r. flóTirn«nii* een ir r» k«« -j,ts LT£„ffi. ,X^cgs"S'Ai'-"- 5C*hsi.;;?s - - •W*-L-- -«iSwis-f e» ar; ÏL'Tï- !Ï".S pdVU—e - ïï-sSs i vpsrsr 7 {«rhTiSS p2""ot's sto0™- Steeg® S,,i-örr.v •itWSÏÏESE feffiS 5.ÏÏS" I10 1 Kï. lSSSIi .k k<™;. ISTJ7Ï.«- - N t ^re— der RijkesvaV Sool AO leerlingen inge- schreve :n, nt maar de helaf,inBS;„ amdVr.gdamb1^U™ NaroapnlCiSnVaznohuCóok'""egra^ No 58. Voorburgwal 148 Amsterdam. nF.RDE BLAD. provinciaal nieuws. Waalwijk, 24 Juli 1925. der attentie lle UF ctVlllnc waarin wordt der Tentoonstelling, Abonnements- ^C^Ve^steU^. aM "a" Bureau der kzaamheden dageliiks de aut0 gegrepen. Waar de wer* cht dat men KUL ion(,en kwam er met een ge toenemen lijk hiervan L d ezicht en eenige De Bet'sTas zlch i»t temeer waar deze zoo uiterst armtn en beenen at. De Bels was voorziet, tv-m yoor den be beschadigd. goedkoop 1 dat men slechts! Qgn chauffeur treft geen schud. geheeIaïl oer dag de tentoonstelling D fi t dle tijdens de kermis- stelling met kermisterrein zoo d,kj dadet bekend 1S, kunnen bezoeken als men maa curius" êxamen ,g AdrjgFranken,l 'DCiS O OT tdfi 6/1 BoSC/tUtfvoorourgwaï ito niu.iciu.ui. dipl,oma van den RK. Middelb. avond- kortdurend onder controle 16. Fa. A. J. de Kort, Waalwijk. leerlinge van den staan STAT10N V00R MAALDERIJ 17. Pfafi Naaimachines en M. van cursus, alm ers die daarin baKKER1J te Waoeninqen waar Hammen, Waalwijk. Wii makenonzelezers, pNBAK^K verzekefd js van dc 18 Fa. Aiberts S Co., Amsterdam belangstellen, «0P a nde)voor door aUtcH (e ontvangen Warmoesstraat 70. reau van de Kamer va v vafl de beste onovertroffen 19. Fa. J. Langermans, Waalwijk, eenieder ter inzage ligt ücc Ngemt prö,{ met ons onoverirou Rotterdamsche Huiden Looi- Tariefwet bevattemie de inkUjke TARWEBROOD. stoffen Mij.. Rotterdam Van Vollen en daarop gegrondi zqoc hrihen HFESBEEN hovenstraat. Aa vprriere 1 M. C. PULLES-HEIJj 21. N.V. Stoomschoenfabnek v/h. )os Grootestraat WAAL 'J Groenen, Waalwijk. 22. Maschinenfabrik „Moenus", A.G., o«,n,U5naen afzonderlijk: de Frankfurt a/Mdin en A. W. Van- paste aany|J werk. de derdonck, Koninginnelaan 'sBosch. Waalwijk, J l daarop gegrond zijn chriilen OP v**£f waarin wordt Toen P. v. E. eergisteren achter Toen P. v. E. eergisteren achter weg over »e steken, werd lui nrt.Miiltnaen afzonderlijk: de Frankfurt a/Mdin en A. W. Van- natronen van het bovenwerk; de derdonck, Koninginnelaan '«Bosch, patronen va wat dienen 23. Fa. I. C. Mortier, Waalwijk. kan06"®" beoordeeling van het geval. 124. Fa. Vincent Hoffmans Zn., Wiize van beoordeeling en methode voor de toekenning van bekro- pingen als afd. I. Met dien verstande dat, om de doel- matieheid boven de fijnheid vari be-unneneinuc. wprkine te laten wegen voor afd. 2 2g RV Handel Mij. C. F. P. van den de toegekende punten voor pasvorm Ass Boulevard Arnhem, driebubbel tellen. 29. Fa. ivo J. van Haren, Waalwijk. »td m 130. Maschinenfabrik „Turngr A.ü. Schoeisel voor ernstig abnormale 25. 26. 