nt trim iumbt 711111» i Uternaflonale Tentoonstelling voor de Schoen en Lederindustrie Waalwijk 1925. 7 1 35 30 6 32 6 3 J3 9 46 2 óh 4 5 43 No. 58 TWEEDE BLAD. KERKNIEUWS. Er worden, zooals men weet, sinds enkele jaren in het aartsbis schoppelijk paleis te Mechelen be sprekingen gehouden tusschen leiders der Anglicaansche en der Katholieke Kerk om tot hereeniging te komen. Een der eerstbedoelde groep, lord Halifax, pas van de jongste conferentie ten huize van kardinaal Mercier terug gekeerd, heeft in een rede in de Albert Hall te Londen daarover eenige mede- deelingen gedaan. Voor duizend jaren, aldus lord Halifax, waren Engeland en Rome één. Het was toen niet de bedoeling noch de wensch onzer beste hervormers om den band, die ons zoo lange tijden aan den Apostolischen Stoel verbond, te verbreken, maar alleen om mis bruiken die in den loop der eeuwen in de Westersche kerk waren inge slagen, te hervormen. Hereeniging met Rome zal niet mogelijk zijn, indien wij niet bereid zijn toe te geven dat het primaat der Goddelijke Voorzienigheid aan den Heiligen Stoel te Rome toekomt en toe te stemmen, dat de Paus een positie inneemt ten opzichte van de geheele geestelijkheid als geen andere bisschop kan vorderen. En indien wij dat alles toestemmen willen en hereeniging vinden, wat groote zegeningen zijn dan ons deel Niemand behoeft te vreezen, dat er ook maar eenigszins zal worden in gegrepen in de prerogatieven van den aartsbisschoppelijken zetel van Canter bury of in de wijze van bestuur der Engelsche kerk. Eveneens behoeft er niet de geringste vrees te bestaan, dat wij van onze nationale liturgie zullen worden beroofd. Ook zullen wij niet worden genoopt om onze onvergetelijke vertaling van de Heilige Schrift op te geven. Verzoening met Rome zal niet be- teekeneneenigerlei verwerping van de historische plaats van den zetel van Canterbury noch ook maar eenigszins de absorptie, de opslurping van de Engelsche kerk in de kerk van Rome, beduiden. Het zal zijn de hereeniging van twee kerken onder het primaat van St. Petrus. En hoe sterk zullen wij dan staan tegenover het ongeloofhoe heer lijk zullen in alle deeien der aarde de Roomsche en Engelsche zendingen samensmelten De rede van lord Halifax, den veteraan der Anglo—Katholieke be weging. werd in diepe stilte aange hoord. RECHTSZAKEN. Liegen op kosten van den Staat. B. landbouwer te Vlijmen, had toen hem naar zijn rijkaart gevraagd werd, een valschen naam opgegeven, waardoor hij de politie en daarna ook het Kantongerecht heel wat last bezorgd heeft. Jan bleef zoolang mogelijk de leugen volhouden en viel pas door de mand toen er geen houden meer aan was. In twee zittingen werd de zaak be handeld. De Kantonrechter vroeg dan ook of beklaagde er eens over nagedacht heeft, wat zijn liegen aan den Staat kost. „Je bent een aartsleugenaar" aldus het O. M. tot beklaagde, die een ge voelige straf opliep. Eisch en uitspraak f 40 boete. Een oplichter. J. M. wonende te Delft thans gede tineerd. beklaagd ter zakedat hij op 23 Mei 1925 te Werkendam met het oogmerk zich zelf wederrechtelijk te bevoordeelen P. van Elselingen heeft bewogen hem beklaagde f 100 af te geven door aan van Elselingen voor noemd listiglijk en in strijd met de waarheid diverse verhalen te doen waardoor deze bewogen werd die f 100 beklaagde af te geven. Vanwege het O. M. zijn 2 getuigen gedagvaard. Eisch 8 maanden gevangenisstraf. Verdediger Mr. Bloemen, 's Bosch. Vernieling. M. Z landbouwer Kaatsheuvel, be klaagd ter zake dat hij op 18 Mei 1925 te Doeveren opzettelijk en wederrech telijk eenige glasruiten van J. Boll heeft vernield. Beklaagde staat ongun stig bekend. De behandeling dezer zaak werd voor nader getuigenverhoor uitgesteld. Vanwege het O.M. zijn 4 getuigen gedagvaard. Ieder goedgeaard Nederlander, laat het ons allen gerust erkennen, beschikt over een geweldige dosis critiek die zij of hij, in alle voorkomende situaties voordeelig aan den man weet of denkt te brengen. Bij voorkeur wordt zij echter toegepast bij scheppingen van nationalen aard. Slechts weinigen in den lande is het inderdaad gegeven deze naar waarde te apprecieeren, ge woonlijk toch wordt steentje voor steentje gesloopt om plaats te maken haar o.i. ongetwijfeld toekomt. Wij hebben daarmede op het oog de In ternationale Tentoonstelling voor de Schoen- en Lederindustrie, die van 22 