Slapeloosheid •jjBsm Ingezonden Mededeelingen. als gevolg van de warmte of van over spanning voorkomt men door het gebruik van Mijnhardt's Zeouwtabietten. Buisje 75 ct. Kamer van Koophandel. (Vervolg.) *De loonen zijn voor de meeste be drijven geregeld bij collectief arbeids contract, dat een glijdende loonschaal heeft. Op 1 Juli 1924 werden zij met 5 pCt. verhoogd en bedroegen toen a. weekloon voor volwassen manne lijke arbeiders van 21 60 jaren: klasse 111 f 17.10; klasse II f 19.80 klasse I f 22,50 b. weekloon voor volwassen manne lijke arbeiders van 21—60 jaren in steden of daarmede gelijkgestelde ge meenten klasse III f 18 80; klasse II f21,70 klasse I f 24,70. Welke voorname plaats de Provincie Noord-Brabant en in het bijzonder het district onzer Kamer in de Nederland sche Schoenindustrie inneemt, blijkt uit de cijfers der statistiek van voort brenging en verbruik over 1923. Van de 4.607.000 paren schoenen in 1923 vervaardigd komen voor rekening van Noord-Brabant 3.617 000 paren of ruim 78pCt.. terwijl berekend naar de verkoopwaarde, een juistere maatstaf voor de beoordeeling der beteekenis der industrie, dit percentage ruim 82 pCt. bedraagt. De productie in ver koopwaarde bedroeg voor Waalwijk f 5 037.000 Dongen f 2 911 000 Kaatsheuvel f 2.707.000 Loon-op-Zand f 464 000 Sprang Capelle f 455 000 f 11.574 000 Voegt men hierbij de productie van de niet in de specificatie opgenomen overige gemeenten, die tot het district der Kamer behooren, dan is het aan deel van het district in de productie der Noord-Brabantsche schoenindustrie te stellen op ruim 60 pCt. Waalwijk alleen fabriceerde voor ongeveer f 1.000.000 meer dan alle provinciën buiten Noord-Brabant samen. Voor zooveel noodig wordt hierbij aangeteekend, dat in de statistiek voor voortbrenging en verbruik alleen zijn verwerkt gegevens omtrent onder nemingen, dte een jaarproductie hebben van tenminste 1000 paren. Kleinbedrijf. De positie van het kleinbedrijf ver beterde niet in dezelfde mate als die van het grootbedrijf. In ons vorig ver slag signaleerden wij reeds de moeilijk heden, die voor het kleinbedrijf ont stonden toen de productie der groot bedrijven ging toenemen en door de scherpe onderlinge concurrentie de prijzen van het schoeisel inzakten zelfs bij het oploopen van die der grond stoffen Waar het fabrikaat in steeds toenemende mate wordt beïnvloed door de mode en het aantal aan de markt te brengen modellen nog met den dag toeneemt, en het meer en meer eisch wordt bij elke seizoenswisseling uit gebreide sorteeringen nieuwigheden te brengen, wordt het voor het klein-, bedrijf, al was het alleen reeds hierom, hoe langer hoe moeilijker den strijd tegen de grootere ondernemingen, die beschikken over op allerlei details ge- specialiceerde hulpkrachten, vol te houden. Het aantal handschoenmake rijen en machinaal werkende klein bedrijven neemt dan ook met den dag af. Volgens de gegevens van de hier voor vermelde statistiek liep het aantal ondernemingen van 637 in 1922 terug tot 612 in 1923, terwijl dat cijfer in 1917 nog ongeveer 1000 bedroeg. Het laat zich niet aanzien, dat de positie van het kleinbedrijf in de toekomst zal verbeterenintegendeel, alles wijst er op, dat de schoenindustrie zich ont wikkelt in de richting van het groot bedrijf. Internationale Tentoonstelling voor de Schoen- en Lederindustrie. Op initiatief van de Algemeenen Nederlandsche Bond van Schoenfabri kanten, die in 1925 het zilveren feest zijner oprichting viert, worden plannen voorbereid om in 1925 van 22—31 Augustus een internationale tentoonstel ling te houden voor de schoen- en lederindustrie en aanverwanten artike len. Als plaats voor die tentoonstelling werd als van zelf Waalwijk aangewe zen, het centrum van de schoen- en lederindustrie, zetel waar onze Kamer is gevestigd. Het getuigtvan grooten ondernemings geest en van energie, die goede belof ten voor de toekomst in zich sluit, dat in dezen tijd van nog zoo groote onzekerheid voor de