27. Waalwijk Fa. Vincent Hoffmans Waalwijk. N.V. Lederfabriek P. van Loon GznWaalwijk. Fa. A. Tielen, Waalwijk. Fa. Emil Aronsohn, Den Bosch Ortheneinde. te kunnen dbww« t wenscht. werkelijk- coun' Ms met dezen prijs het PubUel^ wej 0p dgeeP"»ut ntodl ™oïf v8an dedeng d^Tan^tW. tmboaggrega'ten Tn" dl" te Geertruidenbiïrg. De firma A. Verwiel alhierheef de vertegenwoordiging gekregen der Tfi'sVef &hWoegël Leather Co. Mil i (WiO USA. Chroomleder, S°Ovenska Skolastlabriken, Stockholm, (Würt.t) Stanzmesser und Werkzeug - ^anaVm °op1'df k dher?abHek00van met T ,n Het ongeval dat zich eerst te gerak en. Het ong gelukkig nogal ernst g l e»aanz'en slecht3 eenige"1 nfndei ernstige verwondingen aan zijn hand bekomen. DU J!S,a 'pkerT°!uengen gewoonlijk vacantie-weken brenge s wij doen grootst aan tal mschn s(gun en mede. een beroej. P ^nze schoen- en werking, vt >oral van onze srtoe^ lederfabrikaa ten en de gemeente daardoor de industr «♦punen. bekend is, is d"e nog niet gearresteerd^ dagen hebben kwaadwilligen het vooral op «ets- lantaarns gemund. bTU pobtle werd aangifte gedaan Bij ae 6 lantaarn was voeten. Hnripr ernstig abnormale voeten, worden verstaan, voeten met ernstige 31. en P- van Qrinaven, Koningstraat Tilburg. zeggen, en .0 ;.v, mijn wensch, dat ieder daarbij tot zijn recht komt. Mijne Heerenwat de cursus van dit jaar betreft, zoo kan ik nietdirekt zeggen, dat alles als eebus geklopt heeft. Voor zoover het de vlijt, nauw keurigheid en nog eenige andere zaken aanbelangt, liet het dit jaar meer dan anders te wenschen over. Hiermede is natuurlijk in het bijzonder de looi- erlj-afdeeling bedoeld. Wij willen echter niet bekrompen zijn en alles op een goudschaaltje wegen, doch reke ning houden met den jeugdigen leef tijd en het motief aanvoeren, dat vele van U nog een dieperen blik in het ernstige leven, dat voor U ligt, ontbreekt. Daarom kan ik tenslotte toch zeggen, dat alles over het geheel genomen tot mijne tevredenheid verloopen is. Wel moet ik toegeven, dat het nog al vaak niet zoo heel vriendelijk —gemoe delijk is toegegaan, maar het was dan ook dikwijls noodig van een domper gebruik te maken, doch in een oogwenk was het storende weer voorbij en ook vergeten. En het schijnt bijna, af zulke i.^nron um pc.-,iio hplanc ziin. want -■- factoren van eenig belang zijn, want Fa Max Moser Tilburg Utrecht-de afwijkende menschelijke tempera- Lw?«M7 menten brengen zoo iets ook met zich. schestraat 1/. altiid eoed gaan Rijksvakschool voor Leerlooiers, en Schoenmakers. te Daïgs^daama werd hij naar de gevangenis te 's Bosch ove Later werd van een fiets =='5^dergeiijke toe- gepast moeten worden. Ei6chen voor de inzending. Voor ieder geval afzonderlijkde voetomtrek en voetafdruk, (beter nog gipsafgietsel), de juist aangegeven maten; de leestentoegepasie aan^ menten brengen zoo iets ook met zich. En dat alles ook niet altijd goed gaan kan, daarvan geeft Gods natuur ons het beste voorbeeld. Immers er zijn ook sombere dagen, ja zelfs dender en blik sem, en dan weer zonneschijn, en maten deleeste»toe,°°*t> welgemeend Daags daarna wem »»4 naal vullingen afzonderl j ^0gelijk I woord tot U spreken. Allereerst dan gevangenis te's Bosch overgeorac 1 yan bet boven gedragen I moet ik U mijne tevredenheid betuigen vergcneiacne neci«iii|uc»<iuw7- Later werd van een fiets, staande gedurende e^ige leestenI over de resultaten van dit schooljaft, b„ hgt £en 0| ander> vaak in tameujk voor het caié v. d. Z. ook een lanta schoenen P t alles, wat I die werkelijk goed mogen ^ete", 8cherpe bewoordlngen kritiekuüoefen- ontvreemd. Ko,pnd de schoenen en voorts a blijvendef waardevolle den Doch ook dat wmen wij niet van De dader hiervan Is nog onbeken dienen kan ter g j vruchten zullen afwerpen, wanneer gij den kwaden kant opnemen wij zijn Ten gerieve van onze lezers aU methode Lok in de toekomst ijverig verder aUen verschill#nd van aard. hebberi Onder luid applaus nam daarna de afdeeling IToenmTke^'^etToord1 pr^es" zoo" gaat "het ook'in hét 'men jen sprak zijn leerlingen aldus toe: Us^' d^r'sTechti Geachte Leerlingen en Vriendendat zulkg momenten overal Bij het eitide van dezen cursus wil voorkomen, (en het thema verder als ik ook thans, der traditie ,g^afgehandeld beschouwen.) Beerenl Maar nog een ding mag ik niet verzwijgen, en wel, dat verscheidene Heeren tijdens den cursus die werKeiijK scnerpe Dewouruiugcu doch eerst dan blijvende, waardevolle den Qoch ook dat wjjjen W1J niet van ucl - - vruchten zullen afwerpen, wanneer gij den kwaden kant opnemenwij zijn Ten gerieve van onze lezers gevaL en methode I ook in de toekomst ijverig verder aUen verschillcnd van aard, hebben Hapten wii mede, dat de gemeente-1 Wijze van b1^oorfne®1,vnagn bekronin- I studeert. Het leven, waarde vriendenu daarom cok uiteenloopende inzichten, hpdriiven zijn aangesloten bij den Van de toekennmg I ernstige zaak, terwijl de strijd mogt ook hier voor ajjes met den ctrhpnue en girodienst onder No. gen als afd. 1 I het bestaan. nu reeds hard, tn jeugdigen leeftijd rekening gehouden ??79Q3 NB. De jury heelt het recht inze^1 komst door 90119»"^ Jl0? lee4| worden. Maar indien ik dit geheel Naar het bureau van Militaire dingen of gfdee'fenenV^dere""deeling zwaarder worden zal. Aan ^UJs^het. j verzweeg> zouden die Heeren misschien !nC mededeelt, zal de loting te beoordeelen in een anaere aiu 61 concurrentie het t Zaken ons_ Mjm:p alhier in de dan waarvoor zij werde g d-. zuR gi; m 11729 m hp* bureau van Militaire 1 dingen of gedeelten van ïnzen ingen I zwaarder worden zal. Aan U te het. I ver2weeg( zouden die Heeren misschien .7 mededeelt, zal de loting te beoordeelen in een ^e[ eezonden. 1 die concurrentie het hoofd te b,eden Log denken in hun recht te hebben ge- Zaken 0 _ip Militie alhier in de dan waarvoor zij werden ingezonae zult gij met succes doen, gta5n< voor de na"0!?al^ de stationstraat Voorwaarden. 1 wanneer gij door noeste vlijt, ijverige Mijne HeerenVolgens mijne mee- Openbare Schoo Augustus ineezonden werkstukken moeten en volhardende studie, alle vwde?mgen ning ig het absoiuut verkeerd zich met plaats hebben op Loon-op-Zand J-^akt zijn door der. inzender zelf, h t gebied der schoenindustrie tot h e en afbrekende kritieken bezig eens hier plaats hebben. - De belasting op de openbare ver makelijkheden heeft gedurende de kermis ongeveer f 1100 opgebrach Wanneer iaier u.ijKi, Internationale Tentoonstelling voor de onrechte geteekend is, kan i„ of voor het bedrijf van den ""Bird's3inzending moe. een desbe treffende verklaring worden gezonden tf Wanneer later blijkt, dat deze ver- 22—31 Augustus 1925. Afdeeling Maatschoenmakerij Groepeering. Luxe ^Schoeisel voor normale voeten (Wandel-, Soiré- en Sportschoeisei). Onder normale voeten worden ver staan voeten van verschillenden vorm, die geen gebreken vertoonen van zoo geen n het SChoeise derliik voorzien v&n een label waarop L naam en het hdre8 van den inzen der alsmede voor welke afdeeling zij wanneer gij door noeste vlijt, ijverige 8 a^.jne Heeren» Volgens mijne mee- Mvolhardende studie, alle ning is het absoluut verkeerd zich met on het gebied der schoenindustrie tot scherpe en afbrekende kritieken bezig Jw geestelijk en practisch eigendom L houden> daarvoor zou ik 8aa™® maakt. Doch er is nog meer noodig! waarschuwen> want zulke kritieken Naast het verstand stelt ook het gevoe Louden y ln de toekomst vee nadeel zifn eischen. Gij moogt, neen g^ rnoet ku„nen berokkenen Denkt U zich eens zelfs een gepast gevoel van eigen j wanneer in betrekking zijn waarde in U omdragen zonder gevoel l.ch Qver hQ;t bedrijf ot de van eigenwaarde heeft het no"lt ongunstig zou uitlaten, welke gevolger iemand in de wereld ver gebracht. 