tot en met 31 Augustus 1925 te Waalwijk gehouden zal worden. Laat ons U eens even iets over deze groot- sche en merkwaardige onderneming vertellen. Want werkelijk men heeft, speciaal in Holland, over 't algemeen nog te weinig begrip ervan wat de schoen- en lederindustrie in Brabant MACHINE-HAL. voor een hiaat dat helaas dikwerf achteraf betreurd, doch niet meer aan gevuld kan worden. Velen zijn de meening toegedaan, dat aangeboren bescheidenheid ons weerhoudt het klaroen over eigen prestaties te blazen. Wij van onzen kant zijn het echter daarmede geenszins eens, te sterk doorgevoerde bescheidenheid toch ont aardt in depreciatie, stilstand, enz. met al den nasleep van dien. Welke opinie men hieromtrent ook toegedaan beteekent, men begrijpt nog niet voldoende van wat een zeer bijzondere beteekenis deze tentoonstelling gaat worden. Eenige foto's in dit blad zullen hiervan eenigen indruk geven, al is die dan nog zoo klein. De terreinen beslaan een oppervlakte van 90.000 M2. De gebouwen zijn zeer smaakvol ontwor pen en van respectabelen omvang, een der expositie hallen b.v. is 130 x 20 M., de machinehal 90 x 25 M., de werke lijke standoppervlakte van de 3 hallen EXPOSITIE-HAL. zij, men zal moeten erkennen, dat hier eene afwijking te constateeren valt, die voor ruimere opvattingen in deze plaats zal moeten makendat dit t z.t. zal geschieden, ligt opgesloten in het vermaarde aanpassingsvermogen onzer natie. Hoe vlugger dit echter geschiedt, hoe eerder de vruchten eener herstelde fout geplukt zullen worden. Binnenkort zal er gelegenheid be staan, een eigen, zuiver Nederlandsche creatie den eerepalm te brengen, die respectievelijk 975, 2000 en 1500 M2. Het aantal standnemers beloopt onge veer 200, het aantal exposanten 500 uit binnen- en buitenland. De aan kleeding der stands is opgedragen aan André Vlaanderen en deze maakt er iets van, zooals in Holland op welke tentoonstelling ook, nog niet is voorgeko men. En wat deze stands zullen brengen aan de fijnste schoenen, aan 't smaak volste leder, wat de machinehal geheel in bedrijf den bezoeker zal toonen, j dat behoeven we niet te beschrijven, maar is natuurlijk het beste wat er op elk gebied gegeven kan worden. Werkelijk hier gaat iets bijzonders geboren worden, eene vaktentoonstel ling zooals tot nog toe in Nederland nog niet werd gehouden. Elk Neder lander die belang stelt in eene groeien de en zich ontwikkelende industrie, die getuige wil zijn van een grootsch opzetten en doorvoeren eener vak tentoonstelling. die wil genieten van een schitterend terrein met pracht- aanleg van plantsoenen, van een feë- rieke feestverlichting, die een vacantie- reis zoekt, waarbij men leert en zich kan ontspannen, moet een bezoek brengen aan deze unieke vaktentoon stelling. EXPOSITIE-HAL. INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie). Aan de Redactie van „De Echo van het Zuiden te Waalwijk. Gelieve onderstaande op te nemen als „ingezonden stuk" in uw eerstvol gend nummer, waarvoor bij voorbaat mijn dank. Zeer tot onze vreugde vernemen wij dat onze Harmonie Concordia Zondag avond 26 Juli a s.een concert geeft op kiosk in het Park alhier 't Is een mooie verrassing waarop wij nauwelijks hadden gehoopt. Immers in het afgeloopen seizoen heeft de harmonie zich reeds duchtig doen gelden men denke slecht aan het gegeven concert te Waalwijk- de concours-dagen te Loonopzand en de kermismatineé. En wat nu nog te wachten staat De opluistering van het a.s. Pastoors- feest op Zondag 2 Augustus op 26 Aug. concert op de Waalwijksche Ten toonstelling en deelname aan het fes tival aldaar op 30 Aug. en op ongeveer dienzelfden tijd een concert voor de Koninklijke Harmonie te Tilburg. Het is daarom een meevaller dat we Concordia ook nog te hooren krijgen op de kiosk. Laten allen die nu wat voor muziek voelen, zorgen dat ze de prestatie's van Instructeur, Directeur en werkende leden weten op prijs te stel len, laten zij de gewone Zondag - wan deling iets vervroegen of bekorten. Om acht uur Zondagavond en verder tijdens het concert moet er veel publiek zijn bij de kiosk, dat geeft voldoening voor het Bestuur en de Werkende leden. De kost die opgediend wordt is goed, dat weten we vooraf, want - goede wijn behoeft geen krans. Concordia, wij zij U dankbaar voor het aangeboden concert en goed suc ces!!! Loonopzand 22 Juli '25 Een muziekliefhebber