schoen en leder nijverheid plannen voor eene onder neming zoo grootsch opgezet, als voor deze tentoonstelling het geval is' tot rijpheid kunnen worden gebracht. In 1923 werd te Waalwijk eenzelfde tentoonstelling gehouden, die een krach- tigen stoot heeft gegeven aan de zoo gunstige ontwikkeling der beide indu strieën. De beide takken van nijverheid verkeerden toen in een overgangspe riode. Nieuwe gedachten omtrent pro ductie—methoden begonnen door te dringen, Het systeem van handbewer king kreeg concurentie van de mecha nische arbeidsmethoden. De drang naar hoogere productie met geringere personeelbezetting begon te ontwikke len en de tentoonstelling kon tot resul taat boeken, dat zij op eminente wijze heeft bijgedragen om beide industrieën in korten tijd door de moeilijke periode heen te brengen en de juiste richting voor de verdere ontwikkeling heeft aangegeven. Opnieuw zijn beide industrieën in merkwaardige feit voor dat uitvoer van zooileder, vooral in de tweede helft van het jaar, op vrij groote schaal naar Duitschland plaats vond ondanks het door dat land geheven invoerrecht, terwijl dat land in 1922 de Nederland sche industrie nog een doodende concurrentie aandeed. Deze omstan digheid had tot gevolg eene vrij be langrijke stijging der productie. Het is evenwel niet te verwachten, dat de factoren, die hebben saamgewerkt tot het te voorschijn roepen van dit ver schijnsel blijvend zullen bestaan. In het algemeen bestaat weinig vooruitzicht op export, wanneer niet door bijzon dere oorzaken in het buitenland ab normale vraag is naar het artikel. Door de wijziging van het Belgisch tarief m l)cn 2V jarigen IIvan Laukeren te Utrecht is het gelukt een lclolc te hou- wen waarvan klok en uurwerk is sa mcngesicld uit 800 van (te bekende Meccano- doozen. eene moeilijke periode gekomen. Op economisch terrein is een felle wed kamp ontstaan zoowel tusschen de vol ken onderling als in eigen land. De tijden van hoogconjunctuur zijn voor bij De strijd om het bestaan vordert de uiterste krachtinspanning. Vraag stukken omtrent bedrijfsorganisatie ra- tioneele arbeidsverdeeling, bedrijfscon- trole. productieverhooging naast verla ging van productiekosten, doorvoering van mechanische methoden in productie, controle en administratie zijn vraag stukken geworden van de eerste orde. De Nederlandsche schoen- en leder industrie kan in elk opzicht wedijve ren met het buitenland en bij normale wereldverhoudingen kan zij de concur rentie met de best geoutilleerde buiten- landsche fabrieken glansrijk doorstaan. Deze positie te doen handhaven en haar te versterken in de hierdoor aan gegeven richting stelt zich de tentoon stelling mede ten doel Daarenboven heeft het ontegenzeggelijk groote waar de, dat ook het publiek zich op de hoogte kan stellen van het peil, waarop beide industrieën zijn gekomen en in breedere kringen de overtuiging wordt bijgebracht, dat het Nederlandsch fabrikaat zoo niet hooger, dan toch zeker op één lijn te stellen is met dat van het buitenland en dat voorkeur voor het buitenlandsch fabrikaat, wat jammer genoeg nog steeds voorkomt eiken redelijken grond mist. Onze Kamer heeft hare groote in stemming met de tentoonstellingsplan nen te kennen gegeven door het deel nemen in het garantiefonds met een bedrag van f5000,— in de overtuiging, dat het welslagen van den opzet voor het district der Kamer van het aller grootste belang is. Lederindustrie. Zooals wij in onze inleiding reeds aanhaalden, was het voor de onder nemers in dezen tak van nijverheid eene groote teleurstelling dat het zooi- leder en enkele overledersoorten niet in het tarief voor invoerrechten werden opgenomen. Daarmede bleef gehand haafd de ongunstige positie, waarin de Nederlandsche lederindustrie tegen over de buitenlandsche nijverheid verkeert. Deze laatste zal, dank zij de heffing van invoerrecht, bij. tijdelijk minder goeden gang van zaken, Ir ar eigen afzetgebied in den regel groo- tendeels kunnen behouden, terwijl