Notaris VAN BAH I In Overhemden, Dassen. Zelibinders. Corn. P. van Zeist, Stoomen en Verven. po Stralende Zon", Bel aangnwezeo adres Huwellsbaarlen en -Brieven, Heeren- en Kinderkleeding BRILLEN BETEREN BILLIJKER WArmS 438e Staatsloterij, Wed. Jean Rievers, H. V. Bommel-Wolf. MUZIEK-INSTRUMENTEN C. Jacobs Zn., Waalwijk 117 GROOTE VERKOOPING Heeren Colbert-Costuum Wer/werker: ,,Een <Ung in nut or gelukkig, imneer, tfr zijn tenminste geen rliegen om je te ergeren(London Opinion). GEMENGD NIEUWS. Het lijk van den jeugdigen van T. te Sliedrecht, die sedert Zondag avond vermist werd, is gisteren ge vonden in het zwembad aldaar. Bij het verhalen van een zolder schuit met hout in de Houthaven te Amsterdam is een 22 jarige man uit gegleden, te water geraakt en ver dronken. Een 16 jarige jongen is bij het baden in de Minervahaven te Amster dam verdronken. Dinsdagavond is dr. Castermans uit Eben Emael, die met zijn zoontje op weg was naar Canne (bij Maastricht), getroffen door een afvallenden tak van een door den bliksem gekliefden boom. Hij overleed na enkele oogenblkken. Het zoontje bleef ongedeerd. Te Schaarbeek bij Brussel heeft een vreeselijke misdaad plaats gehad. De daar woonachtige 65 jarige Xavier Deckers en zijn 63 jarige zuster Marie werden geworgd gevonden. Een 25 jarige mijnwerker Jttles Cor beville geheeten, die bij hen inwoonde kwam des avonds de politie mededee- met een hoender— en bijenpark loopen groot gevaar. Meldden wij hierboven dat de heide en boschbrand, in de buurt van Ois- terwijk die ongeveer 200 H A. vernielde, juist bijtijds gebluscht was om erger te voorkomen, des middags vernamen wij dat het vuur wederom opnieuw de hei en de bosschen had aangetast Thans woedde het in de bosschen van jhr. Van den Bogaerde en met veel grooter hevigheid. Het vuur, dat een angstwekkende uitbreiding dreigde aan te nemen hulde heel Oisterwijk in zwaren rook, en waar de brandlucht ondragelijk werd. Te begrijpen valt't dat de bevolking zich allesbehalve gerust gevoelden. Velen snelden naar de plaats van den ramp gelegen achter de uitspan ning „de Gemullehoeken" om mee te helpen 't vuur, dat steeds verder voort- vrat, te bestrijden. Een uitgestrektheid van verschillende kilometers was een vuurzee. Een be anstigend gezicht, vooral waar de vrije sterke wind de vlammen joeg in de bosschen der vereeniging tot behoud van natuurmonumenten, het natuur schoon van Oisterwijk, waarvan jaar lijks zooveel duizenden en duizenden genieten. Geen wonder dus dat de angst groot was. De Oisterwijksche brandweer kon 't vuur met al de hulp, die zij had niet aan, waarom de Tilburgsche brandweer en de Bossche militairen op nieuw werden gerequireerd. Spoedig waren zij ter plaatse met man en macht vechtend tegen vuur ên gravend breede slooten werden langzamerhand de vlammen gestuit. Na zwaren strijd was men de brand meester, zoodat verdere uitbreiding nu is voorkomen. Persoonlijke ongevallen zijn niet te betreuren, doch veel hout ging ver loren. Gisteren kwamen militairen uit Breda om te helpen en te waken. Uit Orihulla (Spanje) wordt ge meld Een zigeunerbende had zich gedu rende eenige dagen gevestigd in de nabijheid van het dorp Redovan. Gis teren vierde zij de geboorte van een kind, en dat met al de ceremoniën den zigeuners eigen werd gedoopt. Na een braspartij, besloten de zi geuners, die stomdronken waren, het kind in stukken te snijden, te braden en vervolgens op te eten. prrgaBM „Pa Pippel No. 17". len, dat hij bovenstaande ontdekking