lel beste voer is het mrdeeliésl. Voert daarom In den Hoenderhof. 23'/a° WASPIK. Mej. E. B. kreeg bij ongeluk een volle kan kokende koffie over beide voeten, waarbij deze lichaamsdeelen deerlijk gebrandwerden. Oeneeskundige hulp werd ingeroepen. GEERTRUIDENBERQ. Bij 't Dins dag te Breda gehouden M.U.L.O.- examen slaagden onze stadgenooten Mej. L. Nederlof en Mej. L. Otsen. Beide waren leerlingen der openbare M. U. L. O. alhier. Onze stadgenoot J. Lucas, deed met goedgevolg praktijk examen Mid delbare Technische school te Dordrecht afd Werktuigbouwkunde. Ingevolge de woningwet is een voorschot van f 1775.16 toegekend ter voltooiing bouwplan 18 arbeiders woningen. Heden zijn wegens geringe drukte aan de tankfabriek alhier ontslagen 16 arbeiders. In de Ger. Kerk zal Zondag a.s. om 10 uur leesdienst gehouden worden. Aantal badbezoekers der Zwem inrichting „Geertruidenberg" van 14 tot en met 20 Juli. 14 Juli 26 29 78 21° 15 3 27 91 22° 16 19 25 109 23° 17 30 33 106 18 4 36 105 23° 19 8 22 85 20 24 26 107 24° De kermis belooft heel wat te worden. Lunapark, Zweefmolen, Lucht- schommel, Bioscoop, Circus, voorts diverse suiker- en gebakkramen zijn aanwezig. Aan hengelsport, hoepla's en waarzeggers ontbreekt het evenmin. Door de harmonie en symphonie, zullen er verscheidene matinée's en bals ge geven worden in hotel Santbergen. N1EUWKUIK. In een daarvoor ge houden vergadering besloot de lieder tafel „Oefening baart Kunst" op Zondag 23 Aug. a.s. deel te nemen aan het festival te Waalwijk ter gelegenheid der te houden tentoonstelling aldaar. Op Zondag 26 Juli a.s. zal in het café van den heer Th. v. d Geld alhier een groot concours plaats hebben met den vogelpik. Drie prachtexem plaren van konijnen als prijzen be schikbaar gesteld zijn reeds in boven genoemd café te bezichtigen. In de j.l. Maandag gehouden bestuursvergadering der harmonie „De Eendracht" alhier, besloot men op Zondag 9 Aug. a.s. deel te nemen aan het festival te Udenhout. De burgerwacht alhier behaalde op het Zondag j.l. gehouden concours te Oirschot met 229 punten den 9en prijs met een 5-tal. NIEUWS UIT HEUSDEN. Heusden, 23 Juli '25. De heer J. van der Pol slaagde bij het examen Mlddelb. Nijverheids onderwijs, afd. Teekenen en Kunst- n ijverheid. Door B. en W. Is inplaats van wijlen den heer H. v. Wijk benoemd tot hoofdman der brandweer de heer Jac. v. Wijk. De Heer en Mevrouw Fokking, woonachtig in het St. Antonlus-ge- stlcht hopen 5 Aug. e.k. hun gouden bruiloft te vieren. Als dag voor de loting der Nat. Militie is voor Heusden en omgeving bepaald Zaterdag 8 Aug. a.s. Woensdagavond had de aange kondigde verloting bij >Crescendo< ten bate der vereeniging plaats,' waar voor deze een buitengewoon vocaal concert aanbood voor belangstellenden. Nu dezen lieten niet op zich wachten en hebben onverdeeld genoten van de verschillende