1 u dat kunnen hebben niet slech Rpdenk echter ook, dat een overdreven ,ir^r dip zaak. doch tevens voor L gevoel van eigenwaarde slechtsschaden kan En daarom zij bescheidenheid Uw schoonste sieraad' De gedachte aan werking, vi*de SChool en die geen et schoeisel I êïent. de beugels]i worm u» «k - Vooral ook va >ar geopend I worden. kend' 2C land eene sefck za der school met Eischen voor de inzending. schooi in ttoiiar^* betrokken Mi nister Jo wan Advies! Beoordeeld worden. k6De inzendingen moet^ borden het"spreskwoordT .De meester in zijn wijsheid gist, De leerling in zijn waan beshst-, behoede U voor onberaden staDoen en onbesuisd handelen. Wik en weeg dus alles zorgvuldig alvorens een bindend besluit te nemen of een beslist oordeel uit te-spreken. L.jd ook geen schipbreuk op de bl'ppen der festrensheid. Zeker, gestrengheid is goed noodzakelijk zelfs, mits zacht- hefd' en vriendelijkheid haar trouwe gezellin blijven. Schiller zegt het zoo schoon in xljn onsterfelijk bed van „Wo Starkes sich und Mlldes ie van Advies opgeheven C .ommiss waarvoor weder in eere te hersK boodde kosten deze vereenigii ig zelf aam te dragen. als wij 0ns Ook werd d Irt verziek, or den Ned niet vergissen, gesteunQÜV oons. en Bond van Scl noenmake rspp hoe zit Winkeliersver eenigingen pdt:rfabri- hel met de Bonden va n kanten ten de jze bclaiïg- Ook wij achten voor felatie stelling der school, voor vjustrie €h tusschen onderwijs en in ^ts_com- meer andere zaken deze ad 10faj jn missie van zeer groot nut v. V(Sel de tegenwoordige omstandight Telefonisch aangesloten f!*, No. 134 A. Oudkerk, fotograaf a, h ,ei- Zooals wij in vorige numn.it hebben medegedeeld, zal een grot ideel onzer gemeente a s. Maandcf% voor één nacht inkwartiering krijgen mpt voeding van militairen van heV Beoordeeld worden: a. pasvorm en model. 5. patronen bovenwerk, leestklaarmaken, geheel. Cijfers der beoordeeling. 1 „ppr slecht. 2. slecht. 3. onvol- doende 4. even voldoende. 5. vol doende 6. ruim voldoende. goeS 8. goed. 9 zeer goed. muntend. Afd. 11- Luxe- en Burger schoeisel voor weinig abnormale voeten, r» HPf weinig abnormale voeten verstaan, voeten met geringe -orden v vormgebreken van zoo belu>s* D aard> dat aan het schoeisel danige yaó het normale afwijkende bijzondt toegepast moeten worden, hpwerkinw L.innpn worden aan- Ie#ievr|rarhdezijn"an' derge! het Comité voor de Maatschoenma- keriiFR1S0 HUYKMAN, Bilderdijkstraat 98, Den Haag. Telefonische aansluitingen. Tentoonstelling H. Helt, Amsterdam Spui 7. 10. vrij uit- met voeding van militairen van heVlbewerking kunnen worden aa - 3e Reg. Veld-Artillerie, dat een marsc'h Als dezulw met hallux valgus maakt van Breda naar Oldebroek. gv -geven vol ^al)> zware onderbal. Naar wij vernemen zal de tro ep i tW\ nobbel binner. kinpunten onder ae omstreeks 12 uur in onze arriveeren onze [paarten, Da elebt es einen guten Klang Doch laat ons niet te lang worden. Ik spreek lhans tot U. waarde Vnenden nipt zoozeer met den mond, als wei met het hart. He. ga U goed opUw verdere levensbaan. De Rijksschom besch0uwt svanenverre d^ahj. Uw Fa. F. H. He... Ams_ idee. dat gij ook haar niet ver 2.8Nrvat AmstdamscheA bern^elAmsterdamP S^'i^raS°199.1 jegws ™^nderbedeel^i en^ onde^e- 4. B Timmermans van Turenhout, Laaien steed, met KontllUke Stoomschoenfabriek den dichter uitroepen 5. KoninktijKe Waalwijk. Hab Sonne ïm He AHvanSchijndel. Waalwijk- 6 Fa 1. G. Bloch Gebrs. Stibbe, 7' schoe'nfl .Hoilfndia" Waalvrt, 8 N.V. G. van Loon s lmpo.t mij., 9 ^ïverwiel van Loon, Waalwijk en'A. Comte Fils PaHs a.a a.