het overschot der productie aan de Ne derlandsche lederverbruikers aan dumpingprijzen wordt aangeboden. In het afgeloopen jaar deed zich het voor invoerrecht ging de exportmoge lijkheid naar dit land grootendeels verloren. De invoer daalde voor zooileder in huiden en croupons van 1.676 000 K.G. in 1923 tot 976 000 K.G. in 1924 terwijl daarentegen de uitvoer steeg van 419.000 K.G. in 1923 tot 1.280 000 K.G. in 1924 In de tweede helft van het jaar was de stijging van den uit voer en de vermindering van den in voer het grootst. Tante: „Oh, jou ondeugende jongen Reefje: Hij zal niets zeggen. Hij is dwen en." Wat zal je vader zeggen\" net hier om den hoek in de diepte ver (The Humorist). teeren. Tegen het einde van het jaar namen de prijsverhoogingen der ruwe huiden een zoodanige omvang aan, dat de lederproductie daardoor werd beïnvloed, omdat het niet mogelijk bleek de lederprijzen op te voeren tot een peil, dat met kans op winst de dure grondstoffen konden worden verwerkt. Het aanhouden van de prijsstijging der ruwe huiden dwong tot verhooging der lederprijzen en werd dan ook door de lederfabrikanten tegen het einde van hei jaar collectief eene verhooging van voorloopig l0°/o aangekondigd. Dearbeidsloonen bleven op hetzelfde peil. Werkeloosheid kwam niet in betee— kende mate voor. HERPT. Omtrent het festival, dat alhier gegeven wordt op 1 en 2 Aug- a.s. kunnen wij het volgende melden. Het wordt gegeven in opdracht van den Bond van Muziekgezelschappen „Langstraat", bij gelegenheid van het 80 jarig bestaan der Harmonie. Het programma luidt als volgt Zaterdag 1 Augustus 4 uur n.m. Otficieele ontvangst en opening. 5 uur n.m. Aanvang der concerten in den feesttuin. 8 uur n.m. Concert door de gunstig bekende fanfare „Oefening en Uit spanning" te Wijk bij Heusden) be kroond met de hoogste onderscheiding in de hoogste Eere-afdeeling. Zondag 2 Augustus 2'/2 uur n.m. Olficieele ontvangst en opening 4 uur n.m. Aanvang der concerten in den feesttuin. 8 uur n.m. Concert door de gunstig bekende fanfare „St. Cecilia" te Ammer zoden, bekroond met de hoogste onder scheiding in de hoogste Eere-afdeeling. Het Eere-comité bestaat uit de vol gende heeren H. J. v. Eggelen, burgemeester van Herpt Bern c.a., Eere-Voorzitter. F. A. J. v. Liempt, burgemeester van Elshout. secretaris van Herpt en Bern c.a. C. v. Bokhoven, wethouder van Herpt en Bern c.a. A. W. Verhoeven, wethouder van Herpt en Bern c.a. H. Prinsen, voorzitter van den Bond „Langstraat", Vlijmen. n.f- smm. Foto uit de Zeilwedstrijden op de Kagerplassen. 6 Meter-klasse. De „Admi raal de Rugter(Carp) neemt een boei, daarachter de Hollands Hope" en de nieuwe, prinses Juliana". Door de geringe productie in den aanvang van het jaar, de scherpe prijsstelling in verband met de toen nog overvoerde markt van buiten landsch leder zijn de finantieele resul taten, hoewel beter dan in 1923, in het algemeen niet geheel bevredigend geweest. De opleving in de tweede helft van het jaar-was niet in staat de gevolgen van de ongunst ge positie in de eerste helft van het jaar geheel weg te nemen. De prijzen van het leder, zoowel als van ruwe huiden, stegen in den loop van jaar. De stijging van de lederprijzen hield echter geen gelijken tred met die van de grondstoffen. Dit was mede oorzaak, dat door de stijging der productie in de tweede helft van het jaar de gemaakte winsten daaraan niet evenredig zijn geweest Enkele bedrijven hebben niettemin door tijdige gunstige aankoopen van huiden tijde lijk van pe prijsstijging kunnen profi- Het Bestuur heeft de volgende samenstelling J. M. Buijs. president; P. J. v d Broek, directeur; Ant. D. de Hart, secretaris; W. Kuijs, le commissaris; W. v. Oudheusden, 2e commissaris; C v. Grevenbroek, Andr. P. Piron en Aug A. Riteco, commissie van toe zicht; Aug. A. Riteco, alg. seer, van het Festival. N.B. Toen wij laatst melding maak ten van het festival voegden wij hier aan toe, dat wij hoopten in de gelegen heid gesteld te