zangnummers, die, als naar gewoonte, zeer verdiensteiyk werden uitgevoerd. De Heer Directeur Van Heijst (Engelen) heeft met zijn keurcorps wederom zeer velen aan zich verplicht- NIEUWS UIT KAATSHEUVEL. Kaatsheuvel, 24 Juli '25. Op de vergadering van „Kaats heuvels Belang" is besloten de plech tige opening der kiosk te vieren op Zaterdag 5 Sept a.s. K.B. zal pogingen in 't werk stellen om van dezen dag een muziekdag te maken, die niet alleen van Kaatsheuvel doch ook van buiten de plaats belangstelling zal trekken. Ter hoogte van Luc. v. d. Kaa kwam Maandag j.l. een motorrijder, die wilde uitwijken, in 't mulle zand te vallen. Bloedend en met gezwollen oogen werd de man opgenomen en met de auto van den heer Jos v. Dun naar de woning van Dr. Steenmetser te Loonopzand vervoerd. Het bestuur der vereeniging „Kaatsheuvels Belang" zal in onder handeling treden met de besturen der beide harmonieën om de aanbieding van het huldeblijk namens de burgerij te bespreken. Bijna f400.— is door milde giften voor dit doel ingezameld. Nogmaals; Kippen houden zonder ochtendvoer kan niet rendeerend zijn. We hebben in onze twee voorgaande artikelen bewezen, dat het voeren van ochtendvoer noodzakelijk is. We zul len thans eens gaan zien wat er zooal in onze ochtendvoeren voorkomt. God- dank, zijn we momenteel zoover, dat we niet zelf behoeven te gaan mengen. In den handel zijn ook verschillende vertrouwde adressen die een goed, degelijk ochtendvoer samenstellen. Natuurlijk is er in dezen reuzenveel verschil En hield dat verschil in prijs nu gelijke tred met het verschil in qualiteit, dan konden we dat nog goed praten, doch zoo we de diverse mer ken en soorten naast elkaar geprijsd zien en we kennen de resultaten met ieder afzonderlijk te bereiken, dan kun nen we niet anders zeggen dan dat er firma's bij zijn die beslist eenige guldens te hoog noteeren. Wij blijven ons standpunt verdedi gen het beste is voor de kippen het voordeeligst.doch fancy-fair prijzen wor den liefst alleen op kermesse d'été be taald en hooren niet in de hoenderhou derij thuis Zouden we tot eigen samen stelling van een ochtendvoer overgaan, dan dienen we enkele voorschriften in 't oog te houden, waarvan we onder geen voorwendsel mogen afwijken. Op de allereerste plaats neme men uitsluitend Liebigs-Vleeschmeel of ontvet wit vischmeel voor 't a anbrengen van 't noodige dierlijk eiwit. Er zijn in den handel verschillende andere soorten vleeschmeel als Canariameel, Cadavermeel, enz. enz., die in samenstelling ver onderdoen 30 ko Tarwezemelen plus 20 ko. Grondnotenmeel plus 30 ko. Gerstemeel plus 40 ko. maïsmeel plus 20 ko. havermeel plus 10 ko. Erwtenmeel plus 10 ko vetarm vischmeel plus 15 ko. Liebigs vleeschmeel plus een weinig Phosforzure kalk. Nogmaals herhalen we de bestand- deelen ieder voor zich moeten prima zijn. Nog op honderd andere manieren is een goede samenstelling van och tendvoer te krijgen. We behoeven bij de eischen hierboven gesteld slechts rekening te houden dat een goed hoen- dermeel moet bevatten 28—30 °/o eiwit plus 5-6 °/0 vet plus 42-45 °/0 zet- meelachtige stoffen, waarvan dan 15-18 °/o dierlijk voedsel moet aanwezig zijn. WENKEN. 