Damprobleem No. 17. W. van Daalen. te Oplossing vorige week: Wit39—33, 45—40, 34—29, 20—14, 25—20, 43 3, 3 16. Zwart alles gedwongen. Charmant Jongedames-hoedje, hetwelk zich gemakkelijk zelf vervaardigen laat. Men behoeft hiervoor een gazen vorm., overtrekt deze met b.vcrème mouse- line en doorstopt ze met gele zijde. Ter zijde een theeroosje gestoken en zacht gele linten die onder de kin door wor den vastgestrikt. Men kan hiervoor na tuurlijk naar eigen smaak andere kleu ren van stof en zijde kiezen Geachte Heer Redacteur Hoewel het debat over de Openbare School is gesloten, hoop ik dat U bijgaande regelen nog zult willen op nemen. Door de ingezonden stukken 20U men onwillekeurig de gevolgtrekking maken dat het onderwijs aan de Open bare school minderwaardig is. Dit nu lijkt mij niet juist. Ondergeteekende heeft eenigen tijd geleden bij een bezoek der school de overtuiging gekregen, dat de leermid delen zeer goed zijn en het gemeente bestuur ook de behartiging van het onderwijs aldaar goed gezind is. Het personeel is boven bedenking. Wat betreft het nadeel van de z.g. tweemansschool, 'lijken de bezwaren overdreven en is mij verzekerd, hetgeen mij van deskundige zijde is bevestigd, dat daaraan ook voordeelen zijn ver bonden. Met dank voor de opname SCHAAP. Aan de Redactie van „De Echo van het Zuiden". Mijnheer de Redacteur! Na lezing en herlezing van het in gezonden schrijven van de hand des Heeren Tuerlings, voorkomende in Uw blad van 18 dezer, werden we door een duizeling bevangen en dachten aan genadeslag, philantropen, spreekwoor den, ganzebord en nog meer, doch evenijes een wyandotte-eitje, of liever gezegd een dot-eiije en geleidelijk verdwenen de sterretjes voor onze oogen en terwijl we de parelende zweetdroppels van ons voorhoofd veeg den, slaakten we de verzuchtingHeere, Heere, vergeef het hem, want hij weet niet wat hij schrijft Mijnheer Tuerlings, waarom durft U nu niet volhouden zooals in Uw artikel van „In den Hoenderhof", „ge- mengd voer a 7 cent per pond is rommel; in dat gemengd voer zit looze boekweit, duffe tarwe, lichte haver enz." Hebt U onder ons eerste inge zonden stuk niet gelezen7 ct. per pond, zonder looze boekweit, geschoten tarwe, duffe maïs enz., of dacht U misschien dat U een last voor 7 cent kreeg? Al schreeuwt U nu, bij ons verkoopen ze (misschien uit de derde of vierde hand) het gemengd voer voor 8 of 9 ct per pond, dan is dat voor ons nog geen bewijs, dat gemengd h 7 cent rommel is. Al verkoopt U uwe eieren voor 50 ct. of meer, dan is dit nog geen bewijs, dat iemand, die een ei a 8 cent koopt, rommel koopt. Wij betwijfelen het of zich in het gemengd a 8'/2 ct. b v. gezonde che valier gerst en Canada 11 haver bevindt, tenminste als we volgens U geen over dreven prijzen kunnen billijken en de handelaar zich niet op goedkoope contracten heeft gedekt. Immers gezonde chevalier-gerst is dit jaar wegens het mislukken van den vorigen oogst sporadisch en wordt tegen hoog op gevoerde prijzen door de brouwerijen aangekocht; de chevalier gerst die in den handel komt is niet luchtvrij. Van het kleine partijtje Canada II haver dat in ons land zit is slechts een houder. Hierdoor wordt de prijs op willekeurige hoogte gebrachtkleine Laplata-maïsOch, Mijnheer T al hebt U nu ook al gezien dat men voor La plata mais één dag te Rotterdam f2 80 noteerde, al hebt U nog zoo goed de vrijblijvende en vaste offerte's bestudeerd, wij zijn er van overtuigd dat U van den graanhandel geen snars weet. Laplata maïs is steeds van de zelfde grootte, mijnheer T., dat U dit niet wist verwondert ons niet, U zat immers bij de ganzen. Liefst gebroken maïs zegt U, neen mijnheer, niet gebroken, dan krijgt men misschien maïs afkomstig van Donau- Galfox, die meestal guldens lager dan de Laplata aan de markt is. Men moet kunnen zien wat men koopt en of het nu ongezonde chevalier gerst of 66/ö7 Ko. Zuid-Russische is, Canada II haver of 52/53 Ko. Canada III, kleine of groote Laplata maïs, we betwijfelen het of daar de kippen te minder om zullen leggen. Wij leveren b.v. niets dan gezonde en waardevolle granen in ons gemengd voer a 7 cent per pond Zoolang U nu niet met meer argu menten komt wenschen we niet verder op geheel Uwe eierreclame in te gaa.n Gebrs. TEURLINGS. Waalwijk. Oplossing Tooverruit-puzzle. O S

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 5