had gedaan. Corbeville scheen aan groote ontroering ten prooi en viel in zwijm. De politie vertrouwde hem echter niet erg, en na een scherp verhoor bekende hij den dubbelen moord gepleegd te hebben. De moordenaar verklaarde de mis daad om een geldkwestie te hebben bedreven, Corbeville had geld gevraagd aan de oudjes om een sigarenwinkel te beginnen, doch de mensch.en had den geen geld. De verklaringen van den misdadiger omtrent de aanleiding tot den dubbe len moord zijn echter dermate tegen strijdig, dat men omtrent de juiste beweegredenen der gruweldaad geen zekerheid heeft Corbeville zou vroeger in een krank zinnigengesticht verpleegd zijn geweest. Een onderzoek naar zijn geestvermo gens zal worden ingesteld. Sinds hedenmorgen woedt een felle hei— en boschbrand in de gemeente Haeren (N—Br) Enkele boerderijen Op het oogenblik echter, dat zij dit vreeselijke plan wilden voltrekken kwam de vader van het kind echter tot bezinning en stelde zich heftig te weer tegen volvoering van het plan. Een bloedig gevecht ontstond waar bij drie zigeuners zwaar werden ge wond: De overigen werden door de in middels ter hulp geroepen politie in verzekerde bewaring gesteld. Uit de Waal bij Ewijk is opgevischt het lijk van een 14 jarige jongen, ver moedelijk een Duitscher, dat reeds een veertien dagen in het water had gele gen. Te Zwartemeer is het 3jarig zoontje van den schipper Hoving in het kanaal geraakt en verdronken. Een kind van schipper W. B. te Stadskanaal sloeg gisteren overboord en verdronk. De ongeveer 50—jarige vrouw van J. W. te Stadskanaal is gisteren tengevolge van warmte overleden. Te Hellendoorn is bij een hevig onweder de bliksem geslagen in de woning van den fabrieksarbeider E.J. H. en werd^ diens vrouw door den bliksem getroffen en .gedood. In het dak van de woning werd een groot gat geslagen, terwijl van den inboedel veel werd vernield. Brand werd niet veroorzaakt. Te Almelo werd gisteravond de 7 jarige B. door een vrachtwagen overreden. Toen men het knaapje opnam, bleek de dood reeds ingetreden Gisteravond is de heerj Wilbers, leeraar aan de Ambachtsschool te Roermond, bij het baden in den Heel- derpeel verdronken. Hedennacht ongeveer om 1 uur is een felle brand uitgebroken in den sigarenwinkel van den heer H. Buizert te Sliedrecht. Door den vrij sterken wind is ook het daartegenover gelegen woonhuis van den timmerman J Borsje afgebrand. In dit huis was ook geves- tigd het mode-atelier van den heer den Hartog. Alles is verzekerd. De schade is vrij aanzienlijk. Hedenmorgen had in de metaal- fabriek van de firma C. van Dongen te Helmond een ontploffing plaats Er werd een ketel met teer gestookt welke op zeker oogenblik uit elkaar sprong. Een arbeider bekwam ernstige brand wonden en moest naar het gasthuis worden overgebracht. Hij is later aan de gevolgen overleden. De fabriek brandde totaal uit, alleen de belenden de gebouwen bleven gespaard. Verze kering dekt de schade. Gisterenavond is de nieuwe boer derij van J Deenen te Ekahaar door den bliksem getroffen en afgebrand Ieder oogenbilk wordt deze dagen de verzuchting geslaakt: „Wat een vreeselijke wamte of „-t Lijkt wel een hittegolf" en men noemt dan, met iets van angst in deoogen bij de ge dachte aan hetgeen dan nog te wachten staat, de jaren 1911 en 1923. Maar al mogen de genoemde verzuchtingen oppervlakkig beschouwd juist zijn, uit een vergelijking met de temperatuur van andere warme dagen blijkt, dat van een hittegolf geen sprake is en we op 't