1. Zorg dat uwe dieren bij de felle hitte een beschaduwd plaatsje kunnen vinden. 2. Zuiver frisch drinkwater kan niet te vaak voorgezet worden. 3 Zoo ge geen spuit rijk bentom uwe hokken uit te spuiten, gebruik dan een niet te harde houtborstel, maar zorg vooral de hoeken goed te raken. Vraagbord. A H. te Spr -C. Kippen tusschen zwarte bessenstruiken laten loopen is geen bezwaar, als U maar zorgt, ze juist tijdens den bloei en de enkele dagen dat de bessen rijp zijn er niet tusschen te laten loopen. Kan U dan niet een klein rennetje afmaken voor die enkele dagen Aan bloesem en rijpe vruchten wordt wel eens gepikt. H. J. St. te W. Uit uw schrijven merk ik op dat uw jonge haan lijdt aan verkoudheid. De geopende bek en het gorgelend geluid wijzen daarop. CHTENDV0ER ERGH'S PF0KV0ER NAAML. VENNOOTSCHAP v. 1 BERGH'S GRAANHANDEL VECHEL en v. d. Bergh's Gem. voerroodmerk, groenmerk, geelmerk, samengesteld uit prima granen. VRAAGT HET OORDEEL VAN DESKUNDIGEN Verkrijgbaar bij: J. v. d Assem-Borsten, Kaatsheuvel Jan Verwiel, Waalwijk Fl. Michael, Vrijh.-Capelle. W. v. Beek, Nieuwstr., Capelle. A. v. Strien, Waspik. De Jonghe, 's Gravenmoer. H. Hamers, Dongen. L. P. v. Iersel de Beer, J. v. Spaendonk-Spijkerman, Firma S. B. Dames, Heuvelstraat, Tilburg. P. de Wert. Hilvarenbeek. Waar niet vertegenwoordigdsoliede agenten gevraagd. onder het zuivere Liebigs vleeschmeel, dat bestaat uit gemalen, gedroogd mager vleesch, waaruit op de Liebigs- fabrieken de Lieblgsextracten bereid zijn. Andere vleeschmelen, bevatten vaak zeer schadelijke bestanddeelen en bevatten in doorsnee niet zoo'n hoog eiwitgehalte. Verder is het een zeer voornaam punt, dat èn het vleeschtieel èn de andere vleesch- soorten goed fijn gemalen zijn. Hoe fijner hoe beter. Grove korrels geven aanleiding tot zoeken en zoeken in den ochtendvoerbak leidt tot morsen. Veel variatie brengen in ons mengsel is gewenscht, maar juist daarom is het voor kleine partijen zoo moeilijk zelf te gaan mengen. Als we voor een partij van enkele honderd kilo of minder moeten beschikken over 10 of meer meelsoorten schrikt de gewone kippen houder hier al van terug. Een niet te omslachtige methode van den heer Jansen uit Horst is 30 ko. Gerstemeel plus 10 ko. Erwtenmeel plus 10 ko. Maïsmeel plus 20 ko Tarwezemelen plus 10 ko. Grondnotenmeel plus 5 ko. Lucerne klavermeel plus 5 ko. Rijstvoedermeel plus 22'/2 ko Vleesch meel plus 3 ko. Phosforzure kalk. Dit mengsel bevat 22.9 pCt. verteer baar eiwit plus 4 65 pCt. verteerbaar vet plus 