMACHINE aangeschaft, vervaardigd in de dan heeft U HET BESTE wat er te krijgen is op gebied van Naaimachines. TELEFOON INTERC 124. 34801 Uitbreiding dienst Geertruidenberg-Rotterdam. Vertrek van Maan dag. Dins dag. Woens dag. Donder dag. Vrijdag. Zater dag. Waalwijk vm. 3.— nm. 2.— vm. 3. vm. 6.— vm. 6.— nm. 2.— vm 6.— vm. 6.— nm. 2.— Rotterdam vm. 7.— nm 12." nm. 1.— nm. 1.— vm. 7.- nm. 2.— nm. 12.-- vm. 7.— nm. 12.-- Geertruidenberg vm 4. nm. 3.30 vm, 4.— nm. 3.30 nm. 3.30 vm. 7.— nm. 3.30 vm. 7.— nm. 3.30 vm. 7.— nm. 3.30 Rotterdam vm. 7.— nm. 1.— vm. 7.— nm, 1. vm. 7.— vm. 7. nm. 3. vm. 7.— nm. 1.— vm. 7.— nm. 1.— Passagierstarief le Klasse 75 ct, 2e Klasse 50 ct. Woensdag van GEERTRUIDENBERG naar 's Bosch 3.30 v.m. Woensdag van 's-BOSCH naar Geertruidenberg 12.n.m. De Motorboot „THOR I" haalt goederen af van de pakhuinen te Rotterdam en brengt dene aan den loswal in de haven te Waahoijk. Agenten: Waahoijk-BesoijenO. MILLENAAR, Grootestr. A287. (Telefoon No. 111). DordrechtH. BLOMMERS, Palingstraat 18. Rotterdam(Telef. No. 289), Oosterkade en Oude Hoofdplein. Reederl] AR1E SMIT SS. Thor, Slikkerveer, Telefoon No 201 VRAAGT STEEDS: 34974 Aanbevelend, Voor Noord-Brabant levering uitsluitend aan den handel. VUCHTERSTRAAT 46 en 48 om onze groote sorteering prima afwerking en 30206 Geregeld zeer grooten voorraad in Salon-, Huis- en Slaapkamer-Ameublementen. Stoelen, Fauteuils, Redden, Matrassen. Spiegels, Schilderijen, Geschilderde Meubelen enz. Bij ons gekochte Meubelen worden door ons per eigen Vracht auto thuis bezorgd, zonder prijsverhooging. ENQROS. Firma G. Vennix Hendriks. ENDETAIL VUCHTERSTRAAT 46 en 48 (v/h. Fa. van Delft) ZONDAGS VAN 10 TOT 4 UUR GEOPEND. Ook aan huis te ontbieden. 35035 Zendt in den Schoonmaak uwe GORDIJNEN, DEKENS enz. ter behandeling naar de 34312 Oudste en meest moderne Inrichting TILBURG. Telefoon No. 146 34623 ff f» met 4°/0 samengestelde rente, garantie, plus winstaandeeleo. 10—15 of 20 jarige kassen. HET RISICO VAN DE GELD. BELEGGING NIET VOOR REKENING VAN DE - SPAARDERS. - HOOGSTE U1TKEERING Jaarkas 1913—1923 1726.27. 1914 1924 1 678.02. Per aandeel van fsOO.-- bij storting van f 5O.-— per jaar. 34196 Speciaal-Schoenvoerings, Garen, Band, Sajet en Gros. 34938 STEEDS VOORRADIG: Gebleekte en Ongebleekte dubbeldraads Witte en Zwarte Jeans, Gekleurde en Zwarte drils, flanfel, Bever, Molton (voor tusschenvoering) Gekleurde en Zwarte ^oppelin© en Satinet. Ëngelsche Stof (voor pantoffels). Bozetten, Strikken, fompons Veel ongeregelde Partijen beneden fabrieksprijzen. Markt, WAALWIJK, ■Gegarandeerde Ruime keuze Soiled 1 eerste kwaliteit in de nieuwste en concurreerend adres I Spring-Matrassen. uitsluitend Leder: voor Spiraal Damestasschen. Paardentuigen. Kapok Portefeuilles. Honden Zeegras Portemonnaies Ook voor het be- Slroo Sigarenkokers. kieeden van Kinder Acte mappen. Auto-kappen en Wollen dekens. Koffers enz., enz. Meubelen. Reparatlen 33603 aan bovenstaande artikelen spoedig en bfllltk. Kerkstraat 17-19, 'S-HERTOGENBOSCH. Voor SLECHTS ontvangt eenieder, bij in levering van deze BON adver tentie) een bestaande uit: 10 POPULAIRE SUCCES NUMMERS voor PIANO of PIANO en ZANG, TER WAARDE VAN f5,— (zegge vijf gulden) NAAR KEUZE Voor buiten 's Bosch franco toezending k f 1.25. Knip dit uit Deze bon heeft waarde. 35039 Hoofdvertegenwoordiger voor 's Bosch en Omstreken van HIS MASTER'S VOiGE COLUMBIA-PLATEN. ALLEEN DE BESTE MERKEN PLATEN worden door ons in den handel gebracht. '5 5 a. 5 O Eleclristhe Luie Bakkerij Goulière. NAHMASCH INEN - EABRIK G.M.PPAPP V KAISERSLAÜTERN N.V. VERZEKERING-MAATSCHAPPIJ HAARLEM. Goedgek. bfl Kon. Besluit van 27 Nov. 1912. COMMISSARISSEN J. H. VAN DEN WALL BAKE, te Heem stede Voorzitter. J. R. VAN OSSELEN, Directeur der Hol- lan&sche Scheepsverband-Maatschappij te Amsterdam. P. L. FESCHOTTE te Amsterdam, Secretaris. CHR. VAN AMSTEL, Architect en Expert., Amsterdam. Mr. J. L. NIERSTRASZ R.Hzn., Directeur der Levene-Verzekering-My, „De Hoop", te 's-Gravenhago. Mr. CH. M. J. WITLOX, Advocaat-Procureur en Candldaat-Notaris te 'e-Hertogenboach E. K. J. BERTLING te Santpoort, Directeur van het By kantoor „Haarlem" van „Noord-Hollandsch Landbouw-Crediet". DIRECTIE A. VAN AMSTEL Jr. C. B. HOOREN8 VAN HEIJNINGEN. JZ O O ZC bl Ot CA c O k_ O O •a c a> •o O c u c at zc u at at oc CU CU at •O c n at at CL O O zc •a ate O

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 4