oogenblik alleen „genieten" van warm zomerweer, zij het ook ietwat drukkend. Bedroeg op 11 Juli 1923 de tempera tuur in de schaduw 93°, terwijl op 10 Aug. 1911 de thermometer in de schaduw 93.6 F. aanwees, dezen zomer kunnen wij ons tot dusver „slechts" beroemen op een maximum tempera luur van 84° F., welke gistermiddag halfdrie werd bereikt en de thermometer was toen nog rijzende, zoo dat het voorloopig gisteren de warmste dag van het jaar is geweest, al bestaat er nog een aanmerkelijk verschil met de genoemde dagen in 1911 en 1922. Schreven we hierboven, dat, al was het warm, er nog een aanmerkelijk verschil bestond met de temperatuur op de warme dagen in 1911 en 1923 dit verschil is intusschen opgeheven. Snel is de thermometer gestegen. Dins dag was de hoogste temperatuur 87° F. in de schaduw des middags half 4 terwijl Woensdag om half twaalf de thermometer reeds 85u aanwees. De temperatuur is toen nog gestegen tot 94.3° F. 's middags 4 uur. Hiermede is het warmterecord van 1911 (93 0°) geslagen en is het dus Woensdag de warmste dag geweest, dien wij de laatste jaren hebben gekend. De filiaalinrichting van het Kon. Ned. Meteor. Instituut deelt het volgen de mede Gisteren was de temperatuur hier ter stede 34.6° C. de hoogste tempe ratuur welke hier ooit is waargenomen 10 Augustus 1911 was de temperatuur 34 2°. De „polka mazurka" komt terug. Op het laatst gehouden congres van de „Club of teachers of Dancing" is, teneinde aan het veelvuldig verlangen te voldoen, besloten op het programma voor het a.s dansseizoen wederom op te nemen de statige, sleepende wals, de Frangaise, de polka mazurka, de quadrille, enz De „steps" en „trotts" hebben hun roem dus overleefd Fraai tijdverdrijf. Drie soldaten in dienst te Vlissin* gen en genaamd A. G. uit 's Heer Arendskerken F. W. uit Hoofdplaat en W. D. uit Vlissingen hadden uit tijdverdrijf een jonge spreeuw met den vleugel aan een bajonet gestoken en boven een gasvlam levend verbrand. Wegens dit afschuwelijk en laaghartig misdrijf der zich vervelende soldaten werd tegen ieder hunner 1 week ge vangenisstraf geëischt. ADVERTENTIëN. Eerste Klase Derde Lijst. Trekking van 22 Juli. f 5000 No. 14886. f 1000 No. 9021 9939. f 400 No. 2811 f 200 No, 16136 f 100 No. 14364. te KAATSHEUVEL, 35081 bericht dat de goederen, ingezet 23 dezer, ten herberge van L. F. VAN DONGEN te Capelle, in bod staan als volgt KOOP J op f 1400.— 2 op 500.— 3 op 600.— 4 op 10650.— 5 op 2050.-— 6 op 1900. 7 op 800.- 8 op 800. 9 op 600.— 10 op- 1700.- 11 op 650.— 12 op 1850. 13 op 1650!— 14 op 150.— 15 op 5600. 16 op 10250. 17 op 760.— 18 op 1400. Toeslag blijft bepaald op Donderdag 30 Juli a s., 's avonds 5 uur ten herberge van L. F. VAN DONGEN te Capelle. WAALWIJK. 33195 Electrische Brillenslijperij. 'f (Uitknippen, wordt slechts eenmaal geplaatst.) Stelt gij er prijs op „WAAR NAAR GELD" te ontvangen koopt dan Uwe 35080 Uurwerken, Goud en Zilver, in het van ouds bekende en vertrouwd Magazijn van Alle goederen van le klas firma's. Speciale prijzen voor alle takken van sport. Beleefd aanbevelend, H. v. Bommel-Wolf, Hoofdstraat 327, Kaatsheuvel. ENZ., ENZ. 34202 VINDT U BIJ ONS STEEDS IETS APARTS. Prima Overhemden met boord f 2,50. WAALWIJK bij de Markt. Door ons keurig, vlug en GOED KOOP werk breidt zich onze Cliëntèle steeds uit, TILBURG. 