40.8 pCt. koolhydraten. Voeren we hierbij een mengsel van gelijke deelen Tarwe, Haver, Gerst met Va deel Maïs, zoo hebben we een voedingmethode die zoowel voor één als overjarige dieren gelden kan. Een ander eenvoudig meelvoer Is: Droog houden en uit den trek is zoo wat het eenige wat U er aan doen kunt. Of 't dier zijn fokwaarde be houdt betwijfel ik. In doorsnee houden we daarin liefst snel groeiende ge zonde dieren, ziekte wreekt zich zoo licht in de iatere periode's van rijp heid. BURGERLIJKE STAND. WASPIK. Over de maand Juni, Geboren Maria dv Paulus Smits en Adriana Groenendaal Gerardu» Hendrlkus zv Adrlaan Neijssens en Adriana H. Verschuren Franclscus tv Franclscus Heesters en Johanna A van Dongen Johannes zv Petrus Johannes Timmers en Petronella van Heivert. Ondertrouwd Johannes C. Koreman 25 j. en Petronella Johanna v. d. Ho ven 23 j Laurens Cornells Ver schuren 27 j en Johanna C v d Hetj- kant 25 j. Getrouwd: Peter Johannes Kuijsters 28 j en Petronella IJpelaar 30 j Balthasar Johannes Sukkel 30 j en Jo hanna Maria van Irsel 24 j Adrianus Johannes van Limpt 25 j en Marie Adriana Kerkhof 24 j. OverledenJohannes van Riel wed. van Johanna Verbunt 68 j en Johannes Matheus Louwen 37 j. EETHEN. Over de maand Juni. Geboren: Teunlje Adriana, d. v A. Lankhaar en S. de Zeeuw. Frans Marinup, z. v. F. M. Kamerman en C. Pullen. Ottolina Aletta, d. v. I van Tilborg en J G. van Mersbergen. Catharina Johanna, d. v. M. Spoor en J. E. Rijken. Janna, d. v. Joh. Verbeek en S. T. van der Kolk. Levenloos aangegeven kind van S. Hartman en G.Kuijntjes, Gehuwd Aarie van der Kolk, 26 en Bastiana van de Nieuwegiessen 22 j Overlijden: geen SPORT. R. W. B. Het tournooi voor R.W.B.2 zal a. s. Zaterdag beginnen, en is vastgesteld R. W. B.2—Internos Sprang. Internos is een opkomende vereeniging en zal de R.W.B. reserve's wel partij geven. Aanvang 5 uur terrein R.W.B.; In het geheel zullen 5 a 6 wedstrij den gespeeld worden, zoodat er vol doende gelegenheid is voor het tweede elftal om zich voor het a.s. seizoen te oefenen. Voor R.W.B.' zijn ook reeds een tal wedstrijden vastgesteld, welke volgende week beginnen. Voor R. W. B.3 wordt 15 Augustus een serie-wedstrijd uitgeschreven. KAATSHEUVEL. Zondag speelt Gudok uit Tilburg in het Voetbaltournooi tegen K.S.W. alhier. Nu de kermissen voorbij zijn zal er wel weer wat meer belangstelling komen voor de sport en heeft K.S.W. kans de lijnen weer met supporters bezet te zien. DRUNEN. Zondag hield de postduivenvereni ging „de Reisduif", gevestigd in het café Elshout, een wedvlucht met oude en jonge duiven vanuit Schaarbeek. De prijzen werden behaald ais volgt Jonge duiven: 1—5—6—9 P v Dommelen, 2 M Klomp, 3—7—8—12 Th Verhoeven, 4—11 Joh Brok, 10—19 A v d Hoven 13—1415 21 J M v d Steen, 16 18 Elshout-Jehoel, 17 A v Spijk, 20 H de Wit. Oude duiven1 Elshout-Jehoel. 