worden, nader er op te kunnen terugkomen Thans is het zoover dat, wanneer wij zelf niet op inlichtingen uitgaan, wij totaal niets vernemen. Met deze mededeeling willen wij doen blijken dat, al is ze ons ook niet direct verstrekt, wij de Harmonie van Herpt volkomen willen steunen. Wil het festival slagen wij ver nemen dat met dit festival de harmonie van Herpt staat of valt dan is een eerste eisch dat de locale pers haar steunt. Deze wil haar steun verleenen, doch kan van haar niet gevergd worden dat zij de harmonie als't ware naloopt. Wil de harmonie den steun der pers, laat haar dan ook aan alle correspon denten alle mogelijke inlichtingen geven. LOON OP-ZAND. Onder no 12 is bij de Rijkstelefoon aangesloten de heer J. D. E. van den Heuvel, vert. Ned. Inkoopkantoor (fa. Aaquist Gotlieb te Amsterdam) Kerkstraat 336, Loonopzand. SPRANG-CAPELLE (v.m. Sprang). A.s. Zondag des voormiddags 9.30 uur en des namiddags 5.30 uur hoopt in de Geref. Kerk alhier op te treden Ds. J Visser, van Kokenge, vroeger predikant alhier. Jl. Woensdagmiddag, terwijl men langs het huis, bewoond door v. d. A. aan 'c graven was voor den aanleg van waterleiding, stortte een zijgevel van de woning in. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. DUSSEN. Mej. v. d. Piuijm-Leemans te Hank was de koeien gaan melken in de wel, zoowat een kwartier van huls op haar terugweg kwam ze, be laden met een juk waaraan twee em mers, in een sloot terecht, zoodat zij haar melk kwijt was en nog een nat pak op den koop toe kreeg. Het zoontje van A. v. D., dat voor een paar weken terug met een pijl in het oog werd geschoten, is he den weer uit het Ziekenhuis te 's Her togenbosch teruggekeerd. Het linkeroog is er echter uitgehaald. Wel treurig. Het zoontje van A. H. geraakte te water. Een broertje, in de nabijheid aan het spelen zijnde, wist hem op het droge te brengen. De landbouwer J. v. D. alhier geraakte door het schrikken der paar den met zijn nieuwe maaimachlne te water, alsook de beide paarden. Met behulp van eenlge personen wist men alles weer op 't droge te brengen. In deze gemeente zijn 10 per sonen vrijgesteld van dienstplicht, nl. 1 voor kostwinnerschap en 9 voor broederdienst. RAAMSDONKSVEER. Zondag zal in de Herv. Kerk gecollecteerd worden voor het Ziekenhuisfonds. Ds Ewoldt treedt Zondag om half tien op in de Veersche kerk en des avonds om 6 uur in de Dorpsche kerk. Zondag zal er in de Ger. Kerk, zoowel des morgens als des namiddags leesdienst worden gehouden. Naar wij vernamen zal de heer Biezen, die benoemd werd tot onder wijzer aan de Chr. Mulo alhier, reeds 1 Sept. in dienst treden. De leerlingen der Chr. Mulo op het Veer, S. Tichelaar en jac. Stobbe slaagden te Breda voor het Mulo examen. - De kleine E. viel in een diepen wiel, doch werd door toegeschoten hulp spoedig op het droge gebracht. Toen landbouwer R. deze week op een morgen in de weide kwam, vond hij een zijner runderen dood. Bij de familie S. kwam het treurig bericht dat hun zoon te Rot terdam verdronken was. ALMKERK. Voor de herhalings oefeningen zijn dit jaar opgeroepen de dienstplichtigen F. Romijn, H de Boon, C van Vugt, L. van Wijk, B. Bras en C. Straver. J.l. Dinsdag werd alhier door het Bestuur der Chr. Herv. School aan besteed het bouwen van een woning voor hel hoofd dier school. Minste inschrijvers waren de heeren P. van Straten Woudrichem, Hol Werkendam en R. P. de Joode alhier, respectievelijk metselwerk, timmerwerk en verfwerk, voor de som van ruim f 5300. Omtrent de aanvrage voor vrij stelling v. d. dienstplicht is de uitspraak als volgt. Voor goed vrijgesteld Dekker, A v. d. Koppel, T. Ouwerkerk en H Sterkenburg. Voorloopig vrij gesteld M. Biesheuvel, C Rombout, A. C. van Rijswijk en J. A. Vink. J1. Zondag maakte Ds. Both, Herv. pred. alhier aan zijne Gem. bekend dat Z Eerw. een toezegging van een Beroep had ontvangen van de Herv. Gem. van Aalsmeer. TimtiE ZOOLLEDER. O

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 6