34622 Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tieten. HET ADRES voor alle soorten 35060 vindt men bij Naast de Ned. Herv. Kerk. Steeds het nieuwste leveren wij op het gebied van GRAMAPHOON- en C1THERPLATEN. Neemt proef met onze beste merken SIGAREN, SIGARETTEN en TABAK. van in de Concertzaal „Musis Sacrum" van Hotel „De Twee Kolommen" Grootestraat, WAALWIJK. Wij werden weder door aankoop eigenaar van den geheelen voorraad goederen van een der eerste fabrieken te dezer lande en zullen deze goederen voor de bij ons bekende belachelijk lage prijzen verkoopen. Deze goederen zijn zoo schitterend mooi van kwaliteit en afwerking als we nog nooit voor heden zagen. Onze prijzen zijn weder .ïoo extra laag, dat een ieder als het ware tot koopen gedwongen wordt. B.v. blauw, zwart of fantasie van f20 30 40 50 60 85 115 JjjMjO voor f 6.50 10 17.50 20 25 30 40 50 60 Jongeheeren- en Kinderkleeding, Pantalons worden als het ware cadeau gegeven. Prima Engelsche Dames-&Heeren-Regenjassen in GUMMI. RUBBER, WATERPROOF of GABARDINE, vanaf f 6,50, GROOTE PARTIJ PETTEN. De verkoop heeft plaats: Woensdag 29 Juli 2-8 uur, Donderdag 30 Juli, VrQdag 31 Juli en Zaterdag 1 Augustus van 9-8 uur. 35082 De Directeur, J. GERRITZEN. Uitslag wedvlucht Bordeaux van de Combinatie gevestigd bij den heer J. v. I)un: 1 en 15 J. Stok- kennnn2. 13 en 17 I'. v. d. Assem: .1 A. v. d. Ven: I A. v. Hiel; 5 en 14 J. Dun; 9, 10, 11, IX en 1!) P. Kenimereni) en II» II. Danicn; 9 C. de Bondt 12 M. Dijk; 2» .1. v. d. Man. Ie overdulf Jos. de Man. KOKFQAL. Zaterdag a.s. te half zeven, speelt B. I- F. I. te Bergen op Zoom tegen „de Zwaluwen" aldaar. GKEIITHUIDKN BERG. Op de 1.1. gebonden vergadering der voetbal vereniging „Vites.se" is als voorzitter gekozen de beer L. l.anibrechts en als secretaris is herbe noemd de beer \V. Tilly. UITSPRAKEN KANTONGERECHT TE WAALWIJK 9 Juli 1925. H. J. K. te Waalwijk, overtr. Pol. Regit. 9,50 of 1 d. J. I'. v. D. te Drunen, nlsv. 1 of J d. C. v. te Capelle, overtr. trekbondenwet 3 of 2 d. R. v. d. I.. te Waalwijk, alsv. 2 maal 3 of 2 maal 2 d. C. W. M. C. te Loon op Zand, overtr. Vogelwot 3 of 2 d. F. A. li. Ie Loon op Zand, overtr. arbeidswet 2 maal 1 of 2 maal 1 t|_ s. te Waspik, alsv. 3 maal 1 ol 3 maal 1 dag. A. M. S. te Waalwijk, overtr. VriL- wet 10 of 5 dagen; v. d. II. te Vrijh.Capelle, alsv., 3 of 2d. IJ. IJ. Z. te Drunen, overtr. Vis- scherijwet 5 of 3 d. Tb. A. v. B. te Kaatsheu vel, overtr. Drankwet 3 of 2 d. A. I). te Dru nen, overtr. Hrpv. Pol. Regit, 3 of 2 d. ,L W. v. O. te 's-llage, overtr. M. en R.-wet 3 of 2 d. R. A. H. v. IJ. te Waalwijk, alsv. 5 of 3 d. C. B. en G. M. v. M. beiden te Waalwijk, beiden over treding Pol. Verord., leder 1 of 1 w. tucht school. A. II. v. II. te Waalwijk, alsv., 3 of 2 <1. C. J. v. L. te Waalwijk en F. L. W., zwervende, alsv. ieder 10 of 5 d.II. C. I.. te ElshouL over timedVeld I'ol. 1 of 1 d. A. C. d. J. Ie Sprang en N. A. T. te Capelle, alsv., ieder I of 1 w. tuchtschool. J. K. en .1. II. v. L. te Drunen en J. v. L. en C. J. I). te Waalwijk, alsv., ieder 5 ol' 3 d. I). V. te Kaatsheuvel, alsv., 2 maal 2 of 2 maal 2 d. L. F. I'. te Waspik, alsv., vrij. J. S. te Udeiüiout, alsv., 3 of 2 d. M. J. v. W. te Kaatsheuvel, overtr. M. en R. regit 2 of 1 w. tuchtschool. C. W. M. B. te Amsterdam; A. v. 1). te Vrijh.-Capelle; A. M. te Wijk; L. Z. te HnnmsdonkA. J. v. L. te Kaatsheuvel; en G. v. G. en P. J. K. en C. V. allen te Waalwijk, allen alsv. 5 of 3 d. A. J. v. D. te Kaatsheuvel, alsv. l.ol' 1 d. A «f -i Depots Tb. v. d. Sanden. Grootestr. Kaatsheuvel: Firma N. Stravers, Hdst. IS

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 8