2 M Klomp, 3 H de Wit. NIEUWKUIJK. Zondag hield de postduivenvereni ging „G. V. V." een wedvlucht vanuit Schaarbeek waarvan de uitslag was ais volgt: A Brok 1—2—5—17, A Coolen3— 4-11, Th v Eethen 6-14—15-20, A Samuels 7—12, P Berthens, 8 - 16— 18—19, W v Falier 9—13, C Coolen 10, Th v Loon 12. Zondag a.s. wedvlucht vanuit Halle. Zaterdag hield de postduivenvere niging „Prinses Juliana" een wedvlucht uit Bordeaux, afstand 895 K.M. Ze werden des nam, 1 uur vrijge geven, de eerste duif bereikte haar hok om 9 u 50 m. 12 sec. en de laatste 2 u. 35 m. 3 sec. den volgen den dag Zondag Voorts was de uit slag als volgt Jac Vos 1—4—6—7—20, M Broeken 2-10, B Broeders 3-8-16-26, C Rullens4—2„-22—23—25, J de Heijde 9, CX-I Kop 11 13—24, B v Dongen 12—18, P Kooyman 27, A v Gils 28. Zaterdag hield ook de postdui venvereniging „Gevleugelde Vrienden" een wedvlucht uit Bordeaux, waar ze om 1 uur werden vrijgegeven, zoodat de eerste duif den d.a.v. dag (Zondag) haar hok bereikte om 10 u. 14 m. 36 sec., laatste om 2 u. 41 m. 6 sec. Verder was de uitslag als volgtI de Jongh 1 12, A de Reijer 2—16—17. P v d Korput 3—8—9, G v Gils 4— 11 15, M van Oorschot 5—18—21, H de L at 6-27, H Weiten 7-20, Wellen-Ruth 8—24, C Reiniers9—14. Combinatie prijswedvlucht door Prinses Juliana en „Gevleugelde Vrien den", als boven plaats en dag en uur van lossing. De eerste duif bereikte haar hok 9 u. 59 m. 12 sec. Laatste om 2 u. 45 m. 36 sec. Voorts was de uitslag als volgt: Jac Vos 1—4—6—7—20, M Broeken 2, Broeders 3—8 10—26, C Rullens 4^-14—2122—23—25, I de Heijde 9, J de Jongh 10, D J Kop 11 14 -16— 17—24, B van Dongen 12—18, A de Reijer 15 P v d Korput 16, P Kooij- man 27, A van Gils 28. i 23'/j° Datums Damas Heeren Kinderen Temper. De expeditie van „tietay" door ons land. WAALWIJK. Gehwen Leonarduf» Jacobus z.v. Joh. Harnieling en Cornelia Joh. van den Hoven. Alb. Dirk z.v. Hendrik Molengraaf en Ant. Gouda. Anna Maria d.v. Hubertus Ver hoef en Maria Cath. v. Duimen. Johan na P. Adr. d.v. Joh. G. v. Hoorn en Adr. Joh. Vullings. Johanna G. d.v. J. van lleesheen en H. Pullens. II moelijken Ant. Corn. v. d. Meydenberg 28 jaar en Adr. Joh. van Helvoirt 28 jaar Henri Schoondermark 26 jaar en Helena Versteeg 25 jaar. O verlijden Cath. Dekkers eclitg. van Jac. Klerks, 72 jaar. Hermanns Ilenkes echtg. van J. Slaver, 51 jaar. Ingekomen Jolia. Cath. Kooien van Loon-op-Zand. Antonla Langermans van Waspik. Pau- lus Franc, van Vught van Overpelt Adria- na Cornelia van Beek van Tilburg Jo hanna Faro van Tilburg Hendrik Molen graaf en gezin van Sprang-Capelle Anna Cath. Mulders van Berg en Tabljjt. Ma ria Martha Sprangers van Loon-op-Zand Joha. Maria Ant. Akker mans van Zaltboin- mel Maria van de Water van Nieuw- kuflk Adriana Gflsb. v. d. Enden van Heusden Joha. van wyk van Nieuwen- dflk, Adriana Hendr. Smits van Heusden. Adr. Corn. Hombergen en gezin van Loon-op-Zand Cornelia Bergmans van Nieuw- kuflk. Vertrokken Laurentlus Heijmans en gezin naar Don gen. Geertruida Joha. Rikken naar Til burg Gerardus Willi. Korten naar Almelo. KAATSHEUVEL. Over «ie maand Juni 1925. Geboorten: Adriana Gerarda Donders, d. v. J. J. Donders-Wngemakers. Adrianus Cornells Gerar dus z. v. A. W. A. Damen en A. J. van Dommelen. Henricus Johannes Maria z.v. J. F. C. Tuerlings en A. M. van Dun. Cornclis Adrianus Muyzelaar z. v. J. H. Muyzelaar en F. M. van der Heyden. Elisabeth Johanna Martina Beerens d. v. VN'. P. Beerens en A. C. Mutsaers. Henricus Petrus Ca- itisius l.aros z. v. F. Laros en M. van Boxtel. Antonlus Johannes Snoeren z. v. Ant. Snoeren en Johanna M. Vermunt. Johannes Mnrinus van Es z. v. P. van Es. en P. A. Laros. Adriana Maria vuil Best ti. v. A. V. van Best en A. A. Hoehen. Johanna Cornelia Grootswagers d. v. P. Groot- swagers en Johanna Damen. Johannes Bcrbar- tlus v. Loon z. v. W. P. v. Loon en G. C. Pcffer. Henriet» A«lr. Wagemakcrs d. v. P. J. NVngennikers en II. v. Boxtel. Petronolla Ant. Ypclaar d. v. W. Ypelaar en Maria v. d. Velden. Johannes «Ie Nys v. Johannes «Ie Nys en Maria van llicl. Cor nells Wilhelmus Maria Musters z. v. M. J. Musters en II. M. Wagemakers. Marinus Henricus van de Wouw z. v. L. v. d. Wouw en 11. P. Verhof. Maria Cornelia Joanna van Esch, d. v. J. van Esch en J. S. v. d. Velden. Johannes Maria Ypclaar z. v. W. J. Ypelaar en J. M. Opperman. Joannes Jacobus van den Hout z. v. J. van den Hout en J. van Wanrooy; Cntharina Joanna Helena Oerle- nians <1. v. C. Oerlemaus en W. J. de Smit. Cornells Joh. Oosterwnal, z.v. F.J. Oosterwaal en M. Klijn- dijk. Maria Cath. Anna Thcr. d. v. M. C. v. Loos- drecht en M. C. A. Smits. Antouin Netten d. v. Wilhelmus Netten en Adriana Damen. Henricus Brans z. v. .1. 11. Brans en Cornelia Tcunlssen. Nicolasina Catharina Verboven d. v. I'. Verhoven en C. P. de Bie. Johannes Petrus Gerardus Op perman z.v. J. J. Opperman cn L. M. Snoeren. Maria Jucoba Adriana Ligtenherg tl. v. G. J. Lig- tenherg en J. 15. Ypclaar. Wouterus Klis z. v. F. Klis en J. F. van Dongen. Antonlus Marinus Cornelius, Heys z. v. J. W. Ileys cn E. v. d. Brug gen. Overlijden: Wilhelmina Kverarda Antonetta Ma ria Ausscms echtgen. van F. J. Steenmetser 22 j. Thomas van den Hoven weduwnaar van Antonla llaans 82 jaar. Henricus Adrianus van der Lin- den, oud 4 maanden. Laurentlus van Boxtel oud li maanden. Anna Mnria Naas weduwe van Jan Dekkers oud 80 jaar. Johannes Biemuns wed. van P. W. de Ruiter 72 jaar. Adrianus Klis oud een maand. Hu wel ken: Johannes van der Linden weduw naar van Maria Smits 32 jaar cn Johanna Geer truida Jacobs oud 25 jaar. Johannes I'ranciscus de Vries oud 33 jaar en Johanna Maria Brekel- mans 30 j. Cornells Antonlus Schoenmakers 28 jaar en Gerdlna Martina Beunis 28 jaar. Anto- nius Joliannus Hoevenaars 23 jaar en Maria Catha rina Margaretha Hageman outl 23 jaar. Gerar dus Petrus Grootswagers 22 jaar en Cornelia van Boxtel oud 2t jaar. Johannes Josephus Heuer 30 jaar en Arnolda Lucia Beerens 34 jaar. RAAMSDONK. Geboren: Joanna M. d. v. Johannes P. C. van Dongen en Elisabeth M. Greve. Pieter A. H. v. Qulrlnus Vermeeren en Wilhelmina A. van Keulen. Maria C. d. v. Marynus Roomer en Petronella M. van Dongen. Maria d. v. Cornells lloncoop en Maria van Raamsdonk. Johannes A. z. v, Cor- nelis J. van den Kieboom en Bertha A. Broeders. Martiims J. A. z. v. Martinus J. de Ruijter cn Johanna M. van den Br«x-k. Maria E. d. v. Hen- dricus J. van Strien en Cornells J. Rink. Jo hanna «1. v. Martinus A. «Ie Wijs en Petronella A. Netten. Jan z. v. Adrianus Reuman en Suzaunu Kooman. Cornelia L. d. v. Hendricus J. Wete- rings en Maria A. Boons. Antonla d. v. Petrus C. Zijlmans en Johanna van Strien. Johanna C. d. v. Edeltrudis Spoor en Huberdina Damen. Cor nells A, z. v. Hubertus A. van Schijndel en Ja- coba H. van Strien. Jacques A. z. v. Johannes H. Weterlngs en Rcgina E. Wijffels. Petrus C. H. z. v. Petrus C. Boons en Anna M. Vissers. Adria nus A., z. v. Hubertus A. van Dongen en Cornelia P. Berkelmans. Overleden: Petronella Zijlmans, 2 w. Geertruida C. Knnapen, 6 dagen. Pieter van Strien, wed. van Adriana van Schijndel, 82 j. Josephus A. M. Lcijten, 8 w. Getrouwd: Johannes C. P. Pagie 23 j. en Cornelia J. Tak 25 j. Ondertrouwd: Jounnes P. C. M. Sprangers 33 j. en Catharina J. M. A. Simonis 30 j. Jni4ibus Koopman 30 j. en Johanna C. van «len Hoek 28 j. RAAMSDONK. WIE VAN ONS GINGEN EN TOT ONS KWAMEN. Ingekomen: Johanna M. Bossers van Rotterdam. Gerardus C. A. J. Terhorst van Lierop. Josina W. «Ie Rooy van den Haag. Gerrit van der Veeke van Rotterdam. Agnes van Eldijk van Schijndel. Leendert Boer Werther en gezin van Waspik. Anna A. G. van den Raad van Bussum Vertrokken: Adranus L. Hooymayers naar Sprang-Capelle. Jacoba Spoor naar Geertruiden berg. Elisabeth M. van «lor Ley naar Rotterdam Huibertje Schouten naar Glnneken. Hendrik Snoek naar Amsterdam. Marinus Wouters naar Princenhage. Hendrica van Kappel naar Prin- cenhuge. Hendrik C. Meenliorst naar Rotterdam Arnoldus J. C. Schoenmakers naar Breda. Lucia C. van Strien naar Made. Petronella A. Schip peren naar Oosterhout. Wilhelmina Louws naar Oegstgeest. Hiltje Hoekstra naar Ocgslgeest Cornells J. «Ie Groot naar Oosterhout. Arend van Breemen naar den Haag. Hubertus van Druilen naar Veghel. ALMKERK. Geboren: Jan z. v. P. v. «i. Stelt en C. Pruisten Janus z. v. G. v. Burgd en Joha. v. Herwijnen Gijsbert z. v. J. Bonman en J. Verhoeven. Geer trui d. v. G. v. d. Nat en A. Nieuwenhulzen. Franscijna, d. v. J. v. Boxel en G. v. Oorschot. Bastiana Wilhelmina d. v. B. v. d. Heuvel en J de Ruiter. Adriana Wilhelmina d. v. G. Kamp en A. W. Ippel. Jan z. v. H. v. d. Pijl en A. N Noorloos. Ondergetrouwd: H. J. Dijkman oud 33 j. met .Johanna T. Kloots oud 19 jaar. C. van litastrigt oud 35 j. met A. v. Rosmalen oud 25 j. Getrouwd: H. W. Kant oud 25 j. met A. Sprsui- gers oud 21 j. H. W. Koedam oud 25 j. met A. v. Burgel oud 24 j. H. J. v. «1. Velden oud 27 j. met H. Rombout, oud 29 j. Overleden: W. Lagrouw oud 13 j. W. Snoek oud 51 j. C. Bonman oud 63 j. T. v. d Heiden oud 30 j. MADE. 1—16 Juli 1925. Geboren: Antonlus Hub., z. vail Christiana «1e Laat-Verhoeve; Antonia M., d. van Josephus J Knoop-van StokkomJacoba H., d. van Johannes van Oorschot-van Dongen; Adriana A., tl. Franclscus van Groesen-de Bat; Antonlus Jac.. z. van Adrianus G. Swccre-RommenJohannes Adr., z. van Petrus Hub. van Dongen-Wageiiia- kers; Maria G., «1. van Cornells J. van den Bosch-Schoolmeester... en Antonia Joh. «I. van Hernianus A. de Ridder-Zijlmans. Gehuwd: Josephus M. van den Eedcn, 43 j en Clasina Gelcijns, 42 j. Gerarilus Jac. «Ie Grauw, 27 j. en Wilhelmina Jacobs, 23 j. Overleden: Maria de Jong, Weduwe van Wil helmus van den Diepstraten, 73 j.; Adriana Dub belman, wed. van Willem Biemuns, 88 j. Ludo- vicus Am. de Heijde, oud 52 j., echtg. van Ma ria tic Wijs; en Antonia Verhoeve, ongehuw«l oud 74 j. VOETBAL. DUIVENSPORT. HASH. KAATSHEUVEL. Uitslag wedvlucht Scliuerbeck (jonge «luiven) van de Combinatie gevéstigd hij den lieer Jan v. Dun. 1 A. Riel; 2 H Damen; 3 J. Stokkerman; 4 A. v. d. Ven, 5 A. Vrlnten; 6 C. de Bondt 7 J. Riel; 8 N. Brokken. Uitslag wedvlucht Bordeaux van de Getrouwe Duif gevestigd in Euphonla 1 J. v. Boxtel, 2 en 1'. Pijnenburg; 3, 4, 7 en 8 A. Pijnenburg; 5 en 10 F. Moonen; 6 J. Oomen; 11, 12 en 14 W. v. Best; 13 A. v. Mosselveld; 15 Th. Llgtvoet. Uitslag wedvlucht SchaerbeeR van <lc Getrouwe Duif gevestig«l in Euphonia; len 6 M. Zwaan; 2 cn 8 en 26 Th. Ligtvoet3 J. Zijlmans; 4, 5, en 7 V». Kemmeren 9, 15, 16, 17 en 25 L. Mosselveld 10 en 24 W. v. d. Ven; 11 en 12 W. v. Best; 13 en 14 A. Snaphaan; 18 J. v. d. Linden; 19, 20 en 21. A. Pijnenburg; 22 P. Pijnenburg, 23 W. v. d. Velden. Uitslag wedvlucht Bordeaux van.de Gevleugelde Vrienden, gevestigd bij den heer P. Wagenmakers. 1, 8 cn 9 Wagenmakers; 2 Fr. Snoeren; 3 J. Se- brechts; 1 P. v. d. Velden; 5 P. Snoeren; 6 en 9 G. van Wanrooij; 7 II. v. Boxtel; le duif 8-19-52. Laatste duif 11-48-33. Uitslag wedvlucht Schaarbeek van de Gevleu gelde Vrienden gevestigd bij den heer P. Wagen makers. 1, 12 en 23 P. Snoeren; 2 en 17 H. v. Box tel; 3, 5, 0 en 16 G. Wanrooij, 4, 8 en 18 Fr. Snoe ren; 7 en 13 P. Pruimboom; 9 en 22 K. v. Wan rooij; 10 J. Sebrechts; 11 M. Sorterboek; 14 Jac. v. Wanrooij; 15 en 20 H. Snoeren; 19 H. v. Wanrooij 21 M. de Vries; 21 M. Wanrooij. Ie «Iuif 11-9-8. Laatste duif 11-26-13.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 7