««. ^«.wjroek. ;gv ïgevenvo». zware onaeroai, iaiw wij vernemen zal de tro ,ep fkk nobbel binner. ^jjnpunten onder v 'Qebrs. Nefkens Automobiel- :s 12 uur in onze gemee .rite kre ^mme jeent!^dp.woetsbeenderen en jO. Utrecht Nachtegaalstraat arriveeren en wij twijfelen er niet aani hoo'fdjes der m voetzool, lichte c,c>__55 of onze ingezetenen zullen de jon^e ns, 1 andere plaatse jk n. Fa. Cramerus &_Sluiters Breda die een zware marsch achter dem rug «ev«Ben va" P'* 't t 3 c. M, en aer en voor de boeg hebben, hart* lijk beenverkortingen g Eischen van de inzending^ dj_ Voor ieder ,a ""tafdruk vo «om!'fn(e juist aangegeven ip »<ê'et«l)pg^n .1 eventueel joege- mat ontvangen en een goed kwartieir zorgen. Het aantal ingeschreven-, n -erk- zoekenden bij het Correspondent» chap der Int. Arbeidsbemiddeling alhi« r in geschreven, bedraagt 74. Bij het onlangs gehoudsw fahriek «Noord Brabant Keijen. 13. N.V. Lederfabriek „De Kroon Hab Sonne im Herzen Ob's stfirmt oder schneit, Ob der Himmel voll Wolken Die Erde voll Streit. Hab Sonne im Herzen Dann komme was mag 1 Das leuchtet voll Licht Den dunkelsten Tag. Deze rede werd meermalen doo een langdurig applaus onderdrdke"e ne heer Gediga, leeraar aid. ïeer looierij, daarna het woord verkrijgend sprak als volgt Mijne Heeren 1 een p'aar woordjes van ^stapel Uien, voor die zaak. doch tevens voor l zelf 1 Eer aantasten lijkt heel gemak kelijk. doch eer verleenen ieer moeilik Wat ik daarmee bedoel, >u t U we verstaan, *en daarom verzoek ik, zee voorzichtig te zijn a^or^ns.°vperJr zaak te discuteeren, doch deze eer grondig na te gaan. Want eengezon oordeel vellen is niet gemakkelijk 1 dat zulks zoo is, wil ik direct m een voorbeeld toelichten. Wanneer wij de rechtsgeleerden n gaan. hoeveel jaren hebben zij n noodig om tot de bevoegdheid geraken een juist oordeel te kunn "'precies11100 staat het ook me. c vakman in zijn beroep. Wanneer zich van een gezond oordeel bediei wil, dan moet hij ook eerst veel gele hebben en pas door langiarige erva komt de bevoegdheid kunnen deelen. Daarom verzoek ik in dit band nogmaals, niet te s'agvaa^j zijn ten einde zich zelf en m ssc nog anderen daardoor nadeel to brengen, doch studeer eerst vl doe de noodige ervaring opi en deel (kritiseer) eerst dan, wannei zich de vereischte kennis eigen gemaakt. Miine Heerendit eene kan reeds van te voren zeggen. hoe Uwe kennis zal toenemen, des te zult U zich van kritiek ontho omdat U dan eerst begint te begr dat het alles niet zoo eenvoud als gij het U in de jeugdjaren voorgesteld. En leder ervaren en gezond de mensch komt dan steeds meer-te inzicht, dat hoe meer hij geleerd hoe weinig hij nog kan. Daarom, mijne heeren. neem denspit omdraaien, en ons van kant bedienen. Denkt maar e 1 het spreekwoord „weinig ze veel denken, zal niemand kren verder wat recht is en ontzie n lk wil niet te ver afdwah zooals meestal het geval is Mer- [>40 OO. UAOlAtl I 'i \1 IViabUmiciuauiin. n a - ue aiwijKcnue mciiaiuciiji". - 11^ r voor CCII Iiauill limwaiucnug lücgcpao» l..~«om on oan flftprl lru/ttriiei» Ko. I *e\i